Присъединяване към водоснабдителните мрежи
 

В тази секция можете да намерите следната информация:

 • Информация за това кой може да се присъедини и кой може да предлага услугата;
 • Информация относно процедурата по присъединяване:
- Подаване на писмено заявление от заявителя до оператора, за проучване на условията за присъединяване и предоставяне на изходни данни;

- Сключване на предварителен договор;

- Изготвяне на инвестиционен проект;

- Съгласуване на инвестиционния проект за новото водно отклонение с оператора по водоснабдяване;

- Сключването на окончателен договор за предоставяне на услугите по водоснабдяване.

 

Кой може да се присъедини и кой може да предложи услугата?

Към мрежата на водоснабдяването могат да се присъединяват собствениците и лицата, на които е учредено вещно право на строеж или право на ползване върху имот. Чл. 2 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи описва от кого се предлага услугата по водоснабдяване, а именно - това са търговски дружества с предмет на дейност водоснабдяване, канализация и/или пречистване на води, наричани за краткост "оператори". Списък с операторите, предоставящи услугите ВиК, можете да намерите на страницата на КЕВР.

 

Каква е процедурата по присъединяване към водоснабдителните мрежи?

Подаване на писмено заявление от заявителя до оператора, за проучване на условията за присъединяване и предоставяне на изходни данни Подаване на писмено заявление от заявителя до оператора, за проучване на условията за присъединяване и предоставяне на изходни данни


Необходима документация към заявлението съгласно чл.13, ал.2 от Наредбата:

 • точен адрес и предназначение на водоснабдявания имот;
 • необходими водни количества и напор за питейно-битови, технологични и противопожарни нужди;
 • срок за въвеждане на обекта в експлоатация - при новоизграждани обекти;
 • копие от документа за собственост на водоснабдявания имот или за учредено право на строеж в чужд имот;
 • копие от визата за проектиране на водоснабдявания имот в случаите, когато издаването й е задължително;
 • схема, план или проект, с които се обосновава и предлага местоположението на присъединяването на имота към водопроводното отклонение.

Въз основа на писменото заявление операторът извършва проучване за присъединяване и в 15-дневен срок предоставя на заявителя изходните данни и условията за присъединяване.

Сключване на предварителен договор Сключване на предварителен договор

С него се определят правата и задълженията на оператора, и на потребителя на услугата в съответствие с общите условия, техническите изисквания за присъединяване, както и условията и срока за сключване на окончателния договор.

Изготвяне на инвестиционен проект Изготвяне на инвестиционен проект

Инвестиционните проекти се изработват от проектанти въз основа на предварителни проучвания и на предварителния договор.

Съгласно чл. 139, ал. 1 от ЗУТ, инвестиционните проекти могат да се изработват в следните фази:

 • идеен проект;
 • технически проект;
 • работен проект (работни чертежи и детайли).
Съгласуване на инвестиционния проект за новото водно отклонение с оператора по водоснабдяване Съгласуване на инвестиционния проект за новото водно отклонение с оператора по водоснабдяване

След изготвяне на инвестиционен проект в съответствие с предоставените изходни данни, избраният оператор съгласува инвестиционния проект.

Съгласуването се извършва след подаване на заявление по образец от заявителя към определения оператор.

Сключването на окончателен договор за предоставяне на услугите по водоснабдяване Сключването на окончателен договор за предоставяне на услугите по водоснабдяване

За сключване на окончателен договор за присъединяване към услугите на ВиК се подава ново заявление по образец към съответния оператор.

След сключване на договора, операторът осигурява строителството на водопроводното отклонение и извършва присъединяването на обекта към водоснабдителната система съобразно условията на сключения договор и при спазване на разпоредбите.

Примерна информация за документация, съдържание и цени в процеса по присъединяване към водоснабдяването на Столична община можете да намерите на страницата на Софийска вода. Образец на окончателен договор можете да видите на страницата на ВиК ЕАД Бургас .

Моля имайте предвид, че тези документи може да се различават за отделните ВиК оператори и трябва да проверите за точните образци на интернет страницата или директно при съответния ВиК оператор на територията, на която оперира Вашия бизнес.

 

Срок

Времетраенето на процедурата по присъединяване е различно при различните оператори, но има етапи, за които е наличен нормативно определен срок:

 • Проучване за присъединяване – 15 дневен срок – чл. 13, ал.4 от Наредбата.
 • Договор за предоставяне на услугите ВиК се предлага от оператора в едномесечен срок, след поискване от потребителя – чл. 14, ал.1 от Наредбата.

 

Такса

Цените за услугите по отделните фази на процедурата по присъединяване към водоснабдителната мрежа се определят от съответното водоснабдително дружество.

 

Повече информация
Повече информация

Повече информация можете да откриете на страницата на:

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката