Писмен отговор на въпрос от народния представител г-н Димитър Данчев
 

ЧРЕЗ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

Председател на 44-ото

Народно събрание

ДО

Г-Н ДИМИТЪР ДАНЧЕВ

Народен представител от

ПГ на „БСП за България“

На Ваш изх.№ 054-06-940/23.10.2020 г.

На Наш вх.№ 02-00-72/ 23.10.2020 г.

 

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС

ОТНОСНО: Пакет от икономически мерки за преодоляване на негативните икономически последици от разпространението на COVID-19

УВАЖАЕМА Г-ЖА КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАНЧЕВ,

Във връзка с поставен от Вас парламентарен въпрос, Ви предоставям следната информация относно пакет от икономически мерки, обявени от Правителството за преодоляване на негативните икономически последици от разпространението на COVID-19:

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката (МИ) инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес. В изпълнение на поетия ангажимент за ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа за бизнеса, при пълна прозрачност на процедурите, на интернет страницата на Министерството на икономиката, на всеки две седмици се публикува отчет на предприетите действия от страна на министерството. Преминавам към конкретните отговори на Вашите въпроси.

1. Какъв е броят на финансираните до момента MCП по програмата на Българската банка за развитие за портфейлни гаранции за подкрепа на ликвидността на MCП чрез предоставяне на оборотни кредити до 300 000 лв., на база На портфейлни гаранции от ББР към търговски банки. Какъв е размерът на отпуснатите до момента кредити от търговските банки за посочените MCП, pеcп. какъв е размерът на предоставените от ББР гаранции по тези кредити?

 

По Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от Ковид-19, като гарантираща банка, ББР може да предостави актуална информация за потвърдените от нея за гарантиране 781 броя кредити за 103 453 961 лева, в полза на 733 МСП. (подадени данни към 03.11.2020 г.)

Разликата между брой кредити и брой МСП може да се яви от обстоятелството, че е възможно един клиент да има повече от един кредит по Програмата, при това в повече от една банка, като разбира се, се спазва изискването за максимален размер на индивидуална експозиция от 300 000 лева.

На 28 октомври 2020 г. Министерски съвет прие Решение за изменение на Решение №310 на Министерския съвет от 7 май 2020 г. за одобряване на програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19 и за възлагане изпълнението й на „Българска банка за развитие" АД.

С промените в гаранционната програма за подкрепа на малкия и среден бизнес, пострадал от пандемията COVID-19 се разширява обхватът на правителствената мярка, като се предоставя възможност на по-голям брой компании от най-засегнатите от пандемията сектори да се възползват от нея. С решението на МС се увеличава размерът на гарантираните от ББР заеми, който вече ще може да достига 2 млн. лева. С 6 месеца, до средата на юни 2021 г., се удължава срокът за кандидатстване по програмата. Сред допустимите компании вече са и големи предприятия, които са регистрирани като търговски дружества в страната. Ключовите промени в програмата са следните:

В обхвата на Програмата, освен МСП се включват и големи предприятия - търговски дружества по смисъла на Търговския закон. Това ще бъде още една мярка в защита на заетостта, включително чрез подкрепа за бизнеса, осигуряващ поминък в малките населени места и по-бедните географски региони. Предвид разширения обхват на Програмата, съответно се променя и името й на „Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19“. За да се запази приоритетния „МСП облик“ на Програмата, всяка банка ще трябва да изпълнява минимална квота за финансиране на малки и средни предприятия, която да е не по-малка от 60 % от формираните по Програмата портфейли от кредити.

Увеличава се абсолютният, максимален размер на кредита към едно лице и свързани лица от 300 000 лева на 1 000 000 лева за МСП и на 2 000 000 лева за големи предприятия - търговски дружества по смисъла на Търговския закон. Увеличението кореспондира с нарастващите нужди на търговските предприятия от ликвидни средства, което се потвърждава и от дадената от търговските банки обратна връзка за подобряване условията на Програмата.

Увеличава се лимита на гаранционни плащания от страна на ББР АД, от 30 % на 50 %. По този начин, за да се форсира кредитния процес при търговските банки, ББР АД вече се ангажира да прави ефективни гаранционни плащания към търговските банки в размер до 50% от Гарантираните портфейли от кредити по Програмата. Като резултат от промяната на Лимита на гаранционни плащания, очакваният портфейл кредити се променя и е в размер на 1 250 000 000 лева. Променя се и очакваният портфейл гаранции, който става 1 000 000 000 лева.

Удължава се срокът за включване на кредити в Гарантирания портфейл до 30.06.2021г., както и срокът за кандидатстване, който вече ще е до 23.06.2021г. Промяната кореспондира с продължаващата и дори влошаваща се като условия за работа и живот икономическа и социална среда в общността, поради което ЕК увеличи срока за подпомагане по приложимата към Програмата Временна рамка на държавни помощи.

Удължава се срока на предоставяната от ББР гаранция – от 5 на 6 години. Промяната цели да даде се възможност на търговските банки да предоставят по-дълго финансиране на пострадалите от пандемията предприятия, съответно да договарят по-дълги периоди за ползване и връщане на кредитите.

Добавен е нов, общ критерий за допустимост по Програмата, според който затруднението на предприятията се установява по методология на търговските банки, която се предоставя на ББР АД. По този начин се дава възможност за по-облекчен процес на преценка от страна на търговските банки, относно установяването на затрудненото положение, в което са изпаднали кредитоискателите.

Предвидени са изключения от забранителните хипотези за финансиране на предприятия в затруднение към 31.12.2019 г., така както вече го позволява приложимата спрямо Програмата Временна рамка на ЕК за предоставяне на държавна помощ. Изключението е възможно само за микро или малките предприятия.

Разширява се и обхватът на финансирането, което освен кредити за ликвидни нужди за оборотен капитал, вече допуска и включването на нови инвестиционни кредити.

Дава се по-голяма свобода на банките при определянето на нивото на обезпеченост по кредитите извън гаранцията от ББР. Променя се процентът на обезпеченост от „до 20%“ на „до 50%“ спрямо размера на финансирането, пояснява се че обезпеченията са вещни. Целта е да не се допуска задържащ ефект пред интереса на търговските банки към финансиране (в случай на запазване на ниските нива на обезпечение) и риска от намаляване вероятността от възстановяване на суми от реализацията на обезпеченията в полза и на ББР АД, след плащане по гаранцията.

Предвидени са промени в трансфера на ползите, осигурявани чрез гаранцията за крайните бенефициери-кредитополучатели по Програмата. Търговските банки трябва да предоставят финансово предимство от гаранцията към предприятията, като отпускат кредитите при предвидените облекчени изисквания за обезпеченост и едновременно с това да намалят с поне 80 базисни точки лихвените проценти по кредитите.

Въвежда се унифициран срок за предявяване на искания за плащане по гаранцията – дванадесет месеца от датата на настъпване на изискуемостта на Кредита в неговата цялост и се облекчават изискванията за предявяването.

Предвижда се одобрените промени да влязат в сила от датата на получаване на положително Решение на Европейската комисия във връзка с нотификацията на Програмата и предоставяната чрез нея държавна помощ.

2. Какъв е размерът на изплатените до момента средства по Мярката за запазване на заетостта 60/40 и какъв е броят на изплатените месечни възнаграждения на работници и служители? Какъв е броят на служителите и работниците, за които са били изплатени посочените средства? Какво е средномесечното възнаграждение, което е било изплатено от стартиране на мярката до момента за един работник или служител ?

Към 3 ноември 2020 г. по ПМС № 55 от 2020 г. и ПМС № 151 от 2020 г. са изплатени общо 500 млн. лв., в т.ч. 186 млн. лв. по ПМС № 55 от 2020 г. и 314 млн. лв. по ПМС № 151 от 2020 г.

Общият брой на изплатените компенсации по реда на ПМС № 55 от 2020 г. и средства за запазване на заетостта по ПМС № 151 от 2020 г. към 3 ноември 2020 г. е 805 869, в т.ч. 449 836 по ПМС № 55 от 2020 г. и 356 033 по ПМС № 151 от 2020 г. В данните не е отчетено броенето повече от веднъж в случаите, в които едно лице е работило при повече от един работодател в рамките на периода на действие на двете постановления, както и ако за него е получавана подкрепа за повече от един месец.

Към 3 ноември 2020 г. общият брой на работниците и служителите, с елиминирано броене повече от веднъж, ако лицето е работило при повече от един работодател в рамките на периода, както и ако за него е получавана подкрепа за повече от един месец, е 235 844 лица. Този брой включва работниците и служителите, за които е получена подкрепа само по ПМС № 55 от 2020 г., и по ПМС № 151 от 2020 г.

Средните размери на изплатената компенсация по ПМС № 55 от 2020 г. и средства за запазване на заетостта по ПМС № 151 от 2020 г. са както следва:

  • Средномесечен разход на лице за компенсации/средства за запазване на заетостта – 531 лв., в т.ч. 354 лв. по ПМС № 55 от 2020 г. и 749 лв. по ПМС № 151 от 2020 г.;
  • Средномесечен разход на лице за осигурителни вноски за сметка на работодателя – 98 лв., в т.ч. 69 лв. по ПМС № 55 от 2020 г. и 135 лв. по ПМС № 151 от 2020 г.;
  • Средномесечен разход на лице (общо) – 629 лв., в т.ч. 423 лв. по ПМС № 55 от 2020 г. и 884 лв. по ПМС № 151 от 2020 г.

Средномесечният разход е изчислен като средна аритметична величина претеглена по месечния брой на лицата (с елиминирано броене повече от веднъж), за които е изплатена подкрепа за периода март – септември 2020 г. по ПМС № 55 от 2020 г. и по ПМС № 151 от 2020 г. Следва да се има предвид, че сумите по ПМС № 55 от 2020 г. са значително по-ниски заради изискване, приложимо за някои от работодателите, да е въведено непълно работно време за предприятието или за част от него. Освен това, разходите по ПМС № 55 от 2020 г. за март 2020 г. не се отнасят за пълен месец. По ПМС № 151 от 2020 г. разходът на лице е по-висок, тъй като постановлението се прилага за пълни месеци. Важно е да се отбележи, че по ПМС № 151 от 2020 г. се включиха и големи работодатели, изплащащи по-високи възнаграждения. Влияние оказва и избраният референтен доход, от който се изчислява подкрепата, а именно: за януари 2020 г. по ПМС № 55 от 2020 г. и за август 2020 г. по ПМС № 151 от 2020 г.

3. Какъв е размерът на изплатените до момента средства по мярката за изплащане на компенсации в размер на 290 лв. месечно за запазване на заетостта на работниците и служителите за период до 6 месеца, предоставена на работодатели и самоосигуряващи се от секторите „Транспорт“, .,Хотелиерство и ресторантьорство и „Туризъм“? Моля, посочете размера на изплатените средства поотделно за всеки от посочените сектори. Какъв е броят на служителите и работниците, за които са били изплатени посочените средства? Какво е средномесечното възнаграждение, което е било изплатено от стартиране на мярката до момента за един работник или служител?

 

По проект BG05M9OP001-1.104-0001  „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19”, реализиран по ОП РЧР 2014-2020 в изпълнение на РМС № 429 от 2020 г. към 1 ноември 2020 г. са изплатени средства в размер на 11 014 780 лв. за запазване заетостта на 37 982 работници и служители. Изплатените средства за сектор „Транспорт, складиране и пощи” са в размер на 4 508 920 лв., а за сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” - 6 074 630 лв. Съгласно Приложение към чл. 1, ал. 1, 2 и 3 към РМС 429 от 2020 г., допустими за подкрепа са и работодатели, и самоосигуряващи се лица, които извършват икономическа дейност в група 79 „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации” (КИД 2008). Изразходваните средства за работодатели и самоосигуряващи се лица, които попадат в група 79 са в размер на 431 230 лв. Средствата на месец за всеки от работниците/служителите са в размер на 290 лв., от които 189 лв. компенсация за месечно възнаграждение и 101 лв. за дължимите данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице.

4. Какъв е размерът на отпуснатите до момента безлихвени кредити до 4500 лв. за лица на трудов договор и самоосигуряващи се лица. които са преустановили възмездния си труд или дейността си? Какъв е броят на лицата получили безлихвени кредити до 4500 лв.?

 

По Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд, поради пандемията от Ковид-19, ББР може да предостави актуална информация за 21 604 броя одобрени за гарантиране кредити в общ размер на 90 341 558 лeвa.  (подадени данни към 03.11.2020 г.)

По тази Програма не се формира разлика между брой кредити и брой подкрепени физически лица, тъй като едно лице може да получи само едно безлихвено финансиране до 4 500 лева само от една активна банка партньор.

ББР предоставя гаранционно покритие на портфейлна база. В този смисъл всеки включен в портфейл на партньорска банка кредит /за МСП или за физическо лице/ се счита гарантиран от нея.

Одобрените за гаранция кредити се представят с ресурс на търговските банки, които трябва да финализират кредитните сделки/анексите към тях при спазване на всички изисквания и норми, произтичащи от общностните правила за предоставяне на държавна помощ на предприятията, от банковите регулации и от правилата по двете Програми. Поради изложените обективни предпоставки ББР ще може да предоставя абсолютно пълна актуална информация с известно отстояние във времето, след като банките партньори актуализират официално финалните си, текущи стойности по портфейлите си – месечно и на тримесечие, в съответствие с предвиденото в сключените с тях гаранционни споразумения.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката