Малайзия
 


Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул. "Княз Александър І" 12
тел: +359 2 940 7688, факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Малайзия
Юлия Филчева
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 7784, факс: +359 2 987 4008
u.filcheva@mi.government.bg

 

1. Стокообмен

(в млн. щ.д.)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I-IX 2021

Износ

12.0

9.8

18.4

23.2

60.6

33.6

29.2

25.9

27.7

29.3

22.3

24.3

27.1

Внос

25.0

38.2

41.9

29.5

40.2

43.8

45.9

46.9

95.2

92.8

73.1

87.6

73.8

Общо

37.0

48.0

60.3

52.7

100.8

77.4

75.1

72.8

122.9

122.1

95.4

111.9

96.9

Салдо

-13.0

-28.4

-23.5

-6.3

20.4

10.2

-16.7

-21

-67.5

-63.5

-50.8

-63.3

-46.7

*Данните са съгласно българската митническа статистика.

 

Предварителните данни за първите девет месеца на 2021 г. показват увеличаване на двустранната търговия с Малайзия с 26% спрямо същия период на 2020 г. до ниво от 96.9 млн. щ.д. Българският износ нараства с близо 55% спрямо същия период на 2020 г. до 27.1 млн. щ.д., като интегралните схеми заемат водеща позиция в експортната листа с относителен дял от над 30%. От своя страна вносът също се повишава с 24.2% до 59.4 млн. щ.д. при запазване на водещото положение на интегралните схеми в структурата му с относително тегло от над 40%.

Водещите стоки в износа за първите девет месеца на 2021 г. са: Интегрални схеми и електронни микрокомплекти (8.4 млн. щ.д.); Крафтхартии и крафткартони (2.95 млн. щ.д.); Отпадъци и отломки от мед (1.98 млн. щ.д.); Медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати (1.9 млн. щ.д.); Бинокли, далекогледи, астрономически  далекогледи, оптични  телескопи (1.3 млн. щ.д.); Органични тиосъединения (1.1 млн. щ.д.)  и др.

Водещите стоки във вноса за периода са: Интегрални схеми и електронни микрокомплекти (30.5 млн. щ.д.); Машини и апарати за кондициониране на въздуха (7.5 млн. щ.д.); Гъстомери, ареометри  и други подобни  плуващи  инструменти, термометри, пирометри, барометри и др. (6.1 млн. щ.д.); Облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици), от вулканизиран невтвърден каучук (6 млн. щ.д.); Машини и апарати (2.7 млн. щ.д.); Животински или растителни мазнини и масла (1.9 млн. щ.д.) и др.


Данните за 2020 г. показват увеличаване на двустранната търговия с Малайзия с 17.3% на годишна база до ниво от 111.9 млн. щ.д. Българският износ нараства с 8.9% спрямо 2019 г. до 24.3 млн. щ.д., като интегралните схеми заемат водеща позиция в експортната листа с относителен дял от 25.7%. От своя страна вносът също се повишава с 19.8% на годишна база до 87.6 млн. щ.д. при запазване на водещото положение на интегралните схеми в структурата му с относително тегло от около 27.6%.

Водещите стоки в износа за 2020 г. са: интегрални схеми и електронни микрокомплекти (6.3 млн. щ.д.); медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати (2.1 млн. щ.д.); неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии; механични устройства (1.8 млн. щ.д.); автоматични машини за обработка на информация и техните единици (1.3 млн. щ.д.); ламарини, листове и ленти от мед (1.1 млн. щ.д.); органични тиосъединения (1.05 млн. щ.д.)  и др.

Водещите стоки във вноса са: интегрални схеми и електронни микрокомплекти (24.2 млн. щ.д.); животински или растителни мазнини и масла и техните фракции (11.4 млн. щ.д.); палмово масло (8.9 млн. щ.д.); машини и апарати за кондициониране на въздуха (7.7 млн. щ.д.); облекла  и принадлежности към тях (включително ръкавици), от вулканизиран невтвърден каучук (7.5 млн. щ.д.); биодизел и смеси от биодизел (4.3 млн. щ.д.) и др.

През 2019 г. – стокообменът между България и Малайзия възлиза на 95.3 млн. щ.д. отчитайки намаление от близо 22% спрямо 2018 г. Износът на България възлиза на 22.1 млн. щ.д. (намаление от 24.6% спрямо предходната година), а вносът – 73.2 млн. щ.д. (намаление с 21.1%).

Водещите стоки в износа за 2019 г. са: неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии; механични устройства (3.4 млн. щ.д.); интегрални схеми и електронни микрокомплекти (3.3 млн. щ.д.); печатни платки (1.9 млн. щ.д.); карбонати (1.9 млн. щ.д.); медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати (1.2 млн. щ.д.); автоматични машини за обработка на информация (1.2 млн. щ.д.); органични тиосъединения (0.97 млн. щ.д.)  и др.

Водещите стоки във вноса са: интегрални схеми и електронни микрокомплекти (18.95 млн. щ.д.); палмово масло (9.3 млн. щ.д.); машини и апарати за кондициониране на въздуха (8.6 млн. щ.д.); осцилоскопи (8.1 млн. щ.д.); плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани (3.7 млн. щ.д.); облекла и принадлежности към тях (3.1 млн. щ.д.) и др.

През 2018 г. – стокообменът между България и Малайзия възлиза на 122.1 млн. щ.д. отчитайки намаление от 0.7% спрямо 2017 г. Износът на България възлиза на 29.3 млн. щ.д. (увеличение от 5.8% спрямо 2017 г.), а вносът – 92.8 млн. щ.д. (намаление с 2%).

Водещите стоки в износа за 2018 г. са: интегрални схеми и електронни микрокомплекти (7 млн. щ.д.), автоматични машини за обработка на информация и техните единици (4 млн. щ.д.), печатни платки (3.5 млн. щ.д.), неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии; механични устройства (3.3 млн. щ.д.), осцилоскопи, спектрални анализатори  и други  инструменти и апарати за измерване или контрол на електрическите величини (1.9 млн. щ.д.), крафтхартии и крафткартони (1.5 млн. щ.д.),  машини и  апарати  за  запояване или заваряване (0.8 млн. щ.д.), и др.

Водещите стоки във вноса са: интегрални схеми и електронни микрокомплекти (25.3 млн. щ.д.), осцилоскопи (13.2 млн. щ.д.), палмово масло (9.8 млн. щ.д.), машини и апарати за производство на полупроводникови заготовки (8.4 млн. щ.д.), биодизел и смеси от биодизел (6.3 млн. щ.д.),  плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани  (4.9 млн. щ.д.), облекла и принадлежности към тях (3.7 млн. щ.д.) и др.

През 2017 г. – стокообменът между България и Малайзия възлиза на 122.9 млн. щ.д. отчитайки увеличение от 68.8% спрямо 2016 г. Износът възлиза на 27.7 млн. щ.д. (увеличение от 7 % спрямо 2016 г.), а вносът - 95.2 млн. щ.д. (увеличение с 103%).

Водещите стоки в износа за 2017 г. са: интегрални схеми и електронни микрокомплекти (5.9 млн. щ.д.), водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите (3.9 млн. щ.д.), автоматични машини за обработка на информация и техните единици (3.9 млн. щ.д.), печатни платки (2.9 млн. щ.д.), неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии; механични устройства (1.6 млн. щ.д.), осцилоскопи, спектрални анализатори  и други  инструменти и апарати за измерване или  контрол на електрическите величини (1.6 млн. щ.д.), крафтхартии и крафткартони (1.4 млн. щ.д.)  и др.

Водещите стоки във вноса са: биодизел и смеси от биодизел (32.6 млн. щ.д.), интегрални схеми и електронни микрокомплекти (21.3 млн. щ.д.), палмово масло (11.8 млн. щ.д.), осцилоскопи (8.1 млн. щ.д.), плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани  (2.7 млн. щ.д.), облекла и принадлежности към тях (2.5 млн. щ.д.), сапуни (1.4 млн. щ.д.), мазнини и  масла от животински или растителен произход и техните фракции (1.3 млн. щ.д.) и др.

За 2016 г. – стокообменът между България и Малайзия възлиза на 72.8 млн. щ.д. отчитайки намаление от 4.7% спрямо 2015 г. Износът възлиза на 25.9 млн. щ.д. (спад с 18% спрямо 2015 г.), а вносът - 46.9 млн. щ.д. (увеличение с 4.7%).

Водещите стоки в износа за 2016 г. са: интегрални схеми и електронни микрокомплекти (7.4 млн. щ.д.), печатни платки (4.9 млн. щ.д.), автоматични машини за обработка на информация и техните единици (4.9 млн. щ.д.), осцилоскопи, спектрални анализатори  и други  инструменти и апарати за измерване (1.7 млн. щ.д.), крафтхартии и крафткартони (1.3 млн. щ.д.), медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти и апарати (0.9 млн. щ.д.), органични тиосъединения (0.8 млн. щ.д.)  и др.

Водещите стоки във вноса са: интегрални схеми и електронни микрокомплекти (17.1 млн. щ.д.), палмово масло (7.4 млн. щ.д.), осцилоскопи (7.1 млн. щ.д.), биодизел и смеси от биодизел (3.2 млн. щ.д.), облекла и принадлежности към тях (2.4 млн. щ.д.), мазнини и  масла от животински или растителен произход (1.1 млн. щ.д.), други  плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси (0.6 млн. щ.д.), механични машини и апарати, имащи специфично предназначение (0.6 млн. щ.д.) и др.

За 2015 г. - стокообменът ни е 75.1 млн. щ.д., отчитайки спад от близо 3% спрямо 2014 г. Износът ни за Малайзия възлиза на 29.2 млн. щ.д. (спад с 13.1% спрямо предходната година), а вносът – 45.9 млн. щ.д. (увеличение с 4.8%).

Водещите стоки в износа за 2015 г. са: интегрални схеми и електронни микрокомплекти (8.1 млн. щ.д.), печатни платки (7.6 млн. щ.д.), крафтхартии и крафткартони (2.9 млн. щ.д.), ламарини, листове и ленти от мед (1.8 млн. щ.д.), осцилоскопи, спектрални анализатори  и други  инструменти и апарати за измерване (1.6 млн. щ.д.), семена от анасон  (1.1 млн. щ.д.), автоматични машини за обработка на информация и техните единици (0.9 млн. щ.д.) и др.

Водещите стоки във вноса са: интегрални схеми и електронни микрокомплекти (13.7 млн. щ.д.), палмово масло (7.4 млн. щ.д.), осцилоскопи (7.2 млн. щ.д.), облекла и принадлежности към тях (2.4 млн. щ.д.), механични машини и апарати (1.9 млн. щ.д.), сапуни (1.8 млн. щ.д.), мазнини и  масла от животински или растителен произход (0.9 млн. щ.д.), машини и  апарати  за  запояване или заваряване (0.8 млн. щ.д.) и др.

През 2014 г. общият стокообмен с Малайзия е на стойност 77.4 млн. щ.д. (спад с 23.2%) в т.ч. износ 33.6 млн. щ.д. (намаление с 44.6% спрямо същия период на 2013 г.) и внос в размер на 43.8 млн. щ.д. (увеличение с 8.9% спрямо същия период на 2013 г.) Външнотърговското салдо е отрицателно и възлиза на 10.2 млн. щ.д.

2. Водещи стоки по внос-износ

Водещи стоки в стокообмена с Малайзия за 2014 г.:

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

%

ВНОС ОТ МАЛАЙЗИЯ

%

Печатни платки

38.8

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

27.5

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

19.5

Палмово масло

20.3

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm

9.5

Осцилоскопи, спектрални анализатори

11.8

Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли или на листа, различни от тези в NN 4802 или 4803

4.9

Облекла  и принадлежности към тях (включително ръкавици), от вулканизиран невтвърден каучук, за всякакъв вид употреба

6.7

Медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати

3.8

Сапуни; повърхностноактивни органични продукти и препарати

4.8

Семена от анасон, звезден анасон, копър, кориандьр, кимион, ким

3.5

Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана

3.3

Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт

2.3

Мазнини и  масла от животински или растителен произход

3.0

Водещи стоки в стокообмена с Малайзия за 2015 г.:

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

% от общия износ

ВНОС ОТ МАЛАЙЗИЯ

% от общия внос

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

27.6

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

29.8

Печатни платки

25.9

Палмово масло

16.1

Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли или на листа, различни от тези в NN 4802 или 4803

10.0

Осцилоскопи, спектрални анализатори

15.8

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm

6.1

Облекла  и принадлежности към тях (включително ръкавици), от вулканизиран невтвърден каучук, за всякакъв вид употреба

5.3

Осцилоскопи, спектрални анализатори  и други  инструменти и апарати за измерване

5.6

Механични машини и апарати

4.2

Семена от анасон, звезден анасон, копър, кориандьр, кимион, ким

3.9

Сапуни; повърхностноактивни органични продукти и препарати

3.9

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

3.2

Мазнини и  масла от животински или растителен произход

1.9

Водещи стоки в стокообмена с Малайзия за 2016 г.:

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

% от общия износ

ВНОС ОТ МАЛАЙЗИЯ

% от общия внос

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

28.4

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

36.5

Печатни платки

18.8

Палмово масло

15.7

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

18.7

Осцилоскопи, спектрални анализатори

15.2

Осцилоскопи, спектрални анализатори  и други  инструменти и апарати за измерване

6.7

Биодизел и смеси от биодизел

6.95

Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли или на листа, различни от тези в NN 4802 или 4803

5.2

Облекла  и принадлежности към тях (включително ръкавици), от вулканизиран невтвърден каучук, за всякакъв вид употреба

5.2

Медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати

3.5

Мазнини и  масла от животински или растителен произход

2.4

Органични тиосъединения

3.2

Други  плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси

1.3

Водещи стоки в стокообмена с Малайзия за 2017 г.:

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

% от общия износ

ВНОС ОТ МАЛАЙЗИЯ

% от общия внос

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

21.3

Биодизел и смеси от биодизел

34.3

Водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите

14

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

22.4

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

11.4

Палмово масло

12.4

Печатни платки

10.7

Осцилоскопи, спектрални анализатори

8.4

Неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии; механични устройства

5.8

Плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани

2.8

Осцилоскопи, спектрални анализатори  и други  инструменти и апарати за измерване

5.6

Облекла  и принадлежности към тях (включително ръкавици), от вулканизиран невтвърден каучук, за всякакъв вид употреба

2.6

Крафтхартии и крафткартони

5.2

Сапуни

1.5

Водещи стоки в стокообмена с Малайзия за 2018 г.:

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

% от общия износ

ВНОС ОТ МАЛАЙЗИЯ

% от общия внос

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

23.9

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти Биодизел и смеси от биодизел

27.3

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

13.7

Осцилоскопи, спектрални анализатори

14.2

Печатни платки

11.8

Палмово масло

10.6

Неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии; механични устройства

11.2

Машини и апарати за производство на полупроводникови заготовки

9.1

Осцилоскопи, спектрални анализатори  и други  инструменти и апарати за измерване

6.4

Биодизел и смеси от биодизел

6.8

Крафтхартии и крафткартони

5.1

Плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани

5.3

Машини и  апарати  за  запояване или заваряване

2.6

Облекла  и принадлежности към тях (включително ръкавици), от вулканизиран невтвърден каучук, за всякакъв вид употреба

4.0

Водещи стоки в стокообмена с Малайзия за 2019 г.:

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

% от общия износ

ВНОС ОТ МАЛАЙЗИЯ

% от общия внос

Неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии; механични устройства

15.2

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти Биодизел и смеси от биодизел

25.9

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

15.98

Палмово масло

12.8

Печатни платки

8.7

Машини и апарати за кондициониране на въздуха

11.8

Карбонати

8.5

Осцилоскопи, спектрални анализатори

11.1

Медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати

5.5

Плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани

5.1

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

5.2

Облекла  и принадлежности към тях (включително ръкавици), от вулканизиран невтвърден каучук, за всякакъв вид употреба

4.2

 

Водещи стоки в стокообмена с Малайзия за 2020 г.:

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

% от общия износ

ВНОС ОТ МАЛАЙЗИЯ

% от общия внос

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

25.7

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

27.6

Медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати

8.5

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции

13.0

Неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии; механични устройства

7.2

Палмово масло

10.2

Крафтхартии и крафткартони

6.5

Машини и апарати за кондициониране на въздуха

8.8

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

5.5

Облекла  и принадлежности към тях (включително ръкавици), от вулканизиран невтвърден каучук, за всякакъв вид употреба

8.6

Ламарини, листове и ленти от мед

4.5

Биодизел и смеси от биодизел

4.9

Водещи стоки в стокообмена с Малайзия за първите девет весеца на 2021 г.:

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

% от общия износ

ВНОС ОТ МАЛАЙЗИЯ

% от общия внос

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

30.8

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

41.3

Крафтхартии и крафткартони

10.9

Машини и апарати за кондициониране на въздуха

10.2

Отпадъци и отломки от мед

7.3

Гъстомери, ареометри  и  други подобни  плуващи  инструменти, термометри, пирометри, барометри и др.

8.3

Медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати

6.9

Облекла  и принадлежности към тях (включително ръкавици), от вулканизиран невтвърден каучук, за всякакъв вид употреба

8.1

Бинокли, далекогледи, астрономически  далекогледи, оптични  телескопи

4.7

Машини и апарати

3.6

Органични тиосъединения

4.1

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции

2.6

3. Инвестиции

По данни на БНБ за периода 2010 - 2020 г. нетният поток на преките инвестиции от Малайзия в България възлиза е както следва:

в млн. евро

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Малайзия

0.5

0.2

-0.8

0.0

-0.3

0.9

0.7

0.7

1.7

0.4

0.0

През 2020 г. нетният приток понастоящем се изчислява на 0.0 млн. евро. По данни на БНБ нетната позиция в края на 2020 г. (общата сума на малайзийските инвестиции в България в края на периода) е 4.3 млн. евро.

Като важни бизнес сектори в икономиката на Малайзия, които привличат чуждестранни инвестиции бихме могли да откроим:

  • Електроника и електротехника. Тя е водещ сектор в икономиката на Малайзия. Малайзия изнася най-много електроника за САЩ, Китай и Сингапур и внася електроника от Тайван, САЩ и Южна Корея;
  • Нефтени продукти;
  • Продукти от желязо и стомана;
  • Хранителна промишленост;
  • Машини и оборудване;
  • Фармацевтика;
  • Производство на медицинска апаратура;
  • Текстилна промишленост

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg