Писмен отговор на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов
 

ЧРЕЗ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

Председател на Народното събрание

 

ДО

Г-Н ГЕОРГИ СТОИЛОВ

Г-Н ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ

Народни представители

от ПГ  ,,БСП за България“

На Ваш № 054-06-291/13.03.2020 г.

 

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС

ОТНОСНО: Втечнен нефтен газ  пропан -бутан /LPG/ и стойността му до крайния потребител

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЛОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с поставения от Вас въпрос по отношение втечнения нефтен газ  пропан -бутан /LPG/ и стойността му до крайния потребител, Ви информирам за следното: 

         Съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 1 във вр. с чл. 2, ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП), на регистрация по закона подлежат икономическите оператори, извършващи дейности по пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) извън данъчни складове и дистрибуция на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG).

         За да бъдат регистрирани за съответната дейност, заявителите следва да отговарят освен на общите условия по чл. 7 от ЗАРИДСНПНП, които са свързани със статуса на лицата и на специалните условия на чл. 8, ал. 5 и 6 от същия закон, които се отнасят до начина на упражняване на дейността.

         Специалните условия по отношение на пълненето на бутилки с LPG включват изискване за минимален уставен капитал или активи, съответствие с условията за въвеждане в експлоатация или за търпим строеж по смисъла на Закона за устройство на територията и с нормите за безопасна експлоатация на газовите инсталации за втечнени въглеводородни газове.

         Специалните условия по отношение на дистрибуция на бутилки с LPG включват изискване за минимален уставен капитал или активи, брой бутилки и договор за тяхното пълнене с регистрирано за тази дейност лице или данъчен склад по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).

         Към 17.03.2020 г. в публичния регистър по чл. 16, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП, който се води в Министерството на икономиката са вписани общо 5 броя лица за дейности - пълнене на бутилки с LPG и дистрибуция на бутилки с LPG, а общо 56 заявления са в процес на разглеждане.

В ДВ, бр. 9 от 2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на ЗАРИДСНПНП, в сила от 25.01.2020 г.

Съгласно параграф 25, ал. 1 и 2 от Преходните и заключителните разпоредби към него, министърът на икономиката привежда Наредба № РД-04-2/16.07.2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход в съответствие с новите законови текстове в срок от два месеца от влизането му в сила, а лицата, които не са подали заявление за регистрация до влизането в сила на закона, могат да подадат в срок от три месеца от влизане в сила на изменението на Наредбата.

В ал. 3 на същия параграф е разписано, че до приключване на регистърното производство с удостоверение за регистрация или с влязъл в сила отказ за регистрация лицата, които не са подали заявление за регистрация до влизането в сила на закона, имат право да извършват икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, като имат статут на регистрирани лица, ако отговарят на общите и специалните условия на закона за съответния вид дейност, с изключение на предвиденото от закона обезпечение.

          Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 26, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП, министърът на икономиката, подпомаган от специализираното звено по чл. 4, ал. 2 - дирекция „Регулиране на икономически дейности” осъществява контрол по спазване изискванията на глава втора от ЗАРИДСНПНП, т.е. условията за регистрация на лицата, извършващи икономически дейност с нефт и продукти с нефтен произход.

         Поставените от народните представители въпроси са по отношение прилагане разпоредбите на ЗАДС и методиката за формиране на крайната цена на LPG за отопление, по които Министерство на икономиката няма компетентност.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката