Loading...

Документи, които следва да се представят преди сключването на договор за възлагане на обществена поръчка

Актуално към 26.03.2021 г.

След влизането в сила на решението за избор на изпълнител възложителят и определеният изпълнител уговарят датата и начина за сключване на договора.

Съгласно чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при подписване на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, следва да представи:

  • документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива. Възложителите указват какви документи ще бъдат изисквани, като такива могат да бъдат декларации от участниците или удостоверения от различни държавни органи, които не са достъпни за възложителя по служебен път.
  • определената гаранция за изпълнение на договора;
  • други документи, изискани от възложителя или предвидени в нормативен или административен акт;
  • документ за регистрация, когато спечелилият участник е обединение, което не е юридическо лице, в случай че възложителят е поставил условие за създаване на юридическо лице. Когато определеният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице и възложителят не е предвидил изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено (чл. 70 ППЗОП).

Възложителят няма право да изисква документи:

  • които вече са му били предоставени;
  • до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър (напр. актове, достъпни в търговския регистър, свидетелство за съдимост и др.);
  • които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите-членки.

В случай че спечелилият участник не изпълни някое от изброените условия или не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата, възложителят не сключва договора за възлагане на обществена поръчка.

За какво служи гаранцията за изпълнение на договора и в каква форма мога да я предоставя?

Възложителят може да изисква от определения изпълнител да предостави гаранции, които да обезпечат изпълнението на договора и/или авансово предоставените средства (чл. 111 ЗОП).

  • Гаранцията за изпълнение не може да надвишава 5% от стойността на договора. При запазена поръчка, която се възлага на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания [1], гаранцията за изпълнение на договора не може да надвишава 2% от стойността на договора.
  • Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, може да е до размера на тези средства и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.

Предвидените гаранции и техният процент се посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в поканата за потвърждаване на интерес, в поканата за участие в преговори или в обявата.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Гаранциите се предоставят в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, възложителят включва в проекта на договор клауза за частично освобождаване на гаранциите, съответно на изпълнената част от предмета на обществената поръчка.

Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, възложителят определя в проекта на договор каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане.

Повече информация
Повече информация

Повече информация за законодателство и методология в областта на обществените поръчки можете да откриете на страницата на:


[1] Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания са тези по смисъла на чл. 48, ал. 1 от Закона за хората с увреждания или техният еквивалент съгласно законодателството на държава-членка на Европейския съюз.

Споделете