Полша
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, Варшава

с акредитация за Литва, Латвия и Естония
Biuro Radcy Handlowego, Ambasady Republiki Bulgarii
Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa, Poland
Йордан Драганчев
тел: +48 22 621 25 35;
факс: +48 22 625 59 89;
моб: +48 602 763 100;
e-mail: y.draganchev@mi.government.bg

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Полша
Емил Тепавичаров
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 9407610
e.tepavicharov@mi.government.bg

 

I. Икономически отношения между Република България и Република Полша

II. Бизнес компас

 

I. Икономически отношения между Република България и Полша

1. Стокообмен

(в млн. евро)

Година

Стокообмен

Ръст

%

Износ

Ръст

%

Внос

Ръст

%

Салдо

2011

807.921

20.51

360.325

34.96

447.595

10.91

-87.27

2012

922.264

14.1

363.186

0.8

559.077

25.0

-195.891

2013

1 134.954

23.1

404.246

11.3

730.708

31

-326.462

2014

1 162.178

2.4

453.775

12.3

708.403

-3.1

-254.628

2015

1 351.725

16.4

529.207

16.68

822.518

16.11

-293.312

2016

1 642.208

585.793

1056.416

-470.623

2017

1 722.308

4.8

629.778

7.2

1092.530

3.4

-462.752

2018

1721.099

-0.1

651.418

3.4

1069.680

-2.1

-418.261

2019

1792.920

4,2

645.824

-0,8

1147.096

7,3

-501.272

2020

1831.801

2.2

695.118

7.6

1136.682

-0.9

-441.563

1-6 м. 2020

839.015

320.595

518.420

-197.825

1-6 м. 2021

1073.221

27.9

415.404

29.6

657.817

26.9

-242.412

Източник:  Министерство на икономиката

През първите шест месеца на 2021 г. износът е 415.404 млн. евро, това е 11. място и увеличение с 30%. Вносът възлиза на 657.817 млн. евро, това е 10. място и увеличение с 27%. Стокообменът възлиза на 1073.221 млн. евро, отбелязва увеличение с 28%, това е 3% дял от целия ни стокообмен за периода. Салдото е отрицателно с -242.412 млн. евро.

През 2020 г. износът е 695.118 млн. евро, това е 10. място и увеличение с 7.6%. Вносът е 1136.682 млн. евро, това е 10. място и незначителен спад от -0.9%. Общият стокообмен възлиза на 1831.801 млн. евро, като има ръст от 2.2%, а салдото е отрицателно с -441.563 млн. евро.

През 2019 г. износът възлиза на 645,824 млн. евро, това е 13. място и спад с -0,8%. Вносът е 1147,096 млн. евро, това е 11. място и увеличение със 7,3%. Стокообменът е 1792,920 млн. евро, ръст от 4.2% и дял от 2.8% от целия ни стокообмен за периода. Салдото е отрицателно с –501,272 млн. евро.

Като цяло стокообменът се характеризира със стабилни нива при постоянни стокови групи и позиции, и с устойчив растеж през последните години.

 

2. Водещи стоки

Водещи стоки в износа за 2020 г.

 

Сорт по EXP - EUR'000

Експорт FOB

 

мес. 1-12 2020/мес. 1-12 2019

+/- %

2020

%

дял

ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ

-6,4

27 968 662,2

100

Общо за Полша

7,6

695 118,8

2,5

Код МТ

Общо за 80-те водещи стоки:

16,6

559 229,5

80,5

8481

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, вкл. вентили

276,0

43 871,3

6,3

7407

Пръти и профили от мед

-4,5

34 388,6

4,9

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или 3006)

21,2

28 626,8

4,1

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

32,6

24 825,2

3,6

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

-6,1

22 637,6

3,3

9401

Столове и седалки (с изключение на тези от N 9402), дори превръщащи се на легла, и техните части

3,3

19 117,4

2,8

8606

Товарни железопътни вагони

446,7

17 777,7

2,6

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати другаде

24,3

16 496,9

2,4

7306

Други тръби и кухи профили (заварени, нитовани,подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана

50,2

15 469,4

2,2

8538

Части, предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

-16,4

14 651,2

2,1

 

Водещи стоки във вноса за 2020 г.

 

Сорт по IMP - EUR'000

Импорт CIF

 

мес. 1-12 2020/мес. 1-12 2019

+/- %

+/- %

2020

%

Дял

 

ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ

-6,4

-8,9

30 729 996,9

100

 

Общо за Полша

7,6

-0,9

1 136 682,7

3,7

 

Код МТ

Общо за 80-те водещи стоки:

18,0

-1,6

757 492,4

66,6

 

9403

Други мебели и техните части

-29,3

17,1

42 957,5

3,8

 

8603

Мотриси и моторни платформи, различни от тези от N 8604

 

0,9

39 429,3

3,5

 

3826

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно]

 

-36,3

38 813,4

3,4

 

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или 3006)

21,2

-2,9

34 329,3

3,0

 

2402

Пури (включително с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

201,1

-12,2

27 079,3

2,4

 

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705

43,4

49,6

26 917,9

2,4

 

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

-13,8

25,4

20 166,1

1,8

 

0207

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от N 0105, пресни, охладени или замразени

-3,1

-61,0

19 825,6

1,7

 

6403

Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от  естествена  или възстановена кожа и горна част от естествена кожа

25,0

14,8

18 057,9

1,6

 

9950

Служебен код (SL) – снабдяване на кораби и самолети

22,3

7,7

17 995,8

1,6

 

 

Съществуват възможности за подобряване на съществуващата стокова структура на стокообмена, чрез увеличаване дела на изнасяните от нас:

  • вина и вермути;
  • медикаменти;
  • замразени плодове и зеленчуци;
  • доматен концентрат.

Стоки с потенциал за реализация :

  • манганова  руда;
  • бентонит и перлит;
  • калцинирана сода;
  • билки;
  • бяло саламурено сирене.

 

 

3. Инвестиции

По данни на БНБ към края на юни 2021 г. преките полски инвестиции в България са в размер на 296.0 млн. евро.

През 2017 г. те са -63.4 млн. евро. През 2018 г. полските ПЧИ у нас са 16.6 млн. евро.

През  2019 г. полските ПЧИ у нас са 51.0 млн. евро.

През 2020 г. те са 10.6 млн. евро по данни на БНБ.

През първите три месеца на 2021 г. те са 8.0 млн. евро, а през второто тримесечие са 6.6 млн. евро.

Полски ПЧИ в млн. евро

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

4.8

36.2

-15.6

18.3

9.0

11.9

11.3

-14.0

-63.4

16.6

51.0

10.6

Източник: БНБ, нетни транзакции *Данните са предварителни

Полските инвеститори проявяват интерес към инвестиции в енергетиката (топлоелектрически централи) и в малки и средни предприятия.

4. Туризъм

Полски туристи посетили България

Година

Брой туристи

Изменение спрямо предходна година в%

2011

247 012

-2,7

2012

241 954

-2.8

2013

236 028

-2.4

2014

252 503

7.0

2015

260 622

3.2

2016

365 824

40.4

2017

394 082

7.7

2018

425 239

7.9

2019

420 980

-1.0

2020

85 000

-74.0

2021 1-6 м.

43 166

65.2

Въвеждането на Единната система за туристическа информация променя  метода за отчитане на броя на туристите. Поради тази причина броя на туристите през 2020 г. не е съпоставим с предходни години.

През 2020 г.  над 85 хил. полски туристи са пренощували в местата за настаняване в България по данни от ЕСТИ. Основната част от тях са пристигнали в България с цел морски или бизнес туризъм. По данни на НСИ  отчетеният спад на полски туристи за периода януари – декември 2020 г. е 74%, като проучването на НСИ обхваща места за настаняване с 10 и повече легла.

Статистическото изследване за броя българи, пътували по държави за периода временно е прекратено, поради ограниченията, наложени от правителствата заради пандемията.

През 2019 г. полските туристи у нас са 420 980 души, това е 9. място (5. място в ЕС) и лек спад от 1% или с 4259 души. Българските туристи посетили Полша за този период са 76 144, това е 14. място и увеличение с 3.1% или със 2295 души.

През 2018 г. полските туристи у нас са 425 239 души, това е 7. място (4. място в ЕС) и увеличение със 7.9% или с 31 157 души. Българските туристи посетили Полша за същия период са 73 849 души, това е 14. място и увеличение с 10.5% или с 7 013 души.

През 2017 г. полските туристи у нас са 394 082 души, 8. място (4. място в ЕС след Гърция, Румъния и Германия) и увеличение със 7.7% или с 28 258 души. Българските туристи в Полша през 2017 г. са 66 836 души, това е 14. място и увеличение с 36.2% или със 17 765 души.

 

5. Договорно-правна база

5.1. Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. Подписана през м. април 1994 г.

5.2. Спогодба за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. Подписана през м. април 1994 г.

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg