Норвегия
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Осло, с акредитация за Исландия

Стоян Михайлов

Embassy of the Republic of Bulgaria in Oslo
Tidemands gate 11, 0244 Oslo, Norway
моб.+47 41374175
тел. +47 22 55 40 40 (централа на посолството)
s.mihaylov@mi.government.bg

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Норвегия
Теодора Дойчева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7706
t.doycheva@mi.government.bg

 

I. Икономически отношения между Република България и Кралство Норвегия

II. Бизнес компас

 

I. Икономически отношения между България и Норвегия

1. Стокообмен

Година

Стокообмен

(млн.евро)

Ръст

%

Износ

(млн.евро)

Ръст

%

Внос

(млн.евро)

Ръст

%

Салдо

(млн.евро)

2011

42.9

34.9

31.6

35.0

11.3

34.5

20.3

2012

38.6

-10.0

30.7

-2.8

7.9

-30.1

22.8

2013

51.2

32.6

35.5

15.6

15.7

98.7

19.8

2014

52.1

1.8

35.7

0.6

16.4

4.5

19.3

2015

50.6

-2.8

34.0

-4.7

16.6

-1.2

18.0

2016

58.2

-9.5

35.1

-42.8

23.1

38.7

31019

2017

70.9

10.6

40.2

-3.7

30.6

32.3

-73.9

2018

74.4

91.6

39.4

-1.9

35.0

14.3

4.3

2019

65.2

-12.4

42.5

7.9

22.6

-35.3

19.8

2020

69.5

6.4

46.6

9.4

22.8

0.9

23.7

2021

82.6

18.8

53.3

14.1

29.3

28.3

23.9

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

През 2021 г. стокообменът възлиза на 82.6 млн. евро (+18.8%), износът е 53.3 млн. евро (+14.1%), а вносът 28.3 млн. евро (+29.3%), в сравнение със същия период на 2020 г.

2. Стокова структура на стокообмена

Водещи стокови групи в износа за Норвегия за 2021 г.

No

Описание

EUR‘000

%

0

Общо

53 301

0.1

1

Семена от слънчоглед, дори натрошени

7 827

14.7

2

Части, изключително или главно предназначени  за  уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

7 239

13.6

3

Памучни прежди

2 915

5.5

4

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини

2 487

4.7

5

Пръти и профили от алуминий:

2 249

4.2

6

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006)

2 165

4.1

7

Електрически двигатели и генератори

2 067

3.9

8

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели

1 933

3.6

9

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

1 296

2.4

10

Артикули и съоръжения за физическа култура

1 283

2.4

Водещи стокови групи във вноса от Норвегия за 2021 г.

No

Описание

EUR‘000

%

0

Общо

29 331

0.1

1

Минерални или химични торове

7 899

26.9

2

Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от N 0304

3 477

11.9

3

Артикули и дрехи, употребявани

3 456

11.8

4

Части за апаратите от NN 8801 или 8802

2 293

7.8

5

Части и принадлежности за автомобилни  превозни  средства от NN 8701 до 8705

1 643

5.6

6

Земеделски, градинарски или лесовъдни машини  и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация

1 419

4.8

7

Минерални или химични азотни торове

1 112

3.8

8

Алдехиди, дори съдържащи други кислородни функционални групи:

1 095

3.7

9

Отпадъчни луги от производството на целулозна маса, дори концентрирани

943

3.2

10

Хартии и картони, непокрити, от видовете, използвани за писане

673

2.3

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

3. Инвестиции

Сумарните норвежки инвестиции в България към 31.12.2021 г. възлизат на 118.2 млн. евро. През 2021 г. потока на инвестициите е в размер на: 3.5 млн. евро, а през първото тримесечие на 2022 г. -3.5 млн. евро.

Присъствието на норвежкия бизнес в България е значително. В страната ни присъстват около 30 по-големи компании с норвежко участие от различни сектори, привлечени от бизнес климата и най-вече от благоприятните данъчни условия у нас (данъците в Норвегия, а и в Северните страни като цяло, са сред най-високите в света). Сред най-значимите инвестиции, правени от норвежка фирма, е на Дино Нобел АСА, водеща в световен мащаб фирма за експлозиви със седалище в Осло.

У нас присъстват следните по-големи фирми с различен процент норвежко участие:

 • Lilltech Defence (военна промишленост)
 • Jotun Bulgaria (прахови бои)
 • IHB ShipDesign, продължение на ВИК-Сандвик-ИХБ дизайн АД (корабен дизайн)
 • Nordic Ltd. (финансов мениджмънт)
 • Telenor Bulgaria (телекомуникации)
 • InterConsult Bulgaria (ИКТ, наскоро норвежките дялове бяха изцяло изкупени от българските партньори)
 • Sofia Statkraft South East Europe (енергетика)
 • AurisMed (медицинска индустрия)
 • Bulgarian Text Ltd. (преводаческа индустрия)
 • Norway Resource Group (недвижими имоти)

Интерес за България представляват опитът, постиженията и възможностите на Норвегия в области като корабостроенето и целия конгломерат от дейности, свързани с морската индустрия, транспорт и търговия, а също така и огромния опит и набор от добри практики, с които Норвегия разполага в областта на зелената индустрия и технологии.

4. Туризъм

Туристопоток между България и Норвегия

Година

Брой норвежки

туристи в България

Изменение спрямо

предходна година,%

Брой българи, посетили Норвегия

Изменение спрямо

предходна година,%

2011

46 620

-12.7

1 742

-20.2

2012

27 070

-41.9

3 580

109.5

2013

29 003

7.1

5 652

57.9

2014

31 151

7.4

3 820

-32.4

2015

21 669

-30.4

4 677

22.4

2016

41 556

91.8

7 742

65.5

2017

44 528

7.2

8 323

7.5

2018

59 05137

32.6

8 469

1.8

2019

42 829

-27.5

8 706

2.8

2020

1776

-95,9

n/a

 

2021

4419

148.8

n/a

 

1-2.2022

513

207.2

n/a

 

Източник: Министерство на туризма

България е интересна и перспективна дестинация за норвежките туристи. Норвежките туристи проявяват интерес към морските курорти в България. Добри възможности съществуват за популяризиране на СПА и уелнес туризъм в България сред норвежките граждани, както и на културно-историческия, познавателния, селския, винен туризъм и др.

5. Договорно-правна основа

Двустранните търговско-икономически отношения се регламентират от:

 • Спогодба за икономическо, индустриално и техническо сътрудничество, подписана в Осло на 22 ноември 1970 г., безсрочна с право на прекратяване;
 • Дългосрочна търговска спогодба, подписана в Осло на 4 октомври 1970 г. за срок от пет години с автоматично продължение за всеки следващ едногодишен период;
 • Спогодба в областта на туризма, подписана в Осло на 21 август 1981 г., в сила от същата дата;
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, подписана на 1 март 1988 г., в сила от 1 април 1989 г.
 • Споразумение за участие на Република България и Румъния в ЕИП, подписано на 25 юли 2007 г. в Брюксел, прилага се от 1 август 2007 г.
 • Споразумение за норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България между Кралство Норвегия и Република България, подписано на 25 юли 2007 г., прилага се от 1 август 2007 г.
 • Меморандумът за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, подписан на 17.06.2011 г.
 • Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 между Република България и Кралство Норвегия, подписан на 17.06.2011 г. С подписването на меморандумите се регламентира управлението на двете програми, финансирани от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. По Норвежкия финансов механизъм на страната ни се предоставят 48 млн. евро. Договорената сума за България по Финансовия механизъм за Европейското икономическо пространство е 78.6 млн. евро. В рамките на двете програми страната ни получи достъп до общо 126.6 млн. евро (78,6 млн. евро по Финансовия механизъм на ЕИП и 48 млн. евро по Норвежкия финансов механизъм) като се подкрепят проекти в областите здравеопазване, образование, консервация и възобновяване на културното и природно наследство, иновации за зелена индустрия, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, взаимодействие в рамките на Шенген и противодействие на трансграничната и организирана престъпност и др. Управлението на програмата се осъществяваше от норвежкото правителство в лицето на организацията Innovation Norway. Вторият програмен период на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм беше официално открит в София през 2012 г. По двата механизма са одобрени общо шест програми, които бяха изпълнени през 2016 г.

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg