Всеобхватно икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (ВИТС)
 

Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, се състои от преамбюл, 34 глави, 49 приложения и 7 декларации. Включените разпоредби уреждат правилата за търговия между ЕС и Канада и обхващат търговия със стоки, търговия с услуги, защита на интелектуалната собственост, обществени поръчки, правила за произход, защита на инвестициите, разрешаване на спорове, институционални разпоредби и други.

Очаква се споразумението да насърчи и подобри търговско-икономическите връзки, както и да задълбочи сътрудничеството между България и Канада, в това число да гарантира високи стандарти при осъществяването на търговските взаимоотношение не само в сферата на търговията със стоки и услуги, но по отношение на инвестиции, интелектуална собственост, правила за произход и други.

Хронология на преговорите

Преговорите между ЕС и Канада за всеобхватно икономическо и търговско споразумение (ВИТС) се водят от май 2009 г. до септември 2014 г. Преговорите приключват на срещата на високо равнище между ЕС и Канада в Отава на 26 септември 2014 г., след което текстът е даден за правен преглед от юристи лингвисти и превод на всички официални езици на ЕС и Канада.

На 29 февруари 2016 г., бе обявен краят на правния преглед на английската версия на споразумението. Същия ден текстът бе публикуван на интернет страницата на ГД Търговия. Проектът на решение на Съвета за разрешаване на подписването на споразумението е одобрен от Европейската комисия на 5 юли, като споразумението е представено като такова от споделена компетентност (между ЕС и държавите му членки). Това означава, че след подписване на споразумението всички национални парламенти ще трябва да ратифицират ВИТС. Очакванията са да се продължи съществуващата практика по отношение на споразуменията за свободна търговия, които се прилагат временно до приключване на ратификационните процедури, които могат да продължат с години. В случая на споразумението между ЕС и Корея, ратификациите от страна на националните парламенти в ЕС отнеха 5 години.

Предстои Съвета на ЕС да вземе три отделни решения за подписване, сключване и временно прилагане, след което Европейския парламент следва да даде своето одобрение за споразумението. Същото следва да направят и правителствата на 28-те държави членки на ЕС, които също следва да подпишат ВИТС. Крайната цел е подписване на споразумението по време на Срещата на високо равнище между ЕС и Канада на 27 октомври 2016 г. в Брюксел.

Цели на споразумението

Договарянето на ВИТС е в рамките на Общата търговска политика на ЕС, чиято цел са постигането на икономически растеж, откриването на нови работни места в Европа и насърчаването на устойчиво икономическо развитие в Европа и по света, като се съхранят социалните системи на държавите-членки . В изпълнението на тези свои стратегически задачи търговската политика на ЕС, Европейската комисия и правителствата на държавите-членки на ЕС се водят от правилата по отношение конкуренцията, заетостта, трудовите стандарти, опазването на околната среда и защитата на потребителите, които действат на територията на Европейския съюз и са в основата на Единния пазар. В договарянето на търговските си споразумения ЕС се стреми да насърчава и налага ценностите и правилата на вътрешния си пазар, като нито една външнотърговска договореност не противоречи на правилата на Единния пазар. В резултат на тези усилия след влизането в сила на ВИТС ЕС и държавите му членки няма да променят законодателството си, докато Канада ще трябва да промени част от своите закони, за да бъдат те в съответствие с разпоредбите на споразумението.

Целта на ВИТС е да се увеличат двустранните търговски и инвестиционни потоци и да допринесе за растеж във времена на икономическа несигурност. Това е в съответствие със стратегията „Европа 2020“ за стимулиране на растежа чрез външна конкурентоспособност и участие на отворени и справедливи пазари навсякъде по света. За тази цел, ЕС и Канада постигнаха амбициозно споразумението, чрез което се откриват нови възможности за търговия и инвестиции за икономическите оператори от двете страни на Атлантика. Подчертава се значението на това икономическата дейност да се извършва в рамките на ясна и прозрачна регулация от страна на държавните органи, както и че правото на регулиране в обществен интерес е основен принцип на споразумението. ЕС и Канада са решени да запазят способността си за постигане на легитимни обществени цели, в области като общественото здраве, безопасност, околна среда, обществения морал и насърчаването и защитата на културното многообразие.

Съдържание на споразумението

Договорена е либерализация на 99% от тарифните номера за период от 7 години, като за 96% от тях либерализацията е незабавна, с влизане в сила на споразумението. По индустриалните стоки e договорена незабавна либерализация на 99% от тарифните позиции. Канада ще либерализира 99,6% от тарифните си позиции. ЕС въвежда незабавна либерализация за 99,9% от индустриалните си стоки, като с преходен период от 7 години са алуминият и автомобилите.

По селскостопанските стоки, разглеждани като ключови в тези преговори, е договорена либерализация на голяма част от взаимната търговия, с изключение на чувствителните стоки (говеждо, свинско, сладка царевица за ЕС, и продуктите по т.нар. supply management regime – млечни продукти, пилешко и яйца – за Канада). За чувствителните стоки ще бъде осигурен нов пазарен достъп под формата на тарифни квоти (ТК).

Канада ще премахне митата за 90.9 % от селскостопанските си продукти при влизане в сила на споразумението. В процеса на преговори един от основните въпроси бе относно либерализирането на търговията със селскостопански продукти. В тази връзка за България представлява интерес отварянето на пазара за млечни продукти и сирена. Договорена е тарифна квота за внос на сирена от ЕС в Канада в размер на 18 500 тона годишно (16 000 тона за готови за продажба сирена и 1 700 т сирена предназначени за производство и обработка), като е постигната договореност да има запазено количество за нови търговци (new comers), от което пряко могат да се възползват българските производители. До сега квотата за ЕС освен, че бе в пъти по-малка (договорена в рамките на СТО), нямаше запазено количество за нови търговци, което силно ограничаваше възможностите за внос на български млечни продукти и сирена на канадския пазар.

Преговорите по достъпа до пазара на услуги и установяване се водят на основата на негативни списъци. Счита се, че те представляват по-прозрачния подход на отразяване на ограниченията по законодателството и, в допълнение, предоставят по-големи възможности за гарантиране на автономната либерализация на търговията с услуги. В резултат на преговорите е постагната по-голяма степен на прозрачност и предвидимост по отношение пазарния достъп, както в ЕС, така и в Канада. ЕС получи значителни отстъпки по отношение на телекомуникациите, пощенските услуги, международния морски транспорт, общите условияи за установяване и финансовите услуги. В замяна на Канада са предоставени по-ясни ангажименти от страна на ЕС по отношение на морския транспорт, енергетиката, минната дейност и професионалните услуги.

Предоставянето на обществени услуги и култура са изключени от правилата на либерализацията, чрез хоризонтално изключение, както и от общите правила по отношение защитата на общественото здраве, сигурността на хората и биоразнообразието. В резултат секторът на обществени услуги не попада под действието на механизмите за разрешаване на спорове.

Преговорите по разпоредбите относно защитата на инвестиции са най-динамичната част от целия процес. Приключиха през пролетта на 2016 г., по време на правния преглед на текста, когато Канада възприе новия подход на ЕС спрямо разрешаването на спорове. Предложението на ЕС включва иновативни елементи спрямо общо приетия ISDS като изрично потвърждаване правото на държавите да регулират в обществен интерес; създава се арбитражен съд, в който инвеститорите не избират наравно с държавите арбитрите; създава се въззивна инстанция, т.е. апелативен съд, който да преразглежда решенията на трибунала; създават се предварително одобрени списъци от арбитри, към които се прилагат високи изисквания за професионална квалификация и етика. Голяма част от системата на ЕС се базира на практиката на Апелативния орган на СТО, на последните анализи в областта на УНКТАД и ICSID, както и на критиките към практиката на съществуващите инвестиционни трибунали и арбитражи.

Офертата на Канада по обществените поръчки е най-амбициозната й оферта досега. Чувствителни са корабостроенето, градския транспорт, енергийния сектор и провинциалните изисквания за железопътния транспорт в Квебек и Онтарио. Постигнат е добър резултат в енергийния сектор (повече то 70% от сектора в Канада е включен), както и компромис относно някои видове поръчки на регионално ниво, които Канада е изключила от гледна точка регионалното си развитие.

Споразумението предоставя изключителен достъп до канадския пазар на обществени поръчки за ЕС. За първи път Канада отваря провинциите, териториите и общините си за чуждестранен партньор, и то доста над обвързаното в рамките на Споразумението за държавни поръчки в СТО и в НАФТА. ВИТС представлява най-амбициозната оферта, която Канада някога е предоставяла на трета страна по отношение на обществените поръчки, включително и САЩ. Премахва се съществуващата асиметрия между двете страни, тъй като пазарът на ЕС на практика е отворен за канадски компании. Канадските ангажименти включват обществените поръчки, обявявани от федералните власти, провинциалните и териториални министерства и агенции, държавно контролираните предприятия (“crown corporations”), както и на регионални, местни и общински правителства и дружества. Така съществува реципрочност между ЕС и Канада.

Постигането на по-висока защита на интелектуалната собственост е приоритет за двете страни. По географските означения (ГО) е постигнат компромис на основата на чл.23 от ТРИПС. Канада е приела, че всички хранителни продукти предложени от ЕС ще бъдат защитени като географски означения на сравнимо ниво с това предоставено от европейското законодателство. Също така към включените в споразумението ГО могат да бъдат добавяни допълнителни наименования в бъдеще. Канада ще предостави пълна защита за 145 наименования като ГО, с частични изключения за 21, които са в конфликт с вече съществуващи търговски марки на канадския пазар. Постигнат е задоволителен резултат по отношение на фармацевтичните патенти, защитата на авторското право и сродните му права, търговските марки и дизайни.

Споразумението обхваща някои аспекти на търговията, засягащи опазването на околната среда, трудовата заетост и устойчивото развитие. ВИТС съдържа съществени ангажименти и разпоредби по отношение на: ангажименти към международни стандарти и споразумения – потвърждаване на ангажиментите към МОТ; гарантиране правото на всяка от страните да регулира области, свързани с трудова заетост и околна среда; гарантиране, че стандартите относно заетостта и опазването на околната среда не са използвани за ограничаване на търговията или за либерализиране на националните режими за заетост и околна среда така, че да представляват непозволено стимулиране на търговия и инвестиции; ангажименти за насърчаване на устойчива употреба и търговия с природни ресурси, като дървесина и рибни продукти; насърчаване на търговски и инвестиционни практики и схеми в подкрепа на устойчивото развитие, като Корпоративната социална отговорност (с рефериране към Правилата на ОИСР за МНК), еко етикиране (eco-labeling) и справедлива търговия (fair trade); засилен мониторинг и висока степен на прозрачност, включително участие на гражданското общество; процедури за разрешаване на спорове, основани на правителствени консултации и механизъм за преглед от независима трета страна, с участието на експерти, чийто доклади са публични.

Повече информация относно ВИТС:

Интернет страница на ГД Търговия относно ВИТС

Консолидиран текст на английски език

Брошура за ползите от ВИТС (на английски език)

Въпроси и отговори относно ВИТС (на английски език)

Резюме на съдържанието на ВИТС (на английски език)

Предложение за подписване от името на ЕС и текст на ВИТС на български език

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg