Присъединяване към преносната електрическа мрежа
 

В тази секция можете да намерите следната информация:

 • Обща информация за присъединяването към преносната електрическа мрежа;
 • Информация за това кой може да се присъедини и кой може да предлага електрозахранване;
 • Информация относно процедурата по присъединяване:
- Подаване на заявление за присъединяване към електроразпределителната мрежа;
- Изготвяне на проект на предварителен договор за присъединяване и становище;
- Подаване на заявление за сключване на договор за присъединяване;
- Проектиране и изграждане на техническите съоръжения;
- Поставяне на електрическите съоръжения под напрежение.

 

Обща информация

Системата на електрозахранването се дели на 2 мрежи, като параграф 1, т. 20 и 22 от допълнителните разпоредби на Закон за енергетиката (ЗЕ), дава тяхната дефиниция:

 • Електропреносна мрежа е съвкупност от електропроводи и електрически уредби, които служат за пренос, трансформиране на електроенергията от високо на средно напрежение и преразпределение на електроенергийни потоци.
 • Електроразпределителна мрежа е съвкупност от електропроводи и електрически уредби с високо, средно и ниско напрежение, която служи за разпределение на електрическа енергия.

 

Кой може да се присъедини и кой може да предложи услугата?

Към електрическата мрежа могат да се присъединят собствениците и лицата, на които е учредено вещно право на строеж или право на ползване върху имот. Услугата за електроснабдяване се предоставя от съответния мрежови оператор на електроразпределителната мрежа.

 

Каква е процедурата по присъединяване?

Подаване на заявление за присъединяване към електроразпределителната мрежа Подаване на заявление за присъединяване към електроразпределителната мрежа

Присъединяване към електроразпределителната мрежа може да извършите като подадете заявление по образец към електроразпределителното дружество, което оперира в района на Вашия бизнес. Искането за проучване на условията за присъединяване на обект се подава до съответния мрежови оператор по местонахождение на имота Ви.

Чл. 5, ал. 2 от НАРЕДБА № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи дава информация за нужната документация към заявлението и разяснява необходимите документи, които трябва да се прикрепят към заявлението:

 • виза за проектиране на присъединявания обект или влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП), когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите по ЗУТ – в случаите, в които се изгражда нов обект, при преустройство на обект по реда на ЗУТ и за временно електроснабдяване на строителен обект;
 • документ, удостоверяващ вещното право върху обекта/имота или нотариално заверен договор за наем;
 • разрешение за поставяне на преместваем обект – когато искането е за временно електроснабдяване на преместваеми обекти;
 • нотариално заверено съгласие на собственика - когато при преустройство на обект лицето е наемател на обекта, към искането се прилага нотариално заверено съгласие на собственика за подаване на искането по образец, предоставен от съответния мрежови оператор.

Когато представените документи са непълни или не отговарят на изискванията на наредбата, съответният мрежови оператор писмено уведомява лицето, което е подало искането, в 14-дневен срок от датата на подаването му.

Лицето, подало искането, отстранява непълнотите и несъответствията в документите или представя допълнително необходимите документи и информация в 30-дневен срок от датата на получаване на уведомлението.

 

Важно е да знаете
Знак Важно е да знаете

Процедурата по присъединяване на обекта се прекратява, когато лицето, подало искането, не отстрани непълнотите и несъответствията в документите или не представи допълнително необходимите документи и информация в указания срок.

 

Съответният мрежови оператор може мотивирано да откаже да присъедини изцяло или частично обект към електрическата мрежа при заявените условия:

 • при техническа невъзможност присъединяването да се осъществи в заявения срок за въвеждане на обекта в експлоатация;
 • когато присъединяването на обекта води до влошаване условията за снабдяване на други клиенти на електрическа енергия поради липса на необходимата мощност.

Отказът за присъединяване може да бъде обжалван пред Комисията за енергийно и водно регулиране(КЕВР) при условията и по реда на чл. 22 от Закон за енергетиката.

Изготвяне на проект на предварителен договор за присъединяване и становище Изготвяне на проект на предварителен договор за присъединяване и становище

След успешното изпълнение на Стъпка 1, мрежовият оператор изготвя и предоставя на Вас като лице-потенциален клиент:

 • проект на предварителен договор за присъединяване, включващ условията за присъединяване, когато тези лица са възложители на обекти, които се изграждат или преустройват по реда на ЗУТ;
 • писмено становище за условията за присъединяване – във всички останали случаи.

Общият срок за изпълнение на проекта за предварителен договор или издаването на писмено становище е 25 дни.

Ако лицето попада в първата хипотеза, след сключване на предварителен договор клиентът подава за съгласуване работен проект Част „Архитектурна“ и Част „Електрически уредби и инсталации до границата на собственост“.

Когато в предварителния договор е предвидено присъединителните съоръжения да бъдат изградени от Вас, Вие можете да поемете задължение за:

 • проектиране на съоръженията за присъединяване;
 • изпълнение на определен вид строителни и монтажни работи по присъединяването по работния проект;
 • изграждане на съоръженията.
 • предоставяне от Ваша страна за съгласуване на работни проекти за присъединителните съоръжения.

Мрежовият оператор съгласува представените части от работните проекти на електрическите уредби и съоръжения от присъединявания обект. Срокът за съгласуване е 7 работни дни, а при необходимост от съгласуване с оператор, който не е страна по предварителния договор, срокът се удължава със срока на необходимото съгласуване, но не повече от 30 дни от представяне на проектите.

Подаване на заявление за сключване на договор за присъединяване Подаване на заявление за сключване на договор за присъединяване

Следващата стъпка е подаването на заявление по образец за сключване на договор за присъединяване към конкретния оператор.

Договор за присъединяване на обекти на клиенти към електрическата мрежа се сключва между съответния мрежови оператор и лицето:

 • сключило предварителен договор за присъединяване или;
 • на което е представено писмено становище за условията за присъединяване.

Към заявлението се прилагат:

 • удостоверение за актуално състояние на търговеца или съответното юридическо лице, единен идентификационен код по търговския регистър;
 • нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява;
 • документ, удостоверяващ право на собственост върху обекта или договор за наем.

За присъединяване при изграждане на нов обект и при преустройство на обект по реда на ЗУТ, към искането за сключване на договор за присъединяване възложителят прилага и:

 • влязло в сила разрешение за строеж на обекта;
 • одобрен инвестиционен проект – част архитектурна и част електрически уредби и инсталации на обекта в частта, засягаща монтирането на съоръженията за присъединяване и подхода към тях, съобразени с предварителния договор.


Съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредбата в едномесечен срок от подаване на искането за сключване на договор за присъединяване, съответният мрежови оператор подготвя договора и изпраща писмена покана до лицето, подало искане за сключване на договора за присъединяване.

Проектиране и изграждане на техническите съоръжения Проектиране и изграждане на техническите съоръжения

След сключването на договора за присъединяване, съответният мрежови оператор изготвя и съгласува работните проекти за изграждане на съоръженията за присъединяване на обекта, за които е отговорен съгласно сключения договор, за своя сметка.

Срокът за съгласуване е 7 работни дни, а при необходимост от съгласуване с оператор, който не е страна по предварителния договор, срокът се удължава със срока на необходимото съгласуване, но не повече от 30 дни от представяне на проектите.

 • Както е описано в чл. 21, ал. 3 от Наредбата, съответният мрежови оператор започва изграждането на съоръженията за присъединяване след:
- прехвърляне на собствеността или учредяване право на строеж в случаите, когато за осъществяване на присъединяването се налага в имота, където е разположен обектът за присъединяване, да се изгради съоръжение – елемент на преносната или на разпределителната мрежа и това е технически и конструктивно допустимо;
- учредяване на сервитутни права от собственика на имота;
- заплащане на определената в договора цена за присъединяване.
Поставяне на електрическите съоръжения под напрежение Поставяне на електрическите съоръжения под напрежение

Електрическите съоръжения за присъединяване на обект към електрическата мрежа се поставят под напрежение, когато са изпълнени изискванията за въвеждането им в експлоатация на присъединявания обект, удостоверено с:

 • документ за въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване, издаден при условията и по реда на ЗУТ;
 • документ за въвеждане в експлоатация на обекта, издаден при условията и по реда на ЗУТ;
 • декларация от клиента за съответствие на неговите електрически инсталации с изискванията за безопасност и техническите норми.

Съоръженията се поставят под напрежение до границата на собственост само от съответния мрежови оператор или от упълномощени от него лица в 7-дневен срок от датата на представяне на доказателства от клиента, че е сключил:

 • договор за пренос и достъп до съответната мрежа;
 • договор за доставка на електрическа енергия с лицензирано за това дружество.

 

Такса

Цената на определените етапи от процедурата по присъединяване към електропреносната мрежа е индивидуална за всяко дружество, предоставящо услугата.

 

Срок

Голяма част от сроковете в процедурата по присъединяване към електропреносните мрежи се определят със съдържанието на договора за присъединяване, както и от конкретния оператор.

 

Повече информация
Повече информация

Примерни цени за достъп и пренос към различните електроразпределителни дружества можете да намерите на следните страници:

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката