Регистър на индустриалните паркове по чл. 21. (1) от Закона за индустриалните паркове
 

Регистър на индустриалните паркове по чл. 21. (1) от Закона за индустриалните паркове

РЕГИСТЪРЪТ на индустриалните паркове осигурява обмен на данни, документи и достъп до информация във връзка с вписването и публикуването им по електронен път

Съгласно чл. 21. (1) от Закона за индустриалните паркове се създава и поддържа електронен регистър на индустриалните паркове, който осигурява:

1. обмен на данни, документи и информация във връзка с вписването и публикуването в регистъра по електронен път с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;

2. публичен достъп чрез интернет до информацията по ал. 2 и до документите по ал. 3, освен когато информацията е защитена със закон или е чувствителна информация.

(2) В регистъра по ал. 1 се вписва следната информация:

1. регистров код;

2. наименование на индустриалния парк;

3. вид и тип на индустриалния парк, както и вид на специализираните производствени дейности – когато паркът е тип Б, и вид на високотехнологичните дейности, за които паркът е предназначен – когато паркът е тип С;

4. данни за допустимите дейности на територията на парка;

5. данни за местонахождението (административен адрес) и за площта на парка;

6. идентификатори на поземлените имоти на територията на парка по кадастралната карта и кадастралните регистри;

7. данни за изградената на територията на индустриалния парк техническа инфраструктура, включително относно въвеждането й в експлоатация;

8. собственик;

9. оператор;

10. дейности по експлоатация на парка, които се извършват от оператора;

11. права за разпореждане и управление, предоставени от собственика на оператора;

12. данни за инвеститорите – наименование на инвеститора и видът на извършваната от него производствена дейност;

13. партньори – когато има такива, и данни за вида на предоставяните от тях услуги на територията на парка;

14. промени в обстоятелствата по т. 1 – 13;

15. дата на заличаване на вписването и основанието за това.

(3) В регистъра по ал. 1 се публикува:

1. концепция за индустриалния парк;

2. правилник за цялостната организация в индустриалния парк;

3. подробен устройствен план на индустриалния парк с неговите изменения;

4. актуализации на документите по т. 1 – 3;

5. заповеди на министъра на икономиката за вписване на данни и за публикуване на документи в регистъра.

Съгласно чл. 30. (1) от Закона, след сключване на договора за експлоатация, а когато операторът е и собственик на индустриалния парк – след приемане на решението за създаване на индустриалния парк, операторът подава ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване на парка в регистъра по чл. 21, ал. 1 по електронен път с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg