Присъединяване към топлопреносната мрежа на обекти за небитови нужди
 

В тази секция можете да намерите следната информация:

  • Обща информация за присъединяването към топлопреносната мрежа;
  • Информация за това кой може да се присъедини и кой може да предлага услугата по топлопренасяне;
  • Информация относно процедурата по присъединяване:

- Подаване на писмено заявление за проучване на техническите възможности и за сключване на предварителен договор за присъединяване за небитови нужди;

- Извършване на предварително проучване за присъединяване на обекта, с което топлопреносното предприятие определя техническите условия, начина, точката или мястото и срока;

- Изработване на инвестиционния проект на присъединявания обект и предаването му на топлопреносното предприятие за проверка на изпълнението на техническите условия за присъединяване преди неговото представяне за одобряване;

- Сключване на предварителен договор за небитови нужди;

- Изграждане на топлопреносните съоръжения;

- Сключване на договор за присъединяване и доставка.

 

Обща информация

Понятието „топлопреносна мрежа“ се дефинира в параграф 1, т. 65 от допълнителните разпоредби на Закон за енергетиката (ЗЕ). Топлопреносна мрежа е система от топлопроводи и технологични съоръжения, разположени между границите на собственост на топлопреносното предприятие с топлоизточника и/или клиентите, служещи за пренос на топлинна енергия от топлоизточника до клиентите.

 

Кой може да се присъедини и кой може да предложи услугата?

Към мрежата на топлоснабдяването могат да се присъединят собствениците и лицата, на които е учредено вещно право на строеж или право на ползване върху имот. Услугата по топлоснабдяване се предоставя от съответните оператори на топлопреносната мрежа.

 

Каква е процедурата по присъединяване към топлопреносната мрежа?

Подаване на писмено заявление за проучване на техническите възможности и за сключване на предварителен договор за присъединяване за небитови нужди Подаване на писмено заявление за проучване на техническите възможности и за сключване на предварителен договор за присъединяване за небитови нужди

Лица, които искат присъединяване към топлопреносната мрежа на новоизграждащи се и/или съществуващи обекти, подават в топлопреносното предприятие писмено заявление за проучване на условията и начина на присъединяване на обекта към топлопреносната мрежа и сключване на предварителен договор.

Съгласно чл. 18, ал. 1 от НАРЕДБА № 16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването, за изградени обекти, които подлежат на топлоснабдяване, се предоставят одобрени инвестиционни проекти или екзекутивна документация1 на инсталацията за отопление и битово горещо водоснабдяване.

Заявлението се подава по образец, одобрен от топлопреносното предприятие. Към него се прилага документ за платена цена за проучването за присъединяване. Чл. 26, ал. 1 от Наредбата описва пълния набор от нужни документи при подаване на заявлението.

Примерен образец и нужната документация (Топлофикация Русе) на заявление за проучване на техническите възможности и за сключване на предварителен договор, можете да видите на страницата на дружеството.

 

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Образците и други документи, необходими за подаване на писмено заявление, може да се различават в различните региони за отделните Топлофикации. Проверете за точните образци на интернет страницата или директно при съответния оператор на територията, на която оперира Вашият бизнес.

 

Извършване на предварително проучване за присъединяване на обекта, с което топлопреносното предприятие определя техническите условия, начина, точката или мястото и срока Извършване на предварително проучване за присъединяване на обекта, с което топлопреносното предприятие определя техническите условия, начина, точката или мястото и срока

Топлопреносното предприятие в едномесечен срок писмено уведомява лицето за резултатите от предварителното проучване и при съгласие предлага проект на предварителен договор за присъединяване към топлопреносната мрежа.

Топлопреносното предприятие може да откаже присъединяване на производител или клиент в сроковете, уредени в чл. 18, ал.3 от Наредбата, като писмено мотивира причините за отказа.

Отказът може да бъде обжалван чрез жалба, подадена при конкретния топлопреносен оператор, отказал присъединяването.

Изработване на инвестиционния проект на присъединявания обект и предаването му на топлопреносното предприятие за проверка на изпълнението на техническите условия за присъединяване преди неговото представяне за одобряване Изработване на инвестиционния проект на присъединявания обект и предаването му на топлопреносното предприятие за проверка на изпълнението на техническите условия за присъединяване преди неговото представяне за одобряване

Инвестиционните проекти се изготвят от проектанти, като могат да бъдат изработени в следните фази:

  • идеен проект;
  • технически проект;
  • работен проект (работни чертежи и детайли).
Сключване на предварителен договор за небитови нужди Сключване на предварителен договор за небитови нужди

Предварителният договор за присъединяване се сключва в срок до един месец от датата на получаване на уведомлението, в което даденият оператор предоставя съгласие или отказ за присъединяването Ви.

Нужно е да подадете заявление по образец за сключване на предварителен договор към съответния оператор.

Нужна документация към заявлението за сключване на предварителен договор за присъединяване за небитови нужди:

  • данни за лицето, включително съдебно удостоверение за актуалното състояние по фирмено дело, когато е търговец по смисъла на Търговския закон;
  • нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да го представлява;
  • одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж.

С предварителния договор се определят правата и задълженията на топлопреносното предприятие и на лицата, които искат присъединяване към топлопреносната мрежа на новоизграждащи се и/или съществуващи обекти, техническите изисквания за присъединяване, вида на отоплителната инсталация, срокът и условията за сключване на договор за присъединяване.

Изграждане на топлопреносните съоръжения Изграждане на топлопреносните съоръжения

Съгласно чл. 136 ал. 1 от ЗЕ, при присъединяване на клиент на топлинна енергия за небитови нужди, присъединителните топлопроводи и съоръженията към тях и абонатната станция се изграждат от и за сметка на клиента и са негова собственост.

Сключване на договор за присъединяване и доставка Сключване на договор за присъединяване и доставка

След успешното изпълнение на предходните стъпки, трябва да подадете заявление по образец за сключване на окончателен договор за присъединяване към определения топлопреносен оператор.

Детайлно описана процедура по присъединяване към топлопреносната мрежа в Столична община, можете да видите на страницата на Топлофикация София. За специфична процедура на останалите общински дружества може да се обърнете към съответното дружество, на територия оперира Вашият бизнес.

С договора се определят срокове, цени и условия на бъдещото ползване на топлинна енергия от обекта, като чл. 17 ал. 4 от Наредбата дава пълна информация за съдържанието на окончателния договор.

Неразделна част от договора за присъединяване са техническите или работните проекти и екзекутивните чертежи на съоръжения и инсталации на обекта в мястото на присъединяване, както и констативният акт, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти.

 

Срок

Голяма част от сроковете в процедурата по присъединяване към топлопреносните мрежи се определят със съдържанието на договора за присъединяване, както и от конкретния оператор.

 

Такса

Цената на определените етапи от процедурата по присъединяване към топлопреносната мрежа е индивидуална за всяко дружество, предоставящо услугата.

 

Повече информация
Повече информация

Повече информация за примерни цени за извършване на услуги, свързани с топлоснабдяване, можете да видите на страницата на „Топлофикация София” EАД и останалите топлоразпределителни дружества на територията на страната.

 

1Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката