"Техностарт 3 - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"
 

На вниманието на всички кандидати, преминали интервюта по проект "Техностарт 3":

На 20.10.2017 г. бе утвърден от Министъра на икономиката Протокола на Оценяващият комитет, с който се предлагат за финансиране с безвъзмездна финансова помощ, следните 14 кандидата по проекта:

Виж Списъка на одобрените за финансиране кандидати по проект "Техностарт 3".

 

На вниманието на всички кандидати по проект "Техностарт 3":

Интервютата с класираните кандидати ще бъдат проведени в периода от 18.09. - 21.09.2017 г. и 26.09.2017 г. (резервна дата) в сградата на министерството на икономиката, гр.София, ул.Славянска №8, ет.3, малка зала, при следният график:

График на интервюта за 18.09.2017 г.

График на интервюта за 19.09.2017 г.

График на интервюта за 20.09.2017 г.

График на интервюта за 21.09.2017 г.

График на интервюта за 26.09.2017 г.

С Протокол от 31-ви август 2017 г. от заседание на членовете на Екипа по проект "Техностарт 3" са обобщени резултатите от извършената експертна оценката на кандидатурите и на класираните за етапа на интервю кандидати, както следва:

Списък на допуснати кандидати до етап на интервю.

Списък на недопуснати кандидати до етап на интервю.

С Протокол от 12-ти юли 2017 г. от заседание на членовете на Екипа по проект "Техностарт 3", определени за оценка на административното съответствие, са обобщени резултатите от оценката на всички подадени кандидатури по проекта, както следва:

Списък на одобрени кандидати на етап Оценка на административното съответствие.

Списък на отхвърлени кандидати на етап Оценка на административното съответствие.

Кандидатурите, които са одобрени на етап Оценка на административното съответствие се предават за извършване на експертна оценка.

 

Виж Въпроси и Отговори по проект "Техностарт 3":

Въпроси и отговори №1-№10

Въпроси и отговори №11-№20

Въпроси и отговори №21-№30

Въпроси и отговори №31-№40

Въпроси и отговори №41-№50

Въпроси и отговори №51-№60

Въпроси и отговори №61-№70

Въпроси и отговори №71-№80

Със Заповед №РД-16-402/28.03.2017 г. на министъра на икономиката се утвърждава Оперативно ръководство за 2017 г. по проект "Техностарт 3 - Насърчаване на иновационната активност на младите хора" и считано от 29.03.2017 г. се обявява Национален конкурс за кандидатстване по проекта.

Крайният срок за кандидатстване по проекта и подаване на документите е до 29.05.2017 г., включително.

Проектът е в изпълнение на приоритетни области №1 "Предприемачество" и №9 "Умения и иновации" от Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 -2020 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е до 270 000лв.

Целта на проекта е да се стимулират млади предприемачи - студенти, докторанти и дипломирани в най-ранният етап от предприемаческия цикъл - момента на разработена бизнес идея. В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 90% от общия размер на финансиране или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план.

За да получи финансиране на проекта, всеки одобрен кандидат за финансиране трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон и да осигури задължителен собствен принос от 10% от общия размер на финансиране или до 2 200 лева за всеки одобрен бизнес план.

Допустими кандидати по проекта:

 1. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са студенти през учебната 2016 - 2017 г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона на висшето образование, независимо от формата на обучение.
 2. Физически лица - български граждани, които са студенти през учебната 2016 - 2017 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна, независимо от формата на обучение.
 3. Физически лица - български и чуждестранни граждани, дипломирани с образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2015 г., 2016 г. или 2017 г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона за висшето образование.
 4. Физически лица - български граждани, дипломирани с образователно-квалификациона степен Бакалавър или Магистър през 2015 г., 2016 г. или 2017 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна.
 5. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са докторанти, през учебната 2015 г., 2016 г. или 2017 г в България или в чужбина.
 6. Лицата по т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 към момента на кандидатстване да нямат регистрирана фирма, както и свързаните с тях лица да не притежават фирма с предмет на дейност, сходен с бъдещият им бизнес.
 7. Желаят да разработят жизнеспособен бизнес план и да го защитят в конкурса.
 8. При одобрен бизнес план да регистрират фирма на територията на Република България, съгласно българското законодателство.

Кандидатстване по проекта:

Преди да попълнят документите за участие, моля кандидатите да се запознаят с Оперативното ръководство за 2017 г. по Проект "Техностарт 3 - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България".

Кандидатстването по проекта се осъществява чрез подаване на следните документи за участие:

 1. Заявление за участие (по образец) - Приложение 1
 2. Декларация от Кандидата за липса на свързаност (по образец) - Приложение 2
 3. Декларация от Кандидата за отсъствие на обстоятелствата по т.II от Раздел първи, Глава трета от Оперативното ръководство (по образец) - Приложение 3
 4. Бизнес план (по образец) - Приложение 4
 5. За студенти, учещи в България– Уверение от ВУЗ (оригинал).
 6. За студенти и докторанти, учещи в чужбина, документ удостоверяващ, че кандидата е студент или докторант в учебното заведение на страната (оригинал).
 7. За докторанти, учещи в България – Уверение от ВУЗ или Научен институт (оригинал).
 8. За лицата с докторска степен, защитена в чужбина - документ, удостоверяващ че кандидата е доктор от съответното учебно заведение или институт на страната (копие).
 9. За завършили в България или в чужбина – диплома за завършено висше образование (копие) или Уверение от ВУЗ за завършено висше образование (оригинал).
 10. Свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му (оригинал).
 11. Удостоверение от Национална агенция за приходите (НАП) за липса на задължения на кандидата, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му (оригинал).
 12. Удостоверение от общината по седалище на кандидата за липса на задължения на кандидата, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му (оригинал).

ВАЖНО: При попълване на Бизнес плана (Приложение 4), кандидатите следва да опишат подбробно и много ясно бизнес идеята си. Бизнес плана ще се оценява по два критерия - жизнеспособност и иновативност на бизнеса.

ВАЖНО: Документите, издадени от чуждестранен ВУЗ или институт следва да бъдат представени в легализиран превод.

Конкурсната документация се подава по един от следните начини:

 1. Лично или чрез упълномощено лице в деловодството на Министерството на икономиката от 09.00 до 17.30 часа на адрес – 1052 София, ул. "Славянска" №8.
 2. По пощата на адрес – 1052 София, ул. "Славянска" №8 – Министерство на икономиката.

Подаваните документи по един от някои от горепосочените начини следва да съдържат заглавна страница А4 със следното обозначение:

На вниманието на:

Ръководителя на екип по проект "Техностарт 3 - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"

Проект "Техностарт 3 - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"

Кандидат: (име на кандидата)

Адрес за кореспонденция:

Телефон:

E-маil:

Кандидатите могат да задават въпроси по време на кандидатстването по проекта на електронен адрес - tehnostart@mi.government.bg

Допустими икономически дейности съгласно КИД 2008 по проекта:

Проект "Техностарт 3" финансира стартиращи фирми само в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност.

Потенциалните кандидати трябва да развиват основната си икономическа дейност и да я декларират в бизнес плана си, в следните допустими сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г. (КИД-2008), утвърдена от Националния статистически институт:

 1. Целият Сектор С - "Преработваща промишленост", с изключение на помощите за които Регламент (ЕС) 1407/2013 от 18 декември 2013 не се прилага (виж тук изключените - Регламент 1407/2013 и Приложение_чл. 32_Договора_ЕС).
 2. Сектор М - "Професионални дейности и научни изследвания" – само кодове от раздел М72 "Научноизследователска и развойна дейност".

Допустими разходи за финансиране по проекта:

Допустими разходи от безвъзмездната финансова помощ и собственото финансово участие са следните:

 1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана(признава се цялата отчетна стойност на актива), в т.ч. придобиване на компютри и хардуер, на стопански инвентар, на оборудване, машини и съоръжения и на други ДМА, с изключение на мобилни телефони.
 2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана(признава се цялата отчетна стойност на актива), в т.ч. придобиване на програмни продукти (софтуер), изработване на интернет страница, регистрация на нови продукти/услуги, патенти, лицензи, търговски марки, полезен модел или промишлен дизайн и други подобни права и активи и придобиване на вътрешносъздадени нематериални активи, съгласно условията на НСС 38.
 3. Разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения, необходими за изпълнението на дейността по бизнес плана, но не повече от 15% от общите допустими разходи.
 4. Разходи за закупуване на материали и консумативи, свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана.
 5. Разходи за външни услуги, свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана, в т.ч: разходи за услуги, свързани с иновативния продукт, услуга или процес, разработване и разпространение на промоционални материали за иновативния продукт, услуга или процес, наем на зали и техника за организиране на промоционални събития в България за популяризиране на иновативния продукт, услуга или процес, хостинг и домейн на интернет страница,абонаментна такса за интернет достъп, счетоводни услуги, но не повече от 8% от общите допустими разходи и консултантски услуги, но не повече от 5% от общите допустими разходи.
 6. Разходи за банкови такси, свързани с обслужване на ескроу банковата сметка по проекта.
 7. Данък добавена стойност на горепосочените допустими разходи, само в случаите на бенефициери, които нямат регистрация по ДДС съгласно Закона за данък върху добавената стойност.

Критериите за оценка по проекта:

Оценката за кандидатстване се извършва на три етапа:

 1. Оценка на административното съответствие на кандидата съгласно изискванията по проекта и подадената документация.
 2. Експертна оценка на подадените бизнес планове.
 3. Окончателна оценка от Оценяващ комитет чрез провеждане на интервю.

Приложения към проект "Техностарт 3 " за попълване от кандидати:

Приложение №1 (Заявление за участие)

Приложение №2 (Декларация от кандидата за липса на свързаност)

Приложение №3 (Декларация от кандидата за отсъствие на обстоятелствата по т.II, раздел първи, глава трета от Оперативното ръководство)

Приложение №4 (Формуляр за бизнес план от кандидата)

Приложения към проект "Техностарт 2" за информация:

КИД_2008

Приложение №5 (Проект на договор)

Приложение №6 (Формуляр за мониторинг и проведена среща)

Приложение №7 (Доклад за реализиране на бизнес плана)

Приложение №8 (Декларация за липса на свързаност с доставчика на стоката/услугата)

Приложение №9 (Списък за проверка на документи)

Приложение №10 (Протокол от заседание на членове на екипа, определени за оценка на административоното съответствие)

Приложение №11 (Система за оценка на подадените бизнес планове)

Приложение №12 (Формуляр за оценка на бизнес план)

Приложение №13 (Протокол от заседание на екипа за класиране на кандидати след експертна оценка)

Приложение №14 (Протокол от заседание на Оценяващ комитет)

Приложение №15 (Декларация от одобрени кандидати за отсъствие на обстоятелствата по т.II, раздел първи, глава трета от Оперативното ръководство)

Приложение №16 (Доклад за развитието на стартираща фирма)

Приложение №17 (Индивидуален формуляр за оценка от Оценяващ комитет)

Приложение №18 (Обобщен формуляр от оценка на Оценяващ комитет)

Приложение №19 (Протокол за одобрение/неодобрение изплащането на сумата от ескроу сметката)

Приложение №20 (Декларация от служителите на МИ за липса на свързаност с кандидата)

Приложение №21 (Опис на документи)

Регламент De minimis 1407/2013 г.

Приложение_чл. 32_от_Договора_ЕС

Декларация за минимални помощи

Декларация за малки и средни предприятия

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg