Нова Зеландия
 

Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул."Княз Александър І" 12
тел: +359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Нова Зеландия
Екатерина Топтанова
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 7798; факс: +359 2 987 4008
e.toptanova@mi.government.bg

СПРАВКА

ЗА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НОВА ЗЕЛАНДИЯ

От началото на настоящото десетилетие стокообменът между България и Нова Зеландия се характеризира с неустойчива, но като цяло възходяща тенденция. Взаимната търговия между двете страни обаче остава все още доста ограничена по обем и структура.

Динамика на стокообмена между България и Нова Зеландия в млн. щ.д.

Година

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2017 2018 2019

2020

Износ

1.9

1.3

5.5

4.8

5.9

15.7

15.2

6.0

6.5 6.8 8.7 7.4

Внос

4.2

4.3

4.1

6.1

6.2

6.5

5.2

9.5

9.3 10.8 11.8 12.8

Общо

6.1

5.6

9.6

10.9

12.1

22.2

20.4

15.5

15.8 17.6 20.5 20.2

Салдо

-2.3

-3.0

1.4

-1.3

-3.0

9.2

11.5

-3.5

-2.8 -4.0 -3.1 -5.4

Основните стоки в българската експортна листа за Нова Зеландия традиционно са: ламарини, листове и ленти от мед; сирена и извара; препарати, използвани за храна на животни; различни видове двигатели и слънчогледови семена. Основните стоки по вноса от Нова Зеландия за последните години са: меса от дребен и едър рогат добитък; животински вътрешности и карантии; вина и вълна.

Данните за 2011 г. показват известна тенденция на диверсифициране на взаимната търговия макар и развитието на процеса да протича с много слаби темпове. За отбелязване е отчетеното за първи път от дълги години положително салдо за България, което се дължи основно на нарасналия с повече от четири пъти български износ, който бе съчетан с близо 20%-ен спад при вноса ни от Нова Зеландия. През 2012 г. взаимният стокообмен нараства с 13.5% спрямо предходната година и доближава 11 млн. щ.д. Това увеличение на двустранната търговия се дължи изцяло на регистрирания ръст от почти 50% при вноса от Нова Зеландия, докато българският износ се свива с близо 12% общо за годината.

През 2013 г. двустранната търговия бележи ръст от 11% спрямо предходната година и достига 12.1 млн. щ.д. Българският износ за Нова Зеландия се повишава с 22% до 5.9 млн. щ.д., докато вносът от тази страна нараства с около 1.5% до 6.2 млн. щ.д. Регистрираното повишение на износа през 2013 г. отразява близо десеткратното увеличение при позицията „резервоари, цистрени, вани и подобни съдове”, което е подкрепено основно от 14%-ен ръст на изнесените препарати за храна на животни, докато при водещата стокова позиция в екпортната ни листа за страната - ламарини и листове от мед – е налице слаб спад от около 4%. Увеличението на вноса от Нова Зеландия се дължи главно на съществен ръст при две от водещите стокови позиции – животински вътрешности (+24%) и меса от дребен рогат добитък (+38%), които неутрализират свиването на покупките на вина, кожи и монети.

Водещи стоки в стокообмена с Нова Зеландия през 2013 г.

Износ от България

%

Внос от Нова Зеландия

%

Ламарини, листове и ленти от мед

36.6

Животински вътрешности (черва, стомаси и др.)

32.5

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове

23.9

Меса от дребен рогат добитък

18.6

Препарати, използвани за храна на животни

14.1

Вина от прясно грозде

10.9

Сирена и извара

7.8

Карантии от едър рогат добитък

8.3

Други двигатели

2.2

Сурови кожи от едър рогат добитък

7.3

Данните за 2014 г. показват увеличение от 84% на взаимния стокообмен с Нова Зеландия до 22.2 млн. щ.д. Износът ни за тази страна нараства над два и половина пъти до 15.7 млн. щ.д. в резултат преди всичко на реализирани значителни продажби на царевица при нулеви обеми от предходната година. Голямо увеличение има при износа на сирена и извара (близо два пъти) и на резервоари, цистерни, вани и други подобни съдове (+51%), докато при доскоро  водещата позиция в експортната ни листа - ламарини, листове и ленти от мед – ръстът е скромен (+3.6%). Вносът от Нова Зеландия също се повишава с 5.4% през 2014 г. до 6.5 млн. щ.д., което се дължи преди всичко на удвояването на стойностните обеми на внесените вина. Животинските вътрешности продължават да доминират импортната ни листа, като бележат ръст от 39% спрямо 2013 г. Доставките на меса от дребен рогат добитък обаче се свиват с 46%.

Водещи стоки в стокообмена с Нова Зеландия през 2014 г.

Износ от България

%

Внос от Нова Зеландия

%

Царевица

44.1

Животински вътрешности (черва, стомаси и др.)

42.8

Ламарини, листове и ленти от мед

14.3

Вина от прясно грозде

21.2

Резервоари, цистерни, вани и други подобни съдове

13.6

Карантии от едър рогат добитък

11.1

Сирена и извара

5.1

Меса от дребен рогат добитък

9.5

Препарати, използвани за храна на животни

3.9

Вълна

4.5

През 2015 г. двустранната търговия се свива с 8% спрямо предходната година в резултат основно на спад във вноса от Нова Зеландия. Макар и в значително по-малка степен износът също намалява с 3% под влияние основно на спад с 67% при ламарините и листовете от мед и свиване с 47% при препаратите за храна на животни, които не могат да бъдат компенсирани от реализираните крупни доставки на царевица, чийто стойностен обем се повишава с 69% общо за годината. От своя страна вносът от Нова Зеландия се понижава с 20%, което се дължи главно на осезаемо съкращаване с 42% на покупките на животински вътрешности, придружено от известен спад и при повечето традицонни стоки в импортната листа с изключение на месата от дребен рогат добитък (+28%).

Водещи стоки в стокообмена с Нова Зеландия през 2015 г.

Износ от България

%

Внос от Нова Зеландия

%

Царевица

76.4

Животински вътрешности (черва, стомаси и др.)

30.9

Ламарини, листове и ленти от мед

4.8

Вина от прясно грозде

25.1

Сирена и извара

4.5

Меса от дребен рогат добитък

15.2

Семена от слънчоглед

2.3

Карантии от едър рогат добитък

11.7

Препарати, използвани за храна на животни

2.2

Вълна

3.9

Ревизираните данни за 2016 г. показват спад от 24% в двустранната търговия. Това от своя страна отразява свиване с 60% на българския износ, дължащо се преди всичко на липсата на реализирани продажби на царевица, водеща стокова позиция в екпортната ни листа през предходните две години. При повечето от останалите основни пера в износа ни за Нова Зеландия обаче е налице увеличение: с 60% при сирената, 77% при слънчогледовите семена, 58% при ламарините от мед и 48% при медикаментите. Същевременно вносът ни от тази страна се увеличава с 83% през 2016 г., което основно се дължи на ръст от близо тринайсет пъти при покупките на вълна в съчетание със значително увеличение при вноса на животински вътрешности (+45%), карантии от едър рогат добитък (+36%) и вина (+26%).

Водещи стоки в стокообмена с Нова Зеландия през 2016 г.

Износ от България

%

Внос от Нова Зеландия

%

Ламарини, листове и ленти от мед

19.2

Вълна

28.4

Сирена и извара

18.2

Животински вътрешности (черва, стомаси и др.)

24.6

Препарати, използвани за храна на животни

15.2

Вина от прясно грозде

17.3

Слънчогледови семена

10.2

Меса от дребен рогат добитък

9.7

Медикаменти

7.0

Карантии от едър рогат добитък

8.7

През 2017 г. взаимният стокообмен с Нова Зеландия нараства с 1.5% спрямо предходната година. Българският износ за страната се повишава с 8.5%, което отразява главно увеличение със 74% на стойностния обем на изнесените ламарини и листове от мед, подкрепено от ръст от 39% при слънчогледовите семена. Вносът от Нова Зеландия се свива незначително с малко под 3% през 2017 г., след като същественият спад при доставките на меса от дребен рогат добитък (-45%) е почти изцяло компенсиран от ръст при покупките на вина (+19%), а останалите водещи стокови групи като цяло запазват стойностните си обеми от предходната година.

Водещи стоки в стокообмена с Нова Зеландия през 2017 г.

Износ от България

%

Внос от Нова Зеландия

%

Ламарини, листове и ленти от мед

30.7

Вълна

30.3

Слънчогледови семена

13.1

Животински вътрешности (черва, стомаси и др.)

26.6

Сирена и извара

12.3

Вина от прясно грозде

21.2

Препарати, използвани за храна на животни

9.1

Карантии от едър рогат добитък

8.0

Медикаменти

5.3

Меса от дребен рогат добитък

5.4

Ревизираните данни за 2018 г. показват ръст от 11.5% на двустранната търговия спрямо 2017 г. Българският износ за Нова Зеландия се повишава с 5% в резултат основно на реализираните продажби на съоръжения за физическа култура и на големи железни съдове на фона символични стойности за предходната година. При повечето водещи стокови групи в експортната ни листа за тази страна нивата на износ се запазват. Вносът от Нова Зеландия се повишава с 16.3%, като това отразява преди всичко увеличените доставки на меса от дребен рогат добитък (над 2 пъти), животински вътрешности и вина.

Водещи стоки в стокообмена с Нова Зеландия за 2018 г.

Износ от България

%

Внос от Нова Зеландия

%

Ламарини, листове и ленти от мед

33.7

Животински вътрешности (черва, стомаси и др.)

30.1

Сирена и извара

11.7

Вина от прясно грозде

25.9

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове от желязо

9.3

Вълна

16.7

Слънчогледови семена

8.5

Меса от дребен рогат добитък

9.5

Препарати, използвани за храна на животни

5.9

Карантии от едър рогат добитък

5.5

Според данните за 2019 г. взаимният стокообмен с Нова Зеландия се понижава с 3.5% спрямо предходната година. Българският износ намалява с 16% под влияние главно на спад с 33% при доставките за страната на ламарини от мед. Увеличение на експорта обаче се наблюдава при сирената (+20% в стойностно изражение), препаратите за храна на животни (+39%) и слънчогледовите семена (+9%). Вносът от Нова Зеландия се повишава с 9.2% през 2019 г., което отразява главно ръст на доставките на вълна (+78%). Същевременно по-съществено понижение има при покупките на меса от дребен рогат добитък (-42%), докато останалите водещи стокови групи в импортната листа запазват като цяло стойностните си обеми.

Водещи стоки в стокообмена с Нова Зеландия през 2019 г.

Износ от България

%

Внос от Нова Зеландия

%

Ламарини, листове и ленти от мед

26.9

Животински вътрешности (черва, стомаси и др.)

28.9

Сирена и извара

13.0

Вълна

27.4

Препарати, използвани за храна на животни

10.7

Вина от прясно грозде

22.9

Слънчогледови семена

10.7

Карантии от едър рогат добитък

5.1

Медикаменти

4.1

Меса от дребен рогат добитък

5.0

Предварителните данни за 2020 г. показват незначителен спад от 1.5% на двустранната търговия спрямо 2019 г. Това свиване се дължи на отчетеното понижение на износа, което не може да бъде компенсирано от 8.6%-ен ръст при вноса за сметка главно на реализирани значителни покупки на вълна. Българският износ бележи спад с 6% през 2020 г. в резултат основно на намаление при продажбите на изделия от мед (-43%) и на препарати за храна на животни (-49%). Увеличение сред водещите позиции в експортната ни листа има при слънчогледовите семена (+57%) и нефтените масла (+19%).

Водещи стоки в стокообмена с Нова Зеландия през 2020 г.

Износ от България

%

Внос от Нова Зеландия

%

Слънчогледови семена

19.7

Вълна

40.3

Ламарини, листове и ленти от мед

18.1

Животински вътрешности (черва, стомаси и др.)

16.9

Сирена и извара

14.3

Вина от прясно грозде

16.0

Препарати, използвани за храна на животни

6.4

Меса от дребен рогат добитък

7.2

Нефтени масла

5.0

Карантии от едър рогат добитък

5.1

Размерът на новозеландските инвестиции в България е твърде скромен. По данни на БНБ през 2014 г. са отчетени най-високите нетни трансакции в размер на 4.5 млн. евро. За 2018 г. предварителните изчисления на централната банка са за 0.3 млн. евро нетни капиталовложения от Нова Зеландия, през 2019 г. нетните трансакции са в размер на 2.5 млн. евро, а през 2020 г. т са с отрицателен знак на стойност -2.3 млн. евро. Нетните потоци на реализираните инвестиции се разпределят през последните няколко години както следва:

Година

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020

млн. евро

-0.1

0.0

4.5

0.1

0.8

1.1

0.3

2.5 -2.3

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg