Писмен отговор на въпрос от нар. представители г-н Крум Зарков и г-н Георги Стоилов
 

ЧРЕЗ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

Председател на 44-ото

Народно събрание

ДО

Г-Н КРУМ ЗАРКОВ

Народен представител от

ПГ „БСП за България“

Г-Н ГЕОРГИ СТОИЛОВ

Народен представител от

ПГ „БСП за България“

На Ваш изх.№ 054-06-821/17.09.2020 г.

На наш вх. № 02-00-66/18.09.2020 г.

 

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС

ОТНОСНО: Производството на продукция с рисков потенциал  в Русенска област

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАРКОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЛОВ,

Във връзка с поставен от Вас парламентарен въпрос, Ви предоставям информация за икономиката на област Русе, която е от компетентността на Министерството на икономиката:

 

Към края на 2019 г. населението на област Русе е 215 477 души (3.1% от населението на България), като в края на 2019 г. в градовете на областта живеят 168 519 души, а в селата – 46 958.

В съответствие с административно-териториалното устройство областта е разделена на 8 общини. Най-малка по брой на населението е община Ценово, в която живеят 4 788 души, а най-голяма е община Русе – 157 577 души.

Население на област Русе по общини, към 31.12.2019 г.

Област Русе

215477

Борово

5024

Бяла

11750

Ветово

11143

Две могили

7765

Иваново

7873

Русе

157577

Сливо поле

9557

Ценово

4788

Източник: НСИ

 

По данни на Националния статистически институт (НСИ), през 2018 г. най-голям дял в БДС на Област Русе имат услугите или 58%. След тях се нарежда индустрията с 36% дял в БДС и на последно място селското стопанство с 6%. Област Русе създава 2% от БДС на страната.

 

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност – Област Русе

 

БДС по икономически сектори

БДС, Млн.лв.

БВП, Млн.лв.

БВП на човек от населението, лв.

Аграрен

Индустрия

Услуги

2012

138

607

992

1 737

2 008

8 629

2013

143

629

1 004

1 776

2 062

8 939

2014

147

672

1 107

1 925

2 217

9 694

2015

127

673

1 142

1 943

2 251

9 928

2016

140

740

1 161

2 041

2 370

10 551

2017

154

786

1 215

2 154

2 494

11 214

2018

133

809

1 303

2 245

2 589

11 769

Източник: НСИ

 

Област Русе, дял в БДС/БВП на България, %

 

БДС по икономически сектори

БДС, Млн.лв.

БВП, Млн.лв.

БВП на човек от населението, лв.

Аграрен

Индустрия

Услуги

2012

4%

3%

2%

2%

2%

77%

2013

4%

2%

1%

1%

1%

70%

2014

4%

3%

2%

3%

3%

84%

2015

4%

3%

2%

3%

3%

80%

2016

4%

3%

2%

2%

2%

79%

2017

4%

3%

2%

2%

2%

78%

2018

4%

3%

2%

2%

2%

75%

Източник: НСИ

 

БВП на човек от населението, евро

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

България

5 000

5 600

5 800

5 800

5 900

6 400

6 800

7 400

8 000

Русе

3 500

4 200

4 400

4 500

4 900

5 100

5 400

5 700

-

Област София-град

12 100

12 600

12 600

12 600

12 800

13 800

14 700

15 700

-

Русе/България

70%

75%

76%

78%

83%

80%

79%

77%

-

Русе/София-град

29%

33%

35%

36%

38%

37%

37%

36%

-

Източник: ЕВРОСТАТ

БВП на човек от населението, % от средното за ЕС

GEO/TIME

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

България

20

21

22

21

21

22

23

25

26

Област Русе

14

16

16

17

18

17

18

19

-

Област София-град

48

48

47

47

46

48

50

52

-

Източник: ЕВРОСТАТ

 

През 2017 г. Област Русе има 19% от средния БВП на глава от населението в ЕС. През последните години се отчита тенденция на постепенно увеличение на този дял, като за сравнение през 2010 г. той е бил 14% от средното за ЕС.

 

Покупателна способност (PPS) на човек от населението, % от средното за ЕС28

GEO/TIME

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

България

44

45

46

45

47

47

49

50

51

Област Русе

30

33

35

36

39

38

39

39

-

Област София-град

105

101

101

99

100

103

105

106

-

Източник: ЕВРОСТАТ

 

През 2017 г. покупателната способност на човек от населението за Област Русе е била 39% от средното за ЕС като отчита леко повишение през последните години или с 9% пункта спрямо 2010 г.

 

По предварителни данни на НСИ към края на юни 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 63.7 хиляди. Спрямо края на март 2020 г. наетите лица намаляват с -1.9%, а в сравнение със същия период на предходната година (юни 2019 г.) намаляват с -4.6%.

В обществения сектор на област Русе в края на юни работят 13.5 хил. души, а в частния сектор - 50.2 хил., или 78.8% от всички наети лица в областта. Спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 2.3%. В сектора на услугите към края на юни 2020 г. работят 34.8 хил. (54.6%) от наетите лица, в индустрията - 25.7 хил. (40.4%), а в селското, горското и рибното стопанство - 3.2 хиляди (5.0%).

Работещите в предприятията от преработващата промишленост (21.1 хил.) представляват 81.9% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 28.7% от всички наети в сектора.

През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 1 087 лева. Средната месечна работна заплата за април е 1 055 лв., за май - 1 085 лв. и за юни - 1 120 лева.

По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2020 година Русенска област заема десето място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) - 1 822 лв., следвана от област Враца – 1 280 лв. и област София – 1 247 лв. и С най-ниска средна месечна заплата са областите: Благоевград - 886 лв. Видин - 916 лв. и Силистра - 938 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 337 лв. - с 250 лв. или 23.0% по-висока от тази за област Русе.

По данни от Агенцията по заетостта равнището на безработица в областта е 8.2%, като се отчита намаление спрямо предходния месец с 0.5%.

 

Пазар на труда, област Русе

 

2014

2015

2016

2017

2018

Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой)

69 431

69 089

69 406

69 277

68 303

Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.)

8 028

8 563

9 287

10 243

11 185

Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%)

63.5

65.9

66.8

69

71.4

Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%)

56.6

60

62.2

65

67.7

Коефициент на безработица (%)

10.8

9

6.9

5.8

5.1

Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой)

11 350

8 730

6 933

6 563

5 865

Източник: НСИ

 

Средна месечна работна заплата

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Северен централен район

583

623

660

702

762

833

915

-Русе

596

632

669

714

774

854

932

-София(столица)

1005

1071

1129

1211

1305

1433

1586

Русе/Област София-град

59%

59%

59%

59%

59%

60%

59%

Източник: НСИ

 

 

Икономически показатели за Област Русе

Показатели

2014

2015

2016

2017

2018

Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo)

385 754.8

337 023.4

367 854.6

374 814.5

429 189.7

Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.)

466 452

500 056

403 313

357 136

425 809

Оборот (хил. лв.)

6 487 687

7 033 605

7 615 365

8 597 716

8 798 958

Произведена продукция (хил. лв.)

3 971 031

4 345 609

4 574 346

4 977 239

5 078 687

Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)

1 284 947

1 429 347

1 487 911

1 531 926

1 623 631

Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%)

91.6

91.7

91.6

91.8

91.9

Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%)

6.6

6.7

6.8

6.6

6.5

Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%)

1.6

1.4

1.5

1.4

1.4

Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%)

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

Източник: НСИ

 

 

В допълнение предоставям информация за предприятията с висок и нисък рисков потенциал в област Русе. Източник на информацията е Публичния регистър на предприятията с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи от Закона за опазване на околната среда, публикуван на сайта на Министерството на околната среда и водите.

 

Предприятия с висок и нисък рисков потенциал в област Русе

Предприятие

Оператор

Рисков потенциал

Депо за светли нефтопродукти Сакса, гр. Русе

"Сакса" ООД 131245283

Висок рисков потенциал

Оргахим Резинс АД

"Оргахим Резинс" АД 202723137

Висок рисков потенциал

Пласментно снабдителска база Русе

"Лукойл България" ЕООД 121699202

Висок рисков потенциал

Склад за препарати за растителна защита

"Ойролог" ЕООД 131438866

Висок рисков потенциал

Складова база за съхранение на минерални торове

"БОРЕАЛИС Л.А.Т. България" ЕООД, 201470332

Висок рисков потенциал

Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. Бяла

"Булмаркет ДМ" ООД 124077052

Висок рисков потенциал

Складово стопанство за съхранение на пропан- бутан

"Топливо"АД 831924394

Висок рисков потенциал

Складовото стопанство за дизелово гориво и втечнен газ пропан бутан

"Т.Л. Л.Л. Л." АД

Висок рисков потенциал

Терминал за стоп на втечнен природен газ (LNG)

"Булмаркет ДМ" ООД 124077052

Висок рисков потенциал

Ф+С-Агро ООД

"Ф+С-Агро ООД " 117 535 581

Висок рисков потенциал

Шейт шелдиахирайт - гливерсен гливерсен

"Берберьохирайхирай" Еше 202451089

Нисък рисков потенциал

Б контакт ООД

"Б контакт "ООД 117515529

Нисък рисков потенциал

База за съхранение на петролни продукти

"Булмаркет ДМ" ЕООД 124077052

Нисък рисков потенциал

Взривен склад Тетово

"Скални материали" АД 117000486

Нисък рисков потенциал

ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛЕУМ ООД

Петролна база - гр. Бяла на "ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛЕУМ" ООД ЕИК 200871895

Нисък рисков потенциал

ИНАКЕМ СОЛЮШЪНС ООД

"ИНАКЕМ СОЛЮШЪНС" ООД ЕИК 117 615 771

Нисък рисков потенциал

ИНСА ПОРТ ЕООД

ИНСА ОЙЛ ООД • 115624227

Нисък рисков потенциал

Органика България ЕООД

"Органика България"ЕООД 117 612 907

Нисък рисков потенциал

Оргахим АД

"Оргахим " АД 117001047

Нисък рисков потенциал

Петролен Терминал Ромпетрол България

"Ромпетрол България" ЕАД 117 599 032

Нисък рисков потенциал

Петролна база Мартен

ДМВ ЕООД 117679603

Нисък рисков потенциал

Производствена база на ГЛОУБ ИНДЪСТРИС ЕООД

"ГЛОУБ ИНДЪСТРИС" ЕООД 160059125

Нисък рисков потенциал

Русе Кемикълс АД

"Русе Кемикълс" АД ЕИК 202723124

Нисък рисков потенциал

САФИК-АЛКАН ХИМСНАБ АД

САФИК-АЛКАН ХИМСНАБ АД 203 597 506

Нисък рисков потенциал

Склад за препарати за растителна защита

"999- ИВ. АСЕНОВ " ЕООД 115810534

Нисък рисков потенциал

Складова база за метанол

"ИНАКЕМ СОЛЮШЪНС" ООД ЕИК 117 615 771

Нисък рисков потенциал

Складова база за съхранение на петролни продукти

"ТМ ТЕХНОЛОДЖИ" АД

Нисък рисков потенциал

Складово стопанство за газ пропан-бутан и светли горива - Гара Бяла, гр. Бяла

"Булмаркет ДМ" ООД 124077052

Нисък рисков потенциал

Топлофикация - Русе ЕАД

"Топлофикация Русе" ЕАД 117 005 106

Нисък рисков потенциал

Фибран – България АД

"Фибран – България" АД 121291243

Нисък рисков потенциал

Химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини (биодизел) и глицерин

"Астра Биоплант" ЕООД ЕИК: 117650594

Нисък рисков потенциал

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката