Присъединяване към газоразпределителната мрежа
 

В тази секция можете да намерите следната информация:

 • Обща информация за присъединяването към газоразпределителната мрежа;
 • Информация за това кой може да се присъедини и кой може да предлага услугата;
 • Информация относно процедурата по присъединяване:
- Подаване на заявление за присъединяване към газоразпределителната мрежа;

- Проучване за присъединяване и изготвяне на писмено становище на условията за присъединяване на обекта;

- Сключване на договор за присъединяване;

- Изграждане на газоразпределителното съоръжение;

- Доставка на природен газ.

 

Обща информация

Системата на газоснабдяването се дели на две мрежи, като параграф 1, т. 8 и 9 от допълнителните разпоредби на Закон за енергетиката, дава тяхното определение:

 • Газопреносна мрежа - това е система от газопроводи с високо налягане и съоръженията към тях с единен технологичен режим на работа за пренос на природен газ до изхода на газоизмервателна станция или газорегулираща станция.
 • Газоразпределителна мрежа - е местна или регионална система от газопроводи със средно или ниско налягане и съоръженията към тях за разпределение на природен газ до съответните клиенти на определена с лицензия територия.

 

Кой може да се присъедини и кой може да предложи услугата?

Към мрежата на газоснабдяването могат да се присъединят собствениците и лицата, на които е учредено вещно право на строеж или на ползване върху имот. Услугата за газоснабдяване се предоставя от съответните мрежови оператори. Допълнителна информация за газоразпределителните дружества можете да намерите на страницата на КЕВР.

 

Каква е процедурата по присъединяване?

Подаване на заявление за присъединяване към газоразпределителната мрежа Подаване на заявление за присъединяване към газоразпределителната мрежа

Чл. 32, ал. 2 от НАРЕДБА № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи дава информация за нужния набор от документи към заявлението:

 • заверено копие от документ за собственост, за ограничени вещни права в поземления имот или за друго право по силата на специален закон да строи присъединявания обект в поземления имот;
 • заверено копие от съдебно удостоверение за актуално състояние на търговеца или единен идентификационен код (ЕИК);
 • заверено копие от виза за проектиране, от план или от схема за определяне местоположението и предназначението на присъединявания обект;
 • декларация за съгласие: за монтаж на съоръжението за присъединяване; за осигуряване на достъп до съоръжението за присъединяване за обслужване; за учредяване на право на строеж на името на оператора на газоразпределителната мрежа;
 • описание на предвидените за монтаж газоползващи уреди;
 • декларация, че лицето не е обявено в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност, не се намира в ликвидация, не е лишено от правото да упражнява търговска дейност.
Проучване за присъединяване и изготвяне на писмено становище на условията за присъединяване на обекта Проучване за присъединяване и изготвяне на писмено становище на условията за присъединяване на обекта

След получаване на заявлението, операторът на газоразпределителна мрежа извършва проучване за присъединяване и изготвя писмено становище на условията за присъединяване на обекта към газоразпределителната мрежа, с което се:

 • определят условията, начинът и точката (местоположението) на присъединяването;
 • предлага крайният срок за извършване на присъединяването от оператора на газоразпределителна мрежа;
 • доказва нормативната допустимост на присъединявания обект;
 • определят техническите параметри и възможните срокове за изграждане на отклонението и съоръженията за присъединяване.

Съгласно чл. 34, ал. 2 от Наредбата операторът на газоразпределителна мрежа извършва проучването и уведомява заявителя за резултатите от него със съгласие за присъединяване или с аргументиран отказ в срок до 20 работни дни от подаване на заявлението за присъединяване.

Чл. 30, ал. 1 от Наредбата дава информация за случаите, в които операторът на газоразпределителната мрежа може да откаже присъединяване на заявител, а именно:

 • когато липсва капацитет на мрежата в съответната входна и/или изходна точка на газоразпределителната мрежа;
 • когато липсва връзка с газоразпределителната мрежа и извършването на необходимото изграждане или реконструкция на газоразпределителната мрежа във връзка с присъединяването е икономически нецелесъобразно и необосновано;
 • когато липсва техническа възможност за присъединяване на обект за производство на природен газ от възобновяеми източници или добивни предприятия;
 • когато произвежданият газ от възобновяеми източници или добивни предприятия не съответства на изискванията за качество, определени в правилата по чл. 170, ал. 3 от ЗЕ;
Сключване на договор за присъединяване Сключване на договор за присъединяване

Договорът за присъединяване се сключва след подаване на заявление по образец към конкретния оператор.

В случай на постановен отказ за присъединяване от страна на конкретния оператор, заявителят има право на обжалване.
Отказът може да бъде обжалван чрез жалба, подадена при конкретния газоразпределителен оператор, отказал присъединяването, адресирана към КЕВР.

Изграждане на газоразпределителното съоръжение
Изграждане на газоразпределителното съоръжение

 

Важно е да знаете
Знак Важно е да знаете

Изграждането на газоразпределителното съоръжение е Ваше задължение и ще бъде за Ваша сметка, като имате право да изберете кой ще проектира и изгради газовата инсталация. Можете да възложите това и на доставчика Ви на природен газ.

 

Доставка на природен газ

Доставка на природен газ

Газовата инсталация на клиента се запълва с природен газ при следните условия, определени по чл. 39, ал.2 от Наредбата:

 • подадено e писмено искане от клиента до оператора на газоразпределителна мрежа за първоначално запълване с природен газ;
 • представени са в оператора на газоразпределителна мрежа ревизионна книга на газовата инсталация и разрешение за експлоатация, издадено от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) на съоръжения с повишена опасност;
 • издадено е свидетелство за първоначален инструктаж;
 • сключен е договор за продажба на природен газ.

 

Такса Цената на определените етапи от процедурата по присъединяване към газоразпределителната мрежа е индивидуална за всяко дружество, предоставящо услугата.

 

Срок

Голяма част от сроковете в процедурата по присъединяване към газоразпределителните мрежи се определят със съдържанието на договора за присъединяване, както и от конкретния оператор.

 

Повече информация
Повече информация

Повече информация можете да откриете на страницата на Комисия за водно и енергйно регулиране.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката