Уреждане на потребителски спорове по съдебен и извънсъдебен ред. Органи за алтернативно решаване на потребителски спорове.
 

  • достъп до извън-съдебни процедури за алтернативно решаване на потребителски спорове;
  • индивидуални съдебни искове за обезщетяване на вреди потребителите;
  • колективни искове за преустановяване нарушенията на законодателството за защита на потребителите;
  • колективни искове за обезщетяване на вредите на колективните интереси на потребителите и за обезщетяване на вредите на група потребители.

Помирителни комисии

Законът за защита на потребителите предвижда министърът на икономиката да създаде общи и секторни помирителни комисии, които са органи за алтернативно решаване на потребителски спорове. Създадени са 15 помирителни комисии като органи за алтернативно решаване на спорове, които функционират към Комисия за защита на потребителите и се администрират от нея. Правилата за работата им са уредени в Правилник за дейността на общите и секторни помирителни комисии.

Общите помирителни комисии оказват съдействие за разрешаване на национални и трансгранични спорове между потребители и търговци за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги, включително във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки или услуги, неравноправни клаузи в договорите, нелоялни търговски практики, предоставяне на съществена информация, туристически услуги и договори, сключвани с потребители.

Секторните помирителни комисии разглеждат национални и трансгранични спорове между потребители и търговци в следните сектори на икономиката:

1. енергетика- електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ;

2. водоснабдителни и канализационни услуги;

3. електронни съобщения и пощенски услуги;

4. транспорт – превоз на пътници и багаж по железопътния, автомобилен, въздушен и воден транспорт и

5. финансови услуги, свързани с предоставяне на потребителски и ипотечни кредити, финансови услуги от разстояние, застраховане, застрахователно посредничество, допълнително социално осигуряване, дейности по осигурително посредничество, дейностите по чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и дейностите по чл. 86, ал. 1 и ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

Общите помирителни комисии са със седалище и район на действие, определени със заповед на министъра на икономиката, съгласно чл.182, ал.7 от Закона за защита на потребителите и функционират на териториален принцип.

Секторните помирителни комисии са с район на действие - територията на цялата страна и със седалище град София, централно управление на Комисия за защита на потребителите, където провеждат заседанията си.

Заповед на министъра на икономиката за определяне седалището и района на действие на общите и секторните помирителни комисии към Комисия за защита на потребителите, съгласно чл. 182, ал.7 от ЗЗП.

Общите помирителни комисии включват един представител на Комисията за защита на потребителите, който  е председател, представител на сдружение на потребителите  и представител на сдружение на търговците, браншовите организации или камарата на търговците.

Секторните помирителни комисии, които разглеждат спорове, в областта на енергетиката, водоснабдителни и канализационни услуги, електронните съобщения и пощенските услуги, транспорта и финансовия сектор се състоят от председател, определен от съответния регулаторен или надзорен орган, съобразно конкретния спор, представител на Комисията за защита на потребителите и представител на сдружение на търговците, браншовите организации или камарата на търговците от съответния сектор, съобразно предмета на искането.

Председателят на Комисия за защита на потребителите одобрява със заповед списък на членове на общите и секторните помирителни комисии, които ще съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци

Общите или секторните помирителни комисии след запознаване с всички факти и обстоятелства по спора, изготвят помирително предложение и го предоставят на страните за одобрение. Помирителното предложение няма задължителен характер. Само когато двете страни по спора се съгласят с него и го подпишат, помирителното предложение ще има сила на споразумение между тях.

Дадена е възможност страните по спора да придадат изпълнителна сила на сключеното споразумение, постигнато в помирителното производство, като го предоставят за одобрение пред компетентния граждански съд.

Помирителното производство е безплатно за страните и те не заплащат такса за разглеждане на спора от общите или секторните помирителни комисии.

Защита на колективните интереси на потребителите

Когато интересите на потребителите са нарушени от използването на нелоялни търговски практики, неравноправни клаузи в договорите, сключени с потребители или в резултат на нарушение на законодателството за защита на потребителите на страна на търговците, потребителите могат да се обърнат към Комисия за защита на потребителите или сдруженията за защита на потребителите за предявяване на искове за преустановяване или забрана на нарушенията.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката