Loading...

Прекратяване на търговско представителство

Какво е търговското представителство?

Търговско представителство е налице, когато един търговец (търговски представител) по занятие сътрудничи за осъществяване на търговската дейност на друг търговец (представляван търговец). Търговският представител (физическо или юридическо лице) може да бъде овластен да сключва сделки от името или за сметка на представлявания търговец, но е възможно и представителството да се ограничава само до сътрудничество при набирането на нови клиенти на определена географска територия и подготвяне на сделки, които представляваният търговец да сключва самостоятелно.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Търговското представителство следва ясно да бъде отграничено от представителството, което осъществява управителният орган на едно търговско дружество. Търговският представител не е част от дружеството на представлявания търговец, а е самостоятелно лице и представителните му възможности са ограничени изключително до сътрудничество при осъществяване на търговската дейност на представлявания търговец.

Възможно е търговският представител да представлява и повече от един търговец, ако представляваните търговци не са конкуренти помежду си.

Следва да се отбележи, че търговското представителство, уредено в Търговския закон, е различно от търговското представителство на чуждестранно лице търговец, което е уредено в Закона за насърчаване на инвестициите и подлежи на регистрация в Българската търговско-промишлена палата. Търговското представителство на чуждестранно лице не е юридическо лице и не може да извършва независима стопанска дейност.

Отношенията между представлявания търговец и търговския представител се уреждат с писмен договор, в който обикновено се уреждат най-важните въпроси относно представителството – основни права и задължения на двете страни, район на действие на търговския представител, дали търговския представител има възможност да сключва сделки от името или за сметка на представлявания търговец, размера на възнаграждението на търговския представител и т.н. Търговският представител е длъжен да пази търговските тайни на търговеца и неговия престиж, а при неизпълнение на това задължение носи отговорност по реда на Закона за защита на търговската тайна (чл. 52 ТЗ).

Как се прекратява търговското представителство?

Търговското представителство се прекратява с:

 • прекратяването договора за търговско представителство.
  • Договорът за търговско представителство може да се сключи за определен срок. В този случай след изтичането на уговорения срок, търговското представителство се счита за прекратено. Договорът, сключен за определен срок, може да бъде прекратен и преди изтичането на срока, ако страната, която иска прекратяването, плати на другата страна причинените вреди. Възможно е обаче въпреки изтичането на срока на договора, страните да продължат да изпълняват правата и задълженията си, уговорени в договора. В този случай се смята, че страните са продължили действието на договора за неопределен срок (чл. 47, ал. 4 ТЗ).
  • Договорът може да бъде сключен и за неопределен срок. В този случай през първата година от сключването на договора всяка от страните може да го прекрати с предизвестие от един месец, през втората година – с предизвестие от два месеца, а след втората година – с предизвестие от три месеца. Страните не могат да уговарят по-кратки срокове, а ако уговорят по-дълъг срок на предизвестие, този срок трябва да е еднакъв за търговеца и за търговския представител (чл. 47, ал. 1 ТЗ). Както бе посочено, ако след изтичане на срока на договора, страните продължат да изпълняват правата и задълженията си по него, то договорът се продължава за неопределен срок. В този случай при определяне срока на предизвестието за прекратяване, се взема предвид и времетраенето на договора до изтичането на неговия срок. Например, ако договорът е бил сключен за срок от пет години и след изтичането им е продължен за неопределен срок, необходимо е минимум тримесечно предизвестие за прекратяването му.
 • при прекратяване на дейността на търговския представител.
  • Ако търговски представител прекрати дейността си, е длъжен да поиска заличаване на вписването в търговския регистър.
  • когато търговският представител е физическо лице, възможно е представителството да бъде прекратено поради смъртта му или поставянето му под запрещение [1]. В този случай наследниците, съответно настойникът, са длъжни да поискат заличаване на представителя от търговския регистър.
  • ако търговският представител е юридическо лице, търговското представителство се прекратява и при обявяването му в несъстоятелност. В този случай съдът по несъстоятелността иска заличаване на търговското представителство в Търговския регистър (чл. 47, ал. 6 ТЗ).

Какви са последиците от прекратяването на търговското представителство?

Търговският представител има право на еднократно обезщетение от представлявания търговец, ако той продължава да има облаги от клиентелата, създадена от търговския представител или в случай че търговският представител значително е увеличил обема на сключваните с клиентелата сделки. Право на такова обезщетение имат наследниците на представителя, когато търговското представителство е прекратено поради смъртта на представителя (чл. 40 ТЗ).

Възможно е търговецът и търговският представител да уговорят ограничения в дейността, която ще извършва търговският представител след прекратяването на договора. Тези уговорки следва да бъдат направени в писмена форма. Ограничението трябва да обхваща същия район и вид стоки или услуги, предмет на договора за търговското представителство и не може да продължава повече от 2 години след прекратяването на договора. При това положение търговският представител следва да получи обезщетение за периода на ограничението (чл. 41 ТЗ).

Повече информация
Повече информация

Повече информация за прекратяването на търговско представителство и свързаната нормативна уредба можете да откриете на страниците на:


[1] Запрещението е специален режим, който съдът може да наложи на лице, което не може да се грижи за себе си и за своите работи (напр. поради психическо заболяване, недостатъчна психо-физическа зрялост и др.) Лицата, поставени под пълно запрещение, не могат да сключват сделки и да се задължават, а за техните работи се грижи настойник.

Споделете