Украйна
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Киев

Стефан Софрониев

ул. "Госпитальная" 1, 01023 Киев, Украйна
тел.: +38 044 234 6973; +38 063 496 7242
факс: +38 044 234 6973
e-mail:
s.sofroniev@mi.government.bg
https://www.facebook.com/стив-украйна-1848477062074774/
https://twitter.com/BGEconOfficeUA
https://www.linkedin.com/in/стив-украйна-bgeconofficeua/

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Одеса

Николай Димитров

ул. "Посмитного" № 9, 65062 Одеса, Украйна
тел.: +38 048 7466558;
(+38) 097 063 0274
факс: +38 048 7465023
e-mail:
n.dimitrov@mi.government.bg

Министерство на икономиката

Деница Колинс

Началник на отдел „Руска федерация, страни от ОНД и Грузия“
Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“
ул. "Княз Александър І" 12, София
тел.: +359 2 940 7908
e-mail: d.collins@mi.government.bg

Референт за Украйна в дирекция „Външноикономическо сътрудничество“
Богдана Григорова
ул. "Княз Александър І" 12, София
тел. +359 2 940 7789
e-mail:
b.grigorova@mi.government.bg

І. Бизнес компас

ІІ. Търговско-икономически отношения между Република България и Украйна

На 27 юни 2014 г. е подписано Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна (СА) между ЕС и Украйна, в рамките на което е включена търговска част, т. нар. дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия (ДВЗСТ). Република България ратифицира Споразуменията за асоцииране между ЕС и Украйна на 24 юли 2014 г. (законът за ратифициране е обнародван в брой 66 на Държавен вестник от 8 август 2014 г.).

Прилагането на ДВЗСТ в СА с Украйна е отложено за 1 януари 2016 г. През м. април 2014 г., поради политическите и икономически предизвикателства, пред които е изправена Украйна, ЕС взима едностранно решение за предоставяне на Украйна на преференциален достъп до пазара на ЕС до 31.12.2015 г. Споразумението за асоцииране, в своята цялост, влиза в сила на 1 септември 2017 г.

1. Стокообмен

Стокообмен на Република България с Украйна (млн.щ.дол.)

Период

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2011 г.

1 708.6

404.3

1304.3

-900.0

2012 г.

1 135.5

311.6

823.9

-512.3

2013 г.

1 331.7

568.3

763.4

-195.1

2014 г.

968.6

252.1

716.5

-464.4

2015 г.

697.3

177.2

520.1

-342.9

2016 г.

612.6

157.8

454.8

-297.0

2017 г.

686.5

169.5

517.0

-347.5

2018 г.

785.7

218.4

566.6

-347.5

2019 г.

983.5

381.7

601.8

-220.1

2020 г.

936.9

261.7

675.2

-413.5

1-9 2021 г.

1 085.9

369.6

716.3

-346.7

Източник: Министерство на икономиката.

По предварителни данни на НСИ, в периода януари-септември 2021 г. двустранният стокообмен с Украйна е възлязъл на 1.086 млрд. щ. д., с 73,2% повече от същия период на предходната година. Този обем надвишава годишния стокообмен достиган през последните 7 години. Износът на България за Украйна възлиза на 369,6 млн. щ. д., а вносът от Украйна е на стойност 716,3 млн. щ. д., като надвишават съответно с 96,2% и 63,4% реализираните през същия период на предходната година.

През 2020 г., въпреки негативната тенденция в световен мащаб, стокообменът с Украйна се запазва на приблизително същите нива като 2019 г. Следва да се отбележи, че близките отношения между страните в рамките на Споразумението за дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия с ЕС, са ключови за бързото възстановяване на търговските обеми отпреди пандемията. Свидетелство за това, в условията на устойчиво отрицателно салдо за България, е позитивната статистика, според която при намаление с 31.5%, износът за 2020 г. все още е над нивата от 2018 г. На този фон страната ни продължава да представлява благоприятен пазар за украинските стоки, чиито внос през 2020 г., нараства с нови 12.2% (около 73 млн. щ.д.).

2. Водещи стоки по внос-износ

Водещи стоки в българския износ за Украйна през 2020 г.

Групи стоки -  износ

Отн. дял,%

Ръст/ Спад %

Медикаменти

12.5

+48.4

Минерални или химични торове, съдържащи азот/ фосфор/ калий

9.6

+5.3

Минерални или химични азотни торове

5.1

-61.4

Повърхностно  активни  органични вещества, перилни и почистващи препарати

4.6

+41.3

Електрически бойлери и бързовари, апарати за затопляне на помещения, на почвата или апарати за фризьорски цели

3.5

-9.1

Водещи стоки в българския внос от Украйна през 2020 г.

Групи стоки - внос

Отн. дял,%

Ръст/ Спад %

Полупродукти от желязо  или от нелегирани стомани

31.2

+9.2

Семена от слънчоглед

13.6

+1 354

Амоняк, безводен  или във воден разтвор

10.6

-1.8

Части за превозни средства, движещи се по ЖП линии

4.9

+20.7

Слънчогледово, шафраново или памучно масло

3.1

+51.7

Основен дял в износа за Украйна през 2020 г. имат медикаментите, които за отминалата година са с увеличение от близо 50%, до ниво от 32.6 млн. щ.д. На второ място са минералните химични торове, които с увеличение от 5% достигат обща сума от 25.1 млн. щ.д. Следват минерални или химични азотни торове, чиито износ е намалял с над 61% до 13.4 млн. щ.д., поради негативната кампания по химическо изследване от страна на украинските митнически власти на постъпващите в страната доставки. Процедурата е отменена през второто полугодие на 2020 г.

В периода януари - септември 2021 г., водеща позиция в износа ни за Украйна заемат нефтените масла и маслата от битуминозни минерали с 40.4% относителен дял.

При вноса за 2020 г. най-широко застъпеният сегмент с 31.2% заемат полупродуктите от желязо или от нелегирани стомани (211 млн. щ.д.), следвани от слънчогледови семена, които са с общ внос от 92.1 млн. щ.д. (увеличение от над 1 000%), амоняк с 10.6% от вноса (71.7 млн. щ.д.) и части за превозни средства – 4.9% от вноса или 32.9 млн. щ.д.

В периода януари - септември 2021 г., водеща позиция във вноса от Украйна запазва стоковата група полупродукти от желязо или от нелегирани стомани с 40.9% относителен дял.

3. Инвестиции

Преки инвестиции от Украйна в България (млн. евро)

Период

Поток

(нетни трансакции)

Размер

(салдо към края на отчетния период)

2014 г.

-2.7

30.3

2015 г.

16.5

44.9

2016 г.

2.5

46.1

2017 г.

-4.9

48.1

2018 г.

10.5

149.9

2019 г.

3.9

159.2

2020 г.

-0.1

159.8

1-9 2021 г.

0.4

160,7

Източник: БНБ.

4. Туризъм

Украински туристи посетили България

Период

Граждани на Украйна посетили България с цел туризъм

2014 г.

269 646

2015 г.

241 559

2016 г.

265 712

2017 г.

305 468

2018 г.

379 894

2019 г.

471 122

2020 г.

135 130

1-9 2021 г.

226 228

Източник: Министерство на туризма.

Украйна е от приоритетните пазари за българския туризъм, а страната ни е популярна туристическа дестинация за украинските граждани. През последните няколко години се наблюдава увеличаване броят на украинските туристи посетили България, като допълнителен положителен сигнал за туристическото сътрудничество между двете държави дава въвеждането от 11 юни 2017 г. на безвизов режим за гражданите на Украйна при пътувания до ЕС.

За периода януари - септември 2021 г. Украйна се нарежда на 4-то място по брой чуждестранни туристи, посетили България. Украинските туристи посетили България в този период са 226 228, с 93,4% повече от същият период на предходната година, силно повлияна от разпространението на COVID-19.

През 2020 г. броят на украинските граждани посетили България с цел туризъм възлиза на 135 130 души и е намалял с 71.3%, спрямо предходната година, следвайки тенденцията на спад в резултат на извънредната епидемиологична обстановка и разпространението на COVID-19 в световен мащаб.

През 2019 г. броят на украинските туристи посетили България е 471 122 (от общо 596 993 украински граждани влезли в страната). С увеличение от 91 228 човека, Украйна за първа година заема 6-то място по посещения на чуждестранни туристи в България (+24%).

Броят на българските граждани посетили Украйна през 2019 г. е 20 320, което е спад с 1 187 човека или – 5.5% по-малко спрямо 2018 г.

5. Договорно-правна база

След присъединяване на Република България към Европейския съюз (ЕС), изпълнява задължението  за привеждане в съответствие с правото на ЕС на сключените двустранни международни договори, в т.ч. и с Украйна.

Сред подписаните споразумения в областта на икономиката са:

 

- Споразумение между правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за икономическо сътрудничество, в сила от 25.09.2008 г.

 

- Спогодба между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, в сила от 3 октомври 1997 г.

6. Междуправителствена комисия

Активна роля в развитието на икономическите отношения между двете страни играе Междуправителствената българо-украинска комисия за икономическо сътрудничество, на чиито сесии се обсъжда целият спектър въпроси на икономическите отношения.

Председатели на Комисията са министърът на икономиката на Република България и министърът на младежта и спорта на Украйна.

Последната, към момента, шеста сесия на Комисията е проведена на 6-7 декември 2010 г. в гр. Киев.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg