Мароко
 


Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул. "Княз Александър І" 12
тел:+359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Мароко
Мехмед Мюхтар
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 76 52
факс +359 2 987 40 08
m.myuhtar@mi.government.bg

I. Търговско-икономически отношения между България и Мароко:

Дипломатическите отношения между Република България и Кралство Мароко са установени на 1 септември 1961 г. Икономическото сътрудничество между двете страни датира от 1957 г., когато е подписана първата Търговска спогодба.

1. Стокообмен (в млн. щ.д.)

ГОДИНА

СТОКООБМЕН

ИЗНОС

ВНОС

САЛДО

2007

80.5

18.5

62.0

- 43.5

2008

93.7

25.6

68.1

-42.5

2009

33.8

12.4

21.4

-9.0

2010

18.3

14.6

3.7

10.9

2011

49.6

14.3

35.3

-21.0

2012

42.1

15.3

26.8

-11.5

2013

99.2

78.4

20.8

57.6

2014

150.71

92.48

58.23

34.25

2015

129.16

50.01

79.15

-29.14

2016

170.4

68.3

102.1

-33.8

2017

202.72

76.93

125.79

-48.86

2018

252,95

92,14

160,81

-68.67

2019

183,28

69,41

113,87

-44.46

2020

159,7

99,24

60,46

38.78

януари-юни 2021г. 127,8 69,5 58,3 11,2

Стокообменът ни с Мароко  в периода януари-юни 2021г. възлиза на 127.8 млн. щ.дол. от които износ 69.5 млн. щ.д. , и вносът 58,3 млн. щ.д.. Износът ни за Мароко през периода основно се състои от: Пшеница и смес от пшеница и ръж, слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени, тъкани килими  и  други подови настилки от текстилни материали, нито тъфтинг, нито флок, дори конфекционирани, включително килимите,  наречени   'Kelim'   или 'Kilim', 'Schumacks'  или 'Soumak', 'Karamanie' и подобни килими, тъкани на ръка, електрически бойлери и бързовари; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за  подобни  приложения; електронагревателни апарати за фризьорски  цели  (например сешоари, апарати  за къдрене, маши за къдрене), електрически  осветителни   или сигнализационни апарати  (с изключение   на   артикулите   от N 8539), стъклочистачки и електрически  устройства  против замразяване и изпотяване, от видовете, използвани за велосипеди, мотоциклети или автомобил.

В сравнение със същия период на предходната година. Българският износ за Мароко достига 57,6 млн.щ.д., а вносът е на стойност около 21.8 млн. щ. д. Наблюдаваме около 50 % повишение на стокообмена.

През 2020 г. износът от България достига 99.24 млн. щ. д., което отбелязва ръст от 43% в сравнение със същия период на предходната година. Вносът от Мароко е на стойност 60.46 млн. щ. д., като тук се отбелязва спад от близо -47% в сравнение с периода за 2019 г. Стокообменът между двете държави е на стойност 159.7 млн. щ. д., като и тук статистиката отчита спад от около -13% в сравнение с 2019 г.

През 2019 г. стокообменът на страната ни с Мароко възлиза на 183.28 млн. щ.д. спрямо 252.95 млн. щ.д. през 2018 г. – спад от -27.54%.

През 2018 г. стокообменът на страната ни с Мароко възлиза на 252.95 млн. щ.д. спрямо 202.72 млн. щ.д. през същия период на 2017 г. – ръст от 24.78%.

Страните от ЕС са основен външноикономически партньор. Мароко има статут на асоциирана страна към ЕС от 2000 г. През 2008 г. му бе предоставен "напреднал статут" в отношенията с Евросъюза. Същевременно дълговата криза в ЕС доведе до известно влошаване на финансово-икономическата ситуация в страната. Преговори за сключване на “Задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия” (Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA)) между ЕС и Мароко стартираха на 1 март 2013 г. От 1 октомври 2012 г. е в сила Споразумение за земеделски, обработени земеделски и рибни продукти. В края на 2013 г. бе подновен и Протоколът към Споразумението за рибарство между ЕС и Мароко.

 

СТРУКТУРА НА СТОКООБМЕНА ПРЕЗ 2020

Износ от България

%

Внос от Мароко

%

Слънчогледово и шафраново масло

33.7

Минерални или химични торове

40.5

Ечемик

10.6

Автомобилни  превозни  средства

24.0

Електрически бойлери

6.7

Естествени калциеви  фосфати

17.6

Eлектрически  осветителни   или сигнализационни апарати

6.2

Отпадъци и отломки от мед

6.1

Препарати от видовете

2.5

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства

4.3

 

СТРУКТУРА НА СТОКООБМЕНА ПРЕЗ 2019

Износ

%

Внос

%

Слънчогледово и шафраново масло

25.9

Минерални или химични торове

34.1

Кюспета

10.6

Естествени калциеви  фосфати

27.8

Електрически бойлери

8.4

Автомобилни  превозни  средства

18

Ламарини

4.3

Медни руди и техните концентрати

8.5

Пшеница и смес от пшеница и ръж

4.2

Отпадъци и отломки от мед

4.1

СТРУКТУРА НА СТОКООБМЕНА – 2018

Износ от България

%

Внос от Мароко

%

Слънчогледово и шафраново масло

29.9

Минерални или химични торове

30.2

Кюспета

8.4

Естествени калциеви фосфати

27.5

Пшеница и смес от пшеница и ръж

7.0

Автомобилни  превозни  средства

15.0

Електрически бойлери и бързовари

6.7

Медни руди и техните концентрати

13.4

Минерални или химични азотни торове

4.4

Минерални или химични фосфорни торове

2.9

Ламарини

4.3

Пътнически  автомобили

2.7

През  2018 г. структурата на стокообмена между двете страни е следната:

Български износ за Мароко: слънчогледово и шафраново масло – 27.5 млн. щ.д; – кюспета – 7.77 млн. щ.д,; пшеница и смес от пшеница и ръж – 6.45 млн. щ.д,; електрически бойлери и бързовари, електрически апарати – 6.24 млн. щ.д.; минерални или химични азотни торове – 4.1 млн.щ.; ламарини – 4 млн. щ.д.

Внос от Мароко: минерални или химични торове – 48.54 млн. щ.д.; естествени калциеви фосфати – 44.32 млн. щ.д.; автомобилни превозни средства за транспорт на стоки – 24.18 млн. щ.д; медни руди и техните концентрати – 21.58 млн. щ.д; минерални или химични фосфорни торове – 4.63 млн щ.д; пътнически автомобили – 4.30 млн. щ.д.;

3. Инвестиции

По данни на БНБ в периода 2014-2020 г. потока на ПЧИ от Мароко са в размер на 0.5 млн. евро.

За периода 2014-2020 г. са отчетени положителни нетни преки инвестиции на България в Мароко в размер на 4.2 млн. евро. (данни на БНБ).

В областта на инвестициите между България и Мароко няма активно сътрудничество. Създаването на смесени предприятия е една от формите с потенциал за засилване на инвестиционната активност между двете страни.

4. Договорно-правна база

  1. Договор между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (подписан на 22.05.1996 г., в сила от 19.02.2000 г.). На 28.09.2010 г. в Рабат бе подписан Допълнителен протокол към Договора в съответствие с изискванията на ЕС;
  2. Споразумение за сътрудничество между Българска търговско-промишлена палата и Камарата за индустрия, търговия и услуги на гр. Казабланка;
  3. Рамково споразумение за икономическо сътрудничество, подписано на 28.09. 2010 г. в Рабат;
  4. Споразумение за сътрудничество в областта на индустрията, подписано на 6.12.2010 г. в Рабат, в сила от същата дата.

5. Междуправителствена комисия

На 17 декември 1979 г. е създадена Междуправителствената българо-мароканска комисия. Към настоящия момент, са проведени общо десет сесии.

В периода 29-30 октомври 2012 г. в София се проведе Десетата сесия на Комисията. Българската делегация бе ръководена от г-н Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма. Мароканската делегация бе оглавена от г-н Абделкадер Амара, министър на индустрията, търговията и новите технологии на Кралство Мароко. В рамките на сесията бяха проведени разговори и постигнати договорености с цел задълбочаване на двустранното сътрудничество в следните области: икономика и търговия, енергетика, туризъм, транспорт, информационни и комуникационни технологии, висше образование и научно-изследователска дейност и др. Парафирано бе Споразумение между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за сътрудничество в областта на информационните и комуникационни технологии.

В периода 26-29 септември 2010 г., в Рабат и Казабланка, се проведе Деветата сесия на Междуправителствената българо-мароканска комисия. Председател на комисията от българска страна е министърът на икономиката, енергетиката и туризма. Председател на комисията от мароканска страна бе министърът на индустрията, търговията и новите технологии, г-н Ахмед Реда Шами. Бяха дискутирани актуалното състояние и перспективите за развитие на двустранното сътрудничество в редица области като: търговия и икономика, малки и средни предприятия, индустрия, енергетика, транспорт, инвестиции, туризъм, информационни и комуникационни технологии, социална сфера и др. Беше представена и ролята на българската данъчна политика за насърчаване преките чуждестранни инвестиции и развитието на благоприятна бизнес среда у нас. В края на Деветата сесия на Межуправителствената българо-мароканска комисия бяха подписани редица двустранни споразумения.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg