Loading...

Избор и запазване на фирма

Актуално към 26.03.2021 г.

Основна характеристика на едно дружество е неговото наименование (фирма). То се избира в момента на учредяването на дружеството и трябва да бъде уникално. Това означава, че не се допуска да има две дружества с еднакви имена.

Как се прави запазване на име?

Запазването на фирма (наименование) е услуга, предоставена от Агенция по вписванията, която представлява запазване на име за определен период от време. През този период друго лице не може да регистрира дружество със същото име.

Наименованието се определя свободно от търговеца, като не трябва да въвежда в заблуждение и да накърнява обществения ред и морала. Наименованието се изписва задължително на български език, като може да се изписва допълнително и на чужд език.

Важно е да знаете
Важно е да знаете Преди попълване на заявлението може да извършите проверка на интернет страницата на Търговския регистър дали избраното наименование вече не е заето.

Запазване на име се прави с подаване на заявление по образец1 в Търговския регистър. Заявлението е Д1 и може да бъде подадено на място в регистратура на Агенция по вписванията или онлайн чрез интернет страницата на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

За да бъде подадено онлайн заявление, е необходим квалифициран електронен подпис2 на заявителя или на упълномощено от него лице.

Какъв е срокът за запазване на име?

Дадено име е запазено за заявителя за срок от 6 месеца. През този период само заявителят може да регистрира дружество с това име.

Когато 6-месечният срок изтече, няма пречка да бъде подадено ново заявление за запазване и наименованието да бъде запазено за нови 6 месеца.

Защо да запазя име?

Има смисъл да се запази име когато предприемачът/бъдещите съдружниците са избрали свободно име, но все още не са готови да регистрират дружество.

Няма законова пречка да бъдат запазени повече от едно наименования. Запазването на име не води до задължение за регистрация на дружество.

Такса

Подаването на заявлението онлайн е препоръчително, тъй като спестява време и усилия, а дължимата такса към Агенция по вписванията е двойно по-ниска. При подаване на заявлението на място таксата за запазване на име е 40 лева, докато при електронно запазване сумата е 20 лева.

Повече информация
Повече информация Повече информация можете да откриете на страницата на Агенция по вписванията.

1Образец от заявлението може да бъде открито на този адрес, в Група „Д“ от падащото меню

2Разяснения на понятието електронен документ и електронен подпис

Споделете