Списък на допуснатите/недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност “главен експерт“ в отдел „Регистриране и контрол на спирт, дестилати, спиртни напитки и на дейности и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни“, дирекция „Регистриране, лиц
 
17 септември 2020

Списък на допуснатите кандидати

подали заявление за участие в конкурс за длъжност “главен експерт“ в отдел „Регистриране и контрол на спирт, дестилати, спиртни напитки и на дейности и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни“, дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“,  в Министерство на икономиката

 

  1. ПЕТЯ ДИМИТРОВА ЙОНЧЕВА
  2. МИХАИЛ НИКОЛОВ ДЯНКОВ

Списък на недопуснатите кандидати

подали заявление за участие в конкурс за длъжност “главен експерт“ в отдел „Регистриране и контрол на спирт, дестилати, спиртни напитки и на дейности и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни“, дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“,  в Министерство на икономиката

Николай Здравков Ананиев - - Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл – кандидатът не е представил необходимите документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка;) съгласно т. 4, булет 4 от обявлението за конкурса, от които да е видно наличието на професионален опит от 4 години в областта на валутното законодателство и валутния контрол, и/или присъден III младши ранг

Система

за определяне на резултатите при провеждането на конкурсна процедура за длъжност “главен експерт“в отдел „Регистриране и контрол на спирт, дестилати, спиртни напитки и на дейности и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни“, дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

 

Допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурсната процедура, трябва да се явят на тест на 01.10.2020 г. (четвъртък) от 10.00 часа, в сградата на Министерство на икономиката, находяща се на ул. „Княз Александър I“ № 12, голяма зала.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят предпазна маска, документ за самоличност и син химикал.

Конкурсната процедура ще се проведе в два етапа – тест и интервю. До интервюто се допускат само кандидатите, които са преминали успешно първия етап от процедурата, а именно теста, съгласно посочените по-долу условия.

Съгласно обявения начин на провеждане на първия етап от конкурсната процедура, конкурсната комисия е подготвила три варианта на тест.

Всеки от трите варианта на тест включва 20 затворени въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Всеки въпрос носи 1 точка. Максимален брой на точките – 20. Минималният резултат, при който теста ще се счита за успешно издържан е 15 точки, което се равнява на оценка 4.50. За всеки следващ верен отговор се добавя към оценката 0,10. Максималната оценка е 5,00 при 20 верни отговора.

Скала за оценяване:

Оценяване:

Точки/Оценка

15 точки – 4.50

16 точки – 4.60

17 точки – 4.70

18 точки – 4.80

19 точки – 4.90

20 точки – 5.00

До следващия етап от конкурса /интервю/ се допускат кандидатите получили минимум 15 точки. Продължителност за провеждане на теста – 60 мин.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 01.10.2020 г. (четвъртък) в същата сграда, като ще включва събеседване на членовете на комисията с кандидатите.

Коефициентите на тежест, с които се умножават резултатите на кандидатите от теста и интервюто са, както следва: резултат от теста – коефициент 3, резултат от интервюто – коефициент 5.

По този начин, окончателният резултат от конкурса се формира по следния начин:

(Резултат от теста x 3) + (Резултат от интервюто x 5) = Окончателен резултат

Интервюто ще включва събеседване на членовете на комисията с кандидатите. Минимална оценка, при която интервюто се счита за успешно – 4,00. Максимална оценка от интервюто – 5,00.

При подготовката за конкурса, кандидатите могат да ползват следните нормативни актове и документи:

Национално законодателство

  1. Валутен закон (обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г., посл. изм. и доп., бр. 14 от 18.02.2020 г.);
  2. Наредба за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, приета с ПМС № 181 от 2004 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2004 г., посл. изм. и доп., бр. 20 от 2020 г.;
  3. НАРЕДБА № Н-1 от 1.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон, издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 10 от 2012 г., изм. и доп., бр. 98 от 2012 г.;
  4. Закон за администрацията;
  5. Закон за държавния служител.

Европейско законодателство

  1. Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета от 20 декември 2002 година относно въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти;
  2. Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави-членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (Текст от значение за ЕИП);

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Константин Марков/п/

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката