Саудитска Арабия
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Рияд

Петър Мойсов

KSA, Riyadh 12512, Assafarat District, Dareen street 4067 building B-53
моб. тел: +966551890349
e-mail: p.moysov@mi.government.bg

Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Саудитска Арабия
Светослав Стойнев
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 7881; факс: +359 2 987 4008
s.stoynev@mi.government.bg

 

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Кралство Саудитска Арабия

II. Бизнес компас

 

I. ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ

Дипломатически отношения между Република България и Саудитска Арабия са установени през 1995 г. През октомври 2015 г. Кралство Саудитска Арабия откри свое посолство в София.

Търговско-икономическите отношения между двете страни имат традиционно добър характер като България отдава важно значение на възможностите за тяхното развитие.

От 2007 г. се наблюдава активизиране на двустранните отношения в търговско- икономическата област, изразяващо се в реализирането на редица срещи и посещения в двете страни и нарастване на стокообмена.

СТОКООБМЕН БЪЛГАРИЯ – САУДИТСКА АРАБИЯ

в млн.щ.д.

ГОДИНА

СТОКООБМЕН

ИЗНОС

ВНОС

САЛДО

2009

33.8

27.0

6.8

20.2

2010

93.6

83.2

10.4

72.8

2011

295.9

280.8

15.1

265.7

2012

162.6

151.1

11.5

139.6

2013

102.6

87.8

14.8

73.0

2014

94.7

68.6

26.1

42.5

2015

116.1

106.3

9.8

96.5

2016

86.7

65.8

20.9

44.9

2017

82.2

49.5

32.7

16.8

2018

77.0

48.4

28.6

19.8

2019

109.2

77.7

31.5

46.2

2020

163.3

117.3

46.1

71.2

2020 I-VI

85.6

57.8

27.8

29.9

2021 I-VI

191.0

147.2

43.7

103.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 2011 г. се регистрира значително увеличение на двустранния стокообмен и най-вече на българския износ за Саудитска Арабия, който достига 280 млн.щ.д. През следващите четири години е налице осезаем спад на експорта за С. Арабия, дължащ се основно на значителното намаляване на експорта на нефтени масла.

През 2015 г. двустранният стокообмен е в размер на 116.1 млн.щ.д., от които български износ за С. Арабия на стойност 106.3 млн.щ.д., ръст от 55% спрямо 2014 г. и се формира от: ечемик (32.3% от износа), нефтени масла (19.5%), пластмасови изделия (6.2%), ламарина (3.8%), ел. трансформатори (3.6%),  арматурни артикули за тръбопроводи (3.6%) и др. Вносът през 2015 г. е на стойност 9.8 млн.щ.д. и се формира основно от медни руди (69.3%), медна скрап (19.2%) и полимери на етилена (3.1%).

През 2016 г. отново е налице чувствителен спад в българския износ и в двустранния стокообмен, който този път се дължи на пълното изчезване на експорта на ечемик.

През 2016 г. износът е на стойност 65.8 млн. щ. д. и се формира основно от устройства с течни кристали (22.9%), нефтени масла (12.5%), ел.трансформатори (7.7%), ламарина (6.1%), арматурни артикули за тръбопроводи (5.8%), пружини за легла (4.5%) и др. Вносът е в размер на 20.9 млн. щ. д. и се формира главно от медна скраб (63.4%), медни руди и техните концентрати (25.7%) и полимери на пропилена (6.6%).

През 2017 г. българският износ се формира основно от арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли и др., устройства с течни кристали, електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели, ламарини, листове и ленти от мед, пружини за легла и поставки за матраци,  шоколад, и над 70 вида други продукти, а вносът от Саудитска Арабия  – от отпадъци и отломки от мед, полимери на пропилена, нетъкани текстилни материали, други плочи, листа, фолио, ленти, полимери на етилена в първични форми, сладолед за консумация  и др.

През 2019 г. двустранната търговия достига 109.2 млн. щ.д. като се отчита ръст от около 40% спрямо същия период на 2018 г. Българският износ е на стойност 77.7 млн. щ.д., което е ръст от над 37 % спрямо същия период за 2018 г. Вносът от Саудитска Арабия за предходната година е на стойност 31.5 млн. щ.д.

За целия период на 2020 г. износът от България достига 117.3 млн. щ. д., което е значителен ръст от почти 46% в сравнение със същия период на предходната година. Вносът от Саудитска Арабия е на стойност 46.1 млн. щ. д., като и тук се бележи ръст от над 54% в сравнение с 2019 г. Стокообменът между двете държави е на стойност 163.3, като и тук статистиката отчита ръст от около 50% в сравнение с предходната година.

Според предварителните данни за първото шестмесечие на 2021 г., износът от България достига 147.2 млн. щ. д., което е значителен ръст от над 154% в сравнение със същия период на предходната година. Вносът от Саудитска Арабия е на стойност 43.7 млн. щ. д., като и тук се бележи ръст от над 57% в сравнение с периода за 2020 г. Стокообменът между двете държави е на стойност 191.0 млн. щ. д., като и тук статистиката отчита ръст от около 123% в сравнение със същия период за миналата година.

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за първо шестмесечие на 2021 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Саудитска Арабия

% от общия внос

Тъкани килими  и  други подови настилки от текстилни материали, нито тъфтинг, нито флок, дори конфекционирани, включително килимите,  наречени   'Kelim'   или 'Kilim', 'Schumacks'  или 'Soumak', 'Karamanie' и подобни килими, тъкани на ръка

21.9

Отпадъци и отломки от мед

57.0

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти.

 

19.7

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини

16.5

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат

11.7

Акрилови полимери в първични форми

8.3

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

6.4

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми

7.1

Електрически акумулатори, включително техните  сепаратори, дори с  квадратна  или   правоъгълна  форма

5.8

Части за апаратите от NN 8801 или 8802

3.2

Мачтово-стрелови (дерик) кранове; подемни  кранове и кабелни кранове; мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или за  подемно-транспортни  операции, претоварващи мостове, контейнерообработващи (обкрачващи) кари и кари-кранове

4.4

Други изделия от естествена или възстановена кожа

1.5

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2020 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Саудитска Арабия

% от общия внос

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

24.5

Отпадъци и отломки от мед

64.2

Електрически акумулатори, включително техните  сепаратори, дори с  квадратна  или   правоъгълна  форма

10.9

Мачтово-стрелови (дерик) кранове; подемни  кранове и кабелни кранове; мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или за  подемно-транспортни  операции, претоварващи мостове, контейнерообработващи (обкрачващи) кари и кари-кранове

12.9

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат

10.2

Полимери на пропилена

7.3

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

4.2

Други машини и устройства за терасиране, изравняване, подготвяне на терени, изкопаване, трамбоване, пробиване или извличане  на почвата, на рудите или на  минералите; пилотонабиващи  чукове и машини за  изтегляне  на пилоти; снегорини (несамоходни)

2.7

Електрически трансформатори, статични електрически  преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели

4.1

Части за апаратите от NN 8801 или 8802

2.2

Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и д.р.

4.1

Други изделия от естествена или възстановена кожа

1.3

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2019 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Саудитска Арабия

% от общия внос

Ечемик

15.2

Отпадъци и отломки от мед

64.0

Електрически акумулатори

13.5

Полимери на пропилена

28.2

Карбонати

6.6

Електрически двигатели и генератори, с изключение на електрогенериращите агрегати

6.9

Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и д.р.

5.2

Акрилови полимери в първична форма

1.2

Електрически трансформатори

4.4

Полимери на етилена  в  първични форми

0.9

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm

4.4


 

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2017 г.:

Износ от България

 

% от общия износ

Внос от Саудитска Арабия

 

% от общия внос

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли и др.

15.8

Отпадъци и отломки от мед

85.9

Устройства с течни кристали

8.8

Полимери на пропилена

11.6

Електрически трансформатори, статични електрически  преобразуватели

7.2

Нетъкани текстилни материали

0.5

Ламарини, листове и ленти от мед

5.1

Други плочи, листа, фолио, ленти

0.4

Пружини за легла и поставки за матраци

4.8

Полимери на етилена в първични форми

0.4

Шоколад и други хранит. продукти

4.4

Сладолед за консумация

0.4

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2016 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Саудитска Арабия

% от общия внос

Устройства с течни кристали

22.9

Отпадъци и отломки от мед

63.4

Нефтени масла

12.5

Медни руди и техните концентрати

25.7

Ел. трансформатори

7.7

Полимери на пропилена

6.6

Медна ламарина

6.1

 

 

Арматурни артикули за тръбопроводи

5.8

 

 

Пружини за легла

4.5

 

 

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2015 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Саудитска Арабия

% от общия внос

Ечемик

32.3

Медни руди и техните концентрати

69.3

Нефтени масла

19.5

Медна скрап

19.2

Пластмасови изделия

6.2

Полимери на етилена

3.1

Медна ламарина

3.8

 

 

Ел. трансформатори

3.6

 

 

Арматурни артикули за тръбопроводи

3.6

 

 

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2014 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Саудитска Арабия

% от общия внос

Ечемик

41.2

Медни руди и техните концентрати

65.2

Медна ламарина

8.4

Полимери на пропилена

17.9

Арматурни артикули

7.3

Медна скрап

7.7

Електрически трансформатори

6.5

Полимери на етилена

5.5

Продукти на база житни растения

3.2

Нетъкани текстилни материали

0.8

Химична дървесна маса

2.5

 

 

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2013 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Саудитска Арабия

% от общия внос

Ечемик

52.8

Полимери на пропилена

84.2

Арматурни артикули

5.9

Полимери на етилена

5.9

Електрически трансформатори

4.9

Багрилни вещества и препрати

5.3

Медна ламарина

4.7

Нетъкани текстилни материали

1.4

Химична дървесна маса

4.1

 

 

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2012 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Саудитска Арабия

% от общия внос

Ечемик

32.0

Полимери на пропилена

85.8

Рафинирана мед

31.6

Багрилни вещества и препрати

5.4

Нефтени масла

17.5

Полимери на етилена

1.7

Електрически трансформатори

2.7

 

 

Арматурни артикули

1.9

 

 

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2011 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Саудитска Арабия

% от общия внос

Нефтени масла

55

Полимери на пропилена

84

Рафинирана мед

30

Синтетична прежда

5

Ечемик

4

Багрилни вещества и препрати

3

Електрически трансформатори

1.5

 

 

ХРОНОЛОГИЯ НА СЪБИТИЯТА, ДОПРИНЕСЛИ ЗА НАСТОЯЩЕТО РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ

ü През април 2007 г. на посещение в Риад бе официална българска делегация, водена от заместник министър-председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин, който подписа Генералното споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия.

ü  На 01 юли 2009 г., по покана на вицепрезидента Ангел Марин, на посещение у нас бе Н.Кр.В. принц Ал-Уалид Бин Талал Бин Абдул Азиз Ал-Сауд (член на саудитското кралско семейство), който бе приет от министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров. По време на срещата бяха обсъдени възможностите за инвестиции в модернизирането и изграждането на хотели.

ü  На 01 юли 2010 г. на посещение в България е 15-членна саудитска бизнес делегация за участие в двустранен българо-саудитски бизнес форум, организиран от ИАНМСП. Форумът е проведен в хотел „Шератон” с участието на повече от 120 български фирми. По време на пребиваването си в нашата страна саудитската делегация провежда срещи в централите на БТПП, БСК и Асоциацията на индустриалния капитал в България. По време на посещението саудитската страна направи предложение за създаване на българо-саудитски бизнес съвет.

ü  През ноември 2010 г. към БТПП се учредява Българо-саудитски бизнес съвет (БСБС), в който участват повече от четиридесет български фирми.

ü  В периода 19 - 23 февруари 2011 г. на официално посещение в Рияд бе делегация на МИЕТ, водена от ексминистър Трайчо Трайков (с участието на зам.-министър Марий Косев), която взе участие в Международен енергиен форум (International Energy Forum) и проведе срещи с Н.Пр. Али Ал Наими - министър на петрола и минералните ресурси, Н.Пр. Абдула Ахмед Юсеф Зейнал Али Риза - министър на търговията и индустрията, д-р Фахад Салех Ал-Султан - генерален секретар на Съвета на саудитските (търговско-индустриални) палати и Н.Кр.В. принц Ал-Уалид бин Талал бин Абдулазиз - ръководител на финансов фонд. По време на срещите, от саудитска страна са изразени пожелания за откриване на българско посолство в Рияд и въздушна линия между двете столици. По същото време българска бизнес делегация (10 български компании, опериращи в сферата на консултантските/правните услуги, производството на строителни материали и оборудване, софтуер и IT решенията, недвижимите имоти, търговията със зърнени храни, ВЕИ и др.), организирана от БТПП, посети Саудитска Арабия и участва в двустранен бизнес форум. Подписано бе Споразумение за сътрудничество между Съвета на саудитските (търговско-индустриални) палати и БТПП.

ü През юни 2011 г. БТПП съвместно с посолството на Саудитска Арабия и Българо-саудитския бизнес съвет към БТПП, организира презентация на тема: "Саудитска Арабия - бизнес и инвестиции". На презентацията присъства и посланикът на Саудитска Арабия в Атина, акредитиран за България.

ü  На 27-29 септември 2011 г. на официално посещение в София, по покана на МЗХ, е саудитският министър на земеделието д-р Фахд Абдулрахман Белгунайм. Организирана е среща на саудитския министър с министър-председателя г-н Бойко Борисов. Програмата на посещението включва и провеждане на бизнес форум, организиран от Българо-саудитския бизнес съвет към БТПП и посещение на предприятие на млечната промишленост, и ловно стопанство.

ü  През април 2012 г. на официална визита в Рияд е ексминистърът на земеделието и храните Мирослав Найденов, придружаван от българска бизнес делегация. Договорено е президентът на саудитската компания за инвестиции в земеделието и животновъдството „SALIC” и президент на Фонда за земеделско развитие г-н Абдула Ал Рубиян да посети България.

ü  В периода 4-8 октомври 2012 г. на посещение в България бе саудитска бизнес делегация, водена от г-н Мосаид Ал Хокайр, председател на УС на саудитския конгломерат „Ал Хокайр Групи кандидат за почетен консул на България в С. Арабия. Проведени бяха срещи в МИЕТ, МВнР, МЗХ и БАИ;

ü  На 26-27 ноември 2013 г. ексзам.-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитиров взе участие в срещата на Управителния съвет на Международния енергиен форум (IEF) в Рияд, С. Арабия и бе приет в саудитското Министерство на търговията и индустрията от зам.-министър Уалид Абдулхалед. На срещата бяха обсъдени инициативи за интензифициране на търговското и инвестиционно сътрудничество между България и Саудитска Арабия;

ü  На 29-30 май 2014 г. в София се състоя визита на саудитска бизнес делегация, водена от г-н Абдулазиз Алнахди, съветник в Министерството на водите и електричеството на Саудитска Арабия, по покана на Българо-саудитската бизнес камара. Саудитската делегация посети изложението „ВОДА СОФИЯ 2014“ с цел запознаване с ефективни технологии за вододобив, водоснабдяване, рехабилитация и изграждане на ВиК и проведе срещи в БТПП и МИЕ.

ü     В периода 28-30 ноември 2017 г. на посещение в Рияд бе официална делегация, водена от министър-председателя г-н Бойко Борисов. Проведен бе широк кръг от разговори в областта на двустранното търговско-икономическо сътрудничество, вкл. по стокообмена, инвестиционните процеси, обучението на кадри и др. Обсъждани бяха възможностите за инвестиране в инфраструктурата и аграрното дело.   Проведена бе бизнес среща на ок. 20 представители на Съвета на саудитските камари с 12 български бизнесмени, вкл. ръководителите на 3 камари (БТПП, КРИБ и АИКБ), с присъствието на българските министри на транспорта и земеделието. Министерството на икономиката бе представено от г-н Александър Манолев, зам.-министър на икономиката, който проведе срещи със зам.-министрите на икономиката, на търговията и на енергетиката, и също със зам.-губернатор по привличането на инвестиции от организацията „САГИЯ“.

ü     След завръщане на делегацията бяха предприети редица действия за изпълнение на постигнатите договорености в областта на двустранното търговско-икономическо сътрудничество:

- Отправена покана за посещение в София на министъра на търговията и инвестициите на Саудитска Арабия, д-р Маджид Бин Абдуллах Ал Касаби,

- Посещение в София на министъра на земеделието на Саудитска Арабия, осъществено през февруари 2018г.,

- Българо-саудитски бизнес форум в София с участието на 17 бизнесмени от Саудитския съвет на търговските камари (15-16 февруари 2018 г.), организиран от БТПП.

От 4 до 6 август 2018 г. визита в Рияд осъществи зам.-министърът на земеделието, храните и горите, г-н Атанас Добрев. Съгласно програмата за посещение зам.-министърът се срещна със саудитския министър на околната среда, водите и земеделието инж. Абдулрахман Ал-Фадли, с изпълнителния директор на организацията САЛИК (Саудитска агенция за инвестиции в селското стопанство и животновъдството) Халед Ал-Абуди и със зам.-министъра на търговията и инвестициите г-н Маджид бин Абдула Ал-Бауарди.

ü   На 8 юли 2020 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Генералната агенция за инвестиции на Саудитска Арабия (Saudi Arabia General Investment Authority (SAGIA)) организираха за първи път онлайн семинар, посветен на бизнес климата в Саудитска Арабия, под надслов Saudi Arabia is open for business. Събитието бе открито от изпълнителния директор на ИАНМСП г-н Бойко Таков и г-н Петър Мойсов, СТИВ-Рияд, и г-н Ракан Алгарави от и Генералната агенция за инвестиции на Саудитска Арабия и в него участие взеха над 40 фирми.

ü   На 29.01.2020 г. премиерът Бойко Борисов се срещна с министъра на външните работи на Кралство Саудитска Арабия принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд, който беше на посещение в София. Премиерът Борисов и Негово Височество принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд отделиха специално внимание на доброто енергийно сътрудничество между двете страни. Министър-председателят Борисов изрази задоволство от участието на Обединение „Консорциум Аркад“ по строителните дейности за разширението на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД от българо-турската граница до българо-сръбската граница. По време на срещата премиерът посочи, че свидетелство за категоричната воля за издигане равнището на връзките между двете държави, е вече функциониращото посолство на България в Рияд, чиято работа дава положителни резултати и създава допълнителни условия за значително улесняване на двустранния диалог и търговско-икономическото сътрудничество.

ü   Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова бе на работно посещение в Кралство Саудитска Арабия в периода 26-29 януари 2021 г. По време на посещението си в столицата Рияд вицепремиерът Николова разговаря с Н. Пр. Ахмед Бин Акил Ал-Хатиб, министър на туризма на Кралство Саудитска Арабия, председател на борда на директорите на Саудитската агенция по туризъм и председател на борда на директорите на Фонда за развитие на туризма, с когото обсъдиха двустранните отношения в областта на туризма. В Рияд вицепремиерът Николова проведе срещи и с управителя на Публичния инвестиционен фонд Н. Пр. Яасир Ал-Румаян, с Джери Инзерило, главен изпълнителен директор на Агенцията за развитие на историческия обект Дирия. По време на срещата си с Абдулхад Алмансури, президент на GACA - Генерален орган на гражданската авиация на Саудитска Арабия беше съобщено, че е финализирана работата по споразумението за въздухоплаване между България и Саудитска Арабия и в най-скоро време министрите на транспорта на двете страни предстои да го подпишат.

ИНВЕСТИЦИИ

По данни на БНБ към края на 2020 г. преките чуждестранни инвестиции на Кралство Саудитска Арабия в Република България са в размер на 4.7 млн. евро.

 

Налице са възможности за привличане на нови саудитски инвестиции в енергетиката, туризма и селското стопанство.

ДОГОВОРНО-ПРАВНА БАЗА НА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ

 

  • 2016,  05 октомври, подписан в София Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия. От българска страна документът е подписан от министъра на туризма Николина Ангелкова, от саудитска – от президента и председател на Борда на директорите на Комисията по туризъм и национално наследство на Саудитска Арабия Н.В. принц Султан бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд

 

  • 2007, 14 април, подписано в Рияд Генерално споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия, утвърдено с РМС № 516/31.07.2007г. Обнародвано в бр. 53/11.07.2009г. на ДВ. В сила от 11 юни 2009г. От българска страна документът е

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg