Списък на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурсна процедура за длъжността „Заместник главен директор“ на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“
 

Списък на допуснатите кандидати

подали заявление за участие в конкурсна процедура за длъжността "Заместник главен директор" на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

 

1. ИВАЙЛО ЛИСИЧКОВ

2. ЕЛИЦА ШЕНКОВА

3. СТАНИСЛАВА ЯЛЪМОВА

4. ИРИНА НЕНОВА

5. ЗОРНИЦА СТОЯНОВА

Няма недопуснати кандидати.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на писмена разработка на 07.12.2021 г. (вторник) от 10:00 часа в сградата на Министерство на икономиката, находяща се на ул. "Княз Александър I" № 12, етаж 2, голяма зала.

Интервюто с кандидатите успешно представили се на писмената разработка, ще се проведе на 10.12.2021 г. (петък) в сградата на МИ находяща се на ул. "6-ти септември" № 21.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Система за

определяне на резултатите при провеждането на конкурсна процедура за длъжността "Заместник главен директор" на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

 

Конкурсната процедура ще се проведе в два етапа – писмена разработка и интервю. До интервюто ще бъдат допуснати само кандидатите, които са преминали успешно първия етап от процедурата, а именно писмената разработка, съгласно посочените по-долу условия.

Съгласно обявеният начин на провеждане на първия етап от конкурсната процедура, конкурсната комисия е подготвила три различни варианти за писмена разработка на икономическа тематика, свързана с основните функции на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност. Приети са следните критерии за оценка, по които ще бъдат оценявани писмените разработки на кандидатите:

- пълнота на обхвата на най-важните параметри, представляващи съдържанието на темата;

- точност, яснота, изчерпателност и логичност на изложението (увод, същинска част, анализ и заключение);

- актуалност и достоверност на изложението и аргументиранe на изводите;

- наличие на изводи и препоръки;

- изразяване, стил и писмено оформяне на писмената разработка.

Писмените разработки се проверяват от трима членове на конкурсната комисия, които независимо един от друг преценяват  представянето на кандидатите по 5-степенната скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.

Оценяване:

1 – не отговаря на изискванията;

2 – в малка степен отговаря на изискванията;

3 – в средна степен отговаря на изискванията;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията;

5 – напълно отговаря на изискванията.

 

До следващият етап от конкурса /интервю/ се допускат кандидатите получили резултат  от писмения изпит – оценка 4.

Минималният резултат от интервюто, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал е оценка 4.

Коефициентите на тежест, с които се умножават резултатите на кандидатите от писмената разработка и интервюто са, както следва: резултат от писмения изпит – коефициент 3, резултат от интервюто – коефициент 5.

По този начин, окончателният резултат от конкурса се формира по следния начин:

(Резултат от писмения изпит x 3) + (Резултат от интервюто x 5) = Окончателен резултат

 

При подготовката за конкурса, кандидатите могат да ползват следните документи:

1. Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета

2. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд "Убежище, миграция и интеграция", фонд "Вътрешна сигурност" и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика

3. Регламент ( № 651 2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора Общ регламент за групово освобождаване ОРГО

4. Регламент ( № 1407 2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis

5. Административно процесуален кодекс

6. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

7.Закон за държавните помощи

8. Закон за обществените поръчки и Правилник за неговото прилагане

9. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 5.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.

11. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 на МС от 1.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

12. Постановление № 189 от 28 юли 2016 година за определяне на националните правила за допустимост на разходите по програмите съфинансирани от ЕСИФ за програмен период 2014 2020 г.

13. НАРЕДБА за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове.

14. НАРЕДБА за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

15. НАРЕДБА № Н-3 от 22.05.2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество.

 

Председател на конкурсната комисия:

Илияна Илиева

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg