Нидерландия
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Хага

Панко Панов

Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag
tel. 0031 6 3917 6070.
e-mail: p.panov@mi.government.bg

 

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул."Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Нидерландия
Кетя Манойлова
ул. "Княз Александър І"12
тел.: +359 2 940 7823;
k.manoilova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Нидерландия

II. Бизнес компас

 

I. Икономическите отношения между България и Нидерландия

1. Стокообмен (в млн. евро)

Кралство Нидерландия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България.

През 2020 г. износът за Нидерландия е в размер на 736.6 млн. евро, -2.7% спад, в сравнение с 2019 г. Вносът от Кралство Нидерландия е на стойност 1217.98 млн. евро и 1.0% ръст, в сравнение с предходната 2019 г. Салдото е отрицателно за България и е на стойност -481.4 млн. евро. Стокообменът възлиза на 1954.5 млн.евро.

Година

Стокообмен

Ръст

Износ

Ръст

Внос

Ръст

Салдо

млн.евро

%

млн.евро

%

млн.евро

%

млн.евро

2011

953.8

23.5

359.7

53.4

594.1

10.4

-234.4

2012

1 148.5

20.4

379.3

5.4

769.2

29.5

-389.9

2013

1 164.0

1.3

480.8

26.8

683.2

-11.2

-202.4

2014

1 214.6

4.3

494.9

2.9

719.7

5.3

-224.8

2015

1 422.9

17.2

540.2

9.2

882.7

22.6

-342.5

2016

1 593.3

12.0

638.1

18.1

955.2

8.2

-317.1

2017

1772.9

11.3

661.3

3.6

1 111.5

16.4

-450.2

2018

1994.3

12.5

774.3

17.1

1220.0

9.8

-445.8

2019

1962.95

-1.5

756.6

-2.3

1206.3

-1.0

-449.7

2020

1954.5

-0.4

736.6

-2.7

1217.98

1.0

-481.4

2020 1-6

938.8

 

353.5

 

585.2

 

-231.7

2021 1-6

1 151.98

22.7

415.6

17.6

736.3

25.8

-320.7

По данни на МИ

2. Водещи стоки

Структура на двустранния стокообмен през 2020 г.

No

Код MT

Описание

EUR'000

%

Общ износ през: 01-12/2020 г.

27 968 662.2

100.00

0

в т.ч. Холандия

736 561.3

2.6

1

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

68 043.2

9.2

2

3826

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно]

58 104.3

7.9

3

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

45 282.7

6.1

4

1205

Семена от репица или рапида, дори натрошени

33 965.4

4.6

5

1005

Царевица:

33 598.1

4.6

6

2306

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на растителни мазнини или масла, различни от тези в NN 2304 или 2305:

27 134.7

3.7

7

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с  електрическо или  друго  оборудване; топлинни помпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от  N 8415:

25 985.6

3.5

8

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

19 500.6

2.6

9

3923

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови  тапи, капаци, капсули и други  приспособления за затваряне:

14 690.2

2.0

10

9403

Други мебели и техните части:

14 079.4

1.9

 

No

КодMT

Описание

EUR'000

%

Общ внос през: 01-12/2020 г.

30 729 996.9

100.00

0

в т.ч. Холандия

1 217 977.9

4.0

1

3826

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно]

109 341.8

9.0

2

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

87 154.3

7.2

3

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за  телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

70 357.8

5.8

4

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти,

49 564.2

4.1

5

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от   N 8709):

38 097.1

3.1

6

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази  информация, неупоменати, нито включени другаде:

34 568.9

2.8

7

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди:

24 485.1

2.0

8

3902

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми:

24 014.1

2.0

9

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

23 117.7

1.9

10

1804

Масло, мазнина и течно масло от какао

22 198.2

1.8

По данни на МИ

Водещи стоки в износа за Нидерландия през 2020 г. са семена от слънчоглед (9.2%), биодизел (7.9%), медикаменти (6.1%), семена от репица или рапида (4.6%), царевица (4.6%) и др.

Водещи стоки във вноса от Нидерландия през 2020 г. са биодизел и смеси от биодизел (9.0%), медикаменти (7.2%), електрически апарати за телефония (5.8%), кръвни продукти (4.1%), трактори (3.1%) и др.

3. Инвестиции

През първо полугодие на 2021 г- нетните инвестиции от Нидерландия са с отрицателна стойност, -9.4 млн. евро (374.4 през първо тримесечие и -383.8 млн. евро през второ тримесечие на 2021 г.)

За 2020 г. нетните инвестиции от Кралство Нидерландия в България са 595.3 млн. евро.

До края на 2020 г. размерът на преките чуждестранни инвестиции на Нидерландия в България възлиза на 7095.7 млн. евро, с което страната се нарежда на 1-во място по размер на ПЧИ в България.

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

33.2

2.4

54.5

110.1

-11.2

90.3

36.5

216.6

324.6

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

239.9

1006.8

980.0

499.9

654.7

1240.2

-5.0

70.1

544.2

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

303.2

336.0

129.6

891.6

-32.8

329.7

595.3

Водещи инвеститори в Република България с нидерландско участие:

Инвеститор

Българска компания

Сектор

1.

„Идеал Стандарт Холдингс (БК) Холандия Б.В.

„Идеал стандарт България“ ЕАД, гр. Севлиево

Производство и търговия със санитарна керамика

2.

Инвестиции на компании от техни филиали със седалище в Нидерландия:

„НЕФ Телеком България“

Далекосъобщителни и информационни услуги

3.

„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД

Преработка на нефт и производство на нефтопродукти

4.

„Лукойл енергия и газ България“ ЕООД

Производство на електрическа и топлинна енергия

5.

„Лукойл-България“

Търговия с горива

6.

„Бултейл кейбъл България“ ЕАД

Опериране на комуникационни системи

7.

„Дойче Лизинг България“ ЕАД

Лизингови услуги

8.

„Моторола България“ ЕАД

Телекомуникации

9.

„Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД

Търговия на едро и дребно с потребителски стоки

10.

„Алстром Пауър България“ ЕООД

Търговска и инженерингова дейност в областта на енергетиката и енергийното оборудване

По данни на БАИ

За периода от 2008 г. до момента има 5 проекта сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите с участие на нидерландски инвеститори.

4. Tуризъм

Между правителствата на Република България и Кралство Нидерландия няма действащи спогодби и споразумения за сътрудничество в областта на туризма.

Туристи от Нидерландия  в България

Година

туристи в БГ

2011

99 114

2012

95 835

2013

92 360

2014

101 960

2015

79 835

2016

110 291

2017

135 406

2018

126 066

2019

134 804

2020

11000

2021 1-6

6 064

По данни на МТ

През първо полугодие на 2021 г. туристите от Нидерландия са 6 064, като се отчита спад с 37,1% спрямо същия период на предходната година.

Брой туристи от Нидерландия през 2020 г. в местата за настаняване e 11 хил. души.

Спад от 80% през 2020 г. спрямо 2019 г. базиран на данни на НСИ за места за настаняване с 10 и повече легла.

5. Договорно-правна рамка

Основа за развитие на българо-нидерландските икономически отношения са следните спогодби:

  • Спогодба за въздушни съобщения - в сила от 11.08.1958 г.;
  • Спогодба между правителствата на Република България и Холандия за международни превози по шосе - в сила от 14.01.1970 г.;
  • Ветеринарна спогодба – в сила от 18.11.1972 г.;
  • Спогодба за растителна защита – в сила от 01.07.1977 г.;
  • Споразумение за техническо и финансово сътрудничество между правителствата на Република България и Нидерландия, подписана на 01.10.1998 г., в сила от 01.02.1999 г.;
  • Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите между Република България и Кралство Нидерландия (Ратифициран със закон, приет от 38-о Народно събрание на 15.12.1999 г. - ДВ, бр. 113 от 28.12.1999 г. издаден от Министерството на икономиката, обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г., в сила от 1.03.2001 г.);
  • Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху дохода (Ратифициранa от 36-о Народно събрание на Република България със закон на 23.03.1995 г. - ДВ, бр. 31 от 1995 г. издаденa от Министерство на финансите, обн., ДВ, бр. 67 от 28.07.1995 г., в сила от 11.05.1994 г.);

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg