Сингапур
 

Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул."Княз Александър І" 12
тел:+359 2 940 7688; факс:+359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Сингапур
Юлия Филчева
ул."Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 7784; факс: +359 2 987 4008
u.filcheva@mi.government.bg

Търговско-икономически отношения между Република България и Република Сингапур

1. Стокообмен

(в млн.щ.д.)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Износ

244.7

51.6

59.2

446.0

762.7

377.3

205.2

205

299.2

113.2

23.8

34.4

Внос

10.9

20.8

19.0

17.3

28.0

31.0

30.9

39.6

46.6

44.8

39.3

48.7

Общо

255.6

72.4

78.2

463.3

790.7

408.3

236.1

244.6

345.8

157.9

63.3

83.1

Салдо

233.8

30.8

40.2

428.7

734.7

346.3

174.3

165.4

252.6

68.4

-15.5

-14.3

За 2012 г. общата стойност на стокообмена възлиза на 78.2 млн. щ д.; износ 59.2 млн. щ.д.; внос 19.0 млн. щ.д.

За 2013 г. стокообмена ни със Сингапур е на стойност 463.3 млн. щ.д. Износът възлиза на 446.0 млн. щ.д. вносът е в размер на 17.3 млн. щ.д. Външнотърговското салдо е положително и е в размер на 428.7 млн. щ.д.

За 2014 г. стокообменът между двете страни е на стойност 790.7 млн. щ.д., увеличение с 70.6% спрямо предходната година. Износът възлиза на 762.7 млн. щ.д., отчитайки ръст от 71% спрямо 2013 г. Вносът се равнява на 28 млн. щ.д. Външнотърговското салдо е положително и е в размер на 734.7 млн. щ.д.

Рекордният ръст на износа се дължи на износа на нефтени масла, които са пренасочени от Гибралтар към Сингапур.

За периода януари-юни 2014 г. Сингапур заема 8 място в експортната ни листа.

За 2015 г. стокообменът между двете страни е на стойност 346.3 млн. щ.д., намаление с 52.9% спрямо предходната година. Износът възлиза на 408.3 млн. щ.д., отчитайки спад от 48.4% спрямо 2014 г. Вносът се равнява на 31.0 млн. щ.д. Външнотърговското салдо е положително и е в размер на 346.3 млн. щ.д.

За 2016 г.общата стойност на стокообмена възлиза на 236.1 млн. щ.д., намаление с 42.2% спрямо предходната година. Износът възлиза на 205.2 млн. щ.д., отчитайки намаление от 45.6% спрямо предходната година. Вносът се равнява на 30.9 млн. щ.д. Външнотърговското салдо е положително и е в размер на 174.3 млн. щ.д.

За 2017 г.общата стойност на стокообмена възлиза на 244.6 млн. щ.д., увеличение с 3.6% спрямо предходната година. Износът възлиза на 205 млн. щ.д., отчитайки намаление от 0.1% спрямо предходната година. Вносът се равнява на 39.6 млн. щ.д. Външнотърговското салдо е положително и е в размер на 165.4 млн. щ.д.

За 2018 г. общата стойност на стокообмена възлиза на 345.8 млн. щ.д., увеличение с 41.4% спрямо предходната година. Износът възлиза на 299.2 млн. щ.д., отчитайки увеличение от 46% спрямо предходната година. Вносът се равнява на 46.6 млн. щ.д. Външнотърговското салдо е положително и е в размер на 252.6 млн. щ.д.

За 2019 г. общата стойност на стокообмена възлиза на 157.9 млн. щ.д., намаление с 54.3% спрямо предходната година. Износът възлиза на 113.2 млн. щ.д., отчитайки намаление от 62.2% спрямо 2018 г. Вносът се равнява на 44.7 млн. щ.д. Външнотърговското салдо е положително и е в размер на 68.4 млн. щ.д.

През 2020 г. общата стойност на стокообмена възлиза на 63.3 млн. щ.д., намаление от приблизително 60% спрямо предходната година. Износът възлиза на 23.8 млн. щ.д., отчитайки намаление от близо 79% спрямо 2019 г. Вносът се равнява на 39.3 млн. щ.д. Външнотърговското салдо е отрицателно и е в размер на 15.5 млн. щ.д.

Според предварителните данни за 2021 г. общата стойност на стокообмена възлиза на 83.1 млн. щ.д., увеличение с 31.6% спрямо същия период на предходната година. Износът възлиза на 34.4 млн. щ.д., отчитайки увеличение от 44.6% спрямо редходната година. Вносът се равнява на 48.7 млн. щ.д. Външнотърговското салдо е отрицателно и е в размер на 14.3 млн. щ.д.

2. Водещи стоки  по внос-износ

За 2012 г. най- голям процентен дял в износа ни за Сингапур заемат нефтени масла и масла от битуминозни минерали - 79.92%; електрически апарати за жична телефония или телеграфия – 3.23%; препарати от видовете, използвани за храна на животни – 2.07%.

За същия период най-голям процентен дял във вноса ни от Сингапур заемат: части и принадлежности за превозните средства – 56.61%; сметачни машини – 10.01%; автоматични машини за обработка на информация и техните единици – 9.58%; диоди, транзистори и подобни полупроводникови прибори – 2.92%.

За 2013 г. износът ни за Сингапур се формира основно от: нефтени масла (96.64%); интегрални схеми и електронни микрокомплекти (0.57%); части и принадлежности за автомобилни превозни средства (0.30%); електрически апарати за жична телефония или телеграфия (0.25%); Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове (0.17%) и др.

За същия период най-голям процентен дял във вноса ни от Сингапур заемат: части и принадлежности за превозните средства (44.13%); сметачни машини (13.44%); автоматични машини за обработка на информация и техните единици (11.16%); акрилови полимери в първични форми (3.01 %); предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия (2.90 %) и др.

За 2014 г. износът ни за Сингапур се формира основно от: масла, получени при дестилацията на каменовъглени  катрани при висока температура (406 млн. щ.д.); нефтени масла (339.6 млн. щ.д.); интегрални схеми и електронни микрокомплекти (3.7 млн. щ.д.); електрически апарати за жична телефония (1.1 млн. щ.д.); апаратура за прекъсване (1.1 млн. щ.д.); апаратура за прекъсване, разединяване,  защита,  разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (1.1 млн. щ.д.); табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други подобни, оборудвани с два или повече уреда за управление или електрическо разпределение (0.8 млн. щ.д.); органични тиосъединения (0.8 млн. щ.д.) и др.

За същия период най-голям процентен дял във вноса ни от Сингапур заемат: части и принадлежности за превозните средства (15.9 млн. щ.д.); автоматични машини за обработка на информация (3.8 млн. щ.д.); сметачни машини (2.5 млн. щ.д.); части и принадлежности за уреди за електрическо управление или разпределение (0.6 млн. щ.д.); части и принадлежности за канцеларски машини (0.3 млн. щ.д.) и др.

За 2015 г. износът ни за Сингапур се формира основно от: масла, получени при дестилацията на каменовъглени  катрани при висока температура (92.1%); рафинирана мед и медни сплави в необработен вид (4.3%); интегрални схеми и електронни микрокомплекти (1.3%); апаратура за прекъсване, разединяване,  защита,  разклоняване, включване  или   свързване  на електрически вериги (0.2%); органични тиосъединения (0.16%) и др.

За същия период най-голям процентен дял във вноса ни от Сингапур заемат: части и принадлежности за превозните средства (44.95 %); автоматични машини за обработка на информация (25%); сметачни машини (12.2%); части и принадлежности за сметачни машини и машини за обработка на информацията (2.8%); части и принадлежности за уреди за електрическо управление или разпределение (2.6%) и др.

През 2016 г. износът ни за Сингапур се формира основно от: масла, получени при дестилацията на каменовъглени  катрани при висока температура (74.2%); Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид (18.6%); Интегрални схеми и електронни микрокомплекти (2.3%); Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка (0.5%) и др.

За 2016 най-голям процентен дял във вноса ни от Сингапур заемат: части и принадлежности за превозните средства (42.4 %); автоматични машини за обработка на информация (25.0%); сметачни машини (10.5%); Части и принадлежности (различни от предпазни кутии, обвивки, опаковки и подобни), предназначени изключително или главно за машините  и апаратите  от NN 8469 до 8472 (3.4%); Апаратура за прекъсване, разединяване,  защита,  разклоняване, включване  или   свързване  на електрически вериги (3.01%) и др

През 2017 г. износът ни за Сингапур се формира основно от: масла, получени при дестилацията на каменовъглени  катрани при висока температура (78.6%); Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид (15.7%); Интегрални схеми и електронни микрокомплекти (2.01%); Сурови или необработени тютюни (0.43%) и др.

За 2017 най-голям процентен дял във вноса ни от Сингапур заемат: части и принадлежности за превозните средства (43.4 %); Автоматични машини за обработка на информация (27.4%); Апаратура за прекъсване, разединяване,  защита,  разклоняване, включване  или   свързване  на електрически вериги (8.2%); Електрически акумулатори (7.3%); Електрически апарати за жична телефония или телеграфия (2.1%); и др.

През 2018 г. износът ни за Сингапур се формира основно от: масла, получени при дестилацията на каменовъглени  катрани при висока температура (250.7 млн.щ.д.); Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите (31.2 млн.щ.д.);  Интегрални схеми и електронни микрокомплекти (5.9 млн.щ.д.); Медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати (1.4 млн.щ.д.); Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн (0.8 млн.щ.д.) и др.

През 2018 г. най-голям процентен дял във вноса ни от Сингапур заемат: части и принадлежности за превозните средства (16.3 млн.щ.д.); Автоматични машини за обработка на информация (7 млн.щ.д.); Акрилови полимери в първични форми (4.3 млн.щ.д.); Електрически акумулатори (3.5 млн.щ.д.); Апаратура за прекъсване, разединяване,  защита,  разклоняване, включване  или   свързване  на електрически вериги (2.2 млн.щ.д.) и др.

През 2019 г. износът ни за Сингапур се формира основно от: масла, получени при дестилацията на каменовъглени  катрани при висока температура (94.5 млн.щ.д.); Интегрални схеми и електронни микрокомплекти (3.4 млн.щ.д.); Артикули и съоръжения за физическа култура (3.04 млн.щ.д.); Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн (1.1 млн.щ.д.);  Електрически апарати за жична телефония или телеграфия (1.1 млн.щ.д.) и др.

През 2019 г. най-голям процентен дял във вноса ни от Сингапур заемат: части и принадлежности за превозните средства (20.2 млн.щ.д.); Автоматични машини за обработка на информация (6.7 млн.щ.д.); Други изделия  от пластмаси и изделия  от  другите  материали  от NN 3901 до 3914 (3.1 млн.щ.д.); Акрилови полимери в първични форми (1.3 млн.щ.д.); Инструменти и апарати за измерване или контрол на дебита, нивото, налягането  или  другите променливи  характеристики  на течности или газове (1.3 млн.щ.д.) и др.

През 2020 г. износът ни за Сингапур се формира основно от: масла, получени при дестилацията на каменовъглени  катрани при висока температура (8.5 млн.щ.д.); интегрални схеми и електронни микрокомплекти (4.5 млн.щ.д.); медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати (0.97 млн.щ.д.); механични машини и апарати (0.7 млн.щ.д.); сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн (0.7 млн.щ.д.); медикаменти (0.4 млн.щ.д.) и др.

През същия период най-голям процентен дял във вноса ни от Сингапур заемат: части и принадлежности за превозните средства (16.4 млн.щ.д.); автоматични машини за обработка на информация (8.2 млн.щ.д.); компаси (2.1 млн.щ.д.); други изделия  от пластмаси и изделия  от  другите  материали  от NN 3901 до 3914 (1.8 млн.щ.д.); електрически апарати за жична телефония или телеграфия (1.3 млн.щ.д.) и др.

През 2021 г. износът ни за Сингапур се формира основно от: рафинирана мед и медни сплави (12.01 млн.щ.д.); интегрални схеми и електронни микрокомплекти (8.96 млн.щ.д.); механични машини и апарати (1.7 млн.щ.д.); артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика (1.6 млн.щ.д.); медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати (1.5 млн.щ.д.) и др.

През същия период най-голям процентен дял във вноса ни от Сингапур заемат: части и принадлежности за превозните средства (22.5 млн.щ.д.); автоматични машини за обработка на информация (7.1 млн.щ.д.); интегрални схеми и електронни микрокомплекти (3.7 млн.щ.д.); необработен калай (1.6 млн.щ.д.); сапуни (1.4 млн.щ.д.) и др.

Сингапур е наложил забрана за реклама на тютюневи изделия, въпреки че продажбата на самите тютюневи продукти не е забранена. Забрана е наложена и на някои други стоки и услуги като: фармацевтични продукти, медикаменти, както и на  юридически, медицински и счетоводни услуги.

Алкохол, тютюневи изделия и моторни средства подлежат на обмитяване. Ако се внасят в страната подобни предмети, то те трябва да се декларират.

3. Инвестиции

По данни на БНБ за периода 2010 - 2021 г. нетният поток на преките инвестиции от Сингапур в България възлиза е както следва:

в млн. евро

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Сингапур

-0.2

-0.6

10.3

-8.6

0.3

1.5

-0.6

-0.1

-1.9

0.9

-3.3

2021

-1.2

 

През 2021 г. нетният приток понастоящем се изчислява на -1.2 млн. евро. По данни на БНБ нетната позиция в края на 2021 г. (общата сума на сингапурските инвестиции в България в края на периода) е 3.7 млн. евро.отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg