Прехвърляне на дружествен дял
 

Какво е дружествен дял?

В дружествата с ограничена отговорност (ООД) всеки съдружник има дял от имуществото на дружеството и този дял се нарича дружествен. Размерът на дружествения дял обикновено се определя съобразно дела на съдружника в капитала на дружеството, като е възможно в дружествения договор да се уговори друго (чл. 127 ТЗ). Дяловете на съдружниците не могат да бъдат по-малки от 1 лв., а размерът им се определя в дружествения договор. Така, когато дружеството има капитал 50 лв., е възможно той да бъде разделен на два дружествени дяла по 25 лв., на 10 дружествени дяла по 5 лв. и т.н., стига общата сума на дяловете да е равна на капитала на дружеството.

 • Възможно е дяловете на отделните съдружници да бъдат различни по размер – напр. един съдружник да има един дял в размер 25 лв., а останалите петима съдружници да имат дялове в размер на 5 лв.
 • Задължение на всеки съдружник е да изплати или внесе дела си, като начинът и редът за това се уреждат в дружествения договор. Когато се прехвърли дружествен дял, който не е внесен/изплатен, новият притежател отговаря заедно с досегашния за дължимите към момента на прехвърлянето вноски в капитала.
 • Съдружниците не могат да изискват своя дял от имуществото на дружеството, докато дружеството съществува.
 • Дружественият дял дава право на съдружниците да получат част от печалбата съразмерно на дяловете, ако друго не е уговорено (чл. 133 ТЗ).

 

Как се прехвърля дружественият дял?

Дружественият дял може да бъде прехвърлен чрез договор (продажба, дарение и т.н.), като законът изисква договорът да бъде сключен пред нотариус - с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно (чл. 129, ал. 2 ТЗ).

Съдружникът може да продаде всичките си дялове или част от тях на някой от останалите съдружници или на трети лица (лица, които не са съдружници в дружеството). Когато един съдружник прехвърли всичките си дялове, той престава да участва в дружеството.

 

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Важно е да се отбележи, че когато продава дружествения дял, съдружникът може да определи различна цена за него от стойността му в капитала на дружеството. Така напр. дружествен дял на стойност 25 лв. може да бъде продаден за 5 лв. (напр. когато дружеството търпи загуби) или пък за 50 лв. (когато дружеството генерира печалби и дружественият дял носи ползи на притежателя си).

 

Когато дружествени дялове се прехвърлят на трети лица, законът предвижда допълнителни изисквания, които защитават интересите на дружеството и на новия притежател на дружествен дял:

 • Дружеството следва да няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял.
 • Следва да бъдат спазени изискванията за приемане на нов съдружник. Това означава, че е необходимо третото лице да подаде писмена молба до Общото събрание, в която заявява, че приема условията на дружествения договор, след което Общото събрание да вземе решение, с което се дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял и се приема нов съдружник. Решението се взема с мнозинство от притежателите на повече от ¾ от капитала на дружеството, като е задължително да се състави протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор не е уговорена писмена форма (чл. 137, ал. 4 от ТЗ).

Задължително е прехвърлянето на дружествения дял да бъде вписано в Търговския регистър (чл. 129 ТЗ). Вписването става по заявление на управителя на дружеството по Образец А4. Заявлението може да бъде подадено онлайн с квалифициран електронен подпис, като дължимата държавна такса в този случай е по- ниска. Към заявлението се прилагат следните документи:

 • препис от нотариално заверения договор за прехвърляне на дружествения дял;
 • дружествен договор, в който е отразено прехвърлянето на дела;
 • документ за платена държавна такса (държавната такса е в размер на 30 лв., когато заявлението се подава на хартиен носител на място в Агенция по вписванията и в размер на 15 лв., когато се подава по електронен път.

 

Когато дружественият дял се прехвърля на трето лице, освен горепосочените документи, се представят още:

 • молбата на третото лице до Общото събрание, в която е заявено, че приема условията на дружествения договор;
 • препис от нотариално заверения протокол на Общото събрание, с което се дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
 • декларация за липса на неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял (Декларация по чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 129, ал. 1 от Търговския закон). Следва да се отбележи, че за декларирането на неверни данни може да понесете наказателна отговорност съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.

 

Повече информация
Повече информация

Повече информация за прехвърлянето на дружествени дялове и свързаната нормативна уредба можете да откриете на страницата на:

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката