Куба
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Хавана
Галина Костадинова
cel. + 53 55 11 98 88
e-mail: g.kostadinova@mi.government.bg; kostadinovagalina@yahoo.com

https://www.facebook.com/BGEconOfficeCU/?fref=ts

https://twitter.com/BGEconOfficeCU

https://www.linkedin.com/feed/

Адрес ПОСОЛСТВО:
5ta ave. esq. 66, #6407, Miramar, La Habana, Cuba
tel: +5372046766; +5372046768

Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 02 940 7688, факс: +359 02 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Куба
Ивайло Стоев
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 7821, факс: +359 2 9874008
i.stoev@mi.government.bg

 

СПРАВКА
ЗА
ТЪРГОВСКО - ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА КУБА

Българо-кубинските дипломатически отношения имат вече 60-годишна история, характеризираща се с различна степен на интензивност на контактите през годините, но със запазени традиционно приятелски връзки между двата народа. Към настоящия момент може да бъде дадена положителна оценка на състоянието на политическия диалог между държавите ни.

1. СТОКООБМЕН

/в млн. щ.д./

ГОДИНА

ИЗНОС

ВНОС

СТОКООБМЕН

САЛДО

2007

5,97

7,28

13,25

-1,31

2008

10,81

2,96

13,77

7,85

2009

7,10

10,28

17,38

-3,18

2010

4,30

0,63

4,93

3,67

2011

8,47

0,61

9,09

7,86

2012

8,70

6,84

15,54

1,86

2013

2,68

15,42

18,10

-12,74

2014

1,49

4,44

5,93

-2,95

2015

1,30

9,10

10,4

-7,8

2016

2,44

1,19

3,63

1,25

2017

1,52

1,61

3,13

-0,09

2018

5,50

2,70

8,2

2,8

2019

2,35

2,48

4,83

-0,13

2020

0,89

3,00

3,89

-2,11

ян.-юни 2021 0,034 1,28 1,31 -1,25

През първите шест месеца на 2021 г. стокообменът на страната ни с Куба възлиза на 1.31 млн. щ.д. спрямо 1.49 млн. щ.д. през същия период на 2020 г. – спад от -11.7%.

През 2020 г. стокообменът на страната ни с Куба възлиза на 3.89 млн. щ.д. спрямо 4,83 млн. щ.д. през 2019 г. – спад от -19.5%.

Българският износ за Куба също отбелязва спад от -62.1% спрямо предходната година, като стойността му е 0.89 млн. щ.д., което се дължи на отсъствието в износа на части, изключително  или главно предназначени за двигателите от NN 8407 или 8408, части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705 и др.  Вносът от Куба бележи ръст от 21% до 3.00 млн. щ.д.

През 2019 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Куба отбелязва спад от -41.10% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 4.83 млн. щ.д.

Българският износ за Куба също отбелязва спад от -57.27% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 2.35 млн. щ.д., което се дължи на отсъствието в износа на невулканизирани каучукови смеси в първични форми или на плочи, листове или ленти, машини и апарати  за  обработка на каучук или  пластмаси или за производство на продукти от тези материали, доилни машини и млекопреработващи машини и апарати и др. Вносът от Куба бележи спад от -8.15% до 2.48 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Куба през 2020 г.

Износ от България

%

Внос от Куба

%

Невулканизирани каучукови смеси в първични форми или на плочи

71.1

Пури

74.8

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

22.3

Сурови или необработени тютюни

17.4

Овес

5.3

Дървени въглища

5.5

Металопластични уплътнители

0.4

Етилов алкохол

2.2

Електрически трансформатори

0.2

 

 

Водещи стоки в стокообмена с Куба през 2019 г.

Износ от България

%

Внос от Куба

%

Части, изключително  или главно предназначени за двигателите от NN 8407 или 8408

7.4

Пури

81.6

Служебен код

0.1

Сурови или необработени тютюни

12.2

Металопластични уплътнители

0.0

Етилов алкохол

4.4

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705

0.0

Дървени въглища

1.8

Пневматични гуми от каучук

0.0

Кафе

0.0

През 2018 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Куба се увеличава с 162% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 8.2 млн. щ.д.

Българският износ за Куба отбелязва ръст от 261.84% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 5.50 млн. щ.д., което се дължи на невулканизирани каучукови смеси в първични форми или на плочи, листове или ленти, електрически акумулатори, включително техните  сепаратори, дори с  квадратна  или   правоъгълна  форма, машини и апарати  за  обработка на каучук или  пластмаси или за производство на продукти от тези материали и др. Вносът от Куба също бележи ръст от 67.70% до 2.70 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Куба през 2018 г.

Износ от България

%

Внос от Куба

%

Невулканизирани каучукови смеси в първични форми или на плочи, листове или ленти

51.38

Пури

73.41

Електрически акумулатори, включително техните  сепаратори, дори с  квадратна  или   правоъгълна  форма

19.82

Сурови или необработени тютюни

19.81

Машини и апарати  за  обработка на каучук или  пластмаси или за производство на продукти от тези материали, неупоменати, нито включени другаде  в  настоящата глава

15.70

Етилов алкохол

4.36

Доилни машини и млекопреработващи машини и апарати

9.72

Дървени въглища

2.27

Електрически двигатели и генератори

1.16

Кафе

0.07

Перспективни сектори и продукти, в които би могъл да бъде осъществен български износ:

 • продукти на фармацевтичната промишленост (медикаменти и др.);

Съществуват две възможности:

ü  Износ директно на кубинския пазар, тъй като на него липсват много лекарства.

ü  Таблетиране и опаковане на лекарства в Куба и последващия им износ към страни от Централна и Южна Америка, с които Куба има подписани преференциални търговски споразумения.

 • продукти на електрониката (касови апарати; електромери; електронни апарати; машини за асемблиране на компоненти; устройства за навигация – GPS; системи и приложения за контрол на достъпа);
 • машини и резервни части за машиностроенето;
 • системи за индустриална автоматизация;
 • водоснабдяване и канализация (машини за ремонт и подмяна на В и К мрежата и консултантски услуги за използване на техниката);
 • продукти на химическата промишленост (азотни торове, фосфатни торове и др.);
 • продукти на хранително-вкусовата промишленост (зеленчукови  и месни консерви, конфитюри, мармалади, минерална вода и др.);
 • козметични продукти;
 • електрически акумулатори за транспортни средства.

Считаме, че активизирането на двустранните търговско-икономически отношения ще позволят в перспектива да се обсъждат и финансовите въпроси, свързани с дълга на Куба към България.

2. ИНВЕСТИЦИИ

В Куба няма български инвестиции. В България не са регистрирани кубински инвестиции.

3. ДОГОВОРНО-ПРАВНА ОСНОВА НА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КУБА

На лице е следната договорно-правна база в областта на търговско-икономическите отношения:

 • Спогодба за търговия и икономическо сътрудничество между правителствата на двете страни – подписана м. ноември 1998 г. в гр. Хавана;
 • Спогодба за защита и взаимно насърчаване на инвестициите – подписана м. декември 1998 г. в гр. София;
 • Спогодба за сътрудничество между търговските палати. Проектът е подписан през месец февруари 1998 г. по кореспондентски път;
 • Спогодба за морско търговско корабоплаване – подписана м. януари 2006 г., в гр. Хавана, в рамките на Шеста сесия на СКИНТС;
 • Протокол за изменение и допълнение на Спогодбата за търговия и икономическо сътрудничество между правителствата на Република България и Република Куба – подписан на 15 юли 2008 г., в гр. Хавана, Куба;
 • Споразумение между правителствата на Република България и правителството на Република Куба за сътрудничество в областта на туризма – подписано в Хавана през м. май 2009 г.;
 • · Меморандум за сътрудничество в областта на енергетиката между Министерство на икономиката и енергетиката на Република България и Министерство на тежката промишленост на Република Куба – подписан на 13 май 2009 г., в София.

4. МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ

През 1998 г. в гр. София бе учредена Смесена междуправителствена българо-кубинска комисия за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество. Със създаването на Комисията се активизираха контактите между двете страни, включително и между бизнес средите.

До момента са проведени следните сесии на СКИТНТС:

ü  1998 г., гр. София – Първа сесия;

ü  2000 г., гр. Хавана – Втора сесия;

ü  2002 г., гр. София – Трета сесия;

ü  2003 г., гр. Хавана – Четвърта сесия;

ü  2004 г., гр. София – Пета сесия;

ü  2006 г., гр. Хавана – Шеста сесия;

ü  2007 г., гр. София – Седма сесия.

ü  2008 г., гр. Хавана – Осма сесия

ü  2009 г., гр. София – Девета сесия

На 24 март 2011 г. посланикът на Куба у нас информира за решението на кубинското правителство да прекрати работата на Смесената българо-кубинска комисия за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg