Сърбия
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Белград

Александър Ангелов

36 Svetogorska Str., 11000 Belgrade, Serbia

Tel.: 00381 11 3244441
Mob.: 00381 66 8812094
e-mail: a.angelov@mi.government.bg

https://www.facebook.com/BGEconOfficeRS
https://twitter.com/BGEconOfficeRS
https://www.linkedin.com/in/stivbeograd

Министерство на икономиката

Началник на отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Република Сърбия
Цветан Алексов
ул. "Княз Александър І"12
тел.: +359 2 9407622
ts.aleksov@mi.government.bg

 

I. Икономически отношения между България и Сърбия

II. Бизнес компас

 

I. Икономическите отношения между България и Сърбия

1. Стокообмен

Стокообмен между България и Сърбия (млн. евро):

Година

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Салдо

Стокообмен

Ръст %

2011

478.4

-13.00

253.9

25.88

224.5

732.3

-2.31

2012

442.4

-7.53

253

-0.35

189.4

695.4

-5.04

2013

373.7

-15.53

263.1

3.99

110.7

636.8

-8.43

2014

363.7

-2.68

301.2

12.65

62.5

664.9

4.41

2015

419.2

15.4

356.3

17.53

62.9

775.2

16.36

2016

380.1

-9.6

389.464

6.8

-9.364

769.563

-0.5

2017

470.5

23.8

605.3

55.4

-134.79

1 075.8

39.8

2018

528.7

12.4

631.5

4.3

-102.8

1 160.2

7.8

2019

585.5

10.7

628.9

-0.4

-43.4

1 214.5

4.7

2020

497.2

-15.1

615

-2.7

-117.8

1 112.2

-8.7

1-6 2020

226.9

 

302.1

 

-75.2

529

 

1-6 2021

311.2

37.2

340.8

12.8

-29.6

652

23.3

При сравнение на данните за първото полугодие на 2021 г. и 2020 г. се отчита:

•           ръст на стокообмена от 23.3%;

•           увеличение на износа от 37.2%;

•           ръст на вноса от 12.8%;

•           търговското салдо е отрицателно за България и възлиза на 23.3 млн. евро.

Към момента, търговските отношения между България и Сърбия са регулирани от Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Република Сърбия, подписано през 2013 г.

2. Водещи стоки внос-износ

Водещи стоки в износа за 2020 г.

Код МТ

Описание

%

Общ износ през: 01-12/2020 г.

100,00

в т.ч. Сърбия

1.8

2603

Медни руди и техните концентрати

8.2

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

5.6

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

4.9

2716

Електрическа енергия

4.6

2814

Амоняк, безводен  или във воден разтвор:

2.9

7901

Необработен цинк:

1.9

9950

Служебен код (SL)

1.8

3916

Пластмасови едножични влакна, чийто най-голям размер  на напречния разрез превишава  1 mm  (моновлакна), пръстени, пръчки и профили, дори с повърхностна обработка, но необработени по друг начин:

1.7

1905

Хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули  от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

1.7

3102

Минерални или химични азотни торове:

1.7

Водещи стоки във вноса за 2020 г.

Код МТ

Описание

%

Общ внос през: 01-12/2020 г.

100,00

в т.ч. Сърбия

2.0

7308

Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скели, покриви, врати и прозорци и техните каси, корнизи и прагове, рулетки за затваряне, перила и други)

6004

Трикотажни платове с ширина, превишаваща 30 см, съдържащи тегловно 5% или повече прежди от еластомери или каучукови нишки, различни от тези от №6001

1205

Семена от репица или рапида, дори натрошени

4011

Пневматични гуми от каучук, нови:

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна:

1.3

3105

Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава,

7210

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина  600 mm или повече, плакирани или покрити:

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

4811

Хартии, картони, целулозна вата и платна  от  целулозни  влакна, покрити, импрегнирани,  повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или печатани, на роли или на листа, различни от  продуктите  от NN 4803, 4809 или  4810:

1.2

3917

Пластмасови тръби и маркучи и техните  принадлежности  (например свръзки, колена, муфи):

1.2

Анализът показва, че в износната листа на българските стоки преобладават главно суровини, материали и стоки с ниска степен на обработка. Челните места заемат медните руди и техните концентрати, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, електрическата енергия.

При вноса се забелязва, че преобладават стоки като конструкции и части за конструкции, стоки на текстилната промишленост, минерални или химични азотни торове и др.

3. Инвестиции

Преки сръбски инвестиции в България (годишни данни, млн. евро)*

Период/ година

Нетни транзакции

2006

1.4

2007

-13.4

2008

6.1

2009

20.5

2010

53.8

2011

35.9

2012

51.1

2013

14.7

2014

-31.9

2015

8.4

2016

51.6

2017

6.8

2018

-15.3

2019

-1.2

2020

17.7

Q1 2021

-5.9

Q2 2021

-15.6

*По данни на БНБ

По отношение на участието в приватизацията и реализираните инвестиции в Сърбия, по броя на фирмите си България заема водещи позиции. В Сърбия развиват дейност повече от петдесет фирми с български или със смесен капитал и работят повече от 20 представителства. Общият размер на българските ПЧИ в Сърбия към края на 2020 г. е 10.8 млн. евро по данни на БНБ.

По Закона за насърчаване на инвестициите няма сертифицирани проекти със сръбско участие.

На сръбския пазар са представени следните по-големи български фирми: "Приста Ойл", "Рубела", "Ми газ", "Офис 1", "Голдън Роуз", "Техномаркет", "Интертръст Холдинг" и др.

4. Туризъм

Туристопоток между България и Сърбия*

година

брой сърби, посетили България

изменение спрямо предходна година,%

брой българи, посетили Сърбия

изменение спрямо предходна година,%

2009

129 728

-31.4

388 990

-19.8

2010

205 796

58.6

294 666

-24.2

2011

244 656

18.9

295 135

0.2

2012

275 679

12.7

291 935

-1.1

2013

303 184

10.0

300 299

2.9

2014

312 337

3.0

316 146

5.3

2015

346 923

11.1

315 261

-0.3

2016

374 816

8.0

404 975

28.5

2017

394 162

5.2

462 953

14.3

2018

421 693

7

493 950

6.7

2019

414 546

-1.7

514 959

4.3

2020

Над 33 000

-48

N/A

N/A

1-6 2021

76 654

-35,2

N/A

N/A

*По данни на МТ

Туризмът е сред най-динамично развиващите се отрасли в двустранните търговско-икономически връзки.

 

5. Договорно-правна основа

Подписани са следните документи, уреждащи съвременната договорно-правна основа между двете страни:

 • Спогодба за търговско - икономическо сътрудничество (11.12.1995 г.) - денонсирана;
 • Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (13.02.1996 г.);
 • Споразумение за научно-техническо сътрудничество (07.03.1996 г.);
 • Спогодба между правителството на Р България и правителството на СР Югославия за митническо сътрудничество и взаимопомощ (04.06.1997 г.) - в сила от 05.02.1999 г.
 • Спогодба за сътрудничество в областта на туризма (17.12.1997 г.)
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (14.12.1998 г.) - в сила от 10.01.2000 г;
 • Конвенция за карантинна и растителна защита (14.12.1998 г.) - в сила от 09.02.2000г.;
 • Спогодба за ветеринарен контрол (14.12.1998 г.) - в сила от 10.01.2000 г.;
 • Спогодба за сътрудничество в морското корабоплаване (24.04.2001 г.);
 • Спогодба за въздушни съобщения (24.04.2001 г.);
 • Спогодба за сътрудничество в областта на пощите и далекосъобщенията (в сила от 15.06.2002 г.);
 • Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари (25.07.2002 г.);
 • Споразумение за свободна търговия (13.11.2003 г., Рим), в сила от 01.06.2004 г. (денонсирано от 01.01.2007 г.);
 • Споразумение за икономическо сътрудничество между България и Сърбия (30.11.2007 г., Белград). Утвърдено с Решение на МС № 101 от 26 февруари 2010 г.
 • Меморандум за сътрудничество по изграждането на междусистемна газова връзка София – Димитровград (Сърбия) – Ниш (Сърбия), подписан на 14.12.2012 г. в Брюксел.

6. Смесена българо-сръбска комисия за икономическо сътрудничество

На 30 ноември 2007 г. в Белград е подписано ново Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Република Сърбия, което регламентира дейността на Смесената българо-сръбска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничеството. Първото й заседание е проведено на 21 и 22 февруари 2011 г. в гр. София.

Второто заседание на Смесената комисия бе проведено в периода 1-2 юни 2015 г. в Белград.

На 1 март 2019 г. с решение №113, Министерският съвет на Република България определи министъра на икономиката за председател на българската част на смесената междуправителствена комисия за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество.

Третото заседание на Смесената българо-сръбска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество се проведе на 27 и 28 ноември 2019 г. в гр. София.

Делегацията на Република България беше ръководена от г-н Емил Караниколов, министър на икономиката и председател на българската част от Комисията.

Делегацията на Република Сърбия беше ръководена от г-н Ненад Попович, министър без портфейл, отговарящ за иновациите и технологичното развитие и председател на сръбската част от Комисията.

Третото заседание се проведе в сърдечна и приятелска атмосфера, отразяваща общото желание за по-нататъшно засилване на икономическото сътрудничество между България и Сърбия, както и на регионалното сътрудничество за успешното присъединяване на шестте страни от Западните Балкани към Европейския съюз. В рамките на сесията се обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранните отношения в областта на икономическото сътрудничество, енергетиката, транспорт, туризма, селското и горското стопанство и регионалното развитие и други области от взаимен интерес.

Паралелно със сесията на Комисията беше проведен бизнес форум, организиран от Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия и  Стопанската камара на Сърбия, по време на който са реализирани двустранни срещи между представители на сръбски и български компании. В бизнес форума участваха над 80 предприемачи от двете страни от областта на транспорта, енергетиката, селското стопанство, автомобилната индустрия, строителството, хранително-вкусовата и преработвателната промишленост, металопреработвателната промишленост, туризма и сектора на информационните технологии.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg