Общи критерии за професионално представяне на инвестиционни проекти пред потенциални инвеститори
 

Професионалното презентиране на инвестиционните проекти е важно за привличане на вниманието на потенциалните инвеститори. По тази причина Министерският съвет прие с РМС 502/16.07.2018 г единни критерии за изготвяне на презентации и представяне на инвестиционни проекти..

При организирането на участието на държавните институции и общинските администрации в инвестиционни форуми или международни събития е от ключово значение проектните предложения на различните институции да бъдат оформени по еднакъв начин, във вид, който да даде възможност за бързо възприемане на представената информация и открояване на предимствата на проекта, който да остави трайно впечатление в потенциалния инвеститор след запознаване с голям брой конкурентни проекти на заинтересовани институции и организации от други държави.

От изключително значение е проектните предложения да са съобразени с целевата група и да бъдат актуални, стартирането им да се очаква в период максимално до 6-12 месеца. Предложения с по-дълъг хоризонт (т.е. предвидени за след 2-3 години) не представляват интерес за инвеститорите, които търсят непосредствени възможности за вложения на свободни капитали.

Представянето на проекти пред потенциални инвеститори изисква основната информация за проекта да бъде компактна и в достъпна форма и да се структурира като Powerpoint презентация от около 10 слайда.

За целта се предлага примерен формат за представяне на проектни предложения, който след одобрение следва да бъде възприет от всички структури на изпълнителната власт, както и от общинските администрации (Приложение 1).

В случай, че дружества или неправителствени организации желаят техни проектни предложения да бъдат представяни пред потенциални инвеститори от страна на държавата, представянето на проектите следва също да отговаря на посочените критерии. Предложенията следва да се подават в Министерството на икономиката в таблична форма. (Приложение 2).

Примерният формат за представяне на проектни предложения от държавната и общинска администрация пред потенциални инвеститори съдържа следната информация:

 1. Институция /община
 2. Кратка информация за дейността на предлагащата институция/община и успешно осъществени проекти (подобни на предлагания) с указване на годината на завършване на проекта
 3. Инвестиционен проект (име), местонахождение (ако е необходимо; може да се включи визуализация на картата на България)
 4. Резюме на проекта (ясно и точно представяне в рамките на 5-10 изречения)
 5. График за изпълнение и проектна готовност (следва да е реалистичен и актуален; от м., г. – до м., г.)
  Важно е проектът да се очаква да стартира не по-късно от 6 месеца до 1 година и да има проектна готовност – изготвена проектна документация.
 6. Индикативен размер на инвестицията (сума на необходимите средства за реализация в EUR/USD) и очаквана възвръщаемост (ако е приложимо)
 7. Предлагана форма за реализация на проекта (ПЧП / концесия / смесено дружество / дялово участие и др.)
 8. Варианти за финансиране на проекта (проектно финансиране, банков заем и др.), възможност за осигуряване на собствено финансиране от страна на предлагащата институция/община
 9. Материали за визуализация (качествени цветни снимки на терени / сгради / съоръжения или ясни  проектни схеми)
 10. Ползи за инвеститора (доходност на проекта и време за възвръщаемост на инвестицията – ако е приложимо)
 11. Отговорни лица и данни за контакт

Освен под формата на презентация в Powerpoint от около 10 слайда е препоръчително информацията за проекта да бъде налична и на флайъри – представяне на 1 лист А4 – гланцирана цветна хартия заедно с папка-джоб, в която да се поместят няколко предложения.

Предложеният примерен формат за представяне на проектни предложения е необходим в етапа на първоначално привличане на интереса на потенциални инвеститори за използване на наличните възможности за финансиране. При евентуална реализация на проектите, приложими ще бъдат съответните нормативно регламентирани процедури.

При проявен последващ интерес от страна на потенциален инвеститор предлагащата институция следва да представи по-подробен, професионално разработен инвестиционен проект със съответната обосновка, SWOT анализ или анализ „Разходи-ползи“.

Одобряването на по-мащабните проекти от страна на потенциалния инвеститор и/или финансираща институция изисква задълбочен правен, икономически и финансов анализ на проектното предложение.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg