Словакия
 

Служба по търговско-икономическите въпроси в гр.Прага, с акредитация за Словакия
Георги Стоилов
6, Krakovska Str.
Praha-1, 110 00, Czech Republic
моб тел. +420 601 025 755
e-mail: g.stoilov@mi.government.bg , obchodniradabg@gmail.com
https://www.facebook.com/BGEconOfficeCZ
https://twitter.com/@BGEconOfficeCZ
https://www.linkedin.com/company/стив-чехия

Министерство на икономиката
Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Словакия
Емил Тепавичаров
ул."Княз Александър І"12
тел. +359 2 9407610
e.tepavicharov@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Словашката Република

II. Бизнес компас

 

I. Икономически отношения между България и Словакия

1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Стоко

обмен

%

Износ

%

Внос

%

Салдо

2011

391.7

110.9

280.8

-169.9

2012

455.0

126.1

328.9

-202.8

2013

500.2

9.9

165.2

31.0

335.0

1.8

-169.8

2014

471.9

-5.7

160.5

-2.8

311.4

-7.0

-150.9

2015

547.949

17.3

169.093

8.0

378.856

22.1

-209.763

2016

515.631

-5.9

164.610

-2.7

351.021

-7.3

-186.411

2017

596.958

15.8

207.025

25.8

389.932

11.1

-182.907

2018

610.979

2.3

217.117

4.9

393.862

1.0

-176.745

2019

740.265

21.1

301.298

20.8

438.966

11.4

-137.668

2020

698.891

-5.6

270.371

-10.3

428.520

-2.4

-158.148

1-6 м. 2020

346.449

144.580

201.870

-57.290

1-6 м. 2021

374.247

8.0

129.579

-10.4

244.668

21.2

-115.089

Източник:  Министерство на икономиката

През първите шест месеца на 2021 г. износът възлиза на 129.579 млн. евро, като отбелязва спад с 10% и 24. място сред всички страни по износа. Вносът е 244.668 млн. евро, това е увеличение с 21% и 18. място сред страните. Стокообменът възлиза на 374.247 млн. евро, като има увеличение с 8%. Салдото е отрицателно с -115.089 млн. евро.

През 2020 г. износът е 270.371 млн. евро, това е 20. място и спад от 10%. Вносът е 428.520 млн. евро, това е 19. място и намаление с 2%. Общият стокообмен възлиза на 698.891 млн. евро, като има спад от 5.6%. Основната причина е силно ограничената икономическа активност в двете страни (и техни основни партньори, на които сме поддоставчици, например в автомобилната промишленост) поради пандемията от коронавирус-19. Салдото е отрицателно с -158.148 млн. евро.

През 2019 г. износът възлиза на 301,298 млн. евро, това е 22. място и нарастване с 21%. Вносът е 438,966 млн. евро, това е 20. място и ръст от 11%. Стокообменът възлиза на 740,265 млн. евро, като нараства с 21%. Салдото е отрицателно с -137,668 млн. евро, но отбелязва подобрение с 22%.

През 2018 г. износът е 217.117 млн. евро, 23. място и увеличение с 4.9%. Вносът е 393.862 млн. евро, на 20. място и ръст от 1%. Стокообменът възлиза на 610.979 млн. евро, това е дял от 1.0% от целия ни стокообмен и ръст от 2.3%. Салдото е отрицателно с -176.745 млн. евро. И при износа, и при вноса, и при общия стокообмен през 2018 г. отчитаме рекордно високи стойности за целия период на двустранните търговски отношения.

По отношение на вноса от Словакия продължават, както и през миналите години, да преобладават стоките, за които не съществува или е в ограничени размери подобно производство в България. В тази група влизат основно LCD телевизорите на компаниите “Самсунг”, „Филипс” и “Сони”, произведени в Словакия и друга битова техника, пътнически автомобили и авточасти, електро- и техническо оборудване и др. Независимо от кризисните периоди в миналото вносът на тези стоки е относително стабилен предвид търсенето и потреблението им в България.

2. Водещи стоки

Водещи стоки в износа през 2020 г.

 

Сорт по EXP - EUR'000

Експорт FOB

 

мес. 1-12 2020/мес. 1-12 2019

+/- %

2020

%

Дял

ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ

-6,4

27 968 662,2

100

Общо за Словашка Република

-10,3

270 371,6

1,0

Код

МТ

Общо за 80-те водещи стоки:

-7,6

247 707,4

91,6

8504

Електрически трансформатори, статични електрически  преобразуватели (токоизправители), индуктивни бобини и дросели

-30,8

37 302,3

13,8

3826

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно]

35,0

33 009,3

12,2

8431

Части, предназначени за машините или апаратите от NN 8425 до 8430

-22,5

31 608,1

11,7

7901

Необработен цинк

-37,8

21 461,5

7,9

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

1,4

7 993,2

3,0

8538

Части, предназначени  за  уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

3,4

7 046,6

2,6

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за  телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

39,1

5 493,6

2,0

3004

Медикаменти (с изкл. на продуктите от NN 3002, 3005 или  3006)

82,0

5 448,7

2,0

6404

Обувки с външни ходила от каучук, пластмаси, естествена или възстановена кожа и горна част от текстилни материали

1 634,0

4 589,7

1,7

7007

Предпазно стъкло, състоящо се от закалено стъкло или формирано от срещуположно залепени листа

-12,5

4 216,9

1,6

Източник:  Министерство на икономиката

Водещи стоки във вноса през 2020 г.

Сорт по IMP - EUR'000

Импорт CIF

 

 

мес. 1-12 2020 / мес. 1-12 2019

2020

%

Дял

 

ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ

30 729 996,9

100

 

Общо за Словашка Република

428 520,2

1,4

 

Код МТ

Общо за 80-те водещи стоки:

381 181,7

89,0

 

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, вкл. кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за  телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

148 105,4

34,6

 

8528

Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден радиоприемник или апарат за  записване или възпроизвеждане на звук или образ; видеомонитори и видеопрожектори

56 722,7

13,2

 

8516

Електрически бойлери и бързовари; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за подобни приложения; електронагревателни апарати за фризьорски цели

10 853,2

2,5

 

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази  информация, неупоменати, нито включени другаде

9 396,4

2,2

 

1803

Какаова маса, дори обезмаслена

9 366,1

2,2

 

4802

Хартии и картони, непокрити, от видовете, използвани за писане, печатане или други графични цели, и за карти или за ленти за перфориране, различни от хартиите от NN 4801 или 4803

8 288,5

1,9

 

8431

Части, за  машините или апаратите от NN 8425 до 8430

5 728,7

1,3

 

7601

Необработен алуминий

5 478,3

1,3

 

8508

Електромеханични инструменти с вграден електрически двигател, за ръчна употреба

5 401,7

1,3

 

8537

Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други подобни, оборудвани с  два  или повече  уреда  от позиции NN 8535  или 8536 за управление или електрическо разпределение

5 278,7

1,2

Източник:  Министерство на икономиката

 

Съществуват нереализирани възможности за навлизане на български фирми на словашкия пазар, както и за съвместна дейност на български и словашки фирми в различни области:

а) Автомобилостроене – в момента автомобилната промишленост в Словакия съставлява над 30% от цялата промишленост на страната. Словашките фирми, които са доставчици на големите автомобилостроителни компании биха могли да установят партньорски отношения с български фирми като поддоставчици на определени възли, детайли и оборудване за автомобилните заводи в страната.

б) Производство на строителна и малогабаритна земеделска техника- България представлява интерес за коопериране в производството на подобна техника във връзка с прогресивно нарастващите нужди от подобна механизация на българския пазар и близостта на други перспективни пазари - Румъния, Македония, Сърбия.

в) Осъществяване на инфраструктурни проекти – В момента в България са налице голям брой фирми с достатъчен опит в изграждане на пътна инфраструктура и ремонт на съществуващата пътна мрежа. Практиката показва, че българските фирми в тази област страдат от един основен недостатък като липса на достатъчно специализирана техника и ноу-хау, затова често пъти търговете за различните обекти се печелят от чужди фирми. Интерес в тази насока проявяват и добри словашки фирми, с активна дейност на местния пазар и в региона.

г) Хранителна промишленост – Традиционно силният отрасъл за България преживя сътресения през последните години след приемането на нашата страна в ЕС поради повишените изисквания към продукцията на производителите и необходимостта от различни сертификати, които голяма част от малките фирми и частните производители не успяват да покрият, особено в животновъдството и аграрния сектор. Този факт доведе до липса на основни стоки българско производство на пазара, като например месо и месни продукти, което наложи да бъдат заместени с внос от чужбина. В тази насока продължава да има възможности за включването на нови фирми в тази търговия.

3. Инвестиции

Стойност на инвестициите по години (млн. евро)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5.9

15.4

-13.0

0.4

6.6

-0.7

8.3

-1.1

-2.3

9.4

-1.0

0.8

11.8

Източник: БНБ, нетни трансакции

През 2016 г. словашките инвестиции  са -2.3 млн. евро. През  2017 г. те са 9.4 млн. евро. През 2018 г. те са отрицателни с -1.0 млн. евро.

През 2019 г. отчетените словашки инвестиции у нас са 0.8 млн. евро.

През 2020 г. по предварителни данни те възлизат на 11.8 милиона евро.

През първите три месеца на 2021 г. те са 2.1 млн. евро, а през второто тримесечие са отрицателни с -1.1 млн. евро.

Към края на юни 2021 г. общият им размер възлиза на 62.2 млн. евро.

Отделни словашки фирми проявяват интерес за инвестиране в България, но до момента най-значимата инвестиция от Словакия е изкупуването на 99% от акциите на ЕВРОБАНК от словашкия фонд „Иструкапитал“.

За разширяване на взаимното сътрудничество между двете страни би допринесло създаването на смесени предприятия, особено като се имат предвид съществуващите вече връзки между предприятията от двете страни в близкото минало.

4. Туризъм

Словашки туристи посетили България

Година

Брой

Туристи

Изменение спрямо

предходна година

2011

59 555

-1.3%

2012

56 920

-4.4%

2013

55 080

-3.2%

2014

73 295

33.1%

2015

63 887

-12.8%

2016

69 815

9.3

2017

74 358

6.5

2018

81 041

9.0

2019

77 098

-4.9

2020

2 700

-94.0

2021, 1-6 месец

3 130

-1.6

Източник: Министерство на туризма

През първите шест месеца на 2021 г. словашките туристи у нас са 3 130 души, това е 29. място (15. място в ЕС), като има лек спад от -1.6%.

Въвеждането на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) променя  метода за отчитане на броя на туристите. Поради тази причина броя на туристите през 2020 г. не е съпоставим с предходни години. От началото на 2020 г. до 20 декември близо 2700 словашки туристи са пренощували в местата за настаняване в България по данни от ЕСТИ. Основната част от тях са пристигнали в България с цел морски или бизнес туризъм. По данни на НСИ отчетеният спад  на словашки туристи  за периода януари – декември 2020 г. е 94%, като проучването на НСИ обхваща места за настаняване с 10 и повече легла.

Статистическото изследване за броя българи, пътували по държави за периода временно е прекратено, поради ограниченията, наложени от правителствата заради пандемията.

През 2019 г. словашките туристи са 77 098 души, това е 22. място (14. място в ЕС) и спад от 4.9% или с 3943 души. Българските туристи в Словакия за периода са 38 231 души, това е 20. място и спад от 2.4% или с 954 души.

През 2018 г. словашките туристи са 81 041 души, това е 21. място (13. място в ЕС) и увеличение с 9% или с 6 683 души. Българските туристи в Словакия за периода са 39 185 души, това е 18. място и увеличение с 14.2% (или с 4 882 души).

През последните години България участва в изложението “Словакия тур” в Братислава.

5. Договорно-правна база

В областта на двустранните икономически отношения между двете страни са подписани следните междуправителствени документи. В ход е предоговаряне на правната база в следствие приемането на двете страни в ЕС:

- Договор между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави - членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз Подписан на 25 април 2005 г. в Люксембург, в сила от 12 май 2005 г.

- Спогодба за икономическо и научно-техническо сътрудничество, подписана на 31 май 1995 г. в Братислава, в сила от 29 септември 1995 г.

- Спогодба за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, подписана на 21 юни 1994 г. в Братислава, в сила от 9 март 1995 г.

- Спогодба за сътрудничество в областта на гражданската авиация, подписано на 8 декември 1995 г. в София, в сила от 9 май 1996 г.

- Спогодба за сътрудничество в областта на туризма, 3 декември 1997 г., Братислава;

- Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, 12 ноември 1999 г., в сила от 01.01.2001 г.;

- Спогодба за взаимното признаване на сертификатите и изпитанията за качество на стоките, 15 април 2000 г.

- Спогодба за комбинираните превози между двете страни, подписана на 14 юни 2000 г.

- Меморандум за сътрудничество между Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Министерство на икономиката на Словашката Република, подписан на 21.11.2007 г. в София.

- Споразумение за сътрудничество между Българска агенция за инвестиции и Словашката агенция за инвестиции и търговия, подписано на 22.01.2010 г. в Братислава.

На 25 – 26 юни 2012 г. в Братислава се проведе Второто заседание на смесената българо-словашка консултативна комисия за икономическо сътрудничество.

Третото заседание на Смесената българо-словашка консултативна комисия за икономическо сътрудничество се проведе на 23 ноември 2015 г. в София. Като извод от работата на Комисията може да се обобщи, че в бъдещото сътрудничество със Словакия се очертават следните приоритетни области:

- Промишлено коопериране в областта на производството на части за автомобили;

- Иновации и инвестиции в областта на ИКТ и стартиращи компании;

- Инфраструктурни проекти;

- Сътрудничество в областта на  ядрената енергетика;

- Осъществяването на проекта за газопровод „Ийстринг”;

- Сътрудничество в научно-изследователската и развойна дейност.

Беше договорено Четвъртата сесия на Смесената българо-словашка комисия за икономическо сътрудничество да се проведе в Словакия.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg