Loading...

Присъединяване към газоразпределителната мрежа

Актуално към 26.03.2021 г.

В тази секция можете да намерите следната информация:

 • Обща информация за присъединяването към газоразпределителната мрежа;
 • Информация за това кой може да се присъедини и кой може да предлага услугата;
 • Информация относно процедурата по присъединяване:
  • Подаване на заявление за присъединяване към газоразпределителната мрежа;
  • Проучване за присъединяване и изготвяне на писмено становище на условията за присъединяване на обекта;
  • Сключване на договор за присъединяване;
  • Изграждане на газоразпределителното съоръжение;
  • Доставка на природен газ.

Обща информация

Системата на газоснабдяването се дели на две мрежи, като параграф 1, т. 8 и 9 от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката, дава тяхното определение:

 • Газопреносна мрежа – това е система от газопроводи с високо налягане и съоръженията към тях с единен технологичен режим на работа за пренос на природен газ до изхода на газоизмервателна станция или газорегулираща станция.
 • Газоразпределителна мрежа – е местна или регионална система от газопроводи със средно или ниско налягане и съоръженията към тях за разпределение на природен газ до съответните клиенти на определена с лицензия територия.

По отношение на присъединяването към газоразпределителната мрежа, по-подробна уредба се съдържа в НАРЕДБА № 4 от 05.11.2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) („Наредбата“).

Кой може да се присъедини и кой може да предложи услугата?

Към мрежата на газоснабдяването могат да се присъединят собствениците и лицата, на които е учредено вещно право на строеж или на ползване върху имот. Услугата за газоснабдяване се предоставя от съответните мрежови оператори.

Процедурата по присъединяване се инициира от физическо или юридическо лице в следните случаи:

 • при изграждане на нов обект, нуждаещ се от доставка на природен газ;
 • при изграждане на промишлена или сградна газова инсталация в съществуващ обект;
 • при съществуващ, присъединен към газоразпределителната мрежа обект – в случаи на необходимост от увеличение на доставката на природен газ над договорената и при наличието на предпоставките, предвидени в чл. 31, т. 3 от Наредбата.

Процедурата по присъединяване започва с подаване на заявление до съответния оператор на газоразпределителна мрежа. Информация за лицензирани газоразпределителни дружества можете да намерите на страницата на КЕВР.

Каква е процедурата по присъединяване?

Подаване на заявление за присъединяване към газоразпределителната мрежа Подаване на заявление за присъединяване към газоразпределителната мрежа

Съдържанието на заявлението за присъединяване на обект на търговец или юридическо лице към газоразпределителната мрежа е посочено в чл. 32, ал. 1 от Наредбата, а ал. 2 дава информация за нужния набор от документи към заявлението:

 • заверено копие от документ за собственост, за ограничени вещни права в поземления имот или за друго право по силата на специален закон да строи присъединявания обект в поземления имот;
 • единен идентификационен код (ЕИК);
 • заверено копие от виза за проектиране, от план или от схема за определяне местоположението и предназначението на присъединявания обект;
 • декларация за съгласие: за монтаж на съоръжението за присъединяване; за осигуряване на достъп до съоръжението за присъединяване за обслужване; за учредяване на право на строеж на името на оператора на газоразпределителната мрежа;
 • описание на предвидените за монтаж газоползващи уреди.

В етапа на инвестиционното проектиране и разрешаване на строителството, на основание чл.140а от ЗУТ, може с подаването на заявление за виза за проектиране да бъде поискано с визата за проектиране да бъдат предоставени и изходните данни, необходими за проектирането и за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура от съответните експлоатационни дружества, със съдържание съгласно чл. 140, ал. 4 от ЗУТ. В този случай към визата за проектиране по чл. 140а, ал. 6 от ЗУТ се прилагат и предоставените от газоразпределителното дружество изходни данни и условия за присъединяване към мрежите.

Когато се иска присъединяване на съответна промишлена или сградна газова инсталация в обекти, изградени съобразно предоставените изходни данни по чл. 140а, ал. 4 от ЗУТ, заявлението се подава съгласно чл. 35в от Наредбата и към него се прилагат същите документи, както към заявлението по чл. 32, ал. 2 от Наредбата (описани по-горе).

Проучване за присъединяване и изготвяне на писмено становище на условията за присъединяване на обекта

Проучване за присъединяване и изготвяне на писмено становище на условията за присъединяване на обекта

Съгласно чл. 34 от Наредбата, след получаване на заявлението по чл. 32 от Наредбата, операторът на газоразпределителна мрежа извършва проучване за присъединяване и изготвя писмено становище на условията за присъединяване на обекта към газоразпределителната мрежа, с което се:

 • определят условията, начинът и точката (местоположението) на присъединяването;
 • предлага крайният срок за извършване на присъединяването от оператора на газоразпределителна мрежа;
 • доказва нормативната допустимост на присъединявания обект;
 • определят техническите параметри и възможните срокове за изграждане на отклонението и съоръженията за присъединяване.

Съгласно чл. 35д от Наредбата, след получаване на документите по чл. 35в от Наредбата, операторът на газоразпределителната мрежа извършва проучване на условията за присъединяване на обекта към газоразпределителната мрежа, включително за съответствието на изградения обект с изходните данни, предоставени по реда на чл. 140а, ал. 4 от ЗУТ, и изготвя становище, в което се определят посочените по-горе условия и параметри.

Операторът на газоразпределителна мрежа извършва проучването и уведомява заявителя писмено за резултатите от него със становище за съгласие за присъединяване или с писмен мотивиран отказ, в срок до 20 работни дни от подаване на заявлението за присъединяване. Уведомяването се извършва по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или на предоставения от заявителя адрес на електронна поща.

Чл. 30, ал. 1 от Наредбата дава информация за случаите, в които операторът на газоразпределителната мрежа, включително в случаите на влязла в сила виза за проектиране по чл. 140а, ал. 6 от ЗУТ, може да откаже присъединяване на заявител, а именно:

 • когато липсва капацитет на мрежата в съответната входна и/или изходна точка на газоразпределителната мрежа;
 • когато липсва връзка с газоразпределителната мрежа и извършването на необходимото изграждане или реконструкция на газоразпределителната мрежа във връзка с присъединяването е икономически нецелесъобразно и необосновано;
 • когато липсва техническа възможност за присъединяване на обект за производство на природен газ от възобновяеми източници или добивни предприятия;
 • когато произвежданият газ от възобновяеми източници или добивни предприятия не съответства на изискванията за качество, определени в правилата по чл. 170, ал. 3 от ЗЕ;

когато присъединяваните обекти не отговорят на изискванията на наредбите по чл. 200, ал. 1 и 2 от ЗЕ, на Наредбата и на условията, определени в Правила за управление и технически правила, одобрени от КЕВР – до отстраняване на съответната причина.

Сключване на договор за присъединяване Сключване на договор за присъединяване

Договорът за присъединяване се сключва на основание проучването за присъединяване по чл. 34 или по чл. 35д от Наредбата.

В случая на присъединяване при влязла в сила виза за проектиране по чл.140а, ал.6 от ЗУТ договор за присъединяване се сключва не по-късно от една година от влизане в сила на визата за проектиране и в случай, че в рамките на този срок съответното лице е внесло за съгласуване и одобряване инвестиционните проекти.

В случай на постановен отказ за присъединяване от страна на конкретния оператор, заявителят може да обжалва отказа пред КЕВР.

Изграждане на газоразпределителното съоръжение
Изграждане на газоразпределителното съоръжение
Важно е да знаете
Знак Важно е да знаете

Изграждането на собствените съоръжения, подлежащи на присъединяване към газоразпределителната мрежа, е Ваше задължение и ще бъде за Ваша сметка, като имате право да изберете кой ще проектира и изгради газовата инсталация. Можете да възложите това и на доставчика Ви на природен газ.

Доставка на природен газ

Доставка на природен газ

Газовата инсталация на клиента се запълва с природен газ при следните условия, определени по чл. 39, ал.2 от Наредбата:

 • подадено e писмено искане от клиента до оператора на газоразпределителна мрежа за първоначално запълване с природен газ;
 • представени са в оператора на газоразпределителна мрежа ревизионна книга на газовата инсталация и разрешение за експлоатация, издадено от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) на съоръжения с повишена опасност;
 • издадено е свидетелство за първоначален инструктаж;
 • сключен е договор за продажба на природен газ.

Такса Цената на определените етапи от процедурата по присъединяване към газоразпределителната мрежа е индивидуална за всеки оператор, предоставящ услугата.

Срок

Голяма част от сроковете в процедурата по присъединяване към газоразпределителните мрежи се определят със съдържанието на договора за присъединяване, както и от конкретния оператор.

Повече информация
Повече информация

Повече информация можете да откриете на страницата на Комисия за водно и енергийно регулиране.

Свързани документи

Споделете