Писмен отговор на въпрос от народния представител г-жа Данка Зидарова-Люртова
 

ЧРЕЗ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

Председател на 44-ото

Народно събрание

ДО

Г-ЖА ДАНКА ЗИДАРОВА-ЛЮРТОВА

Народен представител от

ПГ на ПП ГЕРБ

На Ваш изх.№ 054-06-790 от 03.09.2020 г.

 

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС

ОТНОСНО: Социално-икономически мерки за справяне с настъпилата криза.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗИДАРОВА-ЛЮРТОВА,

Във връзка с поставен от Вас парламентарен въпрос, Ви предоставям следната информация:

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката (МИ) инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес.

1. Мерки по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК).

С Решение на Министерски съвет № 256 от 14 април 2020 г. към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) бяха прехвърлени средства от Европейския фонд за регионално развитие в размер на 100 274 642 лева (49 453 000 лева от Оперативна програма „Околна среда“; 48 666 000 лева от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и 2 155 642 лева от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“). Допълнително с Решение на Министерски съвет № 319 от 11 май 2020 г. и Решение № 462 от 07 юли 2020 г. са прехвърлени още 164 312 104 лева от Кохезионния фонд към Европейския фонд за регионално развитие и ОПИК (20 400 000 лева от Оперативна програма „Околна среда“ и 143 912 104 лева от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“).

В допълнение към неизползвания към момента на избухването на пандемията COVID-19 в рамките на ОПИК ресурс и така прехвърлените средства от другите оперативни програми се изпълняват и предвиждат за изпълнение следните мерки за справяне с последиците от кризата, предизвикана от коронавируса:

На 12.05.2020 г. беше обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, а именно процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Кандидатите можеха да подават проектните си предложения от 14.05.2020 г. Общият бюджет на процедурата е в размер на 173 000 000 лева, като минималният и максималният размер на всеки проект следва да бъде в границите между 3 000 лева и 10 000 лева.

Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 (разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи), разходи за персонал).

В рамките на крайния срок за кандидатстване са подадени над 27 хил. заявления за подкрепа, на стойност 225 331 918.17 лева, което значително надвишава първоначално предвидения по процедурата бюджет. До момента по процедурата са сключени 13 219 броя административни договори на стойност 110 млн. лева и са разплатени към предприятията над 91 млн. лева. Поради високия интерес се обсъжда възможността за увеличаване на бюджета на процедурата с още 45 млн. лева, което ще позволи да бъдат финансирани всички проектни предложения, които отговарят на изискванията посочени в Условията за кандидатстване по процедурата.

На 10.07.2020 г. беше обявена и процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, с бюджет в размер на 200 млн. лв. Безвъзмездна помощ по всеки проект следва да бъде в границите между 30 000 лева и 150 000 лева. В рамките на крайния срок за кандидатстване по процедурата са постъпили 1 932 проектни предложения са с общ бюджет на заявената безвъзмездна финансова помощ в размер на 263 688 340.21 лева. По процедурата е сформирана оценителна комисия, която следва да извърши оценка на получените проектни предложения.

Допълнително до края на месец октомври 2020 г. се предвижда да се обяви нова процедура за осигуряване на оборотни средства във връзка с преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, която е предназначена за малки предприятия с оборот за 2019 г. над 500 000 лв. Процедурата е с първоначално планиран бюджет в размер на 78 233 200 лв., с който се очаква да се подкрепят приблизително 1 600 предприятия. Предвид наблюдавания висок интерес по другите две обявени вече процедури за оборотни средства предварително планираният финансов ресурс ще бъде крайно недостатъчен за финансиране на всички нуждаещи се предприятия като в тази връзка ще бъдат търсени възможности за увеличаване на средствата и по тази процедура.

В рамките на ОПИК до края на септември 2020 г. предстои да бъдат обявени и две процедури чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретен бенефициент Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на туризма. Общият бюджет на двете процедури е на стойност 40 млн. лева, като с него ще бъдат осигурени оборотни средства за микро, малки и средни предприятия от бранша на автобусните превозвачи, туроператорите и туристическите агенти.

В рамките на ОПИК до края на 2020 година се очаква да бъдат предоставени и допълнителни средства от Инициативата на ЕК - REACT-EU в размер на 391 млн. лева, като безвъзмездни финансови средства. Те ще бъдат използвани за реализирането на мерки с цел осигуряване на финансова помощ на микро, малки и средни предприятия (МСП) за инвестиции, пряко насочени към преодоляване на последствията от COVID-19 и инвестиционна подкрепа за подготовка на прехода към цифрова и зелена икономика.

В рамките на ОПИК са предвидени и мерки за осигуряване на оборотни и инвестиционни средства за МСП чрез финансови инструменти, изпълнявани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ).

Инструментът, разработен от ФМФИБ e в рамките на средствата за изпълнение на финансови инструменти по ОПИК, предоставени на фонда с подписаното на 01.08.2016 г. финансово споразумение и представлява портфейлни гаранции, комбинирани с безвъзмездна помощ под формата на лихвени субсидии в рамките на една операция. От инструмента ще могат да се възползват малките и средните предприятия, които ще могат да кандидатстват за кредити за инвестиционни и оборотни средства при облекчени условия. Средствата от ОПИК предвидени за инструмента са в размер на 166 245 550 лв. ФМФИБ приключи пазарните избора на финансови посредници, като на интернет страницата им е публикуван списък с избраните 9 потенциални банки партньори, включително размера на разпределения помежду тях гаранционен лимит. Очакванията са в максимално кратки срокове, до края на месец септември, да се сключат гаранционните споразумения с банките, което ще даде възможност да стартира и предлагането на кредитите към фирмите.

В допълнение към подкрепата по ОПИК, през месец април 2020 г. Министерство на икономиката одобри предложение на Европейския инвестиционен фонд за промяна на инструмент за портфейлни гаранции JER-009/9 “Инструмент за търговско финансиране“ в отговор на предизвикателствата пред предприятията във връзка с кризата, предизвикана от COVID-19. След промяната, от кредити за оборотни средства при облекчени условия ще могат да се възползват МСП и предприятия със средна капитализация с персонал до 499 служители, годишен оборот, който не превишава 100 млн. евро и баланс, който не превишава 86 млн. евро. Максималният размер на кредита е 3 млн. евро със срок от 5 години. Размерът на публичните средства, заделени за покриване на гаранцията е 80 млн. евро. За изпълнението на инструмента вече са избрани финансовите посредници и се очаква в кратки срокове да излезе на пазара.

2. Мерки изпълнявани чрез Българска банка за развитие

След избухването на епидемията от COVID-19 и обявеното извънредно положение в страната, конкретно чрез Българска банка за развитие АД (ББР АД) се въведоха две правителствени икономически мерки, както следва:

С Постановление на Министерски съвет на Република България № 52/26.03.2020 г. е одобрено увеличаване на капитала на ББР АД със 700 000 000 (седемстотин милиона) лева, като тези средства трябва да се използват за преодоляване на икономическите последици от разпространението на COVID-19. В изпълнение на ПМС 52/2020 е предприето следното:

Взето е Решение на Министерски съвет № 215 от 27.03.2020 г., съгласно което средствата от увеличаването на капитала на „Българска банка за развитие” АД следва да се използват за изпълнение на мерки за подпомагане на икономиката във връзка с епидемията от COVID-19, в т.ч. за издаване на портфейлни гаранции към банките.

Взето е Решение на Министерски съвет № 257/14.04.2020 г., с което правителството възложи на ББР АД изпълнението на „Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19“ (Програмата COVID-19 за ФЛ), в последствие адаптирана и допълнена след края на извънредното положение, съгласно Решение на Министерски съвет № 408/19.06.2020 г. Програмата предоставя възможност за безлихвено финансиране на работници и служители в неплатен отпуск и лица с прекъсната дейност/спад в доходите, чиито работодатели, съответно осигурители на спрели изцяло или частично стопанската си дейност поради пандемията.

Източникът и размерът на средствата за изпълнение на мандата по Програмата COVID-19 за ФЛ е съответно 200 млн. лева, чрез направена капиталова вноска на държавата в ББР АД.

Взето е Решение на Министерски съвет № 310/07.05.2020 г., с което на ББР АД е възложено изпълнение на „Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19“ (Програма COVID-19 за МСП). Източникът и размерът на средствата за изпълнение на мандата по Програмата COVID-19 за МСП са съответно:

Към 17 септември 2020 г., на база увеличения капитал на ББР АД е извършено следното:

По Програма за безлихвени кредити за физически лица, пострадали от COVID-19 (Програмата COVID-19 за ФЛ/Програмата) конфигурирана на база увеличен капитал от 200 млн. лева:

 • ББР АД покани всички банки за участие в Програмата чрез предоставяне на безлихвени кредити, които да бъдат гарантирани от ББР. На поканата се отзоваха 12 търговски банки.
 • Сключени са финансови споразумения с 12 от 12-те заявили участие търговски банки: Общинска банка АД, Инвестбанк АД, ПИБ АД, Интернешънъл Асет Банк АД, Алианц Банк България АД, Търговска банка Д АД, Уникредит Булбанк АД, Банка ДСК АД, ОББ АД, Юробанк България АД, Райфайзен банк АД и ЦКБ АД.
 • Всички банки работят за изпълнение на сключените споразумения. Четири от търговските банки изпълниха първоначално заявените от тях гаранционни лимити и поискаха допълнителен лимит и допълнителна възможност за работа и финансиране на физически лица по Програмата.
 • Общият размер на заявените от банките гаранционни лимити е 175 360 000лева.
 • През първите пет месеца след стартирането на Програмата, одобрените от търговските банки и гарантирани от ББР АД кредити по Програмата са 18 058, с общ размер 75 485 780 лв.
 • Чрез сайта на ББР АД се достъпва публичен регистър, който ежедневно информира обществото за резултатите на ББР АД по Програмата.
 • Благодарение на клоновите мрежи на търговските банки - партньори на ББР АД, тази Програма е обхванала 18 058 домакинства и потенциално може да обхване населението от всяка териториална област в страната.

 

По Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро- малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19 (Програма COVID-19 за МСП/Програмата), конфигурирана на база увеличен капитал от 500 млн. лева:

 • Одобрени за участие в Програмата са 11 търговски банки: Българо-американска кредитна банка АД, Юробанк България АД, Банка ДСК АД, Уникредит Булбанк АД, Алианц Банк България АД, Първа инвестиционна банка АД, Инвестбанк АД, Търговска банка Д АД, Интернешънъл Асет Банк АД, Прокредит банк /България/ ЕАД и Ти Би Ай Банк АД.
 • Общият размер на заявените от търговските банки и предоставяни от ББР АД портфейлни гаранции по Програмата, е 818 600 000 лв. - това е 80% от общия размер на планираните от търговските банки портфейли с кредити, който е 1 023 250 000 лв.
 • Към 17.09.2020 г. са подписани финансови споразумения с 8 търговски банки, с общ размер на предоставяните от ББР АД портфейлни гаранции 649 000 000 лв.
 • Към 17.09.2020 г., малко над три месеца от старта, в ББР АД са подадени от търговските банки финансирания за 267 кредита по Програмата в общ  размер на 40 103 433 лв.
 • Чрез сайта на ББР АД се достъпва публичен регистър с резултатите на ББР АД по Програмата.
 • Благодарение на клоновите мрежи на търговските банки - партньори на ББР АД, на този ранен етап Програмата е обхванала бизнеса на 208 малки и средни предприятия и потенциално може да обхване МСП от всяка териториална област в страната.

3. Мерки изпълнявани чрез Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ ЕАД)

В тази трудна икономическа ситуация БАЕЗ ЕАД продължава активно да провежда политика на държавата за подпомагане на националните износители и националния бизнес като цяло в условията на пандемия. БАЕЗ ЕАД застана зад своите настоящи и бъдещи клиенти, като запази и надгради подхода, при който осигурява застрахователно покритие и предоставя възможност на фирмите да работят при условия на отложено плащане и да се гарантират техните вземания в условия на влошена икономическа обстановка в национален и световен мащаб. Конкретните мерки предприети от дружеството са следните:

 • Разширен е обхватът на застрахователното покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу непазарен краткосрочен търговски риск, чрез включване на политически риск, в чийто обхват са неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVID-19.

С Постановление № 112/28.05.2020 г. на Министерския съвет, във връзка със съобщение на Европейската комисия относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към застраховането на краткосрочни експортни кредити, държавите с пазарен риск се разглеждат като временно непазарни в периода 27.03.2020-31.12.2020 г. Считано от 01.04.2020 г. дружеството прехвърли всички застрахователни договори по пазарен риск, като разшири застрахователното покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива, чрез включване на политически риск, в чийто обхват са неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVID-19.

Към 08.09.2020 г. вкл. е осигурено застрахователно покритие по застрахователни договори срещу непазарен краткосрочен търговски риск, както следва:

 

Брой договори

Кредитни лимити

(хил. лева)

Общо застрахован оборот

(хил. лева)

161

646 727

594 453

 

 • Осигурено е застрахователно покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу краткосрочен вътрешен търговски риск, чрез включване на неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVID-19. Към 08.09.2020 г. вкл. е осигурено застрахователно покритие, както следва:

 

Брой договори

Кредитни лимити

(хил. лева)

Общо застрахован оборот

(хил. лева)

114

711 400

876 695

 

 • Осигурено е застрахователно покритие за кредити и финансирания, отпуснати на малки и средни предприятия, кредити за предекспортно финансиране и инвестиции. Към 08.09.2020 г. вкл. е осигурено застрахователно покритие, както следва:

 

Брой договори

Кредитни лимити

(хил. лева)

71

286 481

 

БАЕЗ ЕАД продължава да осигурява застрахователна защита на малките и средните предприятия, както и подкрепа на предекспортното финансиране от български банки, като цели непрестанно нарастване на обемите на кредитните лимити, които към настоящия момент са в размер на 286 481 хил. лева.

 

 • Осигурено е застрахователно покритие на българските компании, осъществяващи търговската си дейност при условия на влошена икономическа обстановка и работещи на отложено плащане с ХОРЕКА сектор (хотели, ресторанти и кафета). Към 08.09.2020 г. вкл. е осигурено застрахователно покритие, както следва:

 

Брой договори

Кредитни лимити

(хил. лева)

Общо застрахован оборот

(хил. лева)

1

5 611

1 768

 

 • БАЕЗ ЕАД в тясно сътрудничество с ББР ЕАД участва активно в Програмата за подпомагане на доставчици на публични организации в Република България, чрез предоставяне на оборотно финансиране от ББР Факторинг АД. Създаденият финансов механизъм ще доведе до значително намаляване на междуфирмената задлъжнялост. Към 08.09.2020 г. вкл. е осигурено застрахователно покритие, както следва:

 

Брой договори

Кредитни лимити

(хил. лева)

1

4 123

 

 • БАЕЗ ЕАД продължава да осигурява застрахователно покритие за българските износители към контрагенти от държави, засегнати от COVID-19 и не предприема рестриктивен подход при определяне на кредитни лимити към тези контрагенти.
 • В периода на извънредното положение и последващата епидемична обстановка БАЕЗ ЕАД прилага по-облекчен ред за администриране и сключване на застрахователни договори.
 • БАЕЗ ЕАД продължава да разширява техническите възможности за приложението BAEZ.net, което осигурява по-бърз и лесен достъп на клиентите на Дружеството до предлаганите застрахователни услуги.

4. Мерки насочени към насърчаване на инвестициите.

От началото на 2020 г. по ЗНИ са издадени сертификати за клас инвестиция на 22 проекта (19 проекта за клас А, 3 проекта за клас Б), на обща стойност 709,4 млн. лв., като те имат потенциал да разкрият 3203 нови работни места. Тринадесет от проектите се осъществяват във високотехнологични производства и услуги.

 

Предприетите мерки са насочени към насърчаване на икономическата активност и инвестициите на предприятията в условията на криза и преодоляване на затрудненията, породени от пандемията.

 • Създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

 

Изготвен е Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите. Приключило обществено обсъждане на 07.09.2020 г., предстои междуведомствено съгласуване. Проектът е съгласуван предварително с Министерство на финансите във връзка с нормативните изисквания по чл. 27 и чл. 28 от Закона за държавните помощи.

В проекта е предвидена нова финансова мярка в подкрепа на бизнеса. Очаква се мярката да подкрепи решенията на компаниите за нови инвестиции в период на криза и създаването на нова дългосрочна заетост в предприятията, както и увеличаване на икономическата активност на регионално ниво. Мярката дава възможност за кеш грантове до 37,5 млн. евро, в зависимост от размера на инвестицията и при спазване на правилата за държавни помощи на ЕС. Мярката ще се прилага само за стратегически инвеститори – Приоритетни инвеститори по ЗНИ.

 • Иницииране на промени в Закона за насърчаване на инвестициите с цел създаване на условия за привличане на стратегически инвеститори при спазване на Европейската карта за държавните помощи.

Мярката предвижда законоустановен режим за подкрепа на стратегически инвеститори, изпълняващи големи инвестиционни проекти, след решение на МС посредством предоставяне на помощи в размер над 37.5 млн. евро. Чрез нея ще се постигне както маркетингов ефект (за инвеститори от ранга на Фолксваген), а ще бъде облекчена и нормативната рамка. Ще бъде подобрена значително конкурентоспособността на България за привличане на стратегически инвеститори – структуроопределящи икономиката на страната.

Предвидените мерки за развитие на инвестиционната политика ще осигурят необходимите финансови средства за подпомагане на всяка компания, предприела действия за осъществяване на инвестиции в страната и създаване на още по-добра инвестиционна среда в България.

С новите мерки България ще подобри конкурентните си позиции пред останалите страни в региона, с които си съперничи в привличането на инвестиции – Румъния, Сърбия, Македония, както и Полша и Унгария.

Инвестираните бюджетни средства за подкрепа на новите инвестиционни проекти в страната ще съдействат за подобряване на структурата на икономиката, повишаване на нейната конкурентоспособност, създаване на дългосрочна заетост и повишаване на регионалната икономическа активност за намаляване на дисбалансите в икономическото развитие.

С оглед подкрепа на инвеститорите с увеличения финансов ресурс в момента се разглеждат постъпили искания за прилагане на финансовите насърчителни мерки по ЗНИ и се подготвят пакети документи за одобряване от МС на проекти на договори по ЗНИ и отпускане на средства от бюджета на МИ.

С оглед подкрепа на инвеститорите с увеличения финансов ресурс в момента се разглеждат постъпили искания за прилагане на финансовите насърчителни мерки по ЗНИ и се подготвят пакети документи за одобряване от  МС на проекти на договори по ЗНИ и отпускане на средства от бюджета на МИ.

Предприетите мерки от Българската агенция за инвестиции са насочени към насърчаване на икономическата активност и инвестициите на предприятията в условията на криза и преодоляване на затрудненията, породени от пандемията. За създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, конкретните действия в посочения период, предприети от БАИ, са както следва:

 • Подготвени за връчване са три сертификата за инвестиции клас „А“, издадени по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Общата стойност на сертифицираните проекти е в размер на 292.23 млн. лв. и с тях ще бъдат разкрити 587 нови работни места. Проектите са устойчиви и ще създадат висока добавена стойност в областите Пловдив и София.
 • Активно се предоставят разяснения на бизнеса по начина на кандидатстване за мерките, предвидени от правителството за преодоляване на последствията от COVID-19.
 • Стартирана беше работата по инициативата на БАИ и петнадесет Двустранни търговски и индустриални камари за представяне на България, като нова „nearshoring“ дестинация в световен мащаб. През последните два месеца БАИ и петнадесет Двустранни търговски и индустриални камари у нас се стремят да позиционират България, като отлична дестинация за релокация на производства в процеса по скъсяване на веригите на доставки (nearshoring). Предстои провеждането на серия от мероприятия, свързани с брандирането на България, като жизнена среда за пренасяне на производствени мощности. Съвместната инициатива включва видео конференции с представители на бизнеса, инвеститори, които са членове на Двустранните търговски и индустриални камари, участие на български посланици и търговски аташета. Инициативата предвижда и разпространение на съвместна брошура, представяща ключовите предимства на България като дестинация, която може да съкрати веригите на доставки.

5. Мерки изпълнявани чрез Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)

Във връзка с последиците, които пандемията COVID 19 нанесе на българските малки и средни предприятия със свиването на потреблението на стоки и услуги, с намаляването на производството, ИАНМСП предприе действия за облекчаване участието на български МСП в различни международни прояви в страната и чужбина, както следва:

С оглед организирането на международни изложби в условията на COVID-19, екипът на ИАНМСП изготвя специални насоки за безопасност, свързани с пандемията, които следва да се спазват от представители на фирмите-изложители и от служителите на агенцията по време на всяка изложба. С цел преодоляване на негативните последици за българския бизнес и подпомагане установяване на успешни партньорства на българските фирми ИАНМСП стартира организацията на национални участия в следните международни панаири: за захарни и сладкарски изделия - ISM 2021, 31.01-03.02.2021 г., гр. Кьолн, Германия; за мода и аксесоари - WHO’S NEXT 2021, 22-25.01.2021 г., гр. Париж, Франция и за корабостроене и кораборемонт - SMM 2021, 02-05.02.2021 г., гр. Хамбург, Германия.

ИАНМСП пилотно провежда на 10 и 11.09.2020 г. on-line Българо-виетнамски форум с цел проучване на ефективността за българския бизнес от провеждане на подобни промоционални събития в условията на пандемия. Във виртуални зали, разделени по секторна насоченост, представителите на българския бизнес ще могат да се срещнат с потенциални бизнес партньори.

ИАНМСП поддържа База данни на български фирми и предоставяне на контактна информация на български и чуждестранни контрагенти при възникнал интерес. Във връзка с пандемията агенцията актуализира базата данни на български производители на лични предпазни средства и хигиенни материали с цел предоставяне на актуална информация на различни институции и заинтересовани фирми от страната и чужбина.

Периодично се актуализират рубриките на специално създадената на институционалния сайт платформа за подпомагане на малки и средни предприятия (МСП) за преодоляване на икономическите и социалните последици от COVID 19. Платформата отчита 7 862 посещения от създаването на информационното приложение.

В допълнение информирам, че на всеки две седмици на сайта на Министерството на икономиката се публикува напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от министерството за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката