Португалия
 

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Португалия
Антоанета Христова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7693
a.hristova@mi.government.bg

 

Икономическите отношения между България и Португалия

1. Стокообмен (в млн. €)

Година

Стокообмен

ръст %

Износ

ръст %

Внос

ръст %

Салдо

2011

132.9

31.1

83.2

83.7

49.6

-11.4

33.6

2012

253.5

90.8

183.1

119.9

70.4

42.0

112.6

2013

194.6

-23.2

143.7

-21.5

51.0

-27.7

92.7

2014

156.7

-19.5

104.2

-27.5

52.5

3.0

51.7

2015

150.5

-3.9

94.7

-9.1

55.8

6.4

38.8

2016

150.3

-0.1

102.6

8.4

47.7

-14.6

54.9

2017

170.4

13.4

117.7

14.7

52.7

10.5

64.9

2018

186.6

9.5

99.5

-15.5

87.1

65.2

12.3

2019

249.8

33.9

157.4

58.2

92.3

6.0

65.0

1-9.2020

126.6

-37.2

80.5

-39.3

46.1

-33.2

34.3

* по данни на МИ

В периода януари-септември 2020 г. стокообменът между България и Португалия е намалял с 37.2% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 126.6 млн. евро. Износът към Португалия е намалял с 39.3% и е в размер на 80.5 млн. евро. Вносът е намалял с 33.2% и е в размер на 46.1 млн. евро. Салдото е положително (34 млн. евро). Португалия заема 39-то място по отношение на износа и 47-мо място по отношение на вноса.

В периода януари-юни 2020 г. стокообменът между България и Португалия е намалял с 39.4% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 76.1 млн. евро. Износът към Португалия е намалял с 40% и е в размер на 47.7 млн. евро. Вносът е намалял с 38.6% и е в размер на 28.3 млн. евро. Салдото е положително (19 млн. евро). Португалия заема 43-то място по отношение на износа и 45-то място по отношение на вноса.

През 2019 г. стокообменът между България и Португалия се е увеличил с 33.9% в сравнение със същия период на 2018 г. и е в размер на 249.8 млн. евро. Износът към Португалия се е увеличил с 58.2% и е в размер на 157.4 млн. евро. Вносът се е увеличил с 6% и е в размер на 92.3 млн. евро. Салдото е положително (65 млн. евро). Португалия заема 28-мо място по отношение на износа и 37-мо място по отношение на вноса.

През 2018 г. стокообменът между България и Португалия се е увеличил с 9.5% в сравнение с 2017 г. и е в размер на 186.6 млн. евро. Износът към Португалия е намалял с 15.5% и е в размер на 99.5 млн. евро. Вносът се е увеличил с 65.2% и е в размер на 87.1 млн. евро. Салдото е положително (12.3 млн. евро). Португалия заема 35-то място по отношение на износа и 39-то място по отношение на вноса.

2. Водещи стоки внос-износ

Структурата на стокообмена ни с Португалия е ограничена и почти не се променя през последните години. Износът ни за Португалия включва главно суровини и стоки с ниска степен на преработка. Вносът от Португалия също не предлага разнообразие.

Водещи стоки в износа на България за Португалия през 2019 г.

КодMT

Описание

EUR'000

%


Общ износ през: 01-12/2019 г.

29 856 064,76

100,00


в т.ч. Португалия

157 426,03

0,53

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж

34 956,73

22,21

1005

Царевица

20 916,31

13,29

0712

Зеленчуци, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, смлени или пулверизирани

14 846,29

9,43

5105

Вълна, фини или груби косми, щрайхгарни или камгарни

10 602,93

6,74

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

6 765,11

4,30

2836

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати)

6 428,68

4,08

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други

5 842,42

3,71

4009

Маркучи от вулканизиран каучук, дори с принадлежности (например свръзки, колена, муфи)

2 986,05

1,90

3004

Медикаменти

2 448,56

1,56

5402

Синтетични прежди (различни от шевните конци)

2 326,51

1,48

Водещи стоки във вноса на България от Португалия през 2019 г.

КодMT

Описание

EUR'000

%


Общ внос през: 01-12/2019 г.

33 303 353,44

100,00


в т.ч. Португалия

92 381,18

0,28

2603

Медни руди и техните концентрати

28 812,55

31,19

8475

Машини за сглобяване на електрически или електронни лампи, тръби или вентили или лампи за светкавици, които имат стъклена обвивка

8 564,71

9,27

2941

Антибиотици

5 408,00

5,85

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници

3 960,44

4,29

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

3 640,95

3,94

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги

1 977,54

2,14

8479

Механични машини и апарати, имащи специфично предназначение

1 832,04

1,98

8480

Формовачни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми; модели за леярски форми; леярски форми за метали

1 821,90

1,97

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени

1 742,98

1,89

3004

Медикаменти

1 396,31

1,51

3. Инвестиции

По данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции от Португалия в България към 01.10.2020 г. са в размер на 21.2 млн. евро.

През 2019 г. потокът на преки чуждестранни инвестиции от Португалия в България е 7.4 млн. евро.

През първото тримесечие на 2020 г. потокът на преки чуждестранни инвестиции от Португалия в България е отрицателен -17.1 млн. евро, през второто -0.1 млн. евро, а през третото -0.4 млн. евро.

Година

млн. евро

1996

0.5

1997

0.0

1998

0.0

1999

0.0

2000

0.9

2001

0.1

2002

0.1

2003

-0.2

2004

2.7

2005

2.1

2006

12.6

2007

4.4

2008

5.5

2009

-4.0

2010

7.1

2011

-0.1

2012

-3.9

2013

-0.8

2014

-2.7

2015

0.8

2016

-0.8

2017

18.1

2018

3.0

2019

7.4

2020 Q1

-17.1

2020 Q2

-0.1

2020 Q3

-0.4

*данни на БНБ

Португалия е с икономика на средно европейско ниво. Сред добре развитите отрасли са селско стопанство, риболов и хранителна индустрия, информационни и комуникационни технологии, производство на енергия от ВЕИ, автомобилостроене, текстилна и обувна промишленост, химическа промишленост, производство на корк и изделия от корк, туризъм и др.

България следва да привлече интереса на португалските инвеститори в области като туризма и хотелиерството (главно алтернативните форми на туризъм, допълнителните туристически услуги и съпътстващите туризма индустрии), услугите, строителството и изграждането на инфраструктурни проекти, телекомуникациите, селското стопанство (основно лозарство) и др.

4. Туризъм

година

в България

промяна %

в Португалия

промяна %

2011

8 797

-1.4

2 004

-9.7

2012

7 054

-19.8

6 433

+221.0

2013

6 777

-3.9

7 099

+10.4

2014

5 625

-17.0

11 787

+66.0

2015

9 826

+74.7

14 027

+19.0

2016

10 115

+1.1

20 051

+42.9

2017

16 297

+61.1

20 030

-0.1

2018

16166

-0.8

20126

0.5

2019

18300

+13.2

19685

-2.2

I-V.2020

1361

-73.6

Няма данни*


Министерство на туризма

* Статистическото изследване за  броя пътувания  на българи в чужбина по държави временно е прекратено.

В периода януари-март 2020 г. България е била посетена от 1296 португалски граждани, наблюдава се спад от 46.1% в сравнение със същия период на 2019 г. Португалия е посетена от 3090 български граждани, регистриран е спад от 35% в сравнение със същия период на 2019 г.

През 2018 г. България е била посетена от 16166 португалски граждани, наблюдава се спад от 0.8% в сравнение със същия период на 2017 г. Португалия е посетена от 20126 български граждани, регистриран ръст от 0.5% в сравнение със същия период на 2017 г.

5. Договорно-правна база

  • Дългосрочна търговска спогодба от 11.02.1975, с РМС 196/7.4.06 в процедура на прекратяване, изпратена Нота на МВнР №54-00-17/26.04.06 до п-во на Португалия;
  • Дългосрочна спогодба за икономическо, промишлено и научно-техническо сътрудничество от 23.10.1975, с РМС 196/7.4.06 е в процедура на прекратяване, изпратена Нота на МВнР №54-00-17/26.04.06 до п-во на Португалия;
  • Спогодба за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписана през май 1993 г. и ратифицирана от българска страна.
  • Договор за избягване на двойното данъчно облагане, подписан на 15 юни 1995 г. и ратифициран от двете страни;
  • Спогодба за сътрудничество в областта на туризма, подписана на 30 март 1999 г. в София по време на посещението на премиера Антониу Гутереш;
  • Спогодба между република България и португалската република за взаимно наемане на работа на техните граждани, подписана на 26 септември 2002 г., по време на посещението на португалския президент Жоржи Сампайо в България (в сила от края на 2003 г.);
  • Споразумение за сътрудничество между Асоциация на малките и средни предприятия на Португалия и ИАНМСП на РБ, подписана на 31.03.2008 г.

6. Събития

В средата на м. юни 2015 г. на официално посещение в България бе президентът на Португалия г-н Анибал Каваку Силва, който бе придружаван от министъра на икономиката г-н Антонио Пиреш де Лима и бизнес делегация. По време на визитата се проведе бизнес форум, в който участваха над 70 фирми от двете страни. Учредена бе и смесена Българо-португалска търговска камара, чиято основна задача е да спомогне за установяването на контакти и ползотворни връзки между българския и португалския бизнес.

На 31.03.2008 г. се подписа Споразумение за сътрудничество между португалската Асоциация за малки и средни предприятия и българската Агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

В периода 2-4.05.2007 г. се проведе посещение на министър-председателя на Република България г-н Сергей Станишев в Португалската Република. В делегацията са включени и министър на регионалното развитие и благоустройството и заместник-министър на икономиката и енергетиката. В рамките на посещението са проведени официални срещи на високо ниво с министър-председателя и президента на Португалската република и е организиран със съдействието на Португалската индустриална асоциация (АИП) и Института за инвестиции, търговия и туризъм (ИСЕП-Португал) бизнес форум.

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката