Прекратяване на трудови правоотношения
 

Българското законодателство познава множество основания за прекратяване на трудовото правоотношение (ТПО) в зависимост по чия инициатива се извършва прекратяването и от вида на трудовите договори.

 

Какви са различните възможности за прекратяване на ТПО?

 • Прекратяване на ТПО без предизвестие;
 • Прекратяване на ТПО с предизвестие;
 • Прекратяване на ТПО срещу уговорено обезщетение

 

Прекратяване на ТПО без предизвестие

Основни принципи

Прекратяване по взаимно съгласие

 • Може да бъде инициирано и от служителя и от работодателя.
 • Ако инициатор е работодателят, служителят трябва да се съгласи или да отхвърли искането.
 • Ако инициатор е служителят, работодателят трябва да се съгласи или не.
 • И в двата случая трябва да има отговор в седем дневен срок. Ако няма, ТПО не се прекратява.

Прекратяване след изтичане на предварително уговорен срок

 • Приложимо е, когато става въпрос за срочни договори, в които е уточнена датата, която се счита за последния работен ден на служителя.
 • Препоръчително е работодателят да изрази желанието си за прекратяване по реда на „Прекратяване по взаимно съгласие“, за да не се превърне срочният договор в безсрочен.

Прекратяване със завършване на определена работа

 • За край на ТПО се смята моментът, в който служителят, който е назначен на срочен договор извърши договорения обема на работата със съответното качество

Прекратяване ТПО поради завръщане на служител, който е отсъствал

 • Приложимо е за срочни договори, които са сключени със служители по заместване.
 • При сключване на този вид договори ясно трябва да се посочи, че заместникът се приема на работа на място на точно определен отсъстващ служител и за времето, докато той отсъства. Крайната дата на договора е датата, на която служителят, който постоянно заема длъжността, се връща на работа.

Прекратяване на ТПО, когато длъжността е определена за заемане от бременна или трудоустроен

 • Законът предвижда конкретни длъжности, които да бъдат заети от бременна служителка или трудоустроен служител. Има ситуации, в които длъжността се заема от служител, който не попада в тази категория, а се появява кандидат, който отговаря на критериите. Тогава този, който заема длъжността, трябва да бъде преместен на друга длъжност, а за целта договорът му/ѝ да бъде прекратен.

Прекратяване на ТПО при болест на служителя

 

Възможно е само ако са налице всички от следните условия:

 • служителят не може да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност, или по здравословни противопоказания;
 • служителят разполага със заключение на ТЕЛК, което определя болестта и доказва неспособността му да изпълнява настоящата работа;
 • в компанията няма друга подходяща позиция, която служителят да може да изпълнява, въпреки болестта или здравословните противопоказания.
Смърт на служителя
Прекратяване по инициатива на работодателя

На това основание може да се прекрати ТПО без предизвестие поради причини, свързани с личността и поведението на служителя. Това е законосъобразно, когато:

 • служителят е задържан от властите за изпълнение на присъда (изпълнение на ефективни присъди, а не за други наказания или условни присъди)
 • служителят е лишен от правото да заема длъжността, на която е назначен – уволнението е изпълнение на наложено с осъдителната присъда/наказателно постановление наказание
 • служителят отказва да заеме новата подходяща длъжност – приложимо е само когато в решението на ТЕЛК за трудоустрояване е предписано преместването на друга подходяща работа като форма на трудоустрояването.

 

Прекратяване на ТПО с предизвестие

Основни принципи

Прекратяване с предизвестие по инициатива на служителя

Служителят може да прекрати договор едностранно, без да е длъжен да мотивира желанието си, като отправи до работодателя предизвестие със следните характеристики: в писмена форма, адресирано до работодателя, съдържа определен срок, след изтичането на който договора се прекратява. Срокът на предизвестието следва да бъде определен в трудовия договор.

Прекратяване с предизвестие по инициатива на работодателя

Работодателят може да прекрати договор едностранно, като мотивира желанието си за това по причина, която е свързана с работодателя или служителя.

 • Законосъобразни причини, свързани с работодателя, могат да бъдат:
- закриване на предприятието;
- закриване на част от предприятието;
- съкращаване в щата;
- намаляване на обема на работата;
- спиране на работата за повече от 15 дни;
- промяна в изискванията за изпълнение на длъжността;
- сключване на договор за управление.
 • Законосъобразни причини, свързани със служителя, могат да бъдат:
- липса на необходимите качества на служителя за изпълнение на възложената работа;
- липса на необходимото образование и професионална квалификация;
- отказ на служителя да последва предприятието, когато то се мести;
- възстановяване на незаконно уволнен служител;
- придобиване на право на пенсия за осигурител стаж и възраст;
- обективна невъзможност за изпълнение на дейността (законова пречка, органична непоносимост към имунизации, необходими за извършване на работата).

Срокът на предизвестието следва да бъде определен в трудовия договор на служителя, като за срочни договори, той следва да бъде мин. 3 месеца, а за безсрочни трудови договори той може да бъде между 30 дни и 3 месеца.

 

Прекратяване на ТПО срещу уговорено обезщетение

За да прекратите ТПО на това основание (за което не е необходимо предизвестие), трябва да са налице следните условия:

 • да сте оправили писмено предложение до служителя;
 • да сте отправили предложение за обезщетение, което не може да бъде по-малко от 4-кратния размер на последното получено от служителя месечно брутно трудово възнаграждение;
 • да сте получили писменото съгласие на служителя, че приема предложението в срок от 7 дни след като сте го отправили;
 • да изплатите обезщетението в срок от 1 месец след прекратяване на трудовия договор, защото в противен случай той не се счита за прекратен и служителят може да се върне на работа.

 

Какви обезщетения дължи работодателят след прекратяване на ТПО?

В следствие на прекратяването на ТПО и в зависимост от основанието, възникват задължения за обезщетение за работодателя. Най-общо тези обезщетения са:

 • обезщетения при рязко прекратяване на ТПО;
 • обезщетения за оставането на служителя без работа;
 • благодарствени обезщетения;
 • обезщетение за неизползван платен годишен отпуск.

 

Кои служители са под закрилата на закона при уволнение? (т.е. могат да бъдат уволнени само с предварително разрешение на Инспекция по труда):

 • трудоустроени служители или служители, които боледуват от определени болести;
 • бременни служителки или служителки, които ползват отпуск поради бременност или раждане;
 • служителки, майки на дете до 3-годишна възраст;
 • служители, започнали ползването на отпуск;
 • синдикални дейци или служители, избрани за представители на служителите или представител на работещите по безопасност и здраве;
 • служител, който е член на специален орган за преговори на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско/кооперативно дружество.

 

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Закрилата при уволнение се състои в получаване на предварително разрешение, което се иска писмено от работодателя и се дава писмено от областната инспекция по труда, на територията на която се намира седалището на работодателя. Предварителното разрешение се иска и дава или отказва за всеки отделен случай, тоест за всеки служител. За освобождаването на някои категории служители трябва да се вземе мнението и на ТЕЛК и/или синдикален орган.

 

Повече информация
Повече информация Повече информация за различните възможности за прекратяване на ТПО и конкретни изисквания, свързани с тях, можете да намерите тук.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката