Русия
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Москва

Борис Янчев

ул. "Мосфильмовская" №66, 119590 Москва, Российская Федерация
тел.: +7 499 143 6206
факс: +7 499 143 6206
моб.: +7 985 167 8827
e-mail:b.yanchev@mi.government.bg; torgpred@bolgaria.ru
https://twitter.com/BGEconOfficeRU
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015612011882

Ивайло Славов

ул. "Мосфильмовская" №66, 119590 Москва, Российская Федерация
тел.: +7 499 143 6206
факс: +7 499 143 6206
моб.: +7 963 679 8771
e-mail: i.slavov@mi.government.bg; torgpred@bolgaria.ru
https://twitter.com/BGEconOfficeRU
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015612011882

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Екатеринбург

Цветан Бояджиев

гр. Екатеринбург 620075, Руска Федерация
ул. Карла Либкнехта 22, ет.4 офис 403
тел.:  +7 343 272 6906
факс: +7 343 272 6907
тел.: +7 343 272 6906
e-mail: c.boiadjiev@mi.government.bg
https://twitter.com/BGEconOfficeRU
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015612011882

Център на промишлеността на Република България в гр. Москва

ул. "Красного маяка" д. 24, 117570 Москва, Российская Федерация
тел.: +7 495 726 5800, +7 495 726 5828,
факс: +7 495 726 5890, +7 495 726 5829
e-mail: info@cprb.ru

Министерство на икономиката

Началник на отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия"
Деница Колинс
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7908;
e-mail: d.collins@mi.government.bg

Референт за Русия
Николина Танева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7778
e-mail: n.taneva@mi.government.bg

І. Двустранни икономически отношения на Република България и Руската федерация

1. Стокообмен

Русия е един от основните външноикономически партньори на България. През 2020 г. на Руската федерация се падат 4,0% от външнотърговския стокообмен на България, в т.ч. 1,5% от износа и 6,2% от вноса.

Външнотърговската дейност между Република България и Руската федерация се регулира от договореностите между Руската федерация и Европейския съюз.

На 29 май 2014 г., в гр. Астана, между Руската федерация, Република Беларус и Казахстан беше подписан договор за създаването на Евразийския икономически съюз, който влезе в сила от 2015 г., което оказа влияние и на двустранната ни търговия с тези държави.

Стокообмен на Република България с Руската федерация

Години

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2010

4735,3

584,7

4150,6

- 3565,9

2011

6492,2

754,1

5738,1

- 4984,0

2012

7527,6

722,0

6805,6

- 6083,6

2013

7135,9

775,8

6360,1

- 5584,3

2014

6020,8

706,2

5314,6

- 4608,4

2015

3961,1

443,4

3517,7

- 3074,3

2016

3026,3

434,0

2592,3

- 2158,3

2017

4319,6

836,3

3483,3

- 2647,0

2018

4144,0

451,4

3692,6

- 3241,2

2019

4269,5

584,1

3685,4

- 3101,3

2020

2691,1

484,1

2207,0

1722,9

I-IX 2020

1923,7

358,3

1565,4

- 1207,1

I-IX 2021

2864,0

365,3

2498,7

- 2133,4

Данните за 2020 г., сравнени с тези от 2019 г., показват:

Стокообменът е намалял с 37,8% и е 4,0% от общия стокообмен на България.

Износът от България отчита спад със 17,8% и е 1,5% от целия износ на България.

Вносът от Русия е намалял с 40,9% и е 6,2% от целия внос на страната.

Отрицателното ни салдо е намаляло с 45,3%.

При структурен анализ се наблюдава, че най-голям е износът при група стоки: медикаменти, полиспасти, хладилници и др. Малко под 70% от вноса се формира от минерални продукти и горива, а останалата част се състои от суровини, материали и изделия на машиностроенето.

През периода от януари до септември 2021 г., в сравнение със същия период на 2020 г., двустранният стокообмен е нараснал с 48,9% и на Руската федерация се падат 4,5% от общия външнотърговски стокообмен на България. Износът от България бележи слаб ръст с 2,0% и е 1,2% от целия износ на страната ни. Вносът от Русия значително се е увеличил с 59,6% и е 7,4% от целия внос в България. Търговското салдо е отрицателно за България и възлиза на минус 2 133,4 млн.щ.дол. (-76,7%).

За първите девет месеца на 2021 г. се наблюдава ръст във водещата група стоки в българския износ – „Медикаменти“ с 8,2%, с дял от 27,4% от общия ни износ за Русия, както и ръст със средно над 110% във водещите групи стоки във вноса от Русия – минерални продукти и горива, които са с дял над 80% от общия руски внос.

Водещи стоки в българския износ за /внос от Русия за 2020 г.

Групи стоки

Износ

Отн.

дял /%/

Групи стоки

Внос

Отн.

дял /%/

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

26.5

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

43.3

Полиспасти; лебедки и кабестани; крикове:

4.6

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди:

16.2

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; топлинни помпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от N 8415:

3.4

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

7.7

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

3.2

Семена от слънчоглед, дори натрошени

7.1

Други двигатели:

2.8

Други тръби (например заварени или нитовани) с кръгло сечение, с външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, от желязо или от стомана:

6.4

Електрически акумулатори, включително техните  сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма:

2.5

Необработен алуминий:

4.8

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

2.4

Каменни въглища; брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива, получени от каменни въглища:

2.3

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили:

2.4

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид:

2.0

Апарати с Х (рентгенови) лъчи и апарати, използващи алфа, бета или гама  излъчвания, дори за медицинско, хирургическо, зъболекарско или ветеринарно приложение, включително апаратите за рентгенофлуорография или рентгенотерапия,

2.2

Части за апаратите от NN 8801 или 8802:

0.9

Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти и препарати на химическата промишленост или на други, свързани с нея промишлености (включително смесите от естествени продукти),

2.1

Мотриси и моторни платформи, различни от тези от N 8604:

0.6

2. Инвестиции

Обем на руските инвестиции в България

Година

Стойност, млн. евро

2007

245,2

2008

298,2

2009

166,1

2010

205,4

2011

206,9

2012

256,2

2013

63,6

2014

116,8

2015

29,9

2016

-42,2

2017

54,8

2018

-51,9

2019

149,9

2020

64,0

I-VI 2021

0,5

(Източник: БНБ)

По данни на БНБ, към декември 2020 г. обемът на инвестиции в България от Русия възлиза на 2 383,6 млн. евро, което представлява около 5% от всички инвестиции. В ранг-листата на чуждестранните инвеститори Русия заема девето място сред водещите чуждестранни инвеститори в България за периода 1996 – 2020 г.

3. Сътрудничество в областта на туризма

През 2020 г. броят на руските туристи посетили България е намалял с 90,4% и е 43 138 души, като Русия заема 12-то място по брой посещения.

В периода от януари до ноември 2021 г. броят на руските туристи посетили България е нараснал със 186,3% и е 119 168 души, като Русия заема 9-то място по брой посещения.

За периода януари - ноември 2021 г. българските граждани са реализирали общо 4 631 030 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации е прекратено.

Руски туристи посетили България

Година

Брой туристи

Изменение спрямо предходната година

2009

286 757

- 1,5 %

2010

378 382

+ 32,0 %

2011

455 093

+ 20,3 %

2012

597 504

+ 31,3 %

2013

681 562

+ 14,1 %

2014

656 454

- 3,7 %

2015

484 558

- 26,2%

2016

580 002

+ 20,1%

2017

557 915

- 3,8%

2018

511 701

- 8,3%

2019

450 116

- 12,0%

2020

43 138

- 90,4%

I-XI 2021

119 168

+ 186,3%

(Източник: Министерство на туризма)

Сред основните причини за спада на туристопотока от Русия, е влошената епидемиологична обстановка, вследствие от пандемията с COVID-19.

4. Работа на Междуправителствената комисия (МПК)

Активна роля в развитието на икономическите отношения между двете страни играе Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, на чиито заседания обикновено се обсъжда целият спектър на икономическите връзки.

Председател на българската част на Комисията е министърът на енергетиката, а на руската част – министърът на здравеопазването.

Последното ХVII заседание на МПК се проведе на 16-17.09.2019 г. в резиденция „Евксиноград“, гр. Варна, на което бяха разгледани широк кръг въпроси на българо-руските икономически отношения и двустранното сътрудничество, както и бяха набелязани основните направления за по-нататъшното развитие на двустранните българо-руски икономически отношения.

ІІ. Бизнес компас

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg