Списък на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурсна процедура за ръководна длъжност в отдел „Изпълнение на проекти“, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“
 
22 ноември 2021

Списък на допуснатите кандидати

подали заявление за участие в конкурсна процедура за длъжността "Началник на сектор" "Техническо изпълнение", отдел "Изпълнение на проекти", Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", Министерство на икономиката

 

1.Зорница Стоянова

2.Спиридон Александров

3.Владимир Благоев

4.Мануела Денева-Митева

Няма недопуснати кандидати.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 02.12.2021 г. (четвъртък) от 10:30 часа в сградата на Министерство на икономиката, находяща се на ул. "Княз Александър I" № 12, етаж 2, голяма зала.

Интервюто с кандидатите успешно издържали теста, ще се проведе в същия ден в сградата на МИ находяща се на ул. "6-ти септември" № 21.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

 

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурсна процедура за длъжността "Началник на сектор" "Техническо изпълнение", отдел "Изпълнение на проекти", Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

 

Конкурсната процедура ще се проведе в два етапа – тест и интервю. До интервюто ще бъдат допуснати само кандидатите, които са преминали успешно първия етап от процедурата, а именно теста, съгласно посочените по-долу условия.

Съгласно обявеният начин на провеждане на първия етап от конкурсната процедура, конкурсната комисия е подготвила три варианта на тест. Теста включва 30 затворени въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Всеки въпрос носи 1 точка.

Минималният резултат, при който тестът ще се счита за успешно издържан е 20 точки, което се равнява на оценка 4,00. За всяка следваща точка към оценката се добавя 0.10. Максималната оценка е 5,00 при 30 верни отговора.

Скала за оценяване:

Точки/Оценка

20 точки – 4.00

21 точки – 4.10

22 точки - 4.20

23 точки – 4.30

24 точки - 4.40

25 точки – 4.50

26 точки - 4.60

27 точки – 4.70

28 точки – 4.80

29 точки – 4.90

30 точки – 5.00

До следващия етап от конкурса /интервю/ се допускат кандидатите получили минимум 20 точки. Продължителност за провеждане на теста – 60 мин.

Минималният резултат от интервюто, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал е оценка 4.

Комисията определи коефициентите на тежест с които се умножават резултатите на кандидатите от теста – коефициент 3, от интервюто – коефициент 5.

Окончателният резултат от теста и интервюто се определя, както следва:

(Резултата от теста x 3) + (Резултата от интервюто x 5) = Окончателен резултат

При подготовката за конкурса, кандидатите могат да ползват следните документи:

1. Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.

2. Закон за администрацията;

3. Закон за държавния служител;

4. Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове;

5. Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ;

6. Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН;

7. Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове;

8. Устройствен правилник на Министерство на икономиката;

9. Глава 7 от Наръчник по Оперативна програма "Иновации и конкурентостопосност" https://opic.bg/opik/narchnik-na-upravlyavashchiya-organ

 

Председател на конкурсната комисия:

Ивайло Бойчев

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg