Латвия
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, Варшава

с акредитация за Литва, Латвия и Естония

Йордан Драганчев

Biuro Radcy Handlowego, Ambasady Republiki Bulgarii
Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa, Poland
тел: +48 22 621 25 35;
факс: +48 22 625 59 89;
моб: +48 602 763 100;
e-mail: y.draganchev@mi.government.bg

https://www.facebook.com/BGEconOfficePL
https://twitter.com/@BGEconOfficePL
https://www.linkedin.com/in/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул."Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Латвия
Елвира Андрейчева
ул. "Княз Александър І"12
тел.: + 359 2 940 7751
e.andreicheva@mi.government.bg

 

Икономически отношения между България и Латвия

1. Стокообмен (млн. евро)

Година

Стокобмен

Изм. %

Износ

Изм.  %

Внос

Изм. %

Салдо

2011

35.865

25.5

23.184

36.94

12.681

8.86

10.503

2012

44.222

23.3

27.320

17.8

16.902

33.4

10.418

2013

35.826

-23.4

25.071

-8.2

10.755

-36.1

14.316

2014

38.080

6.3

25.715

2.6

12.365

15.3

13.350

2015

54.415

42.9

25.559

-5.9

28.856

133.5

-3.297

2016

62.749

15.3

27.356

7.0

35.393

22.7

-8.037

2017

65.554

4.5

29.707

8.6

35.846

1.4

-6.139

2018

71.792

9.5

37.610

26.6

34.182

-4.6

3.428

2019

61.658

-14.1

30.153

-19.8

31.504

-7.8

-1.350

2020

69.789

13.2

42. 816

42.0

26.972

-14.4

15.843

2020-1-6

30.012

20.413

9.599

10.814

2021-1-6

31.850

6.1

17.966

-12.0

13.884

44.6

4.083

Източник: Министерство на икономиката

През първите шест месеца на 2021г. износът възлиза на 17.966 млн. евро и отбeлязва намаляване с 12.0% спрямо същия период за 2020г. Вносът е 13.884 млн. евро и отбелязва увеличение с 44.4% спрямо същия период за 2020г. Стокообменът възлиза на 31.850 млн. евро, бележи увеличение с 6.1%. Салдото е положително и е в размер на 4.083 млн. евро.

През  2020г. износът е 42.816 млн. евро и бележи увеличение с 42.0%. Вносът е 26.972 млн. евро и отбелязва намаление с 14.4%. Стокообменът възлиза на 69.789 млн. евро, увеличение с 13.2%. Салдото е положително и е в размер на 15.843 млн. евро.

2. Водещи стоки

Водещи стоки в износа през 2020 г.

 

КодMT

Описание

EUR'000

%

 

Общ износ през: 01-12/2020 г.

27 968 662,2

100,00

 

в т.ч. Латвия

42 816,3

0,2

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за  телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

9 198.9

21.5

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

4 431.9

10.4

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн

3 156.8

7.4

9022

Апарати  с  Х (рентгенови)  лъчи и апарати, използващи алфа, бета или гама  излъчвания, дори  за  медицинско, хирургическо, зъболекарско или  ветеринарно приложение, включително апаратите за рентгенофлуорография или рентгенотерапия

2 565.7

6.0

9405

Осветителни тела  (включително прожекторите) и техните  части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни  указателни табели и подобни артикули

2 144.2

5.0

8504

Електрически трансформатори, статични електрически  преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели

1 546.9

3.6

8543

Електрически  машини и апарати със  специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

1 290.9

3.0

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази  информация, неупоменати, нито включени другаде

1 233.2

2.9

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа

983.8

2.3

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с  електрическо или  друго  оборудване; топлинни помпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от  N 8415

969.1

2.3

 

Водещи стоки във вноса през 2020 г.

 

КодMT

Описание

EUR'000

%

 

Общ внос през: 01-12/2020 г.

30 729 996,9

100,00

 

в т.ч. Латвия

26 972,7

0,1

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за  телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

6 038.6

22.4

7019

Стъклени  влакна,  (включително стъклената вата) и  изделия  от тези материали (например прежди, тъкани)

3 692.6

13.7

3102

Минерални или химични азотни торове

1 596.0

5.9

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки

1 593.7

5.9

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази  информация, неупоменати, нито включени другаде

838.8

3.1

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа:

806.5

3.0

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти

783.7

2.9

0402

Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка  на  захар  или други подсладители

697.2

2.6

8408

Бутални двигатели със запалване чрез компресия  (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер)

689.5

2.6

3306

Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите, включително  праховете и  пастите  за улесняване прилепването на  зъбните протези; конци, използвани за почистване на зъбите (зъбни конци), пригодени за продажба на дребно

673.0

2.5

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

628.8

2.3

 

 

3. Инвестиции

година

Млн. евро

2011

1.5

2012

7.4

2013

5.8

2014

-4.3

2015

0.2

2016

8.2

2017

-1.8

2018

-2.9

2019

2.5

2020

0.2

2021-Q1

-0.1

2021-Q2

-3.3

Източник: БНБ

По данни на БНБ към 01.07.2021г. общият размер на инвестициите от Латвия в България възлиза на 166.4 млн. евро.

По данни на БНБ през 2020г. общият размер на инвестициите от Латвия в България възлиза на 170.9 млн. евро.

Основно инвестициите са насочени в недвижимите имоти, по-малка част са в сектора на търговията и услугите.

4. Туризъм

Брой туристи по години

година

Латвийски туристи в България

% промяна

Български туристи в Латвия

% промяна

2011

5 469

-13.2

165

-34.0

2012

5 584

+2.1

573

+247.3

2013

4 753

-15.1

2 533

+342.0

2014

7 259

+53.0

2 291

-9.6

2015

6 280

-13.5

1 025

-55.3

2016

15 934

+153.7%

1 968

+92.0

2017

17 842

+12.0

6 820

+246.5

2018

23 431

+31.3

7 023

+3.0

2019

21 992

-6.1

7 774

+10.1

2020

3 647

-83.4

n/а

n/а

2021-1-6

2 347

+31.3

n/а

n/а

Източник: Министерство на туризма

През първите шест месеца на 2021 г. туристите от Естония у нас възлизат на 2 347 души, промяна с +31.3% спрямо същия период на 2020г.

През 2020 г. туристите от Естония у нас възлизат на 3 647 души, промяна с -83.4% спрямо същия период на 2019г.

 

* през 2020г. българските граждани са реализирали общо 3 973 009 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации е прекратено.

 

** през периода януари-юни 2021г. българските граждани са реализирали общо 1 832 275 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации е прекратено.

5. Договорно-правна база

Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Латвия е подписано на 16 октомври 2002 г. в Рига. След влизането на Латвия в ЕС през 2004 г. се прилага споразумението за свободна търговия с ЕС.

В периода 3-5 декември 2003 г., по време на първата държавна визита на латвийски президент – г-жа Вайра Вике-Фрайберга в България по покана на президента Георги Първанов, са подписани:

Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (София, 4 декември 2003 г.)

Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите (София, 4 декември 2003 г.).

Споразумение за сътрудничество между търговските палати на България и Латвия

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg