Списък на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за експертна длъжност в отдел „Управление на риска, контрол и сигурност“, главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката
 
22 ноември 2021

Списък на допуснатите кандидати

подали заявление за участие в конкурс за длъжност "младши експерт" в отдел "Управление на риска, контрол и сигурност", главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката

1. Цветелина Кръстева Андонова

2. Мартин Пенчев Лесев

3. Мариана Павлова Иванова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 13.12.2021 г. (понеделник) от 10.30 часа в сградата на Министерството на икономиката, находяща се на ул. "Княз Александър" I, № 12, голяма зала.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 13.12.2021 г. (същия ден) от 13.30 ч. в сградата на Министерство на икономиката на ул. "6-ти септември" № 21.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят предпазна маска, зелен сертификат, документ за самоличност и син химикал.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурсна процедура за длъжността "младши експерт" в отдел "Управление на риска, контрол и сигурност", главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката

Съгласно обявеният начин на провеждане на първия етап от конкурсната процедура, конкурсната комисия е подготвила три варианта на тест. Тестът е с продължителност 60 мин. и включва 25 затворени въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Всеки въпрос носи 1 точка. Максимален брой на точките – 25. Минималният резултат, при който теста ще се счита за успешно издържан е 17 точки, което се равнява на оценка 4.20. За всеки следващ верен отговор се добавя към оценката 0,10. Максималната оценка е 5,00 при 25 верни отговора. Скала за оценяване:

Оценяване:

Точки/Оценка

17 точки – 4.20

18 точки – 4.30

19 точки – 4.40

20 точки – 4.50

21 точки – 4.60

22 точки – 4.70

23 точки – 4.80

24 точки – 4.90

25 точки – 5.00

До следващият етап от конкурса /интервю/ се допускат кандидатите получили минимум 17 точки. Интервюто ще включва събеседване на членовете на комисията с кандидатите. Минимална оценка от интервюто, при която интервюто се счита за успешно – 4,00. Максимална оценка от интервюто – 5,00.

Комисията определи коефициентите на тежест с които се умножават резултатите на кандидатите от теста – коефициент 3, от интервюто – коефициент 5.

Окончателният резултат от теста и интервюто се определя, както следва:

(Резултата от теста x 3) + (Резултата от интервюто x 5) = Окончателен резултат

Препоръчителна литература,която кандидатите могат да ползват при подготовката за конкурса:

1. Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;

2. Административнопроцесуален кодекс;

3. Закон за администрацията;

4. Закон за държавния служител;

5. Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове;

6. Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове;

7. Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ;

8. Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН;

9. Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове;

10. Постановление № 162 на Министерския съвет от 05 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.;

11. Устройствен правилник на Министерство на икономиката;

12. Глава 10 от Наръчник по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" https://opic.bg/opik/narchnik-na-upravlyavashchiya-organ

 

Председател на конкурсната комисия:

ЕВЕЛИНА ЗАХАРИЕВА /п/

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg