Loading...

Издаване на сертификат за противопожарна безопасност

Актуално към 26.03.2021 г.

Обща информация

Процедурата по издаване на сертификат за противопожарна безопасност се регулира основно от НАРЕДБА № 8121з-882 от 25.11.2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2018г., в сила от 16.02.2018 г. Други актове, относими към процедурата, са Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително – техническите правила и норми за осигуряван на безопасност при пожар, Закон за министерство на вътрешните работи (ЗМВР), Административнопроцесуален кодекс (АПК) и Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (Тарифа № 4).

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Сертификатът за съответствие на даден обект с изискванията за пожарна безопасност не е задължителен по закон във всеки един случай, възможно е да се нуждаете от него, в зависимост от конкретния строеж/ обект, например когато обектът Ви е изграден за определена специализирана дейност (като културно – просветни обекти – театри, опери, кина, музеи, библиотеки, читалища, художествени галерии, концертни зали, спортни зали при определен капацитет, хотели, мотели, почивни домове с определен капацитет на легловата база, социални и лечебни заведения, учебни заведения с определен човекокапацитет, детски градини, училища и др.). За целта е необходимо задължително проучване от Ваша страна.

В случаите, когато този сертификат Ви е нужен, трябва да подадете заявление към компетентния орган, който извършва преценка за съответствието на обекта Ви с противопожарните изисквания и съответно издава или отказва издаването на сертификата.

Компетентен орган

Сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност за обектите по чл. 2, ал. 1, т. 4 и чл. 4, т. 7 от Наредба № 8121-882/2014 г. се издава от директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи /ГДПБЗН – МВР/, а за останалите случаи – от директора на Столична дирекция, съответно регионални дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ /СДПБЗН/РДПБЗН/.

Какво съдържа искането?

Писменото искане съдържа най-малко: данни за име/наименование на заинтересованото физическо или юридическо лице, единен идентификационен код, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция, трите имена на представляващия юридическото лице, дата и подпис, телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Образец на заявлението към Столична дирекция може да видите тук.

Допълнителна информация за образци към останалите дирекции можете да откриете на конкретните им интернет страници.

Какви документи се прилагат към искането?

Документите, които се прилагат към искането, включват:

  • копие на разрешение за ползване, удостоверение за въвеждане в експлоатация или удостоверение за търпимост1 ;
  • пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато искането се подава от упълномощено лице;
  • документ за внесена държавна такса.

Копията на документите се подават заверени с подпис и печат за вярност („Вярно с оригинала“). Моля, имайте предвид, че сроковете и нужните документи към процедурата по издаване на сертификат за противопожарна безопасност могат да се различават в отделните регионални дирекции.

Къде се подава искането?

Искането се подава до съответната областна дирекция на МВР. Списък с електронните адреси на отделните областни дирекции на МВР, можете да намерите на страницата на Министерството. Издаването, оспорването, допълването на съответния документ се извършва по реда на чл. 125а ЗМВР (Раздел Четвърти от ЗМВР).

Каква е процедурата по издаване на сертификат?

За издаване на сертификата органите за противопожарна безопасност и защита на населението, осъществяващи държавен противопожарен контрол (ДПК), извършват сертификационна проверка и съставят протокол. В него се установява съответствието на обекта със:

  • строително – техническите правила и норми за пожарна безопасност, приложими за обекта, в зависимост от датата на въвеждането му в експлоатация; допуска се по искане на заявителя да се установява съответствието на обекта с действащите към момента на подаване на искането за издаване на сертификат строително – технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност;
  • правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, действащи към момента на извършване на проверката.

Въз основа на резултатите от проверката с протокола се оценява съответствието или несъответствието на обекта с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност, както следва:

  • обектът съответства на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност – налице е пълно съответствие на фактическото му състояние с правилата и нормите на пожарна безопасност и са създадени условия за тяхното спазване;
  • обектът не съответства на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност – налице е несъответствие с правилата нормите за пожарна безопасност или не са създадени условия за тяхното спазване.

Ако при проверката се установят нередности, Вие ще бъдете уведомени за отстраняването им в тридневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството по издаване на сертификат.

Когато обектът съответства на изискванията се издава сертификат, а в останалите случаи – решение за отказ.

Сертификатът за съответствие на обектите с правилата и нормите за пожарна безопасност или решението за отказ за обектите по чл 2, ал. 1, т. 4 от Наредба № 8121з-882 се издава от директора на ГДПБЗН – МВР, а за останалите случаи – от директора на СДПБЗН/РДПБЗН.

Сертификатът или решението за отказ се съобщават на заинтересованото лице в тридневен срок след издаването им по реда на чл. 61 АПК.

Такса Цената на държавната такса варира спрямо предназначението на обекта Ви и се определя спрямо ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.
Срок

Срокът на валидност на сертификата е пет години.

Повече информация
Повече информация

Допълнителна информация можете да намерите на страницата на МВР.

1 Строежи, изградени до 7 април 1987 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно Закона за устройство на територията, са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване (§ 16 от ПР на ЗУТ).

Споделете