Работната група за прозрачност и контрол към МИ представи своя доклад на министър Петков
 

Междуведомствената работна група (МРГ) за прозрачност и контрол, назначена от министърът на икономиката Кирил Петков, представи своя доклад.

Бяха установени следните нередности в проверените дружества, част от системата на икономическото ведомство:

1. Сред по-важните е планираното изграждане на Правителствен комплекс в „София  Тех Парк“ на стойност 189 702 248 лв. без ДДС от „Държавна Консолидационна Компания” ЕАД („ДКК“), търговско дружество със 100% държавно участие (едноличен собственик на капитала е Министерството на икономиката). Липсата на ясна икономическа обосновка и финансови разчети, както и неспазването на принципа за прозрачност и публичност при проектирането и договарянето на комплекса, поставят под съмнение основателността на взетото решение от Министерски съвет за изграждане на комплекса. Договорът за Правителствения комплекс е подвъзложен на частен изпълнител, което е показателно за липсата на капацитет за реализация на дейностите. В момента са предприети действия от „ДКК“ ЕАД за „замразяване“ на проекта, без да има яснота дали ще последва неговото прекратяване. В допълнение, избраното място за комплекса според регулационния план на столицата е отредено за Научно-технологичен парк, а не за нуждите на държавната администрация.

2. Друга нередност е начина на изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности на язовири. През 2018г. Министерски съвет, на базата на одобрен списък от 414 язовира (в последствие добавени още 2) за спешен ремонт и реконструкция, одобрява промени от 500 000 000 лева в бюджета на МИ за увеличаване на капитала на „ДКК“ ЕАД, за да възлага ремонтите и реконструкциите на язовири - държавна и общинска собственост. „ДКК“ ЕАД от своя страна предоговаря ремонтите към дъщерното си дружество “Монтажи” ЕАД, а то от своя страна - на частни подизпълнители. Три години по-късно, резултатът е 10 приключени ремонта на малки язовири за 21 938 357 лв., 18 предадени за приключване, 52 прекратени и 120 открити строителни площадки. Върховната Касационна прокуратура се самосезира по изнесените данни от МИ.

3. Нередност е установена и за договарянето от страна на „ДКК“ ЕАД на редица цесии (договори за продажба/прехвърляне на везания) свързани с „КТБ“ АД след обявяването ѝ в несъстоятелност. Работната група не намира обяснение защо „ДКК“ ЕАД закупува финансови инструменти от продавачи в съмнително правно и търговско състояние и как тези сделки допринасят за изпълнението на бизнес-програмата на дружеството с държавно участие.

4. Също така е установено едновременно намаление и увеличение на капитала на „ДКК“ ЕАД и изменение на устава на 22.04.2021г.,  с цел прехвърляне на собствеността на курортен комплекс “Чайка”, гр. Варна към друга държавна институция и получаване в замяна на други имоти от друга институция. МРГ счита, че тези действия на „ДКК“ ЕАД не допринасят за изпълнение на концепцията на дружеството, а именно придобитите от него имоти  да  бъдат  използвани  за  реализиране  на ясни инвестиционни проекти. Тук правят  впечатление две неща: към проекта, преди неговото съгласуване между различните ведомства, не са представени всички необходими за целта документи като финансови анализи, оценки, оценка за съответствие със законодателството в областта на държавните помощи, разработен бизнес план и др., както и датата на взетото решение от страна на принципала - 22.04.2021г. (датата на която 45-то НС приема решение за налагане на Мораториум върху определени действия на държавните органи). Заявлението за вписване на тези промени е депозирано в АВ-ТРРЮЛНЦ на 23.04.2021г., а вписването им е осъществено на 29.04.2021г., при действието на наложения от 45-то НС „Мораториум върху определени действия на държавните органи“ – обн. в  ДВ бр. 34/23.4.2021 г..

5. Направена е и проверка в „Българската агенция за експортно застраховане“ ЕАД (БАЕЗ) също със 100% държавно участие и едноличен собственик на капитала е Министерството на икономиката.  Установено е, че в края на 2020г. е приет нов Устав на дружеството и дружеството е доразширило предмета си на дейност за сключване на застраховка „Гаранции“ по КЗ, което в допълнение на предвидена преди това (отново с изм.  на устава) възможност да се сключват договори за застраховане на банкови кредити и банкови гаранции, на практика дава възможност дружеството да застрахова от свое име и за своя сметка банкови и небанкови кредити и финансирания, отпускани на големи предприятия, които са и най-рискови поради липсата на презастраховател. С тези изменения дейността на дружеството излиза извън първоначалния си замисъл и стратегия, и се създават предпоставки за сключване на потенциално неизгодни застрахователни договори. Прави впечатление и, че в Риск стратегията за 2020г. на дружеството,  са премахнати въведените от предходни години лимити и ограничения на ниво индивидуален клиент и в  „Риск стратегии и лимитни рамки“ за 2020г. тези  понятия и лимитни ограничения са отпаднали. Другa нередност е било направена в края на 2020 г. при организирането на  конкурс за избор на нови членове на Управителния съвет на“ БАЕЗ“ ЕАД в изпълнение на изискванията на Закона за публичните предприятия, в сила от октомври 2019 г.. Няма данни  съобщението да е било публикувано на страницата на агенцията. В резултат на което, са кандидатствали единствено досегашните членове.

На база установените нередности междуведомствената работна група е предложила на министър Петков да се сезират компетентните институции за извършване на проверки. Анализът на информацията от доклада цели да бъде предложен по-ефективен механизъм за управление и контрол на дружествата към Министерството на икономиката.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката