Loading...

Кандидатстване за обществена поръчка

Актуално към 26.03.2021 г.

Обществените поръчки са инструмент за задоволяване на обществените нужди от стоки, услуги и строителство. Чрез обществените поръчки се разходват значими финансови ресурси, които стимулират бизнеса и могат да представляват инструмент за растеж на МСП.

Какво е обществена поръчка?

Обекти на обществена поръчка са извършването на строителство, доставката на стоки или предоставянето на услуги.. Обществената поръчка се възлага от публичен или секторен възложител чрез договор с избрания изпълнител след осъществяването на определена процедура или ред на възлагане.

Кои са страните по договора за обществена поръчка?

Едната страна по договора за възлагане на обществена поръчка е възложителят – този, който се нуждае от строителство, стока или услуга. Възложителите биват публични (напр. президентът, министър-председателят, областните управители, кметовете на общини и др. – чл. 5, ал. 2 от Закона за обществените поръчки), секторни (публични предприятия и търговци, които извършват дейности, свързани с природен газ и топлинна енергия, електроенергия, водоснабдяване, транспортни услуги и др., напр. ВиК, НЕК, Топлофикация, БДЖ и др.) и възложители за конкретен случай (в определени случаи, когато с публични средства се финансира пряко с повече от 50 на сто строителство или услуги, свързани със строителството над определена прогнозна стойност). Възможно е двама или повече възложители да възлагат поръчки съвместно.

Другата страна по договора е изпълнителят – този, който има задължението да изпълни или достави поръчваните стоки/услуги/строителство. Изпълнителите могат да възлагат част от дейностите по изпълнение на поръчката на подизпълнители, като намерението за ползване на подизпълнители следва да се обяви предварително, при кандидатстване за съответната поръчка. Важно е да се отбележи, че в рамките на Европейския съюз не се допуска поставянето на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществените поръчки и които не са съобразени с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на обществената поръчка, включително такива, свързани с националността, статута или правната форма на кандидатите или участниците.. Няма пречка български предприятия да участват в обществени поръчки, възлагани в държава-членка на ЕС, както и чуждестранни дружества да участват в български обществени поръчки.

Как да кандидатствам?

В зависимост от вида и етапа на процедурата кандидатите подават заявления за участие, а участниците – оферти. Най-широко използваната процедура в България е откритата процедура, при която всички заинтересовани лица подават офертите си, заедно с информация относно личното си състояние и съответствието си със заложените критерии за подбор. Друга често използвана процедура, подходяща за МСП, е при поръчки за строителство на стойност от 50 хил. лв. до 270 хил. лв. и за услуги [1] и доставки на стойност от 30 хил. лв. до 70 хил. лв., възлагани чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица“ [2].

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Възможно е възложителят да предвиди възможност документите за участие в процедурата да се подават по електронен път, като това обстоятелство се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в обявата.

Разликата между кандидат и участник се обуславя от използваната от възложителя процедура. Участник е лице или обединение, представило оферта или идеен проект или поканено да участва в преговори. Кандидат е лице или обединение, подало заявление за участие в ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление, състезателен диалог, партньорство за иновации или участващо в ограничен конкурс за проект. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.

При изготвяне на заявления за участие или оферти всеки кандидат или участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Документите, свързани с участието в процедурата, се изготвят на български език. До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Информация относно електронното възлагане на обществени поръчки вижте тук.

  • Заявлението за участие съдържа информация относно личното състояние на кандидатите и критериите за подбор.
  • Офертата съдържа техническо и ценово предложение, а в открита процедура – и информация относно личното състояние на участника и критериите за подбор.

Техническото предложение в офертата следва да включва предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, както и декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд при изготвяне на офертата. Към техническото предложение следва да се приложи и пълномощно тогава, когато офертата е подадена от лице, което не е законен представител на участника (законен представител е например управителят на едно ООД, а пълномощно ще бъде необходимо, ако напр. адвокат, обслужващ дружеството, подаде офертата). В техническата оферта се прилагат още мостри, макети и други документи/снимки/приложения, изискани от възложителя.

Ценовото предложение съдържа предложението на участника относно цената за придобиване и предложенията по други показатели с парично изражение.

Описание и образци на необходимата документация за кандидатстване за обществената поръчка се съдържа в публикуваната документация на всяка обществена поръчка (например образци за ЕЕДОП).

Такса

За подаване на заявлението за участие или оферта в обществена поръчка не се дължат такси.

Къде да намеря подробна информация за обществената поръчка, от която съм заинтересован?

Възложителите предоставят информация за откриваните от тях обществени поръчки в „профил на купувача“ на своята интернет страница. Документацията на обществените поръчки може да бъде открита и в Регистъра на обществените поръчки, поддържан от Агенция по обществени поръчки, на следния адрес. Поръчки на възложители в рамките на ЕС са достъпни и чрез „Официален вестник“ на ЕС (Електронен ежедневник за поръчки – TED) на следния адрес.

Повече информация
Повече информация

[1] С изключение на социалните и други специфични услуги, изброени в Приложение 2 към чл. 11, ал. 3 ЗОП.

[2] По-подробна уредба на процедурата виж в Глава двадесет и шеста от ЗОП

Споделете