Loading...

Прекратяване на трудови правоотношения

Актуално към 26.03.2021 г.

Българското законодателство познава множество основания за прекратяване на трудовото правоотношение (ТПО) в зависимост по чия инициатива се извършва прекратяването и от вида на трудовите договори.

Какви са различните възможности за прекратяване на ТПО?

 • Прекратяване на ТПО без предизвестие;
 • Прекратяване на ТПО с предизвестие;
 • Прекратяване на ТПО срещу уговорено обезщетение
Прекратяване на ТПО без предизвестие

Основни принципи

Прекратяване по взаимно съгласие

 • Може да бъде инициирано и от служителя и от работодателя.
 • Ако инициатор е работодателят, служителят трябва да се съгласи или да отхвърли искането.
 • Ако инициатор е служителят, работодателят трябва да се съгласи или не.
 • И в двата случая трябва да има отговор в седем дневен срок. Ако няма, ТПО не се прекратява.

Прекратяване в хипотеза, при която уволнението на работник бъде признато за незаконно и той е възстановен на работа, но не се яви за да я заеме


 • за да е налице тази хипотеза е необходимо: 1) трудовото правоотношение с работника да е било прекратено поради уволнение; 2) работникът да е оспорил уволнението и компетентният орган (съдът или работодателя) да е признали уволнението за незаконно и да го е отменил; 3) работникът да не се е явил да заеме предишната си работа в двуседмичен срок от съобщението за възстановяване на работа

Прекратяване след изтичане на предварително уговорен срок

 • Приложимо е, когато става въпрос за срочни договори, в които е уточнена датата, която се счита за последния работен ден на служителя.
 • Препоръчително е работодателят да изрази желанието си за прекратяване по реда на „Прекратяване по взаимно съгласие“, за да не се превърне срочният договор в безсрочен.

Прекратяване със завършване на определена работа


 • За край на ТПО се смята моментът, в който служителят, който е назначен на срочен договор извърши договорения обема на работата със съответното качество

Прекратяване ТПО поради завръщане на служител, който е отсъствал


 • Приложимо е за срочни договори, които са сключени със служители по заместване.
 • При сключване на този вид договори ясно трябва да се посочи, че заместникът се приема на работа на място на точно определен отсъстващ служител и за времето, докато той отсъства. Крайната дата на договора е датата, на която служителят, който постоянно заема длъжността, се връща на работа.

Прекратяване на ТПО, когато длъжността е определена за заемане от бременна или трудоустроен


 • Законът предвижда конкретни длъжности, които да бъдат заети от бременна служителка или трудоустроен служител. Има ситуации, в които длъжността се заема от служител, който не попада в тази категория, а се появява кандидат, който отговаря на критериите. Тогава този, който заема длъжността, трябва да бъде уволнен или преместен на друга длъжност в същото предприятие.

Прекратяване на ТПО при постъпване на работа на работник или служител, който е избран или е спечелил конкурса


 • приложимо е когато става въпрос за работа, която е предвидено да се заема въз основа на избор или конкурс и която до момента е заемана от лице, което не е назначено на работа на основание избор или конкурс
 • За прекратяването на съществуващото ТПО е необходимо изборът или конкурса да са проведени и лицето, което е избрано/което е спечелило конкурса да постъпи на работа.

Прекратяване на ТПО при болест на служителя

Възможно е само ако са налице следните условия:

 • служителят не може да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност, или по здравословни противопоказания и;
 • служителят разполага със заключение на ТЕЛК, което определя болестта и доказва неспособността му да изпълнява настоящата работа и;
 • в компанията няма друга подходяща работа, която служителят да може да изпълнява, въпреки болестта или здравословните противопоказания.
 • „подходяща работа“ означава свободна щатна длъжност, която отговаря на промененото работно състояние на служителя, която той може и е квалифициран да изпълнява.

Смърт на работодателя


 • прилага се, когато ТПО е сключено с оглед на личността на работодателя

Смърт на служителя


 • ТПО се сключват с оглед личността на конкретен работник/служител и не се наследяват

Прекратяване на ТПО поради определяне на длъжността за заемане от държавен служител


 • приложимо е когато става въпрос за работа, която е предвидено да се заема от държавен служител и която до момента е заемана от лице, което не е държавен служител
Прекратяване по инициатива на служителя

На това основание може да се прекрати ТПО само в изрично посочени в Кодекса на труда хипотези:

 • когато не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи;
 • когато работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване;
 • когато работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт;
 • когато в резултат на извършено преобразуване на предприятието (сливане, вливане, смяна на собствеността на предприятието и т.н.) или в следствие на отдаване на предприятието или част от него под наем или аренда значително се влошат условията на труд при новия работодател;
 • когато преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс;
 • когато продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура;
 • когато работи на срочен трудов договор за определен срок или за заместване на отсъстващ служител и премине на друга работа за неопределено време;
 • когато работи по трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, и сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа;
 • когато е възстановен на работа по съответния ред поради признаване на уволнението за незаконно, за да заеме работата, на която е възстановен;
 • когато постъпва на държавна служба;
 • когато работодателят преустанови дейността си;
 • когато работодателят е предоставил неплатен отпуск на работника или служителя без негово съгласие;
 • когато е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Прекратяване по инициатива на работодателя

На това основание може да се прекрати ТПО без предизвестие поради причини, свързани с личността и поведението на служителя. Това е законосъобразно и допустимо когато:

 • служителят е задържан от властите за изпълнение на присъда (изпълнение на ефективна присъда, а не за други наказания или условна присъда);
 • служителят е лишен от правото да заема длъжността, на която е назначен – уволнението е изпълнение на наложено с осъдителната присъда/наказателно постановление наказание;
 • служителят отказва да заеме новата подходяща длъжност – приложимо е само когато в решението на ТЕЛК за трудоустрояване е предписано преместването на друга подходяща работа като форма на трудоустрояването;
 • на работника или служителя бъде отнета научната степен, ако сключването на трудовия договор е станало с оглед на придобитата степен;
 • служителят е заличен от регистрите на съсловните организации по Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, от регистъра на съсловната организация на магистър-фармацевтите по Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите или от регистъра на съответната съсловна организация по Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (ако за сключването на ТПО е необходимо служителят да притежава такава регистрация);
 • работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен;
 • работникът или служителят не изпълни задължението да уведоми работодателя, ако по време на изпълнението на ТПО възникне основание, което е несъвместимо с изпълняваната работа;
 • е налице несъвместимост за изпълнение на работа в държавната администрация от служителя (отнася се само за ТПО, при които лицето е назначено на работа в държавната администрация);
 • с влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
 • педагогически специалист по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование е осъден за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията (отнася се само за ТПО, при които лицето е назначено на работа като педагогически специалист);
 • работникът или служителят не премине проверка за почтеност, предвидена в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Прекратяване на ТПО с предизвестие

Основни принципи


Прекратяване с предизвестие по инициатива на служителя

Служителят може да прекрати договор едностранно, без да е длъжен да мотивира желанието си, като отправи до работодателя предизвестие със следните характеристики: да е в писмена форма, да е адресирано до работодателя, да съдържа определен срок, след изтичането на който договора се прекратява. Срокът на предизвестието следва да бъде определен в трудовия договор. При безсрочните трудови договори той не може да бъде по кратък от 30 дни и по-дълг от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

Прекратяване с предизвестие по инициатива на работодателя

Работодателят също може да прекрати договора едностранно. За разлика от работника, при прекратяване на трудовия договор с предизвестие от работодателя, той е длъжен да мотивира причините за прекратяването. Работодателят има право да прекрати ТПО само на основанията, посочени в Кодекса на труда. Основанията за прекратяване на ТПО с предизвестие от работодателя са:

 • Причини, свързани с работодателя,:

– закриване на предприятието;

– закриване на част от предприятието;

– съкращаване в щата;

– намаляване на обема на работата;

– спиране на работата за повече от 15 дни;

– когато заеманата длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен служител;

– сключване на договор за управление.

 • Причини, свързани със служителя,:

– липса на необходимите качества на служителя за изпълнение на възложената работа;

– липса на необходимото образование и професионална квалификация;

– отказ на служителя да последва предприятието, когато то се мести в друго населено място или местност;

– придобиване на право на пенсия за осигурител стаж и възраст;

– когато ТПО е възникнало след като работникът е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

– обективна невъзможност за изпълнение на дейността (законова пречка, органична непоносимост към имунизации, необходими за извършване на работата);

– промяна в изискванията за изпълнение на длъжността (ако работника не отговаря на новите изисквания).

Срокът на предизвестието следва да бъде определен в трудовия договор на служителя, като за срочни договори, той следва да бъде мин. 3 месеца (но не повече от остатъка на срока на договора), а за безсрочни трудови договори той може да бъде между 30 дни и 3 месеца.

Прекратяване на ТПО срещу уговорено обезщетение

За да прекрати работодателят ТПО на това основание (за което не е необходимо предизвестие), трябва да са налице следните условия:

 • да е оправил писмено предложение до служителя;
 • да е отправил предложение за обезщетение, което не може да бъде по-малко от 4-кратния размер на последното получено от служителя месечно брутно трудово възнаграждение;
 • писмено съгласие на служителя, че приема предложението (съгласието трябва да е извършено в срок от 7 дни следполучаването на предложението) ;
 • уговореното обезщетение да бъде изплатено в срок от 1 месец след прекратяване на трудовия договор, защото в противен случай той не се счита за прекратен и служителят може да се върне на работа.

Какви обезщетения дължи работодателят след прекратяване на ТПО?

В следствие на прекратяването на ТПО и в зависимост от основанието, възникват задължения за обезщетение за работодателя. Основните такива обезщетения са:

 • обезщетение при прекратяване на ТПО без предизвестие (обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието – при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди – при срочно трудово правоотношение);
 • обезщетение за неспазено предизвестие – обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.
  • обезщетение при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. (обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец);
  • обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест (обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получил обезщетение на същото основание);
  • обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването (обезщетението е в размер на трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. За някои професии, законодателят предвижда по-висок размер на обезщетения);
  • обезщетение за незаконно уволнение (обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение за времето, през което работникът е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца);
  • обезщетение за неизползван платен годишен отпуск.
 • Кои служители са под закрилата на закона при уволнение? (т.е. могат да бъдат уволнени само с предварително разрешение на Инспекция по труда):

  • трудоустроени служители или служители,
  • работници и служители, които боледуват от определени болести;
  • бременни служителки или служителки, които ползват отпуск поради бременност или раждане;
  • служителки, майки на дете до 3-годишна възраст;
  • служители, започнали ползването на отпуск;
  • синдикални дейци или служители, избрани за представители на служителите или представител на работещите по безопасност и здраве;
  • служител, който е член на специален орган за преговори на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско/кооперативно дружество;
  • работник или служител, който е избран за представител на работещите по безопасност и здраве

  Важно е да знаете
  Важно е да знаете

  Закрилата при уволнение се състои в получаване на предварително разрешение, което се иска писмено от работодателя и се дава писмено от областната инспекция по труда, на територията на която се намира седалището на работодателя. Предварителното разрешение се иска и дава или отказва за всеки отделен случай, тоест за всеки служител. За освобождаването на някои категории служители трябва да се вземе мнението и на ТЕЛК и/или синдикален орган.

  Повече информация
  Повече информация Повече информация за различните възможности за прекратяване на ТПО и конкретни изисквания, свързани с тях, можете да намерите тук.

  Споделете