Възможности за участие в международни търгове на НАТО
 

С членството на Република България в НАТО пред българските фирми се откриват възможности за участие в международни процедури на Алианса. От общия бюджет на организацията се финансират проекти и програми за изграждане на инфраструктура, за доставка на оборудване, стоки и за предоставяне на услуги. Доставките в рамките на НАТО са децентрализирани и се осъществяват от Главната квартира, военните командвания и различни агенции на НАТО, които за тази цел са разработили специфични правила.

1. Програма на НАТО за инвестиции в сигурността (NATO Security Investment Programme - NSIP)

Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността е насочена към осъществяване на инфраструктурните изисквания на НАТО - от високи технологии до стоки за масово потребление. Осъществяваните инфраструктурни проекти обхващат стационарни и мобилни системи за отбрана, системи за командване и управление, комуникационни и информационни системи, радарни системи, електронно оборудване и прибори, изграждане на командната структура, строителство на сгради, военни обекти, пътища, летища, пристанища, изграждане на инсталации, тръбопроводи и резервоари, широк набор от съоръжения, стоки и услуги за поддръжка на силите на НАТО.

Основната форма за избор на доставчици са международните търгове (ICB - International Competitive Bidding), като целта е максимално бързо удовлетворяване на оперативните потребности, ефективно изразходване на средствата, гарантиране на равнопоставеното участие на фирми от всички страни членки на НАТО. Редът за провеждане на международни търгове е разработен детайлно в документа на НАТО
AC/4-D/2261, Procedures for International Competitive Bidding for NATO Security Investment Programme works, (1996 Edition).

2. Агенция на НАТО за комуникации и информация (NCIA)

Агенцията на НАТО за комуникации и информация осигурява централно планиране, интегриране, проектиране, инженеринг, техническа поддръжка и контрол върху конфигурациите, свързани с комуникационните и информационни системи на НАТО, и предоставя научни и технически консултации на органите на НАТО.

NCIA осъществява доставки за комуникационните и информационни системи, което повишава възможностите на НАТО да осъществява функциите си по военното командване, управление и политическите консултации. Агенцията може да бъде страна домакин при провеждане на международни процедури по NSIP. Формите за избор на доставчик, които NCIA прилага, са ICB и предварително рамково споразумение - Basic Ordering Agreement (BOA), което Агенцията сключва с потенциалните доставчици. Заинтересуваните фирми трябва да се обърнат директно към агенцията, като подробна информация могат да намерят на Интернет страницата на NCIA .

3. Агенция на НАТО за поддръжка (NSPA)

Агенцията на НАТО за поддръжка е основната логистична агенция на Алианса. Основната й задача е материално-техническото обезпечаване на системи въоръжения и военна техника, които се използват общо от две или повече страни членки на НАТО. NSPА осигурява доставки и услуги и по специална поръчка на страните от НАТО и от други организации. Авторитетът на NSPА като център за доставки води до нарастване на нейната роля като страна домакин при осъществяване на проекти на НАТО по Програмата за инвестиции в сигурността (NSIP), както и при предоставяне на логистична подкрепа за мисиите на НАТО в кризисни райони - SFOR, KFOR и ISAF.
Фирмите, които желаят да работят с NSPA, трябва да бъдат регистрирани в базата данни на потенциалните доставчици ("Source File"), поддържана от агенцията. На официалната Интернет страница на NSPA може да се намери подробна информация, указания и формуляри, които те трябва да попълнят.

4. Ред за участие на български фирми в международни процедури на НАТО

В съответствие с изискванията на НАТО право на участие в международни процедури имат само физически или юридически лица от страни членки, за които е издадена Декларация за съответствие (Declaration of Eligibility) от правителството или от специално определен държавен орган на съответната страна. В България, съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), министърът на икономиката е органът, който издава Декларацията за съответствие за всяка процедура и я адресира до страната домакин. Предвид кратките срокове за издаване на Декларацията за съответствие след получаване на известие за търг, е необходимо лицата, които желаят да участват в международни процедури на НАТО, да удостоверят предварително своите финансови, технически и професионални способности пред Министерството на икономиката. Тези, които отговарят на условията по наредбата, ще бъдат включени в база данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО, поддържана от Министерството на икономиката.

Фирмите, които проявяват интерес към участие в предстоящи процедури на НАТО, трябва да подадат заявление за включване в базата данни, към което да приложат документите по чл. 7, ал. 1 от наредбата.

Заявлението се адресира до:
Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. "Славянска" № 8
Дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност"
Отдел "НАТО и икономически аспекти на сигурността"
Относно: Международни процедури на НАТО

Министерството на икономиката публикува на Интернет страницата си обяви за международни процедури на НАТО с изключение на случаите, когато Известието за намерение за покана за търг има гриф за сигурност или маркировка, непозволяваща публичното му разпространение. В тези случаи информацията се разпространява по реда, предвиден в Закона за защита на класифицираната информация и правилника за неговото прилагане.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката