Loading...

Електронно възлагане на обществени поръчки

Актуално към 26.03.2021 г.

Какво е електронното възлагане?

Електронното възлагане представлява възлагане на обществени поръчки, осъществено с електронни средства чрез използване на общодостъпна централизирана електронна платформа за обществени поръчки. Европейските директиви (Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС) в областта на обществените поръчки изискват задължително въвеждане в националното законодателство на възможността за подаване на електронна оферта, въвеждане на изцяло електронна комуникация в процеса на възлагане и онлайн инструменти за възлагане на обществени поръчки. Законът за обществените поръчки (чл. 39а) урежда възможността за възлагане на обществени поръчки, включително чрез динамична система за покупки, рамково споразумение и квалификационна система, както и при провеждане на конкурси за проект чрез централизирана електронна платформа.

Какви са ползите от използването на електронната платформа?

Националната платформа за електронно възлагане – Централизирана автоматизирана информационна система “Електронни обществени поръчки“ (“ЦАИС ЕОП”) обхваща всички етапи от процеса на възлагане на всички видове процедури за обществени поръчки. Тя се използва задължително за подготовка на решения, обявления, обяви за събиране на оферти и покани до определени лица; публикуване на документите по чл. 36, ал. 1, изпращане на покани, искане и предоставяне на разяснения, подаване на заявления за участие, оферти и конкурсни проекти, връчване на решенията на възложителите в случаите, определени в закона, обмен на информация и документи във връзка с разглеждане на заявления за участие, оферти и конкурсни проекти). Възложителите и стопанските субекти може да използват платформата и при планиране, подбор на кандидати или участници, оценяване на офертите, сключване на договора, подготовка и подаване на заявки по договори, подаване и приемане на електронни фактури, подготовка и изпращане на електронни жалби и в други случаи съобразно възможностите, които тя предоставя. Централизираната електронна платформа има за цел да улесни и осъвремени процедурата по възлагане на обществени поръчки. Системата е общодостъпна и оперативно съвместима с най-разпространените пазарни продукти на информационните и комуникационните технологии за широка употреба. При всеки случай на предаване, обмен и съхраняване на информация тя гарантира защита на целостта на данните и на конфиденциалността на документите за участие в процедурата до момента на тяхното отваряне и разглеждане, който е след изтичане на срока за тяхното получаване..

От кога електронното възлагане е задължително?

Задължителното използване на електронната платформа беше въведено поетапно. На първо място, от 1 ноември 2019 г. платформата се прилагаше задължително от откриване на процедурите до получаване и отваряне на електронни заявления за участие и оферти, включително. Задължителна беше и електронната комуникация в хода на възлагане на поръчките.

Всички функции на платформата са достъпни и задължителни за прилагане от 1 януари 2021 г. От този момент платформата предоставя възможност и за електронно оценяване на офертите, сключване на договор, свързване със системи за електронно разплащане, поддържане на „профил на купувача“ на отделните възложители и др.

Повече информация
Повече информация

Актуална информация относно платформата и провежданите обучения и тестови процедури може да бъде намерена на страницата на:

Споделете