Писмен отговор на въпрос от народния представител Надя Клисурска-Жекова
 

ЧРЕЗ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

Председател на 44-ото

Народно събрание

ДО

Г-ЖА НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА

Народен представител

от ПГ на БСП за България

 

На Ваш изх.№ 054-06-62 от 24.01.2020 г.

 

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС

Относно: Техническо и експлоатационно състояние на язовирите в област Пазарджик

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА,

Във връзка с поставения от Вас въпрос относно техническо и експлоатационно състояние на язовирите в област Пазарджик, представям на вниманието Ви следната информация:

В отговор на поставения ми през 2018 г. въпрос, касаещ язовирите в област Пазарджик, Ви уведомих, че съгласно действащото законодателство и подзаконовата нормативна уредба в качеството ми на министър на икономиката нямам нормативно установени функции и компетентност, свързани с обхвата на приложното поле на Закона за водите и на Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние.

Техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и контролът за техническото им състояние попадат в обхвата на нормативно установените функции и компетентност на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, произтичащи от Закона за водите и Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние.

С приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр.55 от 03.07.2018г.) ми бяха възложени функции по отношение на дейността на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири" във връзка с чл. 139а - 139д от Закона за водите.

В контекста на гореизложеното поставеният от Вас въпрос беше изпратени по компетентност на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), в отговор на който ми беше предоставена следната информация:

На територията на Област Пазарджик са установени общо 99 язовира, разпределени, както следва:

 1. 1. Язовири държавна собственост – 16 бр.

а) Язовири публична държавна собственост - 13 бр., стопанисвани от „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК ЕАД):

 • яз. „Батак“, землище на гр. Батак, община Батак;
 • яз. „Тошков чарк“, землище на гр. Батак, община Батак;
 • яз. „Караджа дере“, землище на гр. Батак, община Батак;
 • яз. „Широка поляна“, землище на гр. Батак, община Батак;
 • яз. „Блатото“, землище на гр. Батак, община Батак;
 • яз. „Дженевра“, землище на гр. Батак, община Батак;
 • яз. „Беглика“, землище на гр. Батак, община Батак;
 • яз. „Голям Беглик“, землището на гр. Батак, община Батак;
 • яз. „Белмекен“, землище на с. Сестримо, община Белово;
 • яз. „Чаира“, землище на с. Сестримо, община Белово;
 • изр. „Момина клисура“, землище на с. Сестримо, община Белово;
 • яз. „Станкови бараки“, землище на с. Сестримо, община Белово;
 • изр. „Алеко“, землище на с. Радилово, община Пещера.

б)   Язовири частна държавна собственост – 3 бр.

От тях яз. „Малка мътница“, землище на гр. Велинград, община Велинград и яз. „Виноградец“, землище на с. Виноградец, община Септември се стопанисват от „Напоителни системи“ ЕАД, а яз. „Долене 1“, землище на с. Драгиново, община Велинград се стопанисва от фирма „СТОБОГ“ ООД (отстъпено право на строеж).

 1. 2. Язовири общинска собственост – 67 бр. :
 • публична общинска собственост – 58 бр.
 • частна общинска собственост – 9 бр.
 1. 3. Язовири частна собственост – 14 бр.:
 • Язовири собственост на сдружения за напояване и земеделски кооперации – 6 бр.
 • Язовири собственост на фирми и частни лица – 8 бр.
 1. 4. Язовири, за които не са предоставени документи за собственост – 2 бр.
 • яз. „Русалин 2“, землище на с. Попинци, Община Панагюрище;
 • яз. „Костандово“, землище на гр. Костандово, община Ракитово;

Каскадно разположените язовири са 43 бр.

Състояние на язовирните стени и съоръженията към тях:

Основни проблеми със състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях на язовирите на територията на област Пазарджик са неизправен основен изпускател и наличие на дървесна и храстовидна растителност по откосите, което възпрепятства установяването на наличие на филтрационни процеси, изравяния, свличания и др.

а) Община Батак

В община Батак са локализирани 8 язовира. Язовирите са в изправно техническо и експлоатационно състояние. Всички имат обслужващ персонал и са под постоянно наблюдение. Язовирите са публична държавна собственост и се стопанисват от „НЕК“ ЕАД:

 • яз. „Батак“;
 • яз. „Беглика“;
 • яз. „Блатото“;
 • яз. „Голям Беглик“;
 • яз. „Дженевра“;
 • яз. „Караджа дере“;
 • яз. „Тошков чарк“;
 • яз. „Широка поляна“.б) Община Белово

В община Белово са локализирани 5 язовира:

 • изр. „Момина клисура“;
 • яз. „Белмекен“;
 • яз. „Мененкьово“;
 • яз. „Станкови Бараки“;
 • яз. „Чаира“.
От язовирите в Община Белово 4 се стопанисват от „НЕК“ ЕАД и са в изправно състояние, имат обслужващ персонал и са под постоянно наблюдение. Язовир „Мененкьово“ е собственост на Община Белово. Язовирната стена на язовира е чиста от растителност, основният изпускател е в неизправно състояние, има монтирани две сифонни уредби. Язовирът не е оборудван с контролно – измервателна система (КИС) и няма обслужващ персонал. Има съставени 2бр. актове за установяване на административни нарушения (АУАН).

в) Община Брацигово

В община Брацигово са локализирани 5 язовира:

 • яз. „Бурово блато“;
 • яз. „Вриз“;
 • яз. „Гачево блато“;
 • яз. „Коручешма“;
 • яз. „Чорбаново“.
От тези язовири 4 са собственост на Община Брацигово, повечето без преливник и липсва обслужващ персонал. Има съставен АУАН на общината, за липса на КИС за язовир „Чорбаново“. Един от язовирите е собственост на Сдружение за напояване (СН) „Стара река“ и е с обрасли откоси и затлачена тръба на основния изпускател.

г) Община Велинград

В община Велинград са локализирани 2 бр. язовири, и двата са в изправно техническо и експлоатационно състояние, имат експлоатационен персонал и са под постоянно наблюдение, стопанисвани съответно от „Напоителни системи“ ЕАД и „СТОБОГ“ ООД:

 • яз. „Долене 1“;
 • яз. „Малка мътница“.

д) Община Лесичово

В община Лесичово са локализирани 6 язовира, от които 2 са собственост на Община Лесичово и 4 - частна собственост:

 • яз. „Боримечково 1“;
 • яз. „Лесичово 1“;
 • яз. „Лесичово 2“;
 • яз. „Лесичово 3“;
 • яз. „Лесичово 5“;
 • яз. „Церово 1“.

Язовир „Церово 1“ е с неизправен основен изпускател. Има изградени 6 бр. сифонни системи и представен анализ за тяхната пропускателна способност. Язовир „Лесичово 3“ е с неизправен основен изпускател. Изградена е система тип сифон. Собственик на язовира е фирма „СТОВИ РЕЙТ“ ЕООД. Язовир „Лесичово 2“ и язовир „Лесичово 5“ са в добро техническо и експлоатационно състояние, като и за двата язовира имат съставени АУАН по чл. 190а, ал. 1, т. 3 от ЗВ през 2017 г.

e) Община Пазарджик

В община Пазарджик са локализирани 16 язовира, от които 14 са собственост на Община Пазарджик и 2 са собственост на СН „Успех - 2004“, с. Цар Асен:

 • яз. „Дебръщица“;
 • яз. „Овчеполци“ (Гарата);
 • яз. „Овчеполци“ (Маринчова върба);
 • яз. „Овчеполци“ (Реката 1);
 • яз. „Овчеполци“ (Реката 2);
 • яз. „Овчеполци“ (Танова могила);
 • яз. „Овчеполци“ (Узунджала);
 • яз. „Росен“ (Делиасаница);
 • яз. „Сакарджа“;
 • яз. „Сбор 1“ (Чатърлъка);
 • яз. „Сбор 2“ (Чатърлъка);
 • яз. „Сбор 3“ (Сакарджа);
 • яз. „Сбор“ (Юруков бряст);
 • яз. „Тополи дол“ (Динкина гора);
 • яз. „Цар Асен 1“;
 • яз. „Чакъла“.Язовир „Сакарджа“ – неизправно техническото състояние на основен изпускател. Има поставена сифонна уредба. Има съставени АУАН по чл. 141, ал.1, т. 1 от ЗВ и АУАН по чл. 190а, ал.1, т. 3 от ЗВ през 2017г. Язовири в ПИ 53285.0.174, 53285.0.182 и 53285.0.188 са без основни изпускатели. Първият е с прокопана язовирна стена. Язовир „Цар Асен 1“ е със затлачена тръба на основния изпускател. При проверка на документацията е предоставен проект по Оперативна програма „Програма за морско дело и рибарство“ за извършване на ремонтни дейности. Има 2 бр. съставени АУАН по чл. 190а, ал.1, т.3 от ЗВ – единият през 2017г. а другия през 2018г.

ж) Община Панагюрище

В община Панагюрище са локализирани 29 язовира, от които 22 са собственост на Община Панагюрище, 1 е собственост на Земеделска кооперация (ЗК) „Детелина“ (яз. „Попинци 3 (Русалин 1)), 3 са собственост на земеделски кооперации и фирми, 2 са собственост на „Асарел Медет“ АД и 1 е с неизяснена собственост (язовир „Русалин 2“)

 • яз. „Баня 1“ (Мокреж);
 • яз. „Баня 2“;
 • яз. „Баня 3“;
 • яз. „Братаница“;
 • яз. „Бъта 1“;
 • яз. „Бъта 4“ (Гъзян);
 • яз. „Габрака“;
 • яз. „Груево Блато“;
 • яз. „Делипетровец 1“;
 • яз. „Делипетровец 2“;
 • яз. „Калината“ (Панагюрище 2);
 • яз. „Контактен водоем“;
 • яз. „Ламашко Дере“;
 • яз. „Левски 1“;
 • яз. „Левски 2“;
 • яз. „Лютови храсти“;
 • яз. „Мулей 1“;
 • яз. „Мулей 2“;
 • яз. „Мулей 3“;
 • яз. „Мулей 4“;
 • яз. „Оборище 1“;
 • яз. „Оборище 3“ (Манастирски дол);
 • яз. „Панагюрище 1“;
 • яз. „Панагюрище 2“ (Полето);
 • яз. „Попинци 1“;
 • яз. „Попинци 2“;
 • яз. „Попинци 3“ (Русалин 1);
 • яз. „Русалин 2“;
 • яз. „Стефанчо“.
Язовири „Мулей 2“, „Габрака“ и „Стефанчо“ са с намалена проводимост на преливниците, а язовири „Мулей 4“, „Груево Блато“, „Лютови храсти“, „Панагюрище 2 (Калината)“ са без преливници. Язовирите са без обслужващ персонал, без контролно измервателна система и без постоянно наблюдение. За язовир „Мулей 4“ има съставен АУАН по чл.141, ал.1, т.1 от ЗВ. За язовир „Панагюрище 1“ има съставени АУАН по чл. 141, ал.1, т.2 от ЗВ и по чл.141, ал.1, т.4 от ЗВ. Язовир „Русалин 2“ (с неизяснена собственост) е с наличие на храстовидна растителност по откоси, намалена проводимост на преливника и неизправен основен изпускател. Язовир „Баня 2“ е празен, с изготвен и одобрен проект за ремонт.  Язовир „Баня 4 (Мокреж)“ е в изправно състояние. Язовир „Попинци 1“ е с обрасли откоси. Язовир „Попинци 3 (Русалин 1)“ е чист от растителност, основният изпускател е в изправно състояние. Наблюдават се свлечени земни маси в петата на въздушния откос по трасето на основния изпускател, както и отделени, разпръснати единични сегменти от тръбата на основния изпускател. Част от здравата част на тръбата виси свободно над зоната с обрушването. Всички язовири са без контролно измервателна система и без експлоатационен персонал.

з) Община Пещера

В Община Пещера са локализирани 2 язовира.

 • изр. „Алеко“, стопанисван от „НЕК“ ЕАД;
 • яз. „Капитан Димитриево“, собственост на Община Пещера.

Изравнител Алеко е в изправно техническо и експлоатационно състояние. Има постоянен персонал, като се наблюдава постоянно.

и) Община Ракитово

В Община Ракитово е локализиран 1 язовир - язовир „Костандово“, за който не са предоставени документи за собственост.

й) Община Септември

В Община Септември са локализирани 7 язовира, от които 6 са собственост на Община Септември и 1 е стопанисван от „Напоителни системи“ ЕАД, (яз. „Виноградец“):

 • яз. „Ветрен 2“;
 • яз. „Ветрен 3“;
 • яз. „Виноградец“;
 • яз. „Карабунар“;
 • яз. „Славовица 1“;
 • яз. „Славовица 2“;
 • яз. „Славовица 3“.


Язовир „Ветрен 2“ е със силно обрасли откоси. Има 2 бр. съставени АУАН по чл. 190а, ал. 1, т. 3 от ЗВ през 2017 година. Язовир „Ветрен 3“ е в изправно състояние. Язовир  „Карабунар“ е в изправно техническо и експлоатационно състояние. Язовир „Славовица 1“ е с чисти от растителност откоси. Преливникът е в изправно състояние. Има съставен АУАН по чл.190а, ал.1, т.3 от ЗВ. Язовири  „Славовица 2“ и „Славовица 3“ са в изправно техническо състояние. Основният изпускател на Язовир „Виноградец“ е в изправно техническо състояние, има монтиран и сифонен изпускател от стоманени тръби Ф180.

к) Община Стрелча

В община Стрелча са локализирани 18 язовира, от които 17 са собственост на Община Стрелча, а 1 е собственост на СН „Успех-2004“, с. Цар Асен:

 • яз. „Блатница 1“;
 • яз. „Блатница 2“;
 • яз. „в ПИ 04368.0.112“;
 • яз. „Дюлево 1“;
 • яз. „Дюлево 2“;
 • яз. „Дюлево 3“;
 • яз. „Пикла 1“;
 • яз. „Пикла 2“;
 • яз. „Свобода 1“;
 • яз. „Смилец 1“;
 • яз. „Смилец 2“;
 • яз. „Смилец 3“;
 • яз. „Смилец 4“;
 • яз. „Смилец 5“;
 • яз. „Стрелча 1“ (Черешка);
 • яз. „Стрелча 2“ (Калаващица);
 • яз. „Стрелча 3“;
 • яз. „Юрта“.

Язовир „Стрелча 1“ (Черешка) е в изправно техническо състояние. Язовир „Стрелча 2“ (Калаващица) - след възникналата авария на 29.06.2019г (подкопаването и падането на изходната шахта на основния изпускател заедно с разположения в нея спирателен кран, скъсването на етернитовата тръба на ОИ и започналото безконтролно изпускане на вода от язовира) се е образувало голямо изравяне в стената до левия скат. Засегнатата зона е с трапецовидна форма, като измерено окомерно горната основа е с размер около 15м, долната 30м и височината на трапеца 13м. До короната остават около 2м. При последната проверката е установено, че през стърчащата от язовирната стена тръба на основния изпускател не изтича вода. Основният изпускател не функционира след претърпяната авария. Водното ниво по време на последната проверката е на кота мъртъв обем. За аварията е уведомен областният управител на област Пазарджик, с изх. № 85-00-630/09.07.2019 година. Язовир „Стрелча 3“ е в изправно техническо състояние. Язовир „в ПИ 04368.0.112“ е в изправно техническо състояние. Язовир „Блатница 1“ – основният изпускател е в неизправно състояние. Язовир „Блатница 2“ – язовирната стена е прокопана на кота под компрометирания участък на въздушния откос. Водното ниво в язовира е на кота мъртъв обем. Има съставен АУАН по чл.141, ал.1, т.1 от ЗВ през 2017г. Язовири „Пикла 1“  и „Пикла 2“ са в изправно техническо състояние. Язовир „Дюлево 1“ – основният изпускател е в неизправно състояние. Язовирната стена се е свлякла по въздушния откос. Като превантивна мярка стената е прокопана в югозападната си част, но на кота не позволяваща пълното изпразване на язовира. Язовири „Дюлево 2“ и „Дюлево 3“ са в изправно техническо състояние. Язовир „Свобода 1“ няма преливник. Язовирът към момента на последната проверка е празен. Язовир „Смилец 1“ е в изправно техническо състояние. Язовир „Смилец 2“ е с обрасли с растителност откоси. Язовир „Смилец 3“ е в изправно техническо състояние. Язовир „Смилец 4“ е с обрасли с растителност откоси. Язовири „Смилец 5“ и „Цар Асен 3“ (Юрта) са в изправно техническо състояние.

л) Община Сърница

В община Сърница няма установени язовири.

Извън предоставената от ДМТН информация, Ви запознавам и със следното:

Съгласно § 4в, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за водите (ПЗР на ЗВ), ремонтите и реконструкциите на язовири - държавна и общинска собственост, с изключение на тези, възложени на концесия, за които в концесионния договор е предвидено извършването на ремонтно-възстановителни дейности от страна на концесионера, могат да се възлагат от търговско дружество със сто на сто държавно участие, определено от Министерския съвет.

Съгласно алинея втора на същия член, Министерският съвет, по предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, одобрява списък на язовирните стени и съоръженията към тях на язовирите по ал. 1, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция.

С Решение на Министерски съвет (РМС) № 495/13.07.2018 г. „Държавна консолидационна компания“ ЕАД (ДКК ЕАД) е определено, като търговско дружество със 100 % държавно участие, което да възлага ремонти и реконструкции на язовири - държавна и общинска собственост, по смисъла и реда на § 4в от Закона за водите.

С цитираното Решение № 495 от 13.07.2018 г., допълнено с Решение № 698 от 04.10.2018 г. на Министерски съвет, е одобрен  предложения от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор списък от 416 язовири, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция.

За всеки отделен проект (язовир), експертният съвет към ДКК определя вида и обема на дейностите, които трябва да бъдат извършени с цел осигуряване на сигурност, дълготрайност и ефективност на язовирните стени и съоръженията към тях и опазването на околната среда. Особено значение за успешното реализиране на този подготвителен процес имат предоставената от съответните органи документация, която следва да съдържа всички необходими детайли – технически документи, чертежи, протоколи, експертни становища.

В списъка, одобрен с РМС № 495/13.07.2018 г.,  от язовирите в област Пазарджик, са включени 22 бр., от които за 9 има сключени договори за обследване и проектиране с оглед започване на ремонтно-възстановителни работи, а за 2 от тях вече са стартирали ремонта и реконструкцията им.

На този етап няма приключили процедури по безвъзмездно предоставяне на държавата на язовири общинска собственост, находящи се на територията на обл. Пазарджик, по реда на Закона за водите.

Въз основа на постъпила информация от ДМТН за язовири с неизяснена собственост (яз. „Костандово“ и яз. „Русалин 2“) и във връзка с чл. 138б от ЗВ, от Държавно предприятие „Стопанисване и управление на язовирите“ е извършено техническо обследване на двата язовира, като е констатирано следното:

 • Яз. „Костандово“ - язовирът е в неизправно и неработоспособно състояние – преливникът и отводящият канал след него са свлечени, както и част от стената. Основният изпускател е в неизправно състояние.  Нивото на водата в язовира е на кота „мъртъв“ обем и язовирът не генерира опасен рисков фактор за с. Костандово и инфраструктурата под обекта, тъй като количеството вода на вход и изход на съоръжението са еднакви.
 • яз. „Русалин 2“ - язовирът е в частично работоспособно състояние – короната е равна, проходима и без нарушения. Водният и въздушният откоси са обрасли с дървесна и храстовидна растителност. Преливникът е челен, земен, обрасъл и с поставена преградна мрежа. Основният изпускател е тръбен, със спирателен кран разположен в шахта в петата на въздушния откос, като има монтиран глух фланец на изхода на крана, покрай който има течове. Каналът след основния изпускател е полуразрушен.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА,

Оставам на Ваше разположение по всички въпроси, касаещи дейността на Министерството на икономиката.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката