Проект "Техностарт - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"
 

На вниманието на всички кандидати по проект "Техностарт - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България", които преминаха интервюта с Оценяващият комитет в периода 19.11.-22.11.2014 г.:

На 26.11.2014 г. бе одобрен Протокола на Оценяващият комитет от министъра на икономиката, с който се предлагат за финансиране с безвъзмездна финансова помощ, следните 20 кандидата по проекта:

Виж одобрените кандидати за финансиране по проект "Техностарт-Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"


Виж График за интервюта на допуснатите кандидати за периода 19.11.-22.11.2014 г.

Място на провеждане на интервютата - Министерство на икономиката и енергетиката, гр.София, ул."Славянска" №8, ет.5, стая 502

С протокол от заседание на 12.11.2014 г., Екипа за управление по проекта подреди по точки по възходящ ред разгледаните и оценени от външните експерти 169 (сто шестдесет и девет) бизнес планове на кандидатите, както следва:

Списък на Допуснати кандидати до интервю с Оценяващият комитет по проект "Техностарт".

Списък на Недопуснати кандидати до интервю с Оценяващият комитет по проект "Техностарт".

Съгласно Оперативно ръководство за 2014 г. по проект "Техностарт" до интервю с Оценяващият комитет се допускат първите 40 кандидата с най-много точки. Те трябва да се получили минимум 50 т като оценка на своя бизнес план.

Целта на интервюто е всеки кандидат да представи и защити своя бизнес план, като обоснове неговата жизнеспособност и иновативност.

Графикът за интервютата ще се публикува допълнително.

 

С протокол от заседание на 13.10.2014 г.,  Екипа по проекта за обобщаване и приемане на резултатите от оценката на административното съответствие по проект "Техностарт-Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България" взе решение за одобрените и неодобрените кандидатури по проекта, както следва:

Списък на Неодобрени кандидати по проект "Техностарт".

Списък на Одобрените кандидати по проект "Техностарт". които се допускат до експертна оценка от независими експерти.

 

Със Заповед №РД-16-910/02.07.2014 на министъра на икономиката и енергетиката се утвърждава Оперативно ръководство за 2014 г. по проект "Техностарт - Насърчаване на иновационната активност на младите хора" с което, считано от 02.07.2014 г. се обявява Национален конкурс за кандитатстване по проекта, с краен срок за подаване на документи до 15.09.2014 г., включително.

Проектът е в изпълнение на приоритетни области №1 "Предприемачество" и №9 "Умения и иновации" от Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 -2020 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 400 000 лв.

Целта на проекта е да се стимулират млади предприемачи - студенти, докторанти и дипломирани в най-ранният етап от предприемаческия цикъл - момента на разработен бизнес план и реализацията на иновационния продукт или услуга през първата година чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева за всеки одобрен бизнес план.

За да получи финансиране на проекта, всеки кандидат след одобряване на бизнес плана му, трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон в Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен принос от 10% от размера на безвъзмездната помощ, под формата на финансови средства и/или материални активи.

Рубрика "Въпроси и отговори":

Всички потенциални кандидати могат да задават въпроси във връзка с конкурса на следният e-mail адрес -tehnostart@mee.government.bg

Виж публикувани всички зададени Въпроси и отговори по проект "Техностарт" от м.Септември

Виж публикувани всички зададени Въпроси и отговори по проект "Техностарт" от м.Август

Виж публикувани всички зададени Въпроси и отговори по проект "Техностарт" през м.Юли

Bиж отговорите на 10-те най-често задавани Въпроси по проект "Техностарт"

Други връзки - ФейсбукLinkedIn; Google+

Кой може да кандидатства по проекта?

 1. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са студенти през учебната 2013-2014 г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона на висшето образование, независимо от формата на обучение.
 2. Физически лица - български граждани, които са студенти през учебната 2013-2014 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна, независимо от формата на обучение.
 3. Физически лица - български и чуждестранни граждани, дипломирани с образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2014 г. или 2013 г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона за висшето образование.
 4. Физически лица - български граждани, дипломирани с образователно-квалификациона степен Бакалавър или Магистър през 2013 г. или 2014 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна.
 5. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са докторанти, през учебната 2013-2014 г. или са получили докторска степен през 2013 г. или 2014 г. в България.
 6. Лицата по т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 към момента на кандидатстване да нямат регистрирана фирма, както и свързаните с тях лица да не притежват фирма с предмет на дейност, сходен с бъдещият им бизнес.
 7. Желаят да разработят жизнеспособен бизнес план и да го защитят в конкурса.
 8. При одобрен бизнес план да регистрират фирма на територията на Република България, съгласно българското законодателство.

Как се кандидатства по проекта?

Преди да попълнят документите за участие, моля кандидатите да се запознаят с Оперативното ръководство за 2014 г. по Проект Техностарт 2014 г.

Кандидатстването по проекта се осъществява чрез подаване на следните документи за участие:

 1. Заявление за участие (по образец) - Приложение 1
 2. Декларация от Кандидата за липса на свързаност (по образец) - Приложение 2
 3. Декларация от Кандидата за отсъствие на обстоятелствата по т.4, Глава I от Оперативното ръководство (по образец) - Приложение 3
 4. Бизнес план (по образец) - Приложение 4
 5. За студенти, учещи в България– Уверение от ВУЗ (оригинал).
 6. За студенти, учещи в чужбина, документ удостоверяващ, че кандидата е студент в учебното заведение на страната (оригинал).
 7. За докторанти – Уверение от ВУЗ или Научен институт (оригинал).
 8. За завършили в България или в чужбина – диплома за завършено висше образование (копие) или Уверение от ВУЗ за завършено висше образование (оригинал).                                                            

ВАЖНО: При попълване на Бизнес плана (Приложение 4), кандидатите следва да опишат подбробно и много ясно бизнес идеята си. Бизнес плана ще се оценява по два критерия - жизнеспособност  и иновативност на бизнеса.

ВАЖНО: Документите, издадени от чуждестранен ВУЗ следва да бъдат представени в легализиран превод.  

Конкурсната документация се подава по един от следните начини:

 1. Лично или чрез упълномощено лице в деловодството на Министерството на икономиката и енергетиката от 09.00 до 17.30 часа на адрес – 1052 София, ул. "Славянска" №8.
 2. По пощата на адрес – 1052 София, ул. "Славянска" №8 – Министерство на икономиката и енергетиката.
 3. По електронна поща, изпратени в "pdf" формат на е-mail на адрес: e-docs@mee.government.bg

Пликът, а за изпратените по електронна поща – страница А4, трябва да бъдат надписани по следния начин:

На вниманието на:

г-н Анави, Ръководител екип по проект "Техностарт - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"

Проект "Техностарт - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"

Кандидат: (име на кандидата)
Адрес за кореспонденция:

Телефон:

E-маil:

Кои са допустимите икономически дейности съгласно КИД 2008 по проекта?

Проект "Техностарт" финансира стартиращи фирми само в сферата на промишлеността, информационните услуги и научната и развойна дейност.

Потенциалните кандидати трябва да развиват основната си икономическа дейност и да я декларират в бизнес плана си, в следните допустими сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г. (КИД-2008), утвърдена от Националния статистически институт:

 1. Целият Сектор С - "Преработваща промишленост", с изключение на помощите за които Регламент (ЕС) 1407/2013 от 18 декември 2013 не се прилага (виж тук изключените - Регламент 1407/2013 и Приложение_чл. 32_Договора_ЕС).
 2. Сектор J - "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения", само кодове от раздели J58 – "Издателска дейност", J61 "Далекосъобщения", J62 "Дейности в областта на информационните технологии", J63 "Информационни услуги".
 3. Сектор М - "Професионални дейности и научни изследвания" – само кодове от раздел М72 "Научноизследователска и развойна дейност".

Кои са допустимите разходи за финансиране по проекта?

Допустими разходи от безвъзмездната финансова помощ и собственото финансово участие в размер на 10% от безвъзмездната помощ, са следните:

 1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана(признава се цялата отчетна стойност на актива), в т.ч. придобиване на компютри и хардуер, на стопански инвентар, на оборудване, машини и съоръжения и на други ДМА.
 2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана(признава се цялата отчетна стойност на актива), в т.ч. придобиване на програмни продукти (софтуер), регистрация на нови продукти/услуги, патенти, лицензи, търговски марки, полезен модел или промишлен дизайн и други подобни права и активи.
 3. Разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения (офис), необходими за изпълнението на дейността по бизнес плана, но не повече от 15% от общия размер за финансиране.
 4. Разходи за първоначално закупуване на материали и консумативи, свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана – еднократно при стартиране на дейността, но не повече от 5% от общия размер за финансиране.
 5. Разходи за услуги, свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана, в т.ч създаване и разработване на иновативния продукт, услуга или процес, създаване или финализиране на опитен образец или части от него, разработване и разпространение на промоционални материали за иновативния продукт, услуга или процес, изработване на интернет страница, хостинг, счетоводни услуги.
 6. Разходи за консултантски услуги, свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана, но не повече от 5% от общия размер за финансиране.
 7. Разходи за банкови такси, свързани с банковата сметка по проекта.
 8. Данък добавена стойност на горепосочените дейности, само в случаите на бенефициери, които нямат регистрация по ДДС съгласно Закона за данък върху добавената стойност.

Какви са критериите за оценка по проекта?

Бизнес плановете ще се оценяват по 2 критерия - жизнеспособност на бизнес плана и иновативност на бизнеса. Оценката за кандидатстване се извършва на три етапа:

 1. Оценка на административното съответствие на кандидата съгласно изискванията по проекта и подадената документация.
 2. Експертна оценка от външни оценители на бизнес плана.
 3. Интервю с Одобрените кандидати от Оценяващ комитет.

За да бъде допуснат до интервю, Кандидатът трябва да е получил минимум 50 точки от експертната оценка на своя бизнес план. След това той трябва да го представи и защити, като обоснове неговата жизнеспособност и иновативност пред Оценяващ комитет. Членовете на Оценяващият комитет предлагат за финансиране окончетелно одобрените кандидати.

Краен срок за подаване на документите: 15.09.2014 г.

Приложения към проект "Техностарт" за попълване от кандидати:

Приложение №1 (Заявление за участие)

Приложение №2 (Декларация от кандидата за липса на свързаност)

Приложение №3 (Декларация от кандидата за отсъствие на обстоятелствата по т.4, глава I)

Приложение №4 (Формуляр за бизнес план от кандидата)

Приложения към проект "Техностарт" за информация:

КИД_2008

Приложение №5 (Сертификат за финансиране)

Приложение №6 (Проект на договор)

Приложение №7 (Формуляр за мониторинг)

Приложение №8 (Отчет за усвояване на средствата)

Приложение №9 (Декларация от членовете и ръководителя на екипа по проекта, от външни експерти и членове на оценяващият комитет)

Приложение №10 (Списък за проверка на документи)

Приложение №11 (Протокол на екипа за управление по проекта за оценка на административоното съответствие)

Приложение №12 (Система за оценка на подадените бизнес планове)

Приложение №13 (Формуляр за оценка на бизнес план)

Приложение №14 (Протокол на екипа по проекта за класиране на кандидати след експертна оценка)

Приложение №15 (Протокол от заседание на Оценяващ комитет)

Регламент De minimis 1407/2013 г.

Приложение_чл. 32_от_Договора_ЕС

Приложения към проект "Техностарт" за одобрени кандидати:

Приложение №16 (Декларация от одобрени кандидати за отсъствие на обстоятелствата по т.4, глава I)

Приложение 18 (Декларация за МСП)

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg