Loading...

Присъединяване към електрическите мрежи

Актуално към 26.03.2021 г.

В тази секция можете да намерите следната информация:

 • Обща информация за присъединяването на обекти на клиенти на електрическа енергия към преносната или към електроразпределителната електрически мрежи;
 • Информация за това кой може да се присъедини и кой може да предлага електроснабдяване;
 • Информация относно процедурата по присъединяване:
 • Подаване на искане за проучване на условията за присъединяване;
 • Издаване на становище от оператора и сключване на предварителен договор за присъединяване;
 • Сключване на договор за присъединяване;
 • Проектиране и изграждане на техническите съоръжения;
 • Въвеждане в експлоатация на обекти на клиенти и на съоръженията за присъединяване към електрическите мрежи.

Обща информация

Системата на електроснабдяването се дели на две мрежи, като параграф 1, т. 20 и 22 от допълнителните разпоредби на Закон за енергетиката (ЗЕ) дава тяхната дефиниция:

 • Електропреносна мрежа е съвкупност от електропроводи и електрически уредби, които служат за пренос, трансформиране на електроенергията от високо на средно напрежение и преразпределение на електроенергийни потоци.
 • Електроразпределителна мрежа е съвкупност от електропроводи и електрически уредби с високо, средно и ниско напрежение, която служи за разпределение на електрическа енергия.

По отношение на присъединяването към преносната или към разпределителните електрически мрежи, по-подробна уредба се съдържа в НАРЕДБА № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) („Наредбата“).

Кой може да се присъедини и кой може да предложи услугата?

Към електрическата мрежа могат да се присъедини лице, което е собственик, ползвател или наемател на имот, или има разрешение за поставяне на преместваем обект, както и лице, което е възложител по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ)1.

Услугата за електроснабдяване се предоставя от съответния мрежови оператор на електроразпределителната мрежа.

Каква е процедурата по присъединяване?

Подаване на заявление за присъединяване към електроразпределителната мрежа Подаване на искане за проучване на условията за присъединяване

Първият етап на процедурата е проучване на условията за присъединяване на обект на клиент към електрическата мрежа. За тази цел се подава писмено искане до съответния мрежови оператор по местонахождението на обекта на клиента и по образец, предоставен от съответния мрежови оператор.

Чл. 5, ал. 2 от Наредбата посочва необходимите документи, които трябва да се приложат към искането:

 • виза за проектиране на присъединявания обект или влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП), когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите по ЗУТ – в случаите, в които се изгражда нов обект, при преустройство на обект по реда на ЗУТ и за временно електроснабдяване на строителен обект;
 • документ, удостоверяващ вещното право върху обекта/имота или нотариално заверен договор за наем;
 • разрешение за поставяне на преместваем обект – когато искането е за временно електроснабдяване на преместваеми обекти;
 • нотариално заверено съгласие на собственика – когато лицето, което подава искането, е наемател на обекта, към искането се прилага нотариално заверено съгласие на собственика за подаване на искането по образец, предоставен от съответния мрежови оператор.

Когато представените документи са непълни или не отговарят на изискванията на Наредбата, съответният мрежови оператор писмено уведомява лицето, което е подало искането, в 7-дневен срок от датата на подаването му.

Лицето, подало искането, отстранява непълнотите и несъответствията в документите или представя допълнително необходимите документи и информация в 30-дневен срок от датата на получаване на уведомлението.

Важно е да знаете
Знак Важно е да знаете

Процедурата по присъединяване на обекта се прекратява, когато лицето, подало искането, не отстрани непълнотите и несъответствията в документите или не представи допълнително необходимите документи и информация в указания срок.

Искане не се подава по реда на чл. 5 и следващите от Наредбата, когато такова е подадено по реда на чл. 140а от ЗУТ. На основание чл.140а от ЗУТ, може заедно с подаването на заявление за виза за проектиране да бъде поискано да бъдат предоставени и изходните данни, необходими за проектирането и за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура от съответните експлоатационни дружества, със съдържание съгласно чл. 140, ал. 4 от ЗУТ. В този случай към визата за проектиране по чл. 140а, ал. 6 от ЗУТ се прилагат и предоставените от съответното експлоатационно дружество изходни данни и условия за присъединяване към мрежите.

Съответният мрежови оператор може мотивирано да откаже да присъедини изцяло или частично обект към електрическата мрежа при заявените условия:

 • при техническа невъзможност присъединяването да се осъществи в заявения срок за въвеждане на обекта в експлоатация;
 • когато присъединяването на обекта води до влошаване условията за снабдяване на други клиенти на електрическа енергия поради липса на необходимата мощност.

Отказът за присъединяване може да бъде обжалван пред Комисията за енергийно и водно регулиране(КЕВР) при условията и по реда на чл. 22 от Закон за енергетиката.

Изготвяне на проект на предварителен договор за присъединяване и становище Издаване на становище и проект на предварителен договор за присъединяване

След успешното изпълнение на Стъпка 1, мрежовият оператор изготвя и предоставя на лицето, подало искането по т. 1 по-горе:

 • писмено становище за условията за присъединяване – във всички случаи; и
 • проект на предварителен договор – само в случаите на присъединяване на обекти на производители на електрическа енергия към електрическите мрежи.

Писменото становище за условията за присъединяване се издава от мрежовия оператор в срок до 14 дни, считано от датата на постъпване на искането. Този срок може да варира в случаите, когато е поискано отстраняване на непълноти или когато е необходимо предварително разрешение от КЕВР или друго съгласуване. При сложни схеми на присъединяване срокът може да бъде удължен по взаимно споразумение между страните.

След издаване на становище за условията за присъединяване, клиентът подава до мрежовия оператор работен проект част архитектурна и част електрически уредби и инсталации до границата на собственост. Операторът съгласува тези части в срок до 7 работни дни, като при необходимост от съгласуване с друг оператор срокът се удължава със срока на необходимото съгласуване, но не повече от 30 дни от представяне на проектите.

В случаите, когато е необходимо сключване на предварителен договор за присъединяване, общият срок за съгласуване на условията за присъединяване и сключване на предварителен договор е 25 дни.

Предварителният договор за присъединяване се сключва преди изготвянето на инвестиционния проект за изграждане или преустройство на присъединявания обект.

Подаване на заявление за сключване на договор за присъединяване Сключване на договор за присъединяване

Договор за присъединяване на обекти на клиенти към електрическата мрежа се сключва между съответния мрежови оператор и лицето:

 • на което е представено становище за условията за присъединяване или документ по реда на чл. 140а, ал. 7 от ЗУТ (а именно, виза за проектиране, с приложени изходни данни и условия за присъединяване, предоставени от оператора в рамките на процедурата по чл. 140а от ЗУТ); или
 • което е получило становище за условията за присъединяване и е сключило предварителен договор.

В случаите, когато не се изисква да има предварителен договор, към искането се прилагат:

 • нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява клиента (ако е приложимо); и
 • документ, удостоверяващ право на собственост върху обекта или договор за наем.

За присъединяване при изграждане на нов обект и при преустройство на обект по реда на ЗУТ, към искането за сключване на договор за присъединяване възложителят прилага и:

 • влязло в сила разрешение за строеж на обекта; и
 • одобрен инвестиционен проект – част архитектурна и част електрически уредби и инсталации на обекта в частта, засягаща монтирането на съоръженията за присъединяване и подхода към тях, със становището за условията за присъединяване.

Съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредбата, в едномесечен срок от подаване на искането за сключване на договор за присъединяване, съответният мрежови оператор подготвя договора и изпраща писмена покана до лицето, подало искане за сключване на договора за присъединяване. Когато това лице не се яви за сключване на договор в срок от една година от изпращане на писмената покана, процедурата по присъединяване се прекратява.

В случаите, когато процедурата включва и предварителен договор, към искането се прилагат:

 • нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява възложителя (ако е приложимо);
 • документи, удостоверяващи правата на възложителя за изграждане или разширение на електрическата централа;
 • одобрен инвестиционен проект – на фаза технически проект – част архитектурна и част конструктивна, отнасящ се до монтирането на съоръженията за присъединяване и подхода към тях;
 • работни проекти – част електро на хартиен носител;
 • разрешение за строеж за съоръженията за присъединяване.

С договора за присъединяване се определят правата и задълженията на всяка от страните, както и необходимите условия за присъединяване на обекта към съответната мрежа, като се съобразяват реалните технически възможности на електрическата мрежа в района на обекта.

Договорът за присъединяване се прекратява след представяне на документ за въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване и на обекта, издаден при условията и по реда на ЗУТ.

Проектиране и изграждане на техническите съоръжения Проектиране и изграждане на техническите съоръжения

След сключването на договора за присъединяване, съответният мрежови оператор изготвя и съгласува работните проекти за изграждане на съоръженията за присъединяване на обекта, за които е отговорен съгласно сключения договор, за своя сметка.

Срокът за съгласуване е 7 работни дни, а при необходимост от съгласуване с друг оператор срокът се удължава със срока на необходимото съгласуване, но не повече от 30 дни от представяне на проектите. Както е описано в чл. 21, ал. 3 от Наредбата, съответният мрежови оператор започва изграждането на съоръженията за присъединяване след:

 • прехвърляне на собствеността или учредяване право на строеж – в случаите, когато за осъществяване на присъединяването се налага в имота, където е разположен обектът за присъединяване, да се изгради съоръжение – елемент на преносната или на разпределителната мрежа и това е технически и конструктивно допустимо;
 • учредяване на сервитутни права от собственика на имота;
 • заплащане на определената в договора цена за присъединяване.

Редът за проектиране и изграждане на съоръженията за присъединяване по отношение на обекти на производители на електрическа енергия е уреден по сходен начин, с някои специфики, в чл. 62 – 64 от Наредбата.

Поставяне на електрическите съоръжения под напрежение Въвеждане в експлоатация на обекти на клиенти и на съоръженията за присъединяване към електрическите мрежи

Електрическите съоръжения за присъединяване на обект към електрическата мрежа се поставят под напрежение, когато са изпълнени изискванията за въвеждането им в експлоатация на присъединявания обект, удостоверено с:

 • документ за въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване, издаден при условията и по реда на ЗУТ;
 • документ за въвеждане в експлоатация на обекта, издаден при условията и по реда на ЗУТ;
 • декларация от клиента за съответствие на неговите електрически инсталации с изискванията за безопасност и техническите норми.

Съоръженията се поставят под напрежение до границата на собственост само от съответния мрежови оператор или от упълномощени от него лица в 7-дневен срок от датата на представяне на доказателства от клиента, че е сключил:

 • договор за пренос и достъп до съответната мрежа;
 • договор за доставка на електрическа енергия с лицензирано за това дружество.

Чл. 65 и следващите от Наредбата съдържат специални разпоредби относно присъединяването към електрическата мрежа (в т.ч. поставяне под напрежение) на обекти на производител на електрическа енергия – новоизграждани електрически централи.

Такса

Цената на определените етапи от процедурата по присъединяване към електрическите мрежи е индивидуална за всяко дружество, предоставящо услугата.

Срок

Голяма част от сроковете в процедурата по присъединяване към електрическите мрежи се определят със съдържанието на договора за присъединяване, както и от конкретния оператор.

Повече информация
Повече информация

Примерни цени за присъединяване и услуги на различните електроразпределителни дружества можете да намерите на следните страници:

1 Съгласно чл.161, ал.1 от ЗУТ, възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон. Възложителят или упълномощено от него лице осигурява всичко необходимо за започване на строителството.

Споделете