Молдова
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Кишинев

 

Министерство на икономиката

Деница Колинс

Началник на отдел „Руска федерация, страни от ОНД и Грузия“
Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“
ул. "Княз Александър І" 12, София
тел.: +359 2 940 7908

e-mail: d.collins@mi.government.bg


Референт за Молдова в дирекция „Външноикономическо сътрудничество“

Киара Маринска
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7662
e-mail:
k.marinska@mi.government.bg

Богдана Григорова
ул. "Княз Александър І" 12
, София
тел. +359 2 940 7789
e-mail:
b.grigorova@mi.government.bg

 

І. Бизнес компас

ІІ. Търговско-икономически отношения между Република България и Молдова

На 27 юни 2014 г. е подписано Споразумение за асоцииране между ЕС и Република Молдова, в рамките на което е включена търговска част, т. нар. дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия (ДВЗСТ). Република България ратифицира Споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова на 24 юли 2014 г. (законът за ратифициране е обнародван в брой 66 на Държавен вестник от 8 август 2014 г.). Някои части от СА с Молдова, включително и ДВЗСТ се прилагат временно от 1 септември 2014 г., а в своята цялост, договорът влиза в сила на 1 юли 2016 г.

1. Стокообмен (в млн. щ. долара)

Период

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2011 г.

96,1

75,3

20,8

54,5

2012 г.

117,6

89,6

28,0

61,6

2013 г.

126,3

93,0

33,3

59,7

2014 г.

143,7

102,9

40,8

62,1

2015 г.

85,2

55,9

29,3

26,6

2016 г.

132,2

59,3

72,9

-13,6

2017 г.

161,4

80,4

81,1

-1,0

2018 г.

128,3

67,9

60,4

7,5

2019 г.

132.5

63.3

69.2

-5.9

2020 г.

120.2

70.5

49.7

20.8

1-9 2021 г.

99.2

63.9

35.3

28.6

Източник: Министерство на икономиката; НСИ.

В периода януари-септември 2021 г., двустранният стокообмен между България и Молдова достига 99.2 млн. щ. д., с 14.2% повече от същия период на предходната година. Износът ни за Молдова за периода е възлязъл на 63.9 млн. щ. д., като се е увеличил с 24%, а вносът от Молдова е достигнал 35,3 млн. щ. д., запазвайки обема, постигнат през същия период на предходната година.

През 2020 г., в условията на пандемията от Ковид-19, стокообменът с Молдова е намалял с 9.4%, спрямо предходната година. Въпреки негативната тенденция, износът на България се е увеличил с 11.3%. Вносът от Молдова е намалял с 28.2%, спрямо предходната година.

2. Водещи стоки по внос-износ

Водещи стоки в българския износ за Молдова през 2020 г.

Групи стоки -  износ

Отн. дял,%

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите

22.8

Медикаменти

8.8

Пластмасови едножични влакна, (моновлакна), пръстени, пръчки и профили

4.3

Флоат стъкло и шлифовано или полирано стъкло

3.2

Плочки, плочи или мозайки за настилане или облицоване, от керамика,  нелакирани, нито емайлирани

3.1

Водещи стоки в българския внос от Молдова през 2020 г.

Групи стоки - внос

Отн. дял,%

Семена от слънчоглед

30.2

Жици, кабели и други изолирани  електрически  проводници; кабели от оптични влакна

14.4

Валцдрат  (заготовка за валцуване на тел) от желязо или от нелегирани стомани

12.1

Етилов алкохол и спиртове, денатурирани

9.7

Броячи за газове, течности или електричество

8.1

Водещи стокови групи в износа ни за Молдова през 2020 г. са нефтените масла, медикаментите и пластмасовите едножични влакна. Износът на нефтени масла се е увеличил с 50% спрямо предходната година, а на флоат, шлифовано или полирано стъкло с 64%. Износът на медикаменти и пластмасови едножични влакна е съответно с 2.9% и 17.3% по-малко от реализираният през предходната година.

През първото полугодие на 2021 г. нефтените масла остават водеща стокова група с 26.6% относителен дял в износа ни за Молдова. На второ и трето място се нареждат медикаментите и етеричните масла, съответно с 6.3% и 3.9% относителен дял от износа.

Вносът в България от Молдова през 2020 г. е формиран основно от стоковите групи слънчогледови семена; жици, кабели и др. изолирани проводници и валцдрат. Вносът на семена от слънчоглед е с 54% по-малко от реализираният през предходната година, а вносът на валцдрат и етилов алкохол се е увеличил съответно с 78% и 16.1%.

През първото полугодие на 2021 г. водеща стокова група във вноса от Молдова в България е жици, кабели и др. с 26.7% относителен дял от вноса, следвана от слънчогледови семена с 23.7% относителен дял.

3. Инвестиции

Преки инвестиции от Молдова в България (млн. евро)

Период

Поток

(нетни трансакции)

Размер

(салдо към края на отчетния период)

2014 г.

0.3

5.6

2015 г.

1.2

8.5

2016 г.

0.4

9.1

2017 г.

1.1

11.2

2018 г.

1.0

13.1

2019 г.

0.7

14.2

2020 г.

-0.9

13.4

1-6 2021 г.

0.1

13.6

Източник: БНБ.

По данни на БНБ към края на 2020 г. молдовски инвестиции в България са с негативен знак (- 0,9 млн. евро) за първа година от 2014 г. насам. За сравнение през 2017 г. и 2018 г. преките инвестиции в България от страна на Молдова са в размер средно 1 млн. евро годишно, а общата стойност на преките молдовски инвестиции към края на 2020 г. е 13.5 млн. евро.

За периода 1996-2015 г. Република Молдова е инвестирала в страната ни 8,7 млн. евро. От общата сума на инвестициите от Молдова най-голям е размерът на тези в сферата на финансите.

4. Туризъм

Период

Граждани на Молдова посетили България с цел туризъм

2011 г.

55 669

2012 г.

74 110

2013 г.

71 784

2014 г.

126 999

2015 г.

149 357

2016 г.

179 034

2017 г.

208 594

2018 г.

232 103

2019 г.

256 754

2020 г.

35 482

1-6 2021 г.

23 161

Източник: Министерство на туризма.

През последните години броят на молдовските туристи посетили България постепенно се увеличава.

През първото полугодие на 2021 г. Молдова се нарежда на 10-то място по брой туристи, посетили България. Реализирани са 23 161 туристически посещения на молдовски граждани в България, което е с 13.6% повече от осъществените през същия период на преходната година.

През 2020 г. молдовските граждани посетили България с цел туризъм са 35 482, с 86.2% по-малко от предходната година, следвайки тенденцията на спад в резултат на извънредната епидемиологична обстановка и разпространението на COVID-19 в световен мащаб.

5. Договорно-правна база

Основа за развитие на българо-молдовските икономически отношения са следните спогодби:

 

 • Споразумение за икономическо сътрудничество (в сила от 23.04.2007 г.);
 • Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (в сила от 11.06.1997 г.);
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (в сила от 24.03.1999 г.);
 • Договор за сътрудничество в областта на туризма;
 • Спогодба за взаимни пътувания на гражданите (в сила от 22.12.2000 г.);
 • Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари;
 • Спогодба за сътрудничество в областта на въздушните съобщения;
 • Спогодба за принципите на сътрудничеството в областта на железопътния транспорт;
 • Ветеринарно-санитарна конвенция;
 • Договор между съответните министерства за сътрудничество в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;
 • Спогодба за сътрудничество между КЗК на България и Министерство на икономиката и реформите на Молдова;
 • Протокол за сътрудничество между търговско-промишлените палати на България и Молдова;
 • Спогодба за взаимна административна помощ в митническата област (16.01.2003 г.).

6. Междуправителствена комисия

На 24-25.03.2016 г. в гр. София е проведено VІІI заседание на Междуправителствената българо-молдовска комисия. Председатели на Комисията са заместник-министър на икономиката на Република България и заместник-министър на икономиката на Молдова. На заседанието са разгледани актуални въпроси на двустранното икономическо сътрудничество и са набелязани основните направления за неговото по-нататъшно развитие.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg