Loading...

Единен Европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Актуално към 26.03.2021 г.

Какво е Единен европейски документ за обществени поръчки?

Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е лична декларация за финансовото състояние, способностите и годността на дадено дружество да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка в рамките на Европейския съюз. Чрез ЕЕДОП възложителите на обществени поръчки получават сведения относно личното състояние и съответствието на участниците/кандидатите със заложените критерии за подбор. ЕЕДОП се представя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.

Къде мога да попълня ЕЕДОП и колко ще ми струва?

Европейската комисия поддържа електронна платформа, която предоставя на възложителите, икономическите оператори и други заинтересовани страни възможност да попълнят ЕЕДОП по електронен път безплатно. ЕЕДОП е достъпен на всички официални езици на Европейския съюз, което улеснява участието в трансгранични процедури за възлагане на обществени поръчки. На български език той може да бъде попълнен тук.

Мога ли да използвам попълнения си ЕЕДОП многократно?

Попълненият ЕЕДОП може да бъде използван многократно, доколкото декларираната в него информация е вярна, пълна, актуална и относима към съответната обществена поръчка.

Когато кандидатът или участникът в процедура по възлагане на обществена поръчка е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП (чл. 67, ал. 2 ЗОП). Когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението (чл. 67, ал. 6 ЗОП).

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата (чл. 67, ал. 5 ЗОП). Ако участникът/кандидатът декларира неверни обстоятелства в ЕЕДОП, укрие информация или при поискване не може да предостави съответни доказателства за декларираните обстоятелства, той може да бъде отстранен от процедурата и/или срещу него може да започне наказателно преследване.

Повече информация
Повече информация

Повече информация за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и свързаната нормативна уредба може да откриете на страницата на:

Споделете