Португалия
 

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Португалия
Антоанета Христова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7693
a.hristova@mi.government.bg

 

Икономическите отношения между България и Португалия

1. Стокообмен (в млн. €)

Година

Стокообмен

ръст %

Износ

ръст %

Внос

ръст %

Салдо

2011

132.9

31.1

83.2

83.7

49.6

-11.4

33.6

2012

253.5

90.8

183.1

119.9

70.4

42.0

112.6

2013

194.6

-23.2

143.7

-21.5

51.0

-27.7

92.7

2014

156.7

-19.5

104.2

-27.5

52.5

3.0

51.7

2015

150.5

-3.9

94.7

-9.1

55.8

6.4

38.8

2016

150.3

-0.1

102.6

8.4

47.7

-14.6

54.9

2017

170.4

13.4

117.7

14.7

52.7

10.5

64.9

2018

186.6

9.5

99.5

-15.5

87.1

65.2

12.3

2019

249.7

33.9

157.3

58.2

92.4

6.0

64.9

2020

169.1

-32.3

103.5

-34.2

65.5

-29.0

38.0

1-6,2020

76,1

 

47,7

 

28,3

 

19,3

1-6,2021

110,1

44,7

55,8

17,1

54,2

91,2

1,5

* по данни на МИ

В периода януари-юни 2021 г. стокообменът между България и Португалия се е увеличил с 44,7% в сравнение със същия период на 2020 г. и е в размер на 110,1 млн. евро. Износът към Португалия се е увеличил с 17,1% и е в размер на 55,8 млн. евро. Вносът се е увеличил с 91,2% и е в размер на 54,2 млн. евро. Салдото е положително (1,5 млн. евро). Португалия заема 37 място по отношение на износа и 42 място по отношение на вноса.

В периода януари-декември 2020 г. стокообменът между България и Португалия е намалял с 32.3% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 169.1 млн. евро. Износът към Португалия е намалял с 34.2% и е в размер на 103.5 млн. евро. Вносът е намалял с 29% и е в размер на 65.5 млн. евро. Салдото е положително (38 млн. евро). Португалия заема 37-мо място по отношение на износа и 46-то място по отношение на вноса.

2. Водещи стоки внос-износ

Структурата на стокообмена ни с Португалия е ограничена и почти не се променя през последните години. Износът ни за Португалия включва главно суровини и стоки с ниска степен на преработка. Вносът от Португалия също не предлага разнообразие.

Водещи стоки в износа на България за Португалия през 2020 г.

КодMT

Описание

EUR'000

%

Общ износ през: 01-12/2020 г.

27968662.2

100.0

в т.ч. Португалия

103588.5

0.4

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

17 338.7

16.7

1005

Царевица

10 417.4

10.1

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж

10 097.0

9.7

8538

Части, изключително или главно предназначени  за  уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

5 486.8

5.3

8537

Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други подобни, оборудвани с  два  или повече  уреда  от позиции NN 8535  или 8536 за управление или електрическо разпределение

4 464.7

4.3

5105

Вълна, фини или груби косми, щрайхгарни или камгарни  (включително безразборно камгарирана вълна)

3 825.3

3.7

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm

2 921.5

2.8

4009

Маркучи  от  вулканизиран каучук, дори с принадлежности  (например свръзки, колена, муфи)

2 491.1

2.4

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

2 358.1

2.3

8708

Части и принадлежности за автомобилни  превозни  средства от NN 8701 до 8705

1 756.1

1.7

Водещи стоки във вноса на България от Португалия през 2020 г.

КодMT

Описание

EUR'000

%

Общ внос през: 01-12/2020 г.

30729996.9

100.0

в т.ч. Португалия

65588.7

0.2

2941

Антибиотици

5 800.6

8.8

8475

Машини за сглобяване на електрически или електронни лампи, тръби или  вентили  или  лампи  за светкавици, които имат стъклена обвивка; машини за производство или за гореща обработка на стъкло или изделия от стъкло

4 298.7

6.6

8538

Части, изключително или главно предназначени  за  уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

4 245.8

6.5

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани  електрически  проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части  за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна,

4 115.7

6.3

6403

Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от  естествена  или възстановена кожа и горна част от естествена кожа

2 362.2

3.6

8480

Формовачни каси  за  леярството; плочи за дъната на леярските форми; модели за леярски форми; леярски форми  за   метали (различни от кокилите), за метални карбиди, стъкло, минерални материали, каучук или пластмаси

2 192.4

3.3

8479

Механични машини и апарати, имащи специфично предназначение, неупоменати, нито включени  другаде в настоящата  глава

2 171.3

3.3

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или  замразени

1 862.8

2.8

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване,  защита,  разклоняване, включване  или   свързване  на електрически вериги  (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри

1 785.5

2.7

8547

Изолационни части, изцяло от изолиращи  материали или съдържащи обикновени метални  части  за сглобяване (например фасунги с резба), вградени в масата им, за машини, апарати или електрически инсталации, различни от изолаторите

1 777.8

2.7

3. Инвестиции

По данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции от Португалия в България към 01.07.2021 г. са в размер на 13,9 млн. евро.

През 2020 г. потокът на преки чуждестранни инвестиции от Португалия в България е отрицателен -19.7 млн. евро.

През първото тримесечие на 2021 г. потокът на преки чуждестранни инвестиции от Португалия в България е отрицателен -1,7 млн. евро, а през второ тримесечие е +0,9 млн. евро.

Година

млн. евро

1996

0.5

1997

0.0

1998

0.0

1999

0.0

2000

0.9

2001

0.1

2002

0.1

2003

-0.2

2004

2.7

2005

2.1

2006

12.6

2007

4.4

2008

5.5

2009

-4.0

2010

7.1

2011

-0.1

2012

-3.9

2013

-0.8

2014

-2.7

2015

0.8

2016

-0.8

2017

18.1

2018

3.0

2019

5.9

2020

-19.7

1-3,2021

-1,7

4-6,2021

0,9

*данни на БНБ

Португалия е с икономика на средно европейско ниво. Сред добре развитите отрасли са селско стопанство, риболов и хранителна индустрия, информационни и комуникационни технологии, производство на енергия от ВЕИ, автомобилостроене, текстилна и обувна промишленост, химическа промишленост, производство на корк и изделия от корк, туризъм и др.

България следва да привлече интереса на португалските инвеститори в области като туризма и хотелиерството (главно алтернативните форми на туризъм, допълнителните туристически услуги и съпътстващите туризма индустрии), услугите, строителството и изграждането на инфраструктурни проекти, телекомуникациите, селското стопанство (основно лозарство) и др.

4. Туризъм

 

година

в България

промяна %

в Португалия

промяна %

2011

8 797

-1.4

2 004

-9.7

2012

7 054

-19.8

6 433

+221.0

2013

6 777

-3.9

7 099

+10.4

2014

5 625

-17.0

11 787

+66.0

2015

9 826

+74.7

14 027

+19.0

2016

10 115

+1.1

20 051

+42.9

2017

16 297

+61.1

20 030

-0.1

2018

16166

-0.8

20126

0.5

2019

18300

+13.2

19685

-2.2

2020

3200*

-75*

 

 

2020

3765

-79,4

n/a*

 

1-6,2021

1996

+37,2

n/a**

 

В периода януари-декември 2020 г. България е била посетена от 3765 португалски граждани, наблюдава се спад от 79,4% в сравнение с 2019 г.

В периода януари-юни 2021 г. България е била посетена от 2716 португалски граждани, наблюдава се ръст от 50,4% в сравнение със същия период на 2020 г.

* За периода януари - декември 2020 г. българските граждани са реализирали общо 3 973 009 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации е прекратено

**За периода януари - юни 2021 г. българските граждани са реализирали общо 1 832 275 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации е прекратено

5. Договорно-правна база

  • Дългосрочна търговска спогодба от 11.02.1975, с РМС 196/7.4.06 в процедура на прекратяване, изпратена Нота на МВнР №54-00-17/26.04.06 до п-во на Португалия;
  • Дългосрочна спогодба за икономическо, промишлено и научно-техническо сътрудничество от 23.10.1975, с РМС 196/7.4.06 е в процедура на прекратяване, изпратена Нота на МВнР №54-00-17/26.04.06 до п-во на Португалия;
  • Спогодба за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписана през май 1993 г. и ратифицирана от българска страна.
  • Договор за избягване на двойното данъчно облагане, подписан на 15 юни 1995 г. и ратифициран от двете страни;
  • Спогодба за сътрудничество в областта на туризма, подписана на 30 март 1999 г. в София по време на посещението на премиера Антониу Гутереш;
  • Спогодба между република България и португалската република за взаимно наемане на работа на техните граждани, подписана на 26 септември 2002 г., по време на посещението на португалския президент Жоржи Сампайо в България (в сила от края на 2003 г.);
  • Споразумение за сътрудничество между Асоциация на малките и средни предприятия на Португалия и ИАНМСП на РБ, подписана на 31.03.2008 г.

6. Събития

В средата на м. юни 2015 г. на официално посещение в България бе президентът на Португалия г-н Анибал Каваку Силва, който бе придружаван от министъра на икономиката г-н Антонио Пиреш де Лима и бизнес делегация. По време на визитата се проведе бизнес форум, в който участваха над 70 фирми от двете страни. Учредена бе и смесена Българо-португалска търговска камара, чиято основна задача е да спомогне за установяването на контакти и ползотворни връзки между българския и португалския бизнес.

На 31.03.2008 г. се подписа Споразумение за сътрудничество между португалската Асоциация за малки и средни предприятия и българската Агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

В периода 2-4.05.2007 г. се проведе посещение на министър-председателя на Република България г-н Сергей Станишев в Португалската Република. В делегацията са включени и министър на регионалното развитие и благоустройството и заместник-министър на икономиката и енергетиката. В рамките на посещението са проведени официални срещи на високо ниво с министър-председателя и президента на Португалската република и е организиран със съдействието на Португалската индустриална асоциация (АИП) и Института за инвестиции, търговия и туризъм (ИСЕП-Португал) бизнес форум.

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg